1. 19 13.06 .09 ԼՂՀ Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 2. 42 13.11 .10 ԼՂՀ դատական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին ԼՂՀ դատական օրենսգիրք Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Մ Ա Ս 1 ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Բ Ա Ժ Ի Ն  1 ԴԱՏԱՐԱՆԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ Գ Լ ՈՒ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Դատական… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Ընդունված է 2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը սահմանում է հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման հիմքը, կարգը, օտարվող սեփականության դիմաց փոխհատուցման տրման կարգը, բացառիկ՝ գերակա հանրային շահի հասկացությունը և դրա… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Ընդունված է 2008 թվականի ապրիլի 16-ին Իրավական ակտերի մասին Գ Լ ՈՒ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Ս ույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական ակտերի տեսակները և ստորադասությունը, դրանց մշակման, փորձաքննության, ընդունման, հրապարակման, ուժի մեջ մտնելու, գործողության, փոփոխման, գործողության… կարդալ ավելին

  1. 24 18.06.09 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 2. 56 19.11.09 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին 3. 14 14.04.10 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 4. 60 28.12.10 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին Տեղական ինքնակառավարման մասին Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Գ Լ ՈՒ… կարդալ ավելին