ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

05 սեպտեմբերի  2017թ. N 641-Ն

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 2017 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 27-ի N172 որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է .

1.Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը)` 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ` համաձայն հավելվածի:

2.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետին` իրենց կողմից կատարվող աշխատանքների արդյունքում հողային ֆոնդի կազմում տեղի ունեցող փոփոխությունները  (բազմամյա տնկարկների հիմնում, նոր հողերի իրացում, ոռոգվող հողերի նոր ելքեր, անտառների հիմնում և այլ փոփոխություններ) ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներին, համապատասխան համայնքների ղեկավարներին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության աշխատակազմ` հողերի ընթացիկ հաշվառումն իրականացնելու համար:

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ                                                Ա. Հարությունյան

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

«___» ___________ 2017թ.

N ____ որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ` 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը, այդ թվում`

հազար հեկտար, որից` ոռոգվող

1143,27

14,6737

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդն` ըստ նպատակային նշանակության`

ա. գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից`

592,3637

14,4338

վարելահողեր

142,4463

11,8962

բազմամյա տնկարկներ

9,4913

0,9061

խոտհարքներ

35,2884

արոտներ

373,2243

    0,8561

այլ հողատեսքեր

31,9134

     0,7754

բ. բնակավայրերի հողեր, որից`

27,5003

0,24

տնամերձ և այգեգործական (ամառանոցային) հողեր

17,5271

0,24

գ. արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր

4,9971

դ. էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

3,5191

ե. հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

5,2140

զ. հատուկ նշանակության հողեր

40,9263

է. անտառային հողեր, որից`

460,9361

անտառ

258,84410

թփուտ

140,1948

խոտհարք

0,04145

արոտ

39,40570

այլ հողեր

22,45000

ը. ջրային հողեր

5,451150

թ. պահուստային հողեր

2,362300

2) հողային ֆոնդն` ըստ սեփականության սուբյեկտների`

ա. քաղաքացիների

39,6309

0,2281

բ. իրավաբանական անձանց

2,0381

գ. համայնքային

150,0522

0,6554

դ. պետական

924,9826

13,7902

ե. օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց

0,4426

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար                                              Լ.Գրիգորյան