ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 18 մարտի 2008թ. N 218 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի թիվ 61 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի «Պետական և… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ     18 մարտի 2008 թ. N 232 ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 118 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի… կարդալ ավելին

1. 21 13.06 .09 ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Բ Ա Ժ Ի Ն 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Գ Լ ՈՒ Խ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Սույն օրենսգրքի գործողության ոլորտը Սույն օրենսգիրքը սահմանում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց… կարդալ ավելին

  1. 22 13.06.09 ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Բ Ա Ժ Ի Ն 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Գ Լ ՈՒ Խ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Քաղաքացիական դատավարության մասին օրենսդրությունը 1.… կարդալ ավելին

  1. 20 13.06 .09 «ԼՂՀ Դատական օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ԼՂՀ Դատական օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու մասին Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական օրենսգիրքը (այսուհետ` Օրենսգիրք) ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից, բացառությամբ այն դրույթների, որոնց համար սույն օրենքով սահմանված են… կարդալ ավելին