ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «10 «դեկտեմբերի 1999թ. ք.Ստեփանակերտ N 140 Պետական սեփական ոիթյոին հանդիսացող հողերի, շենքերի և շինոիթցոինների հաշՎառոիմն ոի օգտագործոիմը կանոնակարգելու մասին Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի, շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև շենքերի և շինությունների տարածքների, դրանց շինարարության և սպասարկման համար հատկացված հողատարածքների հաշվառումն ու հետագա օգտագործումը կանոնակարգելու նպատակով… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 18 մայիսի 1999թ. N 97 ք.Ստեփանակերտ Կադաստրային քարտեզների և կադաստրային հատակագծերի մասշտաբներն ու ձևերը սահմանելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Սահմանել, որ կադաստրային քարտեզագրման նյութերը (կադաստրային քարտեզներ և կադաստրային հատակագծեր) տեղանքի փոքրացված և ընդհանրացված արտապատկերումներն են` համապատասխան մասշտաբով և պայմանական նշաններով, որոնց վրա գծանշվում են անշարժ գույքի… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ք.Ստեփանակերտ 18 մայիսի 1999թ N 97 8. Կադաստրային հատակագծերում անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները պետք է համապատասխանեն անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանի գրառումներին։ 9. Կադաստրային հատակագծերում յուրաքանչյուր անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) օբյեկտի տրվում է աոանձին կադաստրային համար (ծածկագիր )։ 10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի… կարդալ ավելին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Հաստատված է ԼՂՀ կստավարության 1999 թ. մայիսի 18- ի թիվ 96 որոշմամբ N 96 «18» մայիսի 1999թ. ք.Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագրման կարգը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում Է. 1. Հաստատել Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագրման կարգը (կցվում Է)։ 2. Լեռնային Ղարաբաղր Հանրապետության… կարդալ ավելին

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ «18» մայիսի 1999թ. N 95 ք Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերի տողերի կադաստրային զուտ եկամուտը և կադաստրային արժեքը հաստատկա մասին Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերի հողային կադաստրի մշակումը և հաստատումը, հողի հարկի հաշվարկման և հողի օգտագործման հետ կապված այլ հարաբերությունների կարգավորման նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի… կարդալ ավելին