ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

21 հոկտեմբերի  2016թ. N 638-Ն

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 2016 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 27-ի N172 որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է .

1.Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը)` 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ` համաձայն հավելվածի:

2.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետին` իրենց կողմից կատարվող աշխատանքների արդյունքում հողային ‎ ֆոնդի կազմում տեղի ունեցող փոփոխությունները (բազմամյա տնկարկների հիմնում, նոր հողերի իրացում, ոռոգվող հողերի նոր ելքեր, անտառների հիմնում և այլ փոփոխություններ) ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներին, համապատասխան համայնքների ղեկավարներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին` հողերի ընթացիկ հաշվառումն իրականացնելու համար:

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ                                                Ա. Հարությունյան

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«___» ___________ 2016թ.

N ____ որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ` 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը, այդ թվում`

հազար հեկտար, որից` ոռոգվող

1143,27

14,595

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդն` ըստ նպատակային նշանակության`

ա. գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից`

593,0524

14,355

վարելահողեր

142,32296

11,857

բազմամյա տնկարկներ

9,55425

0,867

խոտհարքներ

35,367

արոտներ

373,46192

    0,856

այլ հողատեսքեր

32,34627

     0,775

բ. բնակավայրերի հողեր, որից`

27,39831

0,24

տնամերձ և այգեգործական (ամառանոցային) հողեր

17,4792

0,24

գ. արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր

4,96886

դ. էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

3,32446

ե. հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

5,21684

զ. հատուկ նշանակության հողեր

40,93643

է. անտառային հողեր, որից`

460,58239

անտառ

253,6464

թփուտ

142,34451

խոտհարք

0,04145

արոտ

42,10

այլ հողեր

22,45

ը. ջրային հողեր

5,42591

թ. պահուստային հողեր

2,36483

2) հողային ֆոնդն` ըստ սեփականության սուբյեկտների`

ա. քաղաքացիների

39,581

0,228

բ. իրավաբանական անձանց

1,796

գ. համայնքային

150,561

0,606

դ. պետական

950,54

13,761

ե. օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց

0,382

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար                                              Լ.Գրիգորյան