1. 101 30.12.07 Գանձապետական համակարգի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Գանձապետական համակարգի մասին Գ Լ ՈՒ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1.Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գանձապետական համակարգը (այսուհետ՝ գանձապետարան), կարգավորում է գանձապետարանի գործունեության հետ կապված հարաբերությունները: Հոդված 2.Օրենքի նպատակը Սույն… կարդալ ավելին