ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հաստատված է ԼՂՀ Կառավարության «11» հուլիսի 2000թ. թիվ 143 — որոշմամբ ՈՐՈՇՈՒՄ «11» հուլիսի 2000թ. Հ 1 ք.Ստեփանակերտ N 143 Համայնքի վարձական տարածքի սահմանների սահմանման վկայականի ձևը հաստատելու մասին ԼՂՀ զինանշանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը որոշում է. 1. Հաստատվելէ ԼՂՀ-ում համայնքի վարչական տարածքի սահմանների սահմանման վկայականի ձևը (կցվում է)։ 2.… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Թ 260 «26» դեկտեմբերի 2000թ. ք. Ստեփանակերտ Հողի սեփականատերերի, պետական սեփականություն հանդիսացող հողի մշտական և ժամանակավոր օգտագործողների հողերի (բացի վարձակալության հանձնվածից), ինչպես նաև սեփականության իրավունքով հարկատուներին պատկանող շենքերի և շինությունների վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմիններ ներկայացնելու կարգի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում Է. 1. Հաստատել հողի սեփականատերերի, պետական սեփականություն հանդիսացող… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ «11» հուլիսի 2000թ․ №142 ք. Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման քարտեզների կազմման և ԼՂՀ տարածքի կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները կազմակերպելու մասին Համաձայն «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքի և ԼՂՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 10-ի «ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի համակարգի 2000-2003թթ. զարգացման ծրագրի հաստատման մասին»… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՈԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ հուլիսի «11» 2000թ N 141 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հոինիսի 15-ի թիվ 118 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 15-ի «Գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների մասին տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «11» հուլիսի 2000թ. N 140 ք.Ստեփանակերտ Սեփականության իրավունքով տրամադրվող պետական պահուստային ֆոնդի հողերի գների սահմանման մասին Լեռնային Ղտրաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի «բ» («Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 1, «ԼՀ օրենքի 1-ին հոդվածի խմբագրությամբ)» «գ» Ա «դ» ենթակետերի համաձայն՝ Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին