Ձև № 2 Հաստատված է ԼՂՀ կառավարության 1999թ. ապրիլի 29-ի թիվ 82 որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքը ճանաչվում եվ պահպանվում Է օրենքով։ Սեփականատերն իր հայեցողությասբ տիրապետում, օգտագործում եվ տնօրինում Է իրեն պատկանող գույքը։ Սեփականատերն իրավունք ունի իր գույքի նկատմասբ ձեոնարկելու օրենքին չհակասող ցանկացած գործողություն։ Նա կարող է գույքն օգտագործել օրենքով չարգելված տնտեսական կամ… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ «18» մայիսի1999թ ք.Ստեփանակերտ Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանի, բնակելի տան, այգետնակի ու դրանց կից տնտեսական և օժանդակ շինությունների գնահատման նպատակով դրանց տարածագնահատման գոտիականությունը և տեղադրության գործակիցները: Տարածագնահատման գոտիները և տեղադրության գործակիցները սահմանվում են համաձայն թիվ 1 աղյուսակի։ Աղյուսակ թիվ 1 Տարածագնահատման գոտին I II III IV V VI VII VIII… կարդալ ավելին

  22. 08. 2001թ . N 234 փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 18 մայիսի 1999թ. N 96 ք.Ստեփանակերտ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում Է. 1. Հաստատել Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագրման կարգը (կցվում Է) ։ 2.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 47 ք.Ստեփանակերտ 16 մայիսի 1999թ. ԼՂՀ-ում հողամասեր հատկացնելու և հետ վերցնելու կարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 18-րղ հոդվածի համաձայն՝ ԼՂՀ կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հողամասեր հատկացնելուն, հետ վերցնելու կարգը (կցվում է)։ ԼՂՀ վարչապետ Ժ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ 2. ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 16 նոյեմբեր 1999թ N 141 ք.Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ քաղաքի «Տեխնիկական գույքագրում» ՊՓԲԸ-ն ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության ենթակայությանը հանձնելու մասին Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. ԼՂՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչություն ստեղծելու և անշարժ գույքի աետական միսւսնական կադաստրը վարելու… կարդալ ավելին