Հաստատված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն

առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական

կոմիտեի նախագահի «19» «մարտի» 2012թ. N 77 Կ հրամանով


Հարցաշար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության որակավորման քարտեզագրություն և գեոդեզիա

1. Որ մարմինն է սահմանում կոորդինատային, բարձունքային, ծանրաչափական չափումների միասնական պետական համակարգերը, պետական տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի մասշտաբային շարքը


ԼՂՀ կառավարությունը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 4

2. Որ մարմինն է սահմանում պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման, պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգը.


ԼՂՀ կառավարությունը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 4

3. Որ մարմինն է ապահովում գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում պետական կառավարման իրականացումը.


Լիազորված պետական կառավարման մարմինը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ.5

4. Որ մարմինն է իրականացնում պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների հայեցակարգերի և ծրագրերի մշակումը.


Լիազորված պետական կառավարման մարմինը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 5

5. Որ մարմինն է սահմանում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործիքների և սարքավորոււմների հաշվառման, գրանցման և սերտիֆիկացման կարգը.


Լիազորված մարմինը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 9

6. Ինչ միջոցների հաշվին է իրականացվում համայնքային ծրագրերի տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների ֆինանսավորումը.


Համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք,հոդ. 10

7. Ինչ հիմունքով է տրամադրվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի տվյալները.


Սահմանված կարգով գանձված վճարի դիմաց

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք,հոդ. 11

8. Ինչ սեփականություն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերն ու տվյալները.


Պետական սեփականություն են

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք,հոդ. 11

9. Ով կամ որ մարմինն է պետական գեոդեզիական ցանցի կետերից օգտվելու թույլտվություն տալիս.


Լիազորված մարմինը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 14

10. Ով կամ որ մարմինն է սահմանում պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող նյութերից ու տվյալներից օգտվելու համար թույլտվություն ստանալու կարգը.


ԼՂՀ կառավարությունը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք,հոդ. 14

11. Ինչպես է կատարվում գեոդեզիական կետերի արտաքին նշանների քանդումը կամ կենտրոնների վերահիմնումը.


Միայն լիազորված մարմնի թույլտվությամբ

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 16

12. Ինչպես է կանոնակարգվում գեոդեզիական կետերի ստեղծման, պահպանման և սպասարկման խնդիրները.


Խնդիրները կանոնակարգվում են ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքով և այլ իրավական ակտերով

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 16

13. Ինչպես են դասակարգվում գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքները ըստ իրենց նշանակության:


Գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներն ըստ իրենց նշանակության դասակարգվում են պետական և տեղական նշանակության

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ.2 կետ 1

14. Որոնք են գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները:


ԼՂՀ և օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներն և իրավաբանական անձիք, քաղաքացիություն չունեցող անձիք, միջազգային կազմակերպությունները

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 3 կետ 1)

15. Որոնք են գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության օբյեկտները:


ԼՂՀ տարածքը, նրա առանձին մասերը, երկրագնդի մնացած տարածքները և տիեզերքի բնական երկնային մարմինները

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք հոդված 3 կետ 2)

16. Որ մարմնի կողմից է սահմանվում ԼՂՀ տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի պետական մասշտաբային շարքը.


ԼՂՀ կառավարության կողմից

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 4

17. Որ դեպքերում է թույլատրվում ԼՂՀ տարածքի աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխումը.


Պատմական անունները վերականգնելիս, օտար, անբարեհունչ և կրկնվող անունները վերացնելիս, աշխարհագրական անունները կանոնավորելիս

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենք, 5-րդ հոդ

18. Ով կամ որ մարմինը կարող է աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման կամ անվանափոխման վերաբերյալ առաջարկություններ անել.


ԼՂՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենք,6-րդ հոդ

19. Ում կամ որ մարմին են ներկայացվում աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման կամ անվանափոխման առաջարկությունները.


ԼՂՀ համապատասխան շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներին

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենք,6-րդ հոդ.

20. Ինչ լեզվով են տրվում ԼՂՀ աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները.


հայերեն

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենք,7-րդ հոդ.

21. Որ տվյալների հիման վրա է ստեղծվում ԼՂՀ աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանը.


Աշխարհագրական օբյեկտների գրանցման և հաշվառման տվյալների հիման վրա

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենք,9-րդ հոդ.

22. Ինչ միջոցներով է ֆինանսավորվում ԼՂՀ աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների բացահայտման, կանոնավորման, անվանակոչման, անվանափոխման, պետական քարտադարանի ստեղծման ու վարման հետ կապված ծախսերը.


ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցներով

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենք, 13-րդ հոդ.

23. Ինչ միջոցներով է ֆինանսավորում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և անվանափոխման հետ կապված ծախսերը.


Տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների միջոցներով

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենք, 13-րդ հոդ.

24. Ում կամ որ մարմնի կողմից են պահպանվում ԼՂՀ աշխարհագրական անվանումները.


Պետության

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենք,14-րդ հոդ.

25. Որ չափը չպետք է գերազանցի 4-րդ դասի, 1-ին և 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի թիվը


15

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

26. Որքան պետք է լինի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի նվազագույն երկարությունը.


0.12 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

27. Որքան պետք է լինի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի պոլիգոնի առավելագույն պարագիծը.


30 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

28. Որքան պետք է լինի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի պոլիգոնի առավելագույն պարագիծը.


15 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

29. Որքան պետք է լինի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական առանձին ընթացքի սահմանային երկարությունը .


15 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

30. Որքան պետք է լինի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական առանձին ընթացքի սահմանային երկարությունը.


6 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

31. Որքան պետք է լինի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական առանձին ընթացքի սահմանային երկարությունը.


3 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

32. Որքան պետք է լինի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի ելակետային և հանգուցային կետերի միջև սահմանային երկարությունը.


10 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

33. Որքան պետք է լինի 1-ին կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում եռանկյան սահմանային առավելագույն թույլատրելի անկապքը.


20 վայրկյան

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

34. Որքան պետք է լինի 2-րդ կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում եռանկյան սահմանային առավելագույն թույլատրելի անկապքը.


40 վայրկյան

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

35. Ինչ հարաբերական սխալներով է ստեղծվում թեոդոլիտային ընթացքներով հանույթային ցանցը.


1:1000, 1:2000 և 1:3000

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

36. Ինչ են իրենցից ներկայացնում տեղագրական քարտեզի կողմերը.


միջօրեականների և զուգահեռականների գծեր

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

37. Ինչպիսի աշխատանքներ են համարվում ԼՂՀ պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի կազմման ու հրատարակման աշխատանքները.


Պետական նշանակության աշխատանքներ

ԼՂՀ կառավ 11.03.2003թ N 82 որոշում

38. Ովքեր կամ որ մարմինները կարող են իրականացնել ԼՂՀ պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի կազմման ու հրատարակման աշխատանքները.


ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն կամ ԼՂՀ պաշպանության նախարարությունը

39. Ինչ ծածկագիր է կադաստրային ծածկագրի թվերի 2-րդ խումբը.


կադաստրային ենթատարածքի` համայնքի ծածկագիրն է

40. Ինչ ծածկագիր է կադաստրային ծածկագրի թվերի 3-րդ խումբը.


կադաստրային թաղամասի ծածկագիրն է

41. Որ մարմինն է իրականացնում գեոդեզիայի և քարտեզագության բնագավառի նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները.


Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում ԼՂՀ կառավարության լիազորված մարմինը

42. Ինչ ծածկագիր է կադաստրային ծածկագրի թվերի 1-ին խումբը.


կադաստրային տարածքի` շրջանի ծածկագիրն է

ԼՂՀ Կառ. 18.05.1999թ. N96 որոշում

43. Որ մարմինն է հանդիսանում գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում ԼՂՀ կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմինը.


ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն

ԼՂՀ Կառավ. 21.01.2003թ N 25 որոշում

44. Ով կամ որ մարմինն է իրականացնում գեոդեզիական կետերի պահպանությունը համայնքի վարչական սահմաններում.


Համայնքի ղեկավարը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 16

45. Որ մարմինն է սահմանում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության վերահսկողության կարգը.


ԼՂՀ կառավարությունը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 13

46. Ինչպես են լուծվում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության հետ կապված վեճերը.


Դատական կարգով

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 17

47. Ով կամ որ մարմինն է հատուցում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության հետևանքով իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասը.


Վնաս հասցրած անձը` ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք,հոդ. 19

48. Որ մարմինն է տրամադրում պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի առկայության, տարածքների ուսումնասիրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը.


Լիազորված մարմինը

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 10

49. Որոնք են կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած, ինչպես նաև միավորված կամ բաժանված անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու աշխատանքների համար ելակետային տվյալները.


Նոր հատկացված հողամասերի վերաբերյալ գրաֆիկական և տեքստային իրավական հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 մասշտաբի կադաստրային քարտեզները, տվյալ տարածքի գեոդեզիական հիմքի կոորդինատները

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ , գլուխ 1

50. Ինչ չափեր չպետք է գերազանցի հատումների երկարությունը նոր առաջացած գույքը գծային հատումների մեթոդով չափերիզով չափագրման դեպքում.


Չափիչ սարքի երկարությունը

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 3

51. Որն է հանդիսանում հանութային աշխատանքների համար որպես ելակետային պլանային հիմք.


Տվյալ համայնքի կադաստրային քարտեզագրման նպատակով նախկինում ստեղծված գեոդեզիական ցանցը

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 3

52. Ինչ չափանիշ չպետք է գերազանցի տարբեր աշխատանքային տարածքների հանույթների համակցման ժամանակ թույլատրելի սխալը.


Քարտեզի մասշտաբի 0.5 մմ չափը

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 3

53. Ինչ է իրենից ներկայացնում անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիրը.


Թվերի համակցություն է, որը համապատասխանում է անշարժ գույքի միավորին և պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն գոյություն ունի որպես ֆիզիկական և իրավաբանական մեկ ամբողջություն

ԼՂՀ Կառ. 18.05.1999թ. N96 որոշում

54. Անշարժ գույքի հաշվառման, կադաստրային գնահատման և պետական գրանցման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքն ինչպիսի մասերի է բաժանվում.


Կադաստրային տարածքների, ենթատարածքների, թաղամասերի, հողամասերի և միավորների

ԼՂՀ Կառ. 18.05.1999թ. N96 որոշում

55. Պետական մասշտաբային շարքով ինչպիսի մասշտաբներ են սահմանված պետական /ազգային/ կոորդինատային և բարձունքային համակարգերում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղագրական քարտեզների համար.


1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1000 000 մասշտաբներ

ԼՂՀ կառավ 11.03.2003թ N 82 որոշում

56. Պետական մասշտաբային շարքով ինչպիսի մասշտաբներ են սահմանված պետական /ազգային/ կոորդինատային և բարձունքային համակարգերում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղագրական հատակագծերի համար.


1:500, 1:1000,1:2000,1:5000 մասշտաբներ

ԼՂՀ կառավ 11.03.2003թ N 82 որոշում

57. Նշվածներից որ մասշտաբով չեն կազմվում ԼՂՀ-ում բնակավայրերի համար կադաստրային հատակագծերը.


1:10 000

ԼՂՀ Կառավ. 18.05.1999թ. . N97 որոշում

58. Նշվածներից որ մասշտաբով չեն կազմվում ԼՂՀ-ում բնակավայրերից դուրս գտնվող տարածքների համար կադաստրային հատակածերը.


1:500

59. Ինչ փաստաթղթի հիման վրա են կատարվում կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքների քարտեզների փոփոխությունները.


Համայնքի հերթապահ քարտեզի

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 1

60. Ինչպիսի անկյունների տակ չպետք է հատվեն հատումների ուղղությունները նոր առաջացած գույքը գծային հատումների մեթոդով չափերիզով չափագրման դեպքում.


30 աստիճանից պակաս մեծություն ունեցող անկյունների տակ

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 3

61. Ինչ թվերի խմբերից է բաղկացած կադաստրային ծածկագիրը.


Առաջին խումբը կադաստրային տարածքի` շրջանի ծածկագիրն է, երկրորդ խումբը կադաստրային ենթատարածքի` համայնքի ծածկագիրն է, երրորդ խումբը կադաստրային թաղամասի ծածկագիրն է, չորրորդ խումբը հողամասի ծածկագիրն է

ԼՂՀ Կառ. 18.05.1999թ. N96 որոշում

62. Ինչ նպատակով է կատարվում տեղագրական քարտեզների թարմացումը.

•Տեղագրական քարտեզների բովանդակությունը տեղանքի ժամանակակից ընթացքի բերելու համար հրահանգ 1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000 մասշտաբների տեղագրական հանույթների, գլուխ 20, կետ 20.1/

63. Որ առավելագույն թեքման անկյունն է ամենափոքրը 0.25 մ ռելիեֆի հորիզոնական հատույթով տարածքներ հանութագրելիս.


2 աստիճանը

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղ. հանույթների

64. Ինչպիսի աշխատանքներ են համարվում անշարժ գույքի միավորի սահմաններում կադաստրային քարտեզագրական աշխատանքները.


Տեղական նշանակության աշխատանքներ են

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդ. 2

65. Որ բանաձևով է հաշվարկվում տեխնիկական նիվելիրացման բաց կամ փակ ընթացքներում թույլատրելի անկապքը /որտեղ L-ը նիվելիրացման ընթացքի երկարությունն է կմ-ով/.


մմ Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղ. հանույթների

66. Որ չափը չպետք է գերազանցի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի անկյան չափման միջին քառակուսային սխալանքը (ընթացքների և պոլիգոնի անկապքներով).


3 վայրկյան

Հրահանգ ՙ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

67. Որ չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի անկյան չափման միջին քառակուսային սխալանքը (ընթացքների և պոլիգոնի անկապքներով).


5 վայրկյան

Հրահանգ ՙ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

68. Որ չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ն ցանցերի անկյան չափման միջին քառակուսային սխալանքը (ընթացքների և պոլիգոնի անկապքներով).


10 վայրկյան

Հրահանգ ՙ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

69. Որ չափը չպետք է գերազանցի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կամ պոլիգոնի անկյունային անկապքը (վրկ.). 5 n

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

70. Որ չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կամ պոլիգոնի անկյունային անկապքը (վրկ.). 10 n

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

71. Որ չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կամ պոլիգոնի անկյունային անկապքը (վրկ.).

20 n Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

72. Ռելիեֆի անկման ո±ր բարձրությունը չպետք է գերազանցի 6 աստիճանից մեծ թեքման անկյուններով` 1:5000 և 1:2000 մասշտաբի հատակագծերի համար բարձրության միջին սխալանքը.


1/3-ը

73. Ինչ մակերես չպետք է գերազանցի 1:5000 մասշտաբի համար հանութային հիմքի վրա հանութագրվող տարածքը.


20 քկմ-ը

74. 1:2000 և ավելի խոշոր մասշտաբի համար միայն հանույթային հիմքի վրա հանութագրվող տարածքի ո±ր մակերեսը չպետք է գերազանցի.


10 քկմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

75. Ինչ չափեր ունի 1:50 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կիլոմետրային կոորդինատային ցանցը.


1:50 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի դեպքում` 2 սմ

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

76. Ինչ չափեր ունի 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կիլոմետրային կոորդինատային ցանցը.


1:100 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի դեպքում` 2 սմ

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

77. Ինչ պրոյեկցիայով են ստեղծվում տեղագրական քարտեզները


Տեղագրական քարտեզները ստեղծվում են Գաուս-Կրյուգերի գլանային հավասարանկյուն ընդլայնական պրոյեկցիայով

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

78. Ինչ համակարգում են հաշվում բարձրությունները.


Բարձրությունները հաշվում են Բալթյան 1977 թվականի բարձունքային համակարգում

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

79. Ինչ ճշտություն պետք է ունենա տեղագրական քարտեզի վրա գեոդեզիական կետերի նշանների դիրքը.


Գեոդեզիական կետերի նշանների դիրքի ճշտությունը տեղագրական քարտեզների վրա պետք է լինի 0,2 մմ

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

80. Ինչ է բացվում /կազմվում/ տեղագրական քարտեզի յուրաքանչյուր թերթի համար.


Տեղագրական քարտեզի յուրաքանչյուր թերթի համար բացվում /կազմվում/ է տեղեկամատյան

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

81. Տեղագրական քարտեզի ստեղծման որ փուլում է իրականացվում քարտեզի խմբագրումը.


Տեղագրական քարտեզի խմբագրումն իրականացվում է բոլոր փուլերում

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

82. Ինչ տեսք ունեն տեղագրական քարտեզի թերթերը.


Սեղանի տեսք

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

83. Ինչ պահանջների համապատասխան է կատարվում քարտեզագրական պատրաստի արտադրանքի ստուգումն ու ընդունումը.


Պատրաստի արտադրանքի ստուգումն ու ընդունումն իրականացվում է գործող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներով

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

84. Ինչ չափեր ունի 1:10 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կիլոմետրային կոորդինատային ցանցը.


1:10 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի դեպքում` 10 սմ

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1

85. Ինչ չափեր ունի 1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կիլոմետրային կոորդինատային ցանցը.


1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի դեպքում` 4 սմ

Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ 1 86. Որ չափը չպետք է գերազանցի 1:500 մասշտաբով ռելիեֆի հանույթի դեպքում տեղանքում պիկետների միջև առավելագույն հեռավորությունը.


20 մ

87. Որ չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում եռանկյան կողմերի երկարությունը.


5.0 կմ

88. Որ չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում եռանկյան կողմերի երկարությունը.


3.0 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

89. Որ անկյան մեծությանը չպետք է գերազանցի 1-ին և 2-րդ կարգերի եռանկյունավորման աշխատանքներում թույլատրելի ամենափոքր անկյան չափը եռանկյունների

շղթայի կապող կետերում.


30 աստիճան

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

90. 1-ին կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում ամենաթույլ մասում կողմի երկարության որոշման հարաբերական սխալի որ չափը չպետք է գերազանցի.


1/20000

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

91. 2-րդ կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում ամենաթույլ մասում կողմի երկարության որոշման հարաբերական սխալի որ չափը չպետք է գերազանցի.


1/10000

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

92. Որ չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի ելակետային և հանգուցային կետերի միջև սահմանային երկարությունը.


3 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

93. Որ չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի ելակետային և հանգուցային կետերի միջև սահմանային երկարությունը.


2 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

94. Ո±ր չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի պոլիգոնի առավելագույն պարագիծը.


30 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

95. Որ չափը չպետք է գերազանցի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի առավելագույն երկարությունը.


20 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

96. Որ չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի առավելագույն երկարությունը.


0.8 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

97. Որ չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի առավելագույն երկարությունը.


0.35 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղգրական հանույթների

98. Որ չափը չպետք է գերազանցի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի նվազագույն երկարությունը.


0.25 կմ

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

99. Որ չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի հարաբերական սխալանքը.


1/10 000

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

100. Որ չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի հարաբերական սխալանքը.


1/5 000

Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

101. Ինչ է գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեությունը.


Գեոդեզիաիական և քարտեզագրական նյութերի ու տվյալների ստեղծման գործընթաց

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.1

102. Ինչ է քարտեզագրությունը.


Քարտեզների ուսումնասիրման, ստեղծման և օգտագործման հետ կապված գիտական, տեխնիկական և արտադրական գործնեության ոլորտ

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.1

103. Ինչ է գեոդեզիան.


Երկրագնդի ձևի, չափերի, ծանրաչափական դաշտի, Երկրի մակերևույթի կետերի կոորդինատների որոշման հետ կապված գիտական, տեխնիկական և արտադրական գործունեության ոլորտ

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին օրենք հոդ.1

104.Ինչ է քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը.


գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության իրականացումից ստեղծված և հետագա օգտագործման նպատակներով երկարատև պահպանման ենթակա նյութերի ու տվյալների հավաքածու

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.1

105. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի կապիտալ շինությունների գծային չափերը 1:500 մասշտաբի դեպքում.


10-15սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

106. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի կապիտալ շինությունների գծային չափերը 1:1000 մասշտաբի դեպքում.


20-30սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

107. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի կապիտալ շինությունների գծային չափերը 1:2000 մասշտաբի դեպքում.


40-60սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ 108. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի կապիտալ շինությունների գծային չափերը 1:5000 մասշտաբի դեպքում.


100-150սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ 109. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի կապիտալ շինությունների գծային չափերը 10000 մասշտաբի դեպքում.


200-300սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

110. Հատակագծերի վրա կապիտալ շինությունների որքան է կազմում միջին քառակուսային սխալը.


2-3սմ

111. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի հաստատուն օբյեկտների եզրագծերը գծային չափերը 500 մասշտաբի դեպքում.


20-25սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

112. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի հաստատուն օբյեկտների եզրագծերը գծային չափերը 1000 մասշտաբի դեպքում.


40-50սմ

113. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի հաստատուն օբյեկտների եզրագծերը գծային չափերը 2000 մասշտաբի դեպքում.


80-100սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

114. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի հաստատուն օբյեկտների եզրագծերը գծային չափերը 5000 մասշտաբի դեպքում.


200-250սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

115. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի հաստատուն օբյեկտների եզրագծերը գծային չափերը 10000 մասշտաբի դեպքում.


400-500սմ

116.Հատակագծերի վրա հաստատուն օբյեկտներ որքան է կազմում միջին քառակուսային սխալը.


4-5սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

117. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի վարելահողի սահմանները, գրունտային ճանապարհների, քիչ փոփոխվող օբյեկտների եզրագծերը 500

մասշտաբի դեպքում.


30-50սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

118. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի վարելահողի սահմանները, գրունտային ճանապարհների, քիչ փոփոխվող օբյեկտների եզրագծերը

1000 մասշտաբի դեպքում.


60-100սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

119. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի վարելահողի սահմանները,գրունտային ճանապարհների, քիչ փոփոխվող օբյեկտների եզրագծերը 2000

մասշտաբի դեպքում.


120-200սմ

120. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի վարելահողի սահմանները,գրունտային ճանապարհների, քիչ փոփոխվող օբյեկտների եզրագծերը 5000

մասշտաբի դեպքում.


300-500սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

121. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի վարելահողի սահմանները,գրունտային ճանապարհների, քիչ փոփոխվող օբյեկտների եզրագծերը 10000

մասշտաբի դեպքում.


600-1000սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

122. Հատակագծերի վրա հաստատուն վարելահողի սահմանները, գրունտային ճանապարհների, քիչ փոփոխվող օբյեկտների միջին քառակուսային սխալը որքան է կազմում.


0.6-1.0սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

123. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի անտառների արոտների, ինչպես նաև փոփոխվող և հստակ չճանանչվող օբյեկտների եզրագծերի

կետրը 500 մասշտաբի դեպքում.


55-75սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

124. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի անտառների արոտների, ինչպես նաև փոփոխվող և հստակ չճանանչվող օբյեկտների եզրագծերի

կետրը 1000 մասշտաբի դեպքում.


110-150սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

125. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի անտառների արոտների, ինչպես նաև փոփոխվող և հստակ չճանանչվող օբյեկտների եզրագծերի

կետրը 2000 մասշտաբի դեպքում.


220-300սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

126. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի անտառների արոտների, ինչպես նաև փոփոխվող և հստակ չճանանչվող օբյեկտների եզրագծերի

կետրը 5000 մասշտաբի դեպքում.


550-750սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

127. Քարտեզագրման ժամանակ ինչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի անտառների արոտների ,ինչպես նաև փոփոխվող և հստակ չճանանչվող օբյեկտների եզրագծերի

կետերը 10000 մասշտաբի դեպքում.


1100-1500սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

128. Հատակագծերի վրա անտառների արոտների, ինչպես նաև փոփոխվող և հստակ չճանանչվող օբյեկտների եզրագծերի կետրի միջին քառակուսային սխալը որքա±ն է

կազմում.


11-15սմ

Կադաստրային քարտեզների ուղղման հրահանգ

129. Որոնք են պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքները.

/


Երկրագնդի ձևի և արտաքին ծանրաչափական դաշտի պարամետրերի որոշումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

130. Ինչպիսի գեոդեզիական նշանակության աշխատանքներ կան.


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի համար պետական (ազգային) և միջազգային պլանային ու բարձունքային համակարգերի սահմանումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

131. Ինչպիսին են պետական գեոդեզիական նշանակության աշխատանքները.


պետական գեոդեզիական (պլանային և բարձունքային) ցանցի ստեղծումը, թարմացումը և զարգացումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

132. Պետական բարձունքային ցանցի ստացման համար ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվում.


պետական ծանրաչափական ցանցի ստեղծումը և զարգացումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

133. Երկրակեղևի ուղղաձիգ և հորիզոնական տեղաշարժերը որոշելու համար ինչպիսի գեոդեզիական աշխատանքներ են կատարվում.


պետական գեոդինամիկական ցանցի և պոլիգոնների ստեղծումը, թարմացումը և զարգացումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

134. Պետության ընդհանուր տարածքի մակերեսի որոշման համար ինչպիսի պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքներ են կատարվում.


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանի և վարչատարածքային միավորների սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված գեոդեզիական աշխատանքների իրականացումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

135. Գեոդեզիական չափագրված կետերի տվյալները որտեղ են պահվում.


գեոդեզիական և ծանրաչափական ցանցերի կետերի քարտադարանների (կատալոգների) ստեղծումը և վարումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

136. Պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքների ինչպիսի՞ տեղեկատվական ֆոնդեր կան.


գեոդեզիական և ծանրաչափական չափումների արդյունքում ստացված նյութերի ու տվյալների ֆոնդերի (տեղեկատվական բանկի) ստեղծումը, պահպանումը, թարմացումը, տեղեկատվության տրամադրումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

137. Ինչպիսի՞ պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքների տեխնոլոգիական ներդրումներ կան.


գեոդեզիայի ոլորտին վերաբերող գիտահետազոտական և փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների կատարումը, այդ ոլորտում ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներդրումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

138. Տեղադիրքի որոշման ինչպիսի՞ պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքներ կան.


նավիգացիոն գործունեության իրականացման նպատակով գեոդեզիական դիտարկումներ.

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

139. Որո՞նք են տեղական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքները.


ճյուղային, տարածքային և տեղական ծրագրերի (գեոդինամիկա, քաղաքաշինություն, բնության պահպանություն, հանքավայրերի շահագործում, կադաստրի, հողերի ծրաչափություն և հողաշինարարական այլ աշխատանքներ) իրականացման հետ կապված խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցերի ստեղծումը` կոորդինատային տարբեր (տեղական և պայմանական) համակարգերում

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

140. Որո՞նք են տեղական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքները.


խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցերի կետերի քարտադարանների ստեղծումն ու վարումը

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ԼՂՀ օրենք հոդ.2

141. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական նիվելիրային ցանցը ի՞նչ դասերի է բաժանվում.


I , II , III , IV

142. Ո՞ր տարածքների համար է նախատեսված պետական նիվելիրացման ցանցերը.


ԼՂՀ ողջ տարացքում բարձունքային միասնական համակարգ ստեղծելու համար

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

143. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում որպես բարձունքային գեոդեզական համակարգ ո՞ր համակարգն է ընդունված.


Բալթիկ ծովի միջին մակարդակը

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

144. Ո՞ր նիշն է հանդիսանում պետական նիվելիրացման ցանցի բացարձակ բարձրության նիշը.


զրոյական

145. Ո՞րն է հանդիսանում պետական նիվելիրացման ցանցի բացարձակ բարձրության զրոյական նիշը.


Կրոնշտադտի Ֆուտշտոկը

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

146. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գիտական և գործնական աշխատանքների իրականացման համար ո՞ր բարձունքային ցանցն է հիմք հանդիսանում.


I , II դասերի նիվելիրային ցանցերը

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

147. Որտե՞ղ են օգտագործվում I , II դասերի կրկնակի նիվելիրացման արդյունքները.


Բարձունքային ցանցը ժամանակակից մակարդակի վրա պահելու համար

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

148. Որտե՞ղ են օգտագործվում I , II դասերի կրկնակի նիվելիրացման արդյունքները.


երկրի մակերևույթի ժամանակակից ուղղաձիգ շարժումների ուսումնասիրման համար

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

149. Որտե՞ղ են օգտագործվում I , II դասերի կրկնակի նիվելիրացման արդյունքները.


Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ շրջանցման համար

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

150. Որտե՞ղ են օգտագործվում I , II դասերի կրկնակի նիվելիրացման արդյունքները.


լեռնային շրջաններում երկրակեղևի կառուցվածքի ուսումնասիրման , առանձին բլոկների շարժման արագության ու երկրակեղևի գործող խզվածքների բացահայտման համար

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

151. Որտե՞ղ են անցկացվում I , II դասերի նիվելիրային գծերը.


Խճուղային կամ երկաթուղային ճանապարհների երկյանքով ,իսկ դրանց բացակայության դեպքում գրունտային ճանապարհներով

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

152. Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային պատահական սխալը նիվելիրացման I դասի.


08 մմ/կմ

153. Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային պատահական սխալը նիվելիրացման II դասի.


2.0 մմ/կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

154. Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային պատահական սխալը նիվելիրացման I I I դասի.


5.0 մմ/կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

155. Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային պատահական սխալը նիվելիրացման IV դասի.


10.0մմ/կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

156. Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային սիստեմատիկ սխալը նիվելիրացման I դասի.


0.08մմ/կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

157. Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային սիստեմատիկ սխալը նիվելիրացման I I դասի.


0.2մմ/կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

158. Ինչքա՞ն է կազմում պոլիգոններում և գծերում թույլատրելի անկապքը նիվելիրացման I դասի.


3մմ√l

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

159. Ինչքա՞ն է կազմում պոլիգոններում և գծերում թույլատրելի անկապքը նիվելիրացման I I I դասի.


10մմ√l

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

160. Ինչքա՞ն է կազմում պոլիգոններում և գծերում թույլատրելի անկապքը նիվելիրացման IV դասի.


20մմ√l

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

161. Ինչքա՞ն է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը բնակեցված տարածքում. նիվելիրացման I դասի


400-600կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

162. Ինչքա՞ն է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը բնակեցված տարածքում նիվելիրացման I I դասի.


100-120կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

162. Ինչքա՞ն է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը բնակեցված տարածքում նիվելիրացման I I I դասի.


30-40կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

163. Ինչքան է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը բնակեցված տարացքում նիվելիրացման IV դասի


15-20կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

164. Ինչքան է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը տեղային և մակերեսային գեոդինամիկ պոլիգոնում նիվելիրացման I դասի


40կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

165. Ինչքան է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը կառուցապատված տարածքներքում նիվելիրացման II դասի


50կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

166. Ինչքան է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը կառուցապատված տարածքներքում նիվելիրացման III դասի


25կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

167. Ինչքան է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը կառուցապատված տարածքներքում նիվելիրացմա ն IV դասի


8կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

168. Ինչքան է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը չկառուցապատված տարածքներքում

նիվելիրացմա ն , II դասի Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

169. Ինչքան է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը չկառուցապատված տարածքներքում նիվելիրացմա ն III դասի


40կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

170. Ինչքան է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը չկառուցապատված տարածքներքում նիվելիրացմա ն III դասի


12կմ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

171. Յուրաքանչյուր քանի տարին մեկ է կատարվում I դասի նիվելիրացման գծերը


25 տարին մեկ

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման

172. Աշխարհագրական oբյեկտը ճանաչելու եւ առանձնացնելու նպատակով տրվող հատուկ անունը կոչվում է:


Աշխարհագրական oբյեկտի անվանում (աշխարհագրական անվանում)`

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդ. կետ բ)

173. Աշխարհագրական անվանումների ոլորտի oրենuդրությանը եւ կիրառման ավանդույթներին համապատաuխան աշխարհագրական անվան ու դրա գրելաձեւի որոշումը կկոչվի.


Աշխարհագրական oբյեկտի անվան կանոնավորում`

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդ. կետ գ )

174. Որեւէ պետության տարածքի աշխարհագրական անվանումների համահավաքը կկոչվի`


Աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարան

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդ. կետ դ)

175. Որոշակի uկզբունքներով uտեղծված աշխարհագրական անվանումների ֆոնդ է կոչվում


Աշխարհագրական անվանումների ազգային տեղեկատվական բանկը

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդ. կետ ե)

176. Օրենքով uահմանված պետական գրանցում uտացած աշխարհագրական oբյեկտին տրված անվանումը կկոչվի`


Աշխարհագրական oբյեկտի անվանակոչում

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդ. կետ զ)

177. Անվանակոչված եւ uահմանված կարգով պետական գրանցում uտացած աշխարհագրական oբյեկտի անվանման փոփոխությունը կկոչվի


Աշխարհագրական oբյեկտի անվանափոխում

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդ. կետ է)

178. Հնարավոր է արդյոք անանուն աշխարհագրական oբյեկտներին շնորհել նույնատեuակ oբյեկտների անվանումները կրկնող անուններ


նույնատեuակ oբյեկտների անվանումները կրկնող անուններ չի թույլատրվում շնորհել

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդ. կետ 4)

179. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարները աշխարհագրական անվանումների բնագավառի աշխարհագրական oբյեկտների անվանակոչման կամ

անվանափոխման մաuին ինչ են ներկայացնում պետական կառավարման լիազորված մարմնին


պետական կառավարման լիազորված մարմնին ներկայացնում են եզրակացություն

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդ. կետ 3)

180. Միջազգային oգտագործման համար նախատեuված փաuտաթղթերում, քարտեզներում եւ այլ նյութերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումները փոխանցվում են:


լատիներեն այբուբենի տառերով` նորմատիվ-տեխնիկական փաuտաթղթերին համաձայն:

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 7-րդ հոդ. կետ 2)

181. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական oբյեկտների անվանա-կոչումների եւ անվանափոխումների պետական գրանցումն իրականացվում է:


oրենքով լիազորված մարմինների ընդունած իրավական ակտերի հիման վրա լիազորված մարմինների հրամաններով:

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդ. կետ 1.1)

182. Շրջանի, համայնքի, բնակավայրի անվանակոչման եւ(կամ) անվանափոխման դեպքում պետական գրանցումն իրականացվում է:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից

. (Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդ. կետ 1.1 ա)

183. ֆիզիկաաշխարհագրական եւ ինժեներատեխնիկական oբյեկտների անվանակոչման եւ(կամ) անվանափոխման դեպքում` պետական գրանցումն իրականացվում է:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից.

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 9-րդ հոդ. կետ 1.1 բ)

184. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների բացահայտման, կանոնավորման, oգտագործման եւ պահպանության նկատմամբ միաuնական պահանջները, նորմերն ու կանոնները uահմանում են:


Աշխարհագրական անվանումների բնագավառի կարգավորման նորմատիվ- տեխնիկական փաuտաթղթերը

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 12-րդ հոդ. կետ 1)

185. Պետական կառավարման լիազորված մարմինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ նրա uահմաններից դուրu գտնվող աշխարհագրական անվանումների բառարանների, տեղեկատուների, գազետիրների, ցանկերի, քարտեզների ու ատլաuների հրատարակման համար:


uահմանված կարգով լիցենզիա է տալիu

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդ. կետ դ)

186. Պետական կառավարման լիազորված մարմինը ինչպես է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներբնակավայրային աշխարհագրական oբյեկտների անվանակոչումը եւ(կամ) անվանափոխումը:


աշխարհագրական oբյեկտների անվանակոչումը եւ(կամ) անվանափոխումը համաձայնեցնում և հաշվառում է

(Աշխ. անվ. մասին ԼՂՀ օրենքի 11-րդ հոդ. կետ գ)

187. Պետական արբանյակային գեոդեզիական ցանցը (այսուհետ` ՊԱԳՑ), որը հանդիսանում է նաև ֆիզիկական իրականացումը գեոդեզիական կոորդինատային համակարգերի ինչ է իրենից ներկայացնում:


երկրի մակերևույթին տեղադրված կետերի ամբողջություն ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 1.1)

188. Պետական արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կառուցման ժամանակ ինչ են օգտագործվում:


գեոդեզիական չափումների առավելագույն ճշգրիտ ձևեր (WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 1.1)

189 . հիմնային մշտական գործող գեոդեզիական ցանցը (ՄԳՑ), 0-ական դասի գեոդեզիական ցանցը (ԱԳՑ-0), բարձր ճշտությամբ 1-ին դասի արբանյակային գեոդեզիական ցանցը (ԱԳՑ-1), 2-րդ դասի արբանյակային գեոդեզիական ցանցը (ԱԳՑ-2) և խտացման արբանյակային գեոդեզիական ցանցը (ԽԱԳՑ) միասին կկոչվի:


Պետական արբանյակային գեոդեզիական ցանց ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 1.2)

190. Երկրի տարածքի կոորդինատային համակարգի ապահովման ողջ կառուցվածքի բարձրագույն օղակը հանդիսանում է


Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցը (ՀԱԳՑ): ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.1)

191.(ՀԱԳՑ) Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցը կազմված է:


մշտական գործող և պարբերաբար որոշվող 0-ական դասի կետերից ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.2)

192.ՀԱԳՑ Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կետերի տարածական դիրքը ՎիՋիԷս


84 WGS-84

-կոորդինատային համակարգում տիեզերական գեոդեզիայի մեթոդներով որքան սխալով է որոշվում երկրի զանգվածի կենտրոնի համեմատությամբ


10-15սմ-ից ոչ ավելի ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.4)

193.ՀԱԳՑ Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ցանկացած կետերի փոխադարձ դիրքի սխալը պետք է լինի:


պլանային դիրքով 1-2սմ-ից ոչ ավելի և բարձրությամբ 2-3սմ-ից ոչ ավելի ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.4)

194. ՀԱԳՑ- Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կետերի տարածքային բաշխման խտությունը միջինը մեկ կետ 5-7 հազ. քառ. կմ վրա` պետք է լինի:


հարևան կետերի միջև 150-300 կմ հեռավորության դեպքում ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.7)

195.ՀԱԳՑ-Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցի մշտական գործող կետերի խտությունը մոտավորապես 1 կետ 42 հազ. քառ. կմ վրա հարևան կետերի միջև կազմում է:


1000-2000 կմ հեռավորության դեպքում ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.8 )

196.Բարձր ճշտությամբ արբանյակային գեոդեզիական 1-ին դասի ցանցն (ԱԳՑ-1) իրենից ներկայացնում է:


ՀԱԳՑ — Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կետերի վրա հիմնված բարձր ճշտությամբ միասեռ տարածական գեոդեզիական կառույց ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.2.1)

197. Բարձր ճշտությամբ արբանյակային գեոդեզիական 1-ին դասի ցանցն (ԱԳՑ-1) կազմված է:


մեկը մյուսից 10-25 կմ, իսկ սակավաբնակ տարածքներում՝ 25-40 կմ հեռավորությամբ կետերի համակարգից: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.2.1)

198. ԱԳՑ-1 արբանյակային գեոդեզիական 1-ին դասի ցանցի 1 կետի տեղաբաշխման միջին խտությունը կազմում է:


700-800 կմ քառ. վրա (
WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.2.2)

199. ԱԳՑ-1 արբանյակային գեոդեզիական 1-ին դասի կետի դիրքորոշման միջին քառակուսային սխալը ԱԳՑ-0 հարևան կետերի հարաբերությամբ կազմում է:


պլանային կոորդինատի 1-2 սմ և գեոդեզիական բարձրության 2-3 սմ

(


WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ

2.2.4)

200. 2-րդ դասի արբանյակային գեոդեզիական ցանցը (ԱԳՑ-2) ստեղծվում է


կոորդինատների հարաբերական արբանյակային որոշման մեթոդով, ապահովելով դրա հարակից կետերի փոխադարձ դիրքերի որոշումը (
WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.3.1)

201. ԱԳՑ-2 արբանյակային գեոդեզիական 2-դասի ցանցն իրենից ներկայացնում է միմյանցից 3-15 կմ հեռավորության վրա գտնվող տարածական կետերի համակարգ կազմված գեոդեզիական կառուցվածք, ինչքան է կազմում այդ կետերի միջին խտությունը:


30-40 կմ քառ վրա 1 կետ ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.3.3)

202. ԱԳՑ- 2 արբանյակային գեոդեզիական 2-դասի ցանցը ՊԳՑ և բարձունքային ցանցերի հետ կապելու համար ԱԳՑ-2-ի կետերի որոշ մասը պետք է համատեղվի կամ կապվի գոյություն ունեցող:


ՊԳՑ պետական գեոդեզիական ցանցի կետերի և III դասից ոչ պակաս նիվելիրային ցանցի հենանիշների հետ: (
WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.3.6)

203. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կետերը քանի տարին մեկ են (դրանց կենտրոնները) ենթակա զննման և անհրաժեշտության դեպքում նաև վերականգնման:


ոչ ուշ, քան 8 տարին մեկ
(
WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.3.9)

204. ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 և ԱԳՑ-2 ստեղծման տեխնիկական նախագծերը մշակվում են


հրահանգով և ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 և ԱԳՑ-2 ցանցերի ստեղծման գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: (
WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.1 )

205. Տեխնիկական նախագծերը, մինչև աշխատանքների սկսելը, ուր են ուղարկվում : o ԼՂՀ կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնին` եզրակացության և սահմանված կարգով հաստատվելու: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.1 )

206. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեխնիկական նախագծերում բացի կետերի կոորդինատների բուն որոշումից, ընդգրկվում են աշխատանքների մի ամբողջ համալիր միջոցառումներ՝ կապված ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 կամ ԱԳՑ-2 համապատասխան հատվածի ստեղծման հետ, այսինքն.


Արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեխնիկական նախագծերում բացի կետերի կոորդինատների բուն որոշումից, ընդգրկվում են աշխատանքներ ԱԳՑ կետերի և պետական նիվելիրացման հենանիշների անհրաժեշտ լրացուցիչ տեղակապումների հետ կապված ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.2 , ա)

207. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեխնիկական նախագծերում բացի կետերի կոորդինատների բուն որոշումից, ընդգրկվում են աշխատանքների մի ամբողջ համալիր միջոցառումներ՝ կապված ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 կամ ԱԳՑ-2 համապատասխան հատվածի ստեղծման հետ, այսինքն. ընդգրկվում են աշխատանքներ ԱԳՑ-1 համապատասխան հատվածների տարածքում քվազիգեոիդի բարձունքային մանրամասն քարտեզի ստեղծման

• ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.2 , գ)

208. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեխնիկական նախագծերում բացի կետերի կոորդինատների բուն որոշումից, ընդգրկվում են աշխատանքների մի ամբողջ համալիր միջոցառումներ՝ կապված ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 կամ ԱԳՑ-2 համապատասխան հատվածի ստեղծման հետ, այսինքն. ընդգրկվում են ծանրաչափական որոշումների աշխատանքներ ՀԱԳՑ կետերի վրա

• ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.2 , դ)

209. Նախքան ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 և ԱԳՑ-2 հատվածի կառուցման տեխնիկական նախագծի կազմելն իրականացվում է եռանկյունավորման, նիվելիրացման և ծանրաչափական որոշումների, ինչպես նաև տվյալ տարածքում արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի կառուցման նախօրոք կատարված աշխատանքների: նյութերի հավաքում և վերլուծում

• ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.3)

210. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեղազննումն իր մեջ ընդգրկում է հետևյալ միջոցառումները. եռանկյունավորման կենտրոնների և նիվելիրացման հենանիշների վիճակի զննում, որոնց հետ նախատեսվում է համատեղել նախագծվող կետերը կամ որոնք նախատեսվում է տեղակապել արբանյակային ցանցի կրկին հիմնադրվող կետին:

•( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.10 գ)

211. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեղազննումն իր մեջ ընդգրկում է հետևյալ միջոցառումները. կետի հիմնական կենտրոնների և ստուգիչ հենանիշերի միջև գեոդեզիական կապերի հաստատման սխեմաների ընտրություն ավանդական կամ արբանյակային մեթոդներով

•( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.10 բ)

212. Կետերի տեղաբաշխման տարածքները զննելիս տեղազննողները պետք է ապահովեն դիտարկումների կատարման բարենպաստ պայմաններ, կետերի երկարաժամկետ պահպանում, մեծ ժամանակահատվածի համար պլանում և բարձրությամբ կենտրոնի կայունություն, աշխատելու հնարավորություն օրվա ցանկացած ժամին և ամբողջ տարին:

• ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.13 ա)

213. Կետերի տեղաբաշխման տարածքները զննելիս որտեղ չի կարելի կետերը տեղաբաշխել:


չի կարելի կետեր տեղաբաշխել հեռանկարային շինարարության և բնակավայրերի մեծացման տարածքներում, ինչպես նաև այն տեղամասերում, որոնք նախատեսված են շինարարական, հիդրոտեխնիկական, ճանապարհային և լեռնային աշխատանքների համար կամ այն տարածքներում, որտեղ հնարավոր են սողանքային և կարստային երևույթներ, ենթակա են հեղեղման կամ ողողահարման ու այլ տարածքներում, որտեղ կետի պահպանման երաշխիք չի կարող լինել: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.13 բ)

214. Կետերի տեղաբաշխման տարածքները զննելիս որտեղ չի կարելի կետերը տեղաբաշխել:


չի կարելի կետեր տեղաբաշխել ռադիոկայանների, ռադարների, ռադիոհեռարձակման ալեհավաքների և այլ ռադիոճառագայթման հզոր աղբյուրների վրա: (
WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.13 գ)

215. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-1 կետերի նոր կենտրոնների հիմնադրման տեղերի ընտրությունը կամ էլ դրանց համատեղումը տեղանքում արդեն գոյություն ունեցող կենտրոնների հետ ինչպես է տեղի է ունենում


տեղի է ունենում հորիզոնի նկատմամբ բարձրավայրերի 100-ից ավելի անկյան տակ արբանյակային ազդանշանների անցման խոչընդոտների բացակայության վերաբերյալ պահանջների պահպանմամբ: (
WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.4.2 )

216. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի նախագծման ժամանակ որն է համարվում աշխատանքային կենտրոն


համարվում է այն հատուկ կենտրոնը, որն ապահովում է արբանյակային ալեհավաքների հարկադրական կենտրոնադրումը: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.4.4)

217. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի նախագծման ժամանակ աշխատանքային կենտրոնի տեղակապումը հիմնականին և ստուգիչին երբ է իրականացվում


իրականացվում էոչ շուտ, քան հիմնադրումից մեկ տարի անց: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.4.4)

218. Լճափնյա շրջաններում Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-1 կետերն ինչպես են համատեղվում:


համատեղվում են գործող մակարդակային ստուգիչ կետերի հետ կամ էլ տեղաբաշխվում են դրանցից 1 կմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.4.5)

219. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կենտրոնների տիպային կոնստրուկցիաներն ինչպես են ընտրում:


ընտրում են հաշվի առնելով կլիմայական և ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 4.1.3)

220. Ըստ հիմնադրման պայմանների հիմնական կատեգորիաների արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կենտրոնները ինչ տեսակի են լինում


լինում են գրունտային և ժայռային: (
WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 4.1.4)

221. Արբանյակային դիտարկումները գրունտային և ժայռային կենտրոնների վրա երբ կարող են կատարվել


Ժայռային կենտրոնների վրա հիմնադրումից մի քանի օր անց, իսկ գրունտային կենտրոնների վրա` հաջորդ տարի: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 4.1.4)

222. Օգտագործման ենթակա արբանյակային ընդունիչները լինելով ստուգաչափված և հաստատված նորմատիվային պահանջներին համապատասխան ինչ պետք է ունենան:


պետք է ունենան համապատասխան վկայագիր: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 6.1)

223. Արբանյակային ընդունիչների ստուգիչ դիտարկումների ժամանակ չափումների ընդհատությունը որքան ժամանակին հավասար է սահմանվում:


Չափումների ընդհատությունը սահմանվում է 15 վրկ-ին հավասար: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 6.4.3)

224. Արբանյակային ընդունիչների հաստատված պահանջների սարքավորումների համապատասխանության չափանիշ են հանդիսանում

• Չափանմուշի և չափման արժեքների տարբերությունները և կրկնակի չափումների ու փակ պատկերների անհամապատասխանությունների տարբերությունները: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 6.6)

225. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-0 կետերի պարբերական դիտարկումներն ինչպես են իրականացվում:


Իրականացվում են երկհաճախականի ընդունիչ կայաններով, որոնք համալրված են միատեսակ ալեհավաքներով ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 7.2.3)

226. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-0 պարբերաբար որոշվող կետերի վրա միաժամանակյա դիտարկումների տևողությունը որքան պետք է կազմի`


միաժամանակյա դիտարկումների տևողությունը պետք է կազմի 5 օր ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 7.2.5)

227. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-0 պարբերաբար դիտարկվող կետերի վրա բացարձակ ծանրության ուժի որոշումը երբ է կատարվում:


Կատարվում է արբանյակային դիտարկումների անցկացման պահից 1 տարուց ոչ ավելի ժամանակահատվածում ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 7.2.6)

228. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-2 դասի կետերի դիտարկման յուրաքանչյուր հաջորդ փուլում առնվազը նախորդ փուլում դիտարկված կետերից քանի կետ են ներգրավվում:


ներգրավվում են նախորդ փուլում դիտարկված առնվազն երկու կետ: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 7.4.3)

229. Արբանյակային չափումների նախնական մշակման խնդիրների լուծման համար օգտագործվում են ծրագրային փաթեթներ, որոնք ինչ են թույլ տալիս որոշելու:


որոնք թույլ են տալիս որոշել բազային գծերի տարածական վեկտորները, կատարել կետերի կոորդինատների հաշվարկ և հավասարակշռում: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 8.1.2)

230.Արբանյակային դիտարկումների նախնական մշակման նկատմամբ եղած պահանջներից են


հորիզոնի նկատմամբ 150 և ավելի դիրք գրավող արբանյակներից ստացված դիտարկման տվյալների օգտագործում, ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 8.1.6 ա)

231.Արբանյակային դիտարկումների նախնական մշակման ժամանակ ինչ է անհրաժեշտ հաշվի առնել:


անհրաժեշտ է հաշվի առնել ալեհավաքների ֆազային կենտրոնների կենտրոնացման շեղումները գեոդեզիական կետերի կենտրոնների նկատմամբ ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 8.1.7)

232. Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-0 կետերի վրա դիտարկումների մշակման կարգն ինչպես է կանոնակարգվում


կանոնակարգվում է հատուկ տեխնիկական նախագծերով: ( WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 8.2.1)

233.Ինչպես են հաշվարկված Գաուս-Կրյուգերի գլանային հավասարանկյուն լայնական պրոյեկցիայով ստեղծված տեղագրական քարտեզները


վեցաստիճանային զոնայի համար ըստ Կրասովսկու էլիպսոիդի չափերի:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 3. ) 234. Որ համակարգում են հաշվարկված Գաուս-Կրյուգերի գլանային հավասարանկյուն լայնական պրոյեկցիայով ստեղծված տեղագրական քարտեզների բարձրությունները


Բարձրությունները հաշվվում են Բալթյան 1977թվականի բարձունքային համակարգում:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 3. ) 235.Ավտոմատ համակարգում հաշվառելու համար ինչ են տրվում թերթերի վրա:


Անվանակարգին կից տրվում են ծածկագրեր

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 4.) 236. Տեղագրական քարտեզների համար պլանային տեսակետից ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ:


պլանային տեսակետից ` պետական գեոդեզիական ցանցի և հանութային ցանցի կետերը, որոնց ուղղանկյուն կոորդինատները հաշվարկած են ըստ Գաուս-Կրյուգերի հավասարանկյուն լայնական-գլանային պրոյեկցիայի` հաստատված կոորդինատային համակարգում:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 5. ա) 237. Տեղագրական քարտեզների համար բարձունքային տեսակետից ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ:


բարձունքային տեսակետից` նիվելիրային հենանիշերը և դրոշմանիշերը, պետական գեոդեզիական ցանցի կետերը, որոնց բարձրությունները որոշված են երկրաչափական կամ գեոդեզիական նիվելիրացմամբ, ինչպես նաև հանութային բարձունքային ցանցի և տեղական ցանցի կետեր որոնց բարձրությունները, բերված են ընդունված սկզբնական մակարդակի:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 5. բ) 238. Տեղագրական քարտեզների համար բովանդակության տեսակետից ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ որ ապահովվեն:


Անհրաժեշտ է բովանդակությամբ համաձայնեցված լինեն միմյանց հետ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մասշտաբի քարտեզների հարակից թերթերը միակցված լինեն բոլոր տարրերով,

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 2. դ) 239. Տեղագրական քարտեզների համար ծանրաբեռնվածության տեսակետից ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ, որ ապահովվեն:


ունենան այնպիսի ծանրաբեռնվածություն, գրաֆիկական և գունային ձևավորում, որոնք հնարավոր լինի քարտեզների վրա լրացուցիչ տեղեկատվություն անցկացնել:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 2. ե) 240. Որն է ստեղծվող քարտեզների խմբագրական աշխատանքների նպատակը


Ստեղծվող քարտեզների խմբագրական աշխատանքների նպատակը բարձր որակի ապահովումն է, որպեսզի այդ քարտեզները լիարժեք համապատասխանեն իրենց նշանակությանը, մասշտաբին և իրենց առջև դրված խնդիրներին:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 14) 241. Քարտեզի ճշտությունն ապահովելու տեսակետից պատկերված առարկաների և ուրվագծված տարածքների միջին սխալները մոտակա հիմքի կետերի պատկերների նշանների և ուղղանկյուն կոորդինատային ցանցի գծերի նկատմամբ որ չափը չպետք է գերազանցի:


չպետք է գերազանցեն 0.5մմ-ը, իսկ լեռնային, բարձր լեռնային և անապատային տարածքներում` 0.75մմ-ը:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 7) 242. Քարտեզի յուրաքանչյուր թերթի համար ինչ է անհրաժեշտ ունենալ


տեղեկամատյան (ֆորմուլյար), որում նշվում է թերթի ստեղծման համար կատարվող աշխատանքի ողջ ընթացքը:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 13) 243. Ինչ նպատակով են ուսումնասիրում քարտեզագրական նյութերը և տեղանքը


Քարտեզագրվող տարածքը և քարտեզագրական նյութերն ուսումնասիրվում են տեղանքի մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով, որոնք անհրաժեշտ են քարտեզի վրա տեղանքի պատկերման վերաբերյալ ցուցումներ մշակելու, քարտեզագրական նյութերի ընտրության և բարձր որակի քարտեզներ ստանալու համար` ժամանակի, աշխատուժի և միջոցների նվազագույն օգտագործմամբ:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 18. 244. Հիմնական քարտեզագրական նյութերն ընտրելիս առաջնությունը որ քարտեզներին է տրվում


առաջնությունը տրվում է նորագույն խոշորամասշտաբ տեղագրական քարտեզներին:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 19) 245. Որն է համարվում որպես հիմնական քարտեզագրական նյութ


նոր խոշորամասշտաբ քարտեզները, որոնք հրատարակված են կոորդինատային և բարձունքային ընդունված համակարգերում և դրա մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքերի ուսումնասիրությունները հնարավորություն են տալիս քարտեզագրվող տարածքն ապահովելու գեոդեզիական կետերով:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 20) 246. Եթե քարտեզի կազմումը կատարվում է այնպիսի քարտեզագրական նյութի հիման վրա, որի մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքը տարբերվում է ստեղծվող քարտեզի համար նախատեսված հիմքից, ապա ինչպես է կատարվում մանրամասն ուսումնասիրություն:


որոշվում է քարտեզագրական պրոյեկցիան, քարտեզագրական ցանցի տեսքը, քարտեզագրական նյութի վրա երկայնությունների սկիզբը:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 20 ա) 247. Եթե քարտեզի կազմումը կատարվում է այնպիսի քարտեզագրական նյութի հիման վրա, որի մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքը տարբերվում է ստեղծվող քարտեզի համար նախատեսված հիմքից, ապա ինչպես է կատարվում մանրամասն ուսումնասիրություն:


որոշվում է կոորդինատային համակարգը, որում հաշվարկված են գեոդեզիական կետերի կոորդինատները,

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 20 բ) 248. Եթե քարտեզի կազմումը կատարվում է այնպիսի քարտեզագրական նյութի հիման վրա, որի մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքը տարբերվում է ստեղծվող քարտեզի համար նախատեսված հիմքից, ապա ինչպես է կատարվում մանրամասն ուսումնասիրություն:


որոշվում են քարտեզագրական նյութի վրա այն կետերը, որոնց կոորդինատները գտնվում են կատալոգներում,

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 20 գ) 249. Եթե քարտեզի կազմումը կատարվում է այնպիսի քարտեզագրական նյութի հիման վրա, որի մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքը տարբերվում է ստեղծվող քարտեզի համար նախատեսված հիմքից, ապա ինչպես է կատարվում մանրամասն ուսումնասիրություն:


Որոշվում է քարտեզագրական նյութի պլանային հիմքի անցումն ընդունված կոորդինատային համակարգի և անցումային տարրերի ուղղումների մեծությունները:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 20 դ) 250. Եթե քարտեզի կազմումը կատարվում է այնպիսի քարտեզագրական նյութի հիման վրա, որի մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքը տարբերվում է ստեղծվող քարտեզի համար նախատեսված հիմքից, ապա ինչպես է կատարվում մանրամասն ուսումնասիրություն:


որոշվում է բարձրությունների սկզբնական մակարդակը, քարտեզագրական նյութի գեոդեզիական կետերի արժեքների համապատասխանությունը կատալոգներում տրված արժեքների հետ, ընդունված բարձունքային համակարգին անցնելու կարգը:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 20 ե) 251. Ինչ է նախապատրաստվում քարտեզագրվող տարածքի և քարտեզագրական նյութերի ուսումնասիրության արդյունքում


նախապատրաստվում է տվյալ քարտեզագրվող տարածքի և այլ սխեմաների հակիրճ բնութագիրը և քարտեզագրական նյութերի բնութագիրը, որոնք անհրաժեշտ են խմբագրական ցուցումների համար:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 22) 252. Քարտեզի թերթերը կազմելուց առաջ խմբագիրն ինչ պարտավորվածություններ ունի


Պարտավոր է քարտեզագիրներին ծանոթացնելու քարտեզագրվող տեղանքի առանձնահատկություններին և քարտեզագրական նյութերին, պարզաբանելու քարտեզի կազմման տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները ու տեղանքի առանձին
տարրերի
պատկերման
վերաբերյալ
խմբագրատեխնիկական հիմնական ցուցումները:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 28.

253. Թվային (էլեկտրոնային) քարտեզների հրատարակման ընթացքում խմբագրման էությունն ինչում է կայանում:


Պարտավոր
է
քարտեզագիրներին
ծանոթացնելու
քարտեզագրվող
տեղանքի
առանձնահատկություններին և քարտեզագրական նյութերին, պարզաբանելու քարտեզի կազմման տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները ու տեղանքի առանձին տարրերի պատկերման վերաբերյալ խմբագրատեխնիկական հիմնական ցուցումները:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 33)

254. Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը ստեղծվում, պահպանվում և տեղեկատվությունը տրամադրվում է


ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից :

(ԼՂՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 4) 255. Եթե քարտեզը կազմվում է այնպիսի նյութերից, որոնց կոորդինատային համակարգը տարբերվում է ընդունված կոորդինատային համակարգից, ապա ինչպես ենք ստուգում:


այս դեպքում եղած նյութի վրա տվյալ համակարգում կառուցվում է ուղղանկյուն կոորդինատային ցանց և ըստ այդ ցանցի ստուգվում են հիմքի կետերի դիրքերը:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 65) 256. Քարտեզների վրա որ անվանումների մակագրություններն են զետեղվում:


բնակավայրերի, երկաթուղային կայարանների, նավահանգիստների, ջրագրական օբյեկտների, ռելիեֆի, բուսական ծածկույթների և գրունտների անվանումները,

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 74 ա) 257. Քարտեզների վրա ինչպիսի պարզաբանող մակագրություններն են տրվում:


Տրվում են ծառերի տեսակների, ճանապարհների ծածկանյութի որակը պարզաբանող մակագրություններ

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 74 բ) 258. Քարտեզների վրա ինչպիսի քանակական բնութագրիչներ են տրվում:


Տրվում են բարձունքային նիշերի, հորիզոնականների մակագրությունների, գետերի լայնության ու խորության, ծառերի բարձրության ու բնի հաստության, ծառերի միջև հեռավորության, կամուրջների բեռնունակության քանակական բնութագրիչները:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 74 գ) 259. Զրոյական և յուրաքանչյուր հինգերորդ հիմնական հորիզոնականը քարտեզի վրա հաստացվում է, բացառությամբ1:25 000 մասշտաբի քարտեզի ռելիեֆի որ անկման դեպքի:


բացառությամբ 1:25 000 մասշտաբի քարտեզի ռելիեֆի 2.5 մ անկմամբ, որի վրա հաստացվում է յուրաքանչյուր 10-րդ հիմնական հորիզոնականը:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 217) 260. Տեղագրական Քարտեզի վրա ինչ տեսքով է ցույց տրվում թերթի շրջանակից դուրս եկող քարտեզագրական ցանցը:


մեկական րոպեների բաժանված միջօրեականների և զուգահեռականների տեսքով, իսկ րոպեանոց հատվածներն էլ իրենց հերթին բաժանվում են 10 վայրկյանանոց մասերի:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 84) 261. Քարտեզների թերթերի ներքին շրջանակից դուրս ինչպիսի կոորդինատներ են տրվում


տրվում են շրջանակի անկյունների գագաթների աշխարհագրական կոորդինատները:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 84) 262. Որ մասշտաբի քարտեզների թերթերի վրա են տրվում միջօրեականի և զուգահեռականի միջին հատումները և դրանց թվային արժեքներն աստիճաններով և րոպեներով:


տրվում են 1:50 000 և 1:100 000 մասշտաբի քարտեզների թերթերի վրա:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 84) 263. Տեղագրական քարտեզների վրա որպես կանոն տրվում են նիվելիրային ցանցի որ կետերը:


տրվում են հիմնական քարտեզագրական նյութի վրա եղած պետական նիվելիրային ցանցի բոլոր (բացառությամբ պատայինների և ժամանակավորների) դրոշմանիշերն ու հենանիշերը, ընտրություն է կատարվում միայն նիվելիրային ընթացքների վրա տեղադրված նշանների դեպքում, որոնց միջև հեռավորությունը քարտեզի մասշտաբով 3-4 սմ-ից պակաս է:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 87) 264. Գեոդեզիական կետերի պայմանական նշաններին կից քարտեզի վրա ինչ ճշտությամբ է բարձունքային նիշերը տրվում:


տրվում են բարձունքային նիշեր, որոնց արժեքները վերցվում են գեոդեզիական կետերի կոորդինատների կատալոգներից կամ կազմման համար հիմք հանդիսացող քարտեզից մինչև 0.1մ ճշտությամբ:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 88. 265. ինչպես են գծվում մեկ գծով պատկերվող գետերը


Մեկ գծով պատկերվող գետերը գծվում են ակունքից գետաբերան աստիճանաբար հաստացնելով:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 104) 266. Քարտեզի վրա գետերի, լճերի, ջրամբարների, լճակների և մասշտաբի 1սմ քառակուսի և ավելի տարածք զբաղեցնող ջրավազանների ջրանիշերը ինչ ճշտությամբ են գրվում:


ջրանիշերը գրվում են 0,1մ ճշտությամբ, որոնք պետք է համապատասխանեն գետերի, լճերի և լճակների ջրանիշերի միջին նվազագույն մակարդակին, իսկ ջրամբարների ջրանիշերը` նորմալ բարձրացման հորիզոնի մակարդակին:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 114) 267. Քարտեզների վրա որ բնակավայրերի տիպերն են ցույց տրվում:


Քարտեզների վրա ցույց են տրվում քաղաքներն ու գյուղերը

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 131): 268. Անբնակ բնակավայրերն ինչպես են ցույց տրվում տեղագրական քարտեզների վրա


ցույց են տրվում սովորական բնակավայրերի նման, բայց անվան տակ փակագծերում տրվում է անբնակ մակագրությունը:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I, կետ 154) 269. Ինչ նպատակով է կատարվում տեղագրական քարտեզների թարմացումը:


Այն կատարվում է դրանց բովանդակությունը տեղանքի ժամանակակից վիճակի բերելու և կոորդինատային ընդունված համակարգով և գործող պայմանական նշաններով ձևավորելու նպատակով:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 325) 270. Ինչպես պետք է ընտրվեն Քարտեզների թարմացվելիք տարածքների սահմանները:


թարմացվելիք տարածքների սահմանները պետք է ընտրվեն այնպես, որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր լինի թարմացնել ողջ մասշտաբային շարքի քարտեզները :

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 328. 271. Ինչպես է հաստատվում քարտեզների թարմացման աշխատանքների տեխնոլոգիան և կազմակերպումը յուրաքանչյուր կոնկրետ տարածքի համար:


հաստատվում է քարտեզի պլանաբարձունքային հիմքի մանրամասն վերլուծության, քարտեզի ստեղծումից հետո տեղանքի փոփոխությունների, թարմացվող քարտեզի սկզբնական նյութերի հիման վրա:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 329) 272. Թարմացվող քարտեզի ճշտության ստուգումն ինչ նպատակով է կատարվում


կատարվում է թարմացման համար դրա պիտանելիությունը հաստատելու նպատակով:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 331) 273. Ինչ է մակագրվում քարտեզի թարմացում չպահանջող թերթերի տեղեկամատյանների կազմի և անվանաթերթի վրա


մակագրվում է. Քարտեզի բովանդակությունը համապատասխանում է տեղանքի 20…թ. վիճակին:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 337.) 274. Քարտեզների թարմացման խմբագրական ցուցումները մշակվում են հրահանգի պահանջներին համապատասխան, որ նյութերի օգտագործման կարգը պետք է լրիվ արտացոլված լինի:


գեոդեզիական, քարտեզագրական, տեղեկատվական և այլ նյութերի բնութագիրը և դրանց օգտագործման կարգը:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 339. ա.) 275. Քարտեզների թարմացման խմբագրական ցուցումները մշակվում են հրահանգի պահանջներին համապատասխան, որ նյութերի օգտագործման կարգը պետք է լրիվ արտացոլված լինի:


թարմացվող քարտեզի թերթերի ստուգման վերաբերյալ տվյալները և տեղանքի փոփոխությունների վերլուծության արդյունքները` ներմուծված նոր քարտեզագրական նյութերից,

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 339. բ) 276. Քարտեզների թարմացման խմբագրական ցուցումները մշակվում են հրահանգի պահանջներին համապատասխան, որ նյութերի օգտագործման կարգը պետք է լրիվ արտացոլված լինի:


քարտեզի վրա տեղանքի առանձին օբյեկտների և տարրերի պատկերման առանձնահատկությունները,

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 339. դ) 277. Քարտեզների թվայնացումը ընդգրկում է հետևյալ տեխնոլոգիական պրոցեսները.


նյութերի նախապատրաստում, տեսածրում (սկանավորում), թվայնացում ավտոմատ ռեժիմում, թվայնացում ինտերակտիվ ռեժիմում, միակցում, ստուգում, նյութերի հանձնում արխիվ:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 351) 278. Տեղագրական հանույթի նյութերով քարտեզները թվայնացնելիս խմբագիրը նախապես ինչ պետք է կազմի:


պետք է ուսումնասիրի այդ նյութերը և դրանց հիման վրա կազմի քարտեզների թվայնացման հակիրճ խմբագրատեխնիկական ցուցումներ:

(Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ II, կետ 350) 279.Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը ԼՂՀ որ օրենքի պահանջներին համաձայն է ստեղծվում, պահպանվում և տեղեկատվությունը տրամադրվում


Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը ստեղծվում, պահպանվում է և տեղեկատվությունը տրամադրվում է «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի պահանջների համաձայն:

(ԼՂՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 2) 280. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդում նյութերն ու տվյալները ում կողմից է համալրվում և դուրս գրվում


համալրվում և դուրս են գրվում կոմիտեի նախագահի հրամանով ստեղծված փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից:

(ԼՂՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 5) 281. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը (տեղեկատվական բանկը) ինչպիսի տվյալների հիման վրա է ստեղծվում, համալրվում և թարմացվում


պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը ստեղծվում է պետական նշանակության քարտեզագրական և գեոդեզիական աշխատանքների իրականացման արդյունքում ստեղծված նյութերի և տվյալների հիման վրա:

(ԼՂՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 6) 282. «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված որ տվյալներն են պահպանվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդում


պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների արդյունքում ստացված նյութերն ու տվյալները:

(ԼՂՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 7) 283. Որքան ժամանակ են պահվում պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերն ու տվյալները պահվում են կոմիտեում` անժամկետ:


պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերն ու տվյալները պահվում են կոմիտեում` անժամկետ:

(ԼՂՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 8. 284. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերը և տվյալները ինչպես են տրամադրվում


տրամադրվում են դիմումի ձևի համաձայն, կամ գրության հիման վրա, որտեղ նշվում են պահանջվող նյութի անվանումը, քանակը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ:

(ԼՂՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 10) 285. Ովքեր կարող են օգտվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերից և տվյալներից


կարող են օգտվել ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները:

(ԼՂՀ պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 11) 286. ԼՂՀ համայնքների վարչական տարածքների սահմանագծերի նկարագրման աշխատանքներն իրականացնելու համար հարթավայրային, նախալեռնային և լեռնային գոտիներում որպես հիմք որ մասշտաբի քարտեզներն ու հատակագծերն են ծառայում: 


հարթավայրային գոտիներում որպես հիմք ծառայում են 1:5000 տեղագրական և կադաստրային քարտեզները, իսկ նախալեռնային և լեռնային տարածքների համար 1:10000 տեղագրական քարտեզները:

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, 287. Որ փաստաթղթերն են համարվում Համայնքի կամ վարչատարածքային միավորի սահմանների վերաբերյալ իրավական փաստաթղթեր.


Նախկին կոլտնտեսություններին, խորհտնտեսություններին և այլ պետական կազմակերպություններին հանձնված հողի օգտագործման իրավունքի պետական ակտերը, ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի կողմից նախկին տարիների Նոր վարչական միավորների կազմավորումների հետ կապված որոշումների և հողօգտագործման սահմանների վերաբերյալ նյութերը, տարբեր տարիներին ԼՂՀ կառավարության կողմից կայացրած հող հատկացման կամ փոխանակման որոշումները, նախկին կոլտնտեսությունների, խորհտնտեսությունների խոշորացման կամ ապախոշորացման մասին որոշումները հատակագծային նյութերը, համայնքների վարչական սահմանների հետ կապված 1:500 – 1:200000 մասշտաբի տեղագրական, հողաշինարարական և կադաստրային քարտեզագրական նյութերը:

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 2.1.) 288. Հանգուցային կետերի ընտրության ժամանակ նախապատվությունը որ կետերին է տրվում


տրվում է հաստատուն, բնական կետերին, բլրի գագաթ, գեոդեզիական կետ , գետերի կամ ձորակների միացման կետ, ճանապարհների հատման կամ ամրակայված բնորոշ այլ կետեր: (

Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 3.4) 289. Ինչպես են կոդավորվում և համարակալվում Հանգուցային կետերը


Հանգուցային կետերը կոդավորվում և համարակալվում են սկսած համայքի հյուսիս-արևմտյան անկյունից ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 3.5) 290. Յուրաքանչյուր երկու սահմանակից համայնքների համար ինչպես է կազմվում սահմանագիծը


կազմվում է սահմանագծի մեկ տարբերակ և անց է կացվում տեղագրական 1:5000 կամ 1:10000 քարտեզների վրա:

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 3.6) 291. Քանի մմ շրջանակով են ցույց տրվում բոլոր շրջադարձային սահմանակետերը:


2

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 3.8. 292. Ինչ է կցվում տեխնիկական նախագծին


տեխնիկական նախագծին կցվում է համապատասխան մասշտաբով նշահարման գծագիր,

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 5.6) 293. Համաձայն տեխնիկական նախագծի պահանջների սահմանանիշերի հետ կապված ինչպիսի պահանջ ունենք


տեղանքում ամրացվում են սահմանանիշերը և կատարում դրանց արտաքին ձևավորումը:

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 6.1) 294. Ինչ եղանակով է հաշվարկվում վարչական միավորի տարածքի մակերեսը


Սահմանանիշերի կոորդինատների տվյալների հիման վրա ծրագրային փաթեթների օգնությամբ անալիտիկ եղանակով

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 6.6) 295. Աշխատանքներն ավարտելուց հետո ինչ փաստաթղթեր են կազմվում


կազմվում է կատարված աշխատանքների իրականցման տեխնիկական հաշվետվություն 4 օրինակից, որից 1 օրինակը հանձնվում է կադաստրի կոմիտե, 2-րդ օրինակը պատվիրատուին

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 6.7) 296. Դաշտային չափման արդյունքների հիման վրա հիմնային կետերի կոորդինատները, որ կոորդինատային համակարգում են հաշվարկվում:


հաշվարկվում են ծրագրային փաթեթների օգնությամբ պետական գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում

(Հրահանգ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 6.5) 297. Ինչ բան է քարտեզների և հատակագծերի անվանակարգը


Քարտեզների և հատակագծերի համարակալումը միևնույն համակարգում անվանում են անվանակարգ` նոմենկլատուրա

(Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգ, կետ 2.2) 298. ինչ պետք է ունենան տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի առանձին թերթերը


անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանց առանձին թերթերն ունենան անվանումներ

(Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգ, կետ 2.1) 299. Ինչպես է որոշվում տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը


Որոշվում է քարտեզների և հատակագծերի իրար նկատմամբ ունեցած փոխադարձ դիրքը երկրի մակերևույթի նկատմամբ

(Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգ, կետ 2.3)

300. Ինչ է իրենից ներկայացնում 1:1000000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները


Միջօրեականների 6 աստիճանի և զուգահեռականների 4 աստիճանի աղեղներով սահմանափակված երկրի մակերևույթի որոշակի սֆերոիդիկական սեղանի պատկերումը հարթության վրա

(Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգ, կետ 2.4)

301. Ինչքան է կազմում պոլիգոններում և գծերում թույլատրերի անկապքը նիվելիրացման I I դասի


5մմ√l

Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման


ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ (ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ)

1. Ի՞նչ է շենքը.


Կրող, պարփակող կամ համակցված /կրող և պարփակող/ կոնստրուկցիաներից կազմված վերգետնյա փակ ծավալ կազմող շինարարական համակարգ` նախատեսված մարդկանց բնակվելու կամ ժամանակավոր գտնվելու և տարբեր աշխատանքային ու արտադրական պրոցեսներ կատարելու համար /կախված ֆունկցիոնալ նշանակությունից/:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 2. Ի՞նչ է շինությունը.


Բնական կամ արհեստական նյութերից, երկրի վրա, ստորերկրյա կամ վերերկրյա կառուցված ծավալային, հարթային կամ գծային շինարարական համակարգ` կազմված կրող, որոշ դեպքերում նաև պարփակող կոնստրուկցիաներից և նախատեսված բնակվելու, տարբեր տեսակի արտադրական ու այլ աշխատանքային պրոցեսների կատարման, նյութերի, շինվածքների ու սարքավորումների տեղադրման կամ պահեստավորման, մարդկանց ու բեռների տեղափոխման, պաշտպանական և այլ նպատակների համար:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 3. Ո՞րոնք են ըստ նպատակային նշանակության շենք, շինությունների տեսակները.


Բնակելի, հասարակական, արտադրական:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 4. Ո՞ր շինություններն են համարվում բնակելի:


Մարդկանց բնակության համար նախատեսված շինությունները, բաղկացած բնակելի և օժանդակ մասերից, օժտված կոմունալ հարմարություններով:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 5. Ո՞ր շինությունն է համարվում բնակարան:


Շենքում գտնվող առանձին տարածքը` բաղկացած բնակելի և օժանդակ մասերից, օժտված կոմունալ հարմարություններով:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 6. Ո՞ր շինությունն է համարվում բազմաբնակարան բնակելի շենք:


Մեկից ավելի առանձին բնակարաններ ունեցող կառույցը:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 7. Ո՞ր շինությունն է համարվում բնակելի տուն:


Բնակավայրի տարածքում առանձին հողամասի վրա կառուցված, առանձին փոստային համար ունեցող, օժանդակ և կոմունալ հարմարություններով, իր տնտեսական շինություններով կառույցը:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 8. Ո՞ր շինությունն է համարվում այգետնակ:


Այգեգործական զանգվածում առանձին հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով կառույցը:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 9. Ո՞ր շինություններն են համարվում հասարակական նշանակության:


Բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շենքերը, շինությունները:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 10. Ինչպե՞ս են դասակարգվում արտադրական նշանակության շենքերը և շինություններն ըստ գործառնական նշանակության:


Արդյունաբերական, գյուղատնտեսական:

ԼՂՀ տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին 03.10.05թ. թիվ 72-Կ N 72-Î հրաման /լրացում 08.12.05թ. թիվ 90-Կ հրաման/ 11. Ի՞նչ է անշարժ գույքը:


Հողամասերը, անշարժ գույք հանդիսացող ընդերքի մասը, մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա, այդ թվում նաև կառուցվող շենքերը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ գույքը:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդված 12. Ի՞նչ է անշարժ գույքի միավորը:


Միասնական տարածական ամբողջություն կազմող գույքի մասը, որը հանդիսանում է մեկ, իսկ ընդհանուր սեփականության դեպքում` մեկից ավելի անձանց սեփականության կամ այլ գույքային իրավունքների օբյեկտ:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդված 13. Ի՞նչ է անշարժ գույքի օբյեկտը:


Իրենց նպատակային նշանակությամբ անբաժանելի անշարժ գույքի միավորներ են, որոնք կարող են սահմանակից չլինել, սակայն իրենց նպատակային օգտագործմամբ անբաժանելի են միմյանցից որպես ինժեներական, գծային, ճանապարհային, մայրուղային և այլ համակարգեր ու ենթակառուցվածքներ:

«Գույքի նկատմամբ իր. պետ. գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդված 14. Ո՞վ է հանդիսանում անշարժ գույքի իրավատեր:


Այն սուբյեկտը, որի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված եղանակով ձեռքբերված գույքի նկատմամբ իրավունքը օրենքով սահմանված կարգով դեռևս պետական գրանցման չի ենթարկվել:

«Գույքի նկատմամբ իր. պետ. գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդված 15. Ի՞նչ է հողամասի հատակագիծը:


Օգտագործման համար սահմանված մասշտաբով գծված հողամասի տեղագրական գծագիրն /քարտեզն/ է, որում, տվյալ հողամասի սահմաններում, վերջին նկարահանման /հանութագրման/ պահին և հողաշինարարության վերջին նախագծին համապատասխան, պատկերված են հողամասի իրավիճակը և սահմանները:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդված 16. Ի՞նչ է շինության հատակագիծը:


Շենքի, շինության հարկերի հորիզոնական կտրվածքի, իսկ առանձին կանգնած շենքերի, շինությունների դեպքում նաև հողամասում դրանց տեղադրության` որոշակի մասշտաբով և պայմանական նշաններով արտապատկերումն է:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդված 17. Ի՞նչ է կադաստրային քարտեզը /հատակագիծը/:


Տեղանքի փոքրացված և ընդհանրացված արտապատկերումն է համապատասխան մասշտաբով և պայմանական նշաններով, որում պատկերված են անշարժ գույքի միավորները, դրանց տեղադրությունը, սահմանները, մակերեսը, տեսքերն ու տեսակները, վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցությունների ցանցերը և այլ տվյալներ:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 14-րդ հոդված 1-ին կետ 18. Ի՞նչն է հիմք հանդիսանում տեղանքում հողամասի սահմանները սահմանանիշերով ամրացնելու համար:


Անշարժ գույքի միավորի /հողամասի/ սահմանների շրջադարձային /բեկման/ կետերի կոորդինատները:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդված 1-ին մաս 19. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է սահմանում անշարժ գույքի սահմանների որոշման եղանակը, դրանց ճշտության նկատմամբ տեխնիկական պահանջներն ու սահմանանիշերի ձևերը:


Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդված 2-րդ մաս 20. Ովքե՞ր կարող են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում իրականացնել քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման /հաշվառման/ և հողաշինարարության գործունեություն:


Պետական լիազոր մարմնի կողմից որակավորման վկայական ստացած անձինք:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 16-րդ հոդված 1-ին մաս 21. Ո՞ր մարմինն է սահմանում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման /հաշվառման/ և հողաշինարարության աշխատանքների իրականացմանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները, որակավորման անցկացման կարգն ու պայմանները:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 16-րդ հոդված 2-րդ մաս 22. Ո՞ր մարմինն է սահմանում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման /հաշվառման/ և հողաշինարարության որակավորման վկայականի ձևը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 16-րդ հոդված 2-րդ մաս 23. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքներ գրանցող մարմինը պատասխանատվություն կրու՞մ է արդյոք քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման /հաշվառման/ և հողաշինարարության աշխատանքների իրականացման որակավորում ստացած անձանց աշխատանքների որակի և տվյալների հավաստիության համար:


Պատասխանատվություն չի կրում որակավորում ստացած անձանց աշխատանքների որակի և տվյալների հավաստիության համար:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 16-րդ հոդված 3-րդ մաս 24. Ու՞մ միջոցների հաշվին են իրականացվում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման /հաշվառման/ և հողաշինարարության աշխատանքները:


Անշարժ գույքի սեփականատիրոջ /օգտագործողի/ միջոցների հաշվին:

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԼՂՀ օրենքի 16-րդ հոդված 4-րդ մաս 25. ԼՂՀ հողային ֆոնդը քանի՞ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) է դասակարգվում:


9 կատեգորիաների:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 6 մաս 1 26. Ի՞նչ է հողերի նպատակային նշանակությունը:


Որոշակի նպատակների համար հողերի օգտագործման և շահագործման պայմանների, հատկանիշների և առանձնահատկությունների համալիրն է:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 7 մաս 1 27. Ո՞ր մարմինն է սահմանում և փոփոխում հողերի նպատակային և գործառնական նշանակությունը:


Տեղական ինքնակառավարման մարմինները` կառավարության սահմանած կարգով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3 28. Ի՞նչ է հողատեսքը:


Գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերի այն հատկանիշների համալիրն է, որը բնութագրում է դրանց գործառնական օգտագործումը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 7 մաս 3 29. Ի՞նչ հողատեսքերի են բաժանվում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը:


Վարելահողեր, բազմամյա տնկարկներ, խոտհարքներ, արոտներ և այլ հողատեսքեր:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 9 մաս 2 30. Ու՞մ թույլտվությամբ և ի՞նչ կարգով է իրականացվում գյուղատնտեսական բարձրարժեք հողատեսքերի փոխադրումն ավելի ցածրարժեք հողատեսքերի:


Համայնքի ղեկավարի թույլտվության հիման վրա` կառավարության սահմանած կարգով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 9 մաս 4 31. Ինչպիսի՞ հողատեսքերի են բաժանվում անտառային հողերը:


Անտառներ, վարելահողեր, խոտհարքներ, արոտներ, թփուտներ և այլ հողեր:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 25 մաս 3 32. Ու՞մ որոշմամբ է իրականացվում գյուղատնտեսական ցածրարժեք հողատեսքերի փոխադրումը ավելի բարձրարժեք հողատեսքի:


Համայնքի ղեկավարի որոշմամբ:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33-Ն որոշում, կետ 7 33. Քանի՞ գործառնական նշանակությունների են դասակարգվում բնակավայրերի հողերը:


5 գործառնական նշանակությունների:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 10 մաս 2 34. Քանի՞ գործառնական նշանակությունների են դասակարգվում հատուկ պահպանվող հողերը:


4 գործառնական նշանակությունների:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 19 մաս 2 35. Ինչպիսի՞ գործառնական նշանակությունների են դասակարգվում բնակավայրերի հողերը:


Բնակելի, հասարակական, խառը կառուցապատման, ընդհանուր օգտագործման և այլ հողեր:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 10 մաս 2 36. Որո՞նք են համարվում խառը կառուցապատման հողեր:


Բնակելի, հասարակական կառուցապատման, ընդհանուր օգտագործման հողերի այնպիսի համադրությամբ կազմավորված տարածքները, որտեղ դրանցից որևէ մեկը գերակշիռ նշանակություն չունի:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 10 մաս 6 37. Որո՞նք են համարվում բնակավայրի այլ հողեր:


Բնակելի, հասարակական, խառը կառուցապատման և ընդհանուր օգտագործման համար նախատեսված, սակայն դեռևս չկառուցապատված ազատ հողերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 10 մաս 8 38. Ի՞նչ կատեգորիայի հողեր կարող են լինել բնակավայրի սահմաններում:


Հողային ֆոնդի կազմում առկա բոլոր հողերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 11 մաս 2 39. Հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է ընդունում համապատասխան որոշում գյուղատնտեսական բարձրարժեք հողատեսքերն ավելի ցածրարժեք հողատեսքերի փոխադրելու վերաբերյալ:


Համայնքի ղեկավարը:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33-Ն որոշում, կետ 5 40. Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում մաքրման կայանների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողերը:


Կոմունալ ենթակառուցվածքների:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 18 41. Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում անհատական բնակելի տների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողերը:


Բնակելի կառուցապատման:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 10, մաս 4 42. Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում օդանավակայանների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողերը:


Տրանսպորտի:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 17, մաս 1 43. Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում հիդրոէլեկտրոկայանների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողերը:


Էներգետիկայի:

44. Ո՞ր գործառնական նշանակության մեջ են դասակարգվում գերեզմանոցները:


Պատմական և մշակութային հողերի:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 23 մաս 1 45. Ի՞նչ է հողամասի սերվիտուտը:


Մեկ կամ մի քանի սեփականատերերի հողամասերից սահմանափակ օգտվելու իրավունքն է:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50 մաս 1 46. Քանի՞ տարի կարող է սահմանվել պետության և համայնքի սեփականության հողերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրման առավելագույն ժամկետը:


Չի կարող գերազանցել 99 տարին:

47. Ի՞նչ կարգով կարող են օտարվել պետական սեփականության հողամասերը:


Սեփականության իրավունքի անհատույց փոխանցելու, ուղղակի վաճառքի, աճուրդի միջոցով:

48. Ովքե՞ր կամ ո՞ր մարմինն է վարձակալության իրավունքով տրամադրում համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող հողամասերը:


Համայնքների ղեկավարը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 76 մաս 2 49. Ո՞վ է իրականացնում հսկողություն հողօգտագործողների կողմից հողային օրեսդրության պահանջների կատարման և հողամասերն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակությամբ օգտագործելու նկատմամբ:


Համայնքի ղեկավարը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 43 մաս 1 50. Ի՞նչ են ներառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում չափագրման (հաշվառման) աշխատանքները:


Հողամասերի, շենքերի, շինությունների չափագրման աշխատանքներ:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 51. Ովքե՞ր կարող են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում զբաղվել քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության աշխատանքներով:


ֆիզիկական անձինք, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ստացել են համապատասխան որակավորման վկայական:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 52. Ի՞նչ իրավական կարգավիճակով կարող են գործունեություն իրականացնել որակավորման վկայական ստացած ֆիզիկական անձինք:


Որպես անհատ ձեռնարկատերեր` ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառվելուց հետո:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 53. Ո՞ր իրավաբանական անձինք կարող են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում զբաղվել քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության աշխատանքներով:


Իրավաբանական անձինք, համապատասխան որակավորում ունեցող առնվազն մեկ հիմնական աշխատողի առկայության դեպքում` հաշվառման նպատակով համապատասխան փաստաթղթերը` որակավորման վկայականի, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենները, ինչպես նաև գործունեության վայրի և հեռախոսահամարի վերաբերյալ տվյալները կոմիտե ներկայացնելուց հետո:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 54. Ի՞նչ իրավունքներ ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության աշխատանքներ իրականացնող անձը:


Պատվիրատուից պահանջելու կատարվող աշխատանքներին վերաբերող անհրաժեշտ նյութերը, գործունեությունն իրականացնելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կոմիտեի համակարգից ստանալու անհրաժեշտ տեղեկատվություն, մասնակցելու կոմիտեում իր գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և ծանոթանալու հարցերին առնչվող բոլոր փաստաթղթերին:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 55. Ո՞ր օրենքներով է պարտավոր ղեկավարվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության աշխատանքներ իրականացնող անձը իր գործունեության ընթացքում:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքով, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, «Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով և «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 56. Չափագրման աշխատանքների իրականացման համար օգտագործվող գործիքներն ու սարքավորումները ե՞րբ են ներկայացվում չափաբանական ապահովման և սերտիֆիկացման:


Յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 57. Ինչպիսի՞ տվյալներ և որտեղի՞ց պետք է ձեռք բերի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության աշխատանքներ իրականացնող անձը պատվիրված յուրաքանչյուր միավոր անշարժ գույքի (բացառությամբ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ծավալում տեղակայված անշարժ գույքերի միավորների) նկատմամբ իրականացվող աշխատանքների համար:


Կոմիտեի համակարգից ձեռք բերել անհրաժեշտ ելակետային տվյալներ գեոդեզիական ցանցի կետերի վերաբերյալ և տվյալ տարածքի կադաստրային քարտեզը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 58. Ի՞նչ տարբերակով է պարտավոր աշխատանքները պատվիրատուին ներկայացնել քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձը:


Թղթային տարբերակով և համապատասխան ծրագրով կազմված թվային (էլեկտրոնային) կրիչներով` կցելով իր կամ աշխատանքն իրականացնող մասնագետի որակավորման վկայականի պատճենը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 59. Ու՞մ պահանջի դեպքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձը պետք է ներկայացնի վկայականի բնօրինակը:


Պատվիրատուի պահանջի դեպքում:

60. Ի՞նչ օրենսդրական ակտով է սահմանվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտե-զագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության որակավորման անցկացման կարգն ու պայմանները:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 61. Ո՞ր մարմնի կողմից է անցկացվում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուների որակավորումը և տրամադրվում որակավորման վկայականները:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 62. Ո՞ր մարմինն է կազմակերպում և իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուների որակավորման անցկացումը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող հանձնաժողովը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 63. Ովքե՞ր կարող են ընդգրկվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող հանձնաժողովի կազմում:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ներկայացուցիչները:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 64. Ի՞նչ կարգով են նշանակվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող հանձնաժողովի անդամները:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի համապատասխան հրամանով:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 65. Ո՞ր մարմինն է կասեցնում կամ դադարեցնում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության որակավորման վկայականի գործողությունը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 66. Ո՞ր մարմինն է որոշում հայտատուների մասնագիտական որակավորման անցկացման վայրը, օրը, ժամը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող հանձնաժողովը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 67. Ո՞ր մարմինն է ամփոփում է որակավորման արդյունքները և կազմում եզրակացություն:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող հանձնաժողովը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 68. Որ մարմինն է որակավորման վկայականի գործողության կասեցման կամ դադարեցման մասին եզրակացություն է տալիս կոմիտեի նախագահին.


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորման մշտական գործող հանձնաժողովը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 69. Ո՞վ է հրապարակում որակավորման անցկացման մասին հայտարարությունը:


Որակավորման անցկացման աշխատանքները նախապատրաստող աշխատակազմը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 70. Ե՞րբ և որտե՞ղ է հրապարակվում որակավորման անցկացման մասին հայտարարությունը:


Հայտարարությունը հրապարակվում է որակավորումն անցկացվելուց ոչ ուշ, քան հայտն ընդունելուց հետո 3 օրվա ընթացքում` կոմիտեի պաշտոնական կայք-էջում:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 71. Ե՞րբ կարող է կոմիտեի կայք-էջից հանվել որակավորման անցկացման մասին հայտարարությունը:


Հայտարարությունը հանվում է կայք-էջից որակավորման անցկացման օրվանից ոչ շուտ:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 72. Որակավորում ստանալու համար հայտատուները ու՞մ անունով են ներկայացնում գրավոր դիմումը:


Կոմիտեի նախագահի անունով:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 73. Ինչպե՞ս է հայտատուն ներկայացնում փաստաթղթերը:


Հայտատուն փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 74 . Որակավորման անցկացման համար դիմած յուրաքանչյուր հայտատու ե՞րբ կարող է հրաժարվել որակավորմանը մասնակցելուց:


Որակավորման անցկացման օրվանից առնվազն մեկ օր առաջ գրավոր հրաժարվել որակավորմանը մասնակցելուց:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 75. Հանձնաժողովը մինչև թեստավորման փուլի սկիզբը գումարած նիստում ինչպիսի՞ որոշում է ընդունում:


Քննության է առնում որակավորման ներկայացած հայտատուների փաստաթղթերը և ընդունում համապատասխան որոշում որակավորման մասնակցելու թույլտվություն տալու մասին:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 76. Հանձնաժողովը որակավորման մասնակցելու թույլտվություն տալու մասին որոշումը ե՞րբ է հրապարակում:


Որոշումը հրապարակվում է մինչև թեստավորման փուլի սկիզբը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 77. Ովքե՞ր կարող են դիմել քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում մասնագիտական որակավորում ստանալու համար:


Լեռնային Ղարաբաղի կամ Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն կամ քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման), հողաշինարարության գործունեության բնագավառներից որևէ մեկում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 78. Ո՞րն է քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում մասնագիտական որակավորման անցկացման նպատակը:


Ստուգել դիմողների` գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքները:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 79. Ե՞րբ է դադարեցվում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում մասնագիտական որակավորում ստանալու համար մասնակիցների մուտքը թեստավորման անցկացման սենյակ:


Թեստավորումը սկսվելուց 5 րոպե առաջ:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 80. Որակավորման ստուգման ժամանակ հայտատուին թույլատրվու՞մ է արդյոք իր հետ սենյակ ներս բերել կապի միջոցներ, տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութեր, տեխնիկական այլ սարքեր, թեստավորման առաջադրանքների կատարման համար աղբյուր հանդիսացող այլ միջոցներ:


Արգելվում է:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 81. Ո՞վ է բացատրում որակավորման մասնակիցներին թեստավորման անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերը:


Հանձնաժողովի քարտուղարը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 82. Ո՞վ և ե՞րբ է հայտարարում է թեստավորման սկիզբը:


Հանձնաժողովի քարտուղարը` թեստավորման առաջադրանքների թղթային տեքստերը մասնակիցներին տրամադրելուց հետո:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 83. Ինչպիսի՞ նշում կարող է կատարել մասնակիցը թեստավորման առաջադրանքներում:


Կարող է կատարել ցանկացած նշում, որոնք արդյունքների գնահատման հիմք չեն և չեն կարող վկայակոչվել՝ արդյունքների գնահատումը բողոքարկելիս:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 84. Ո՞վ և ե՞րբ է մասնակիցներին հիշեցնում է, թե որքան ժամանակ է մնացել առաջադրանքի կատարման համար:


Հանձնաժողովի քարտուղարը` թեստավորման ավարտից 10 րոպե առաջ:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 85. Ի՞նչ փուլերով է իրականացվում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության բնագավառում հայտատուի մասնագիտական որակավորումը:


Երկու փուլով` թեստավորման և հարցազրույցի:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 86. Քանի՞ միավոր է գնահատվում թեստավորման արդյունքների յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը:


Գնահատվում է մեկ միավոր:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 87. Քանի՞ հարցից է բաղկացած մասնագիտական որակավորման թեստավորման նպատակով տրվող հարցաթեստը:


80 հարցերից:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 88. Ի՞նչ բնույթի հարցերից է բաղկացած մասնագիտական որակավորման թեստավորման նպատակով տրվող անհատական հարցաթեստը:


ՀՀ օրենսդրության բնագավառի հարցերից:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 89. Ո՞վ է հայտարարում յուրաքանչյուր մասնակցի հավաքած միավորները (տոկոսը):


Հանձնաժողովի նախագահը:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 90. Ե՞րբ է հանձնաժողովը հրապարակում թեստավորման առաջադրանքների ճիշտ պատասխանների ձևանմուշը:


Մասնակիցների հավաքած միավորների (տոկոսները) հայտարարումից անմիջապես հետո:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 91. Ե՞րբ կարող են բողոքարկվել թեստավորման արդյունքները:


Թեստավորման առաջադրանքների ճիշտ պատասխանների ձևանմուշի հրապարակումից հետո մեկ ժամվա ընթացքում:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 92. Ո՞ր դեպքում է հայտատուն համարվում թեստավորման փուլն անցած:


Թեստավորման առաջադրանքների առնվազն 90 տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 93. Որքա՞ն ժամանակ է հատկացվում թեստավորման փուլում յուրաքանչյուր հայտատուին:


120 րոպե:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 94. Ինչպե՞ս է անցկացվում մասնագիտական որակավորման հարցազրույցի փուլը:


Հարցատոմսերով:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 95. Քանի՞ հարց է պարունակում մասնագիտական որակավորման հարցազրույցի հարցաթերթիկը:


5

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 96. Ինչպե՞ս են գնահատվում մասնագիտական որակավորման հարցազրույցի արդյունքները որակավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից:


Հարցատոմսի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելուց հետո հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ մասնակցի պատասխանը գնահատում է դրական կամ բացասական:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 97. Ե՞րբ է հայտատուն համարվում հարցազրույցն անցած:


Հանձնաժողովի անդամների պարզ մեծամասնության դրական գնահատականների կամ դրական և բացասական գնահատականների հավասար քանակության դեպքում:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 98. Հարցազրույցի փուլն անցած հայտատուին ե՞րբ և ու՞մ կողմից է տրվում մասնագիտական որակավորման վկայական:


Եզրակացությունն ստանալուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, աշխատակազմի կողմից հայտատուին տրվում է որակավորման վկայական:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 99. Ե՞րբ և ի՞նչ կարգով հայտատուները կարող են բողոքարկել որակավորման արդյունքները:


Գրավոր բողոքը պետք է տրվի որակավորման արդյունքները հրապարակվելուց հետո մեկ ժամվա ընթացքում` աշխատակազմին:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 100. Քանի՞ անձից է կազմված մասնագիտական որակավորման հանձնաժողովը:


7 անձից` նախագահից, քարտուղարից և անդամներից:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 101. Ե՞րբ են իրավազոր մասնագիտական որակավորման հանձնաժողովի նիստերը:


Եթե դրանց մասնակցում են անդամների կեսից ավելին:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 102. Ի՞նչ ժամկետով է տրվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրողի, գեոդեզիստի, չափագրողի (հաշվառողի) և հողաշինարարի որակավորման վկայականը:


Անժամկետ:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 103. Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից է վավերացվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրողի, գեոդեզիստի, չափագրողի (հաշվառողի) և հողաշինարարի որակավորման վկայականը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի ստորագրությամբ և կոմիտեի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի պատկերով կնիքով:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 104. Որտե՞ղ և ո՞ր մարմինն է հրապարակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության որակավորման վկայական ստացած ֆիզիկական անձանց տվյալները:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն հրապարակում է իր պաշտոնական կայք-էջում:

ԼՂՀ կառավարության 23.02.2012թ. թիվ 72-Ն որոշում 105. Ի՞նչ է անշարժ գույքի չափագրումը (հաշվառումը):


Անշարժ գույքի չափագրումը (հաշվառումը)` անշարժ գույքի` հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շենքերի, շինությունների առկայության, նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևերի, դրա որակի ու քանակի, տեսքերի ու տեսակների վերաբերյալ հավաք տվյալների ստանալն է:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 106. Ո՞ր անշարժ գույքերն են ենթակա չափագրման (հաշվառման):


Չափագրման (հաշվառման) ենթակա են հողամասերը և դրանց վրա ամրակայված շինությունները:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 107. Ի՞նչ նպատակով է իրականացվում հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շինությունների չափագրումը (հաշվառումը):


Հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շինությունների չափագրումն (հաշվառումն) իրականացվում է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և կադաստրային գնահատման նպատակով:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 108. Ի՞նչ է հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շինությունների քանակական հաշվառումը:


Անշարժ գույքի առկա վիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումն է` արտահայտված գծային չափերով (երկարություն, լայնություն, բարձրություն), մակերեսներով և ծավալներով:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 109. Ինչպե՞ս է իրականացվում հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված շինությունների որակական հաշվառումը:


Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակության (հողատեսքերի), շինությունների նպատակային, գործառնական նշանակության, կառուցման տարեթվի, արտաքին հարդարման, ավարտվածության աստիճանի, շինանյութի տեսակի (պատերի, միջհարկային ծածկի, տանիքի) և այլ բնույթի որակական տվյալների հավաքագրման միջոցով:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 110. Ու՞մ կողմից է իրականացվում անշարժ գույքի չափագրումը:


Համապատասխան որակավորման վկայական ունեցող անձանց կողմից:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 111. Ինչպե՞ս են չափագրվում և գծագրվում հողամասերը:


Հողամասերը չափագրվում և գծագրվում են իրենց սահմանային չափերով, նշելով և համարակալելով բոլոր շրջադարձային (բեկման) կետերը, կոորդինատները, հողամասի տվյալ հատվածների երկարությունները, սահմանակից սեփականատերերի անունները, ազգանունները, անվանումները` եթե հայտնի են վերջիններիս տվյալները:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 112. Ինչպե՞ս են չափագրվում և գծագրվում հողամասերի վրա ամրակայված շինությունները:


Արտաքին չափերով չափագրվում և ըստ հողամասում գտնվելու տեղադրության գծագրվում են բոլոր շինությունները (բնակելի տները, հասարակական, արտադրական նշանակության շինությունները, բազմաբնակարան և ստորաբաժանված շենքերը, պարիսպները և այլ անշարժ գույքերը):

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 113. Ինչպե՞ս են չափագրվում պարիսպները:


Չափագրվում է պարիսպների երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 114. Ինչպե՞ս են չափագրվում շինություների ծավալում գտնվող տարածքները:


Չափագրվում է յուրաքանչյուր տարածքի երկարությունը, լայնությունը, ներքին բարձրությունը, ինչպես նաև կրող պատերի և միջնապատերի հաստությունները:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 115. Ի՞նչ բարձրության վրա են կատարվում ներքին չափագրումները:


Շինությունների հատակից 1.20 – 1.30 մետր բարձրության վրա:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 116. Ո՞ր չափերով է չափագրվում բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանները:


Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանները չափագրվում են միայն ներքին չափերով:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 283-Ն հրաման, հավելված 1: 117. Ի՞նչ է գծագրվում հողամասի հատակագծի հիմնական հատվածում:


Հատակագծի հիմնական հատվածում գծագրվում է հողամասի հատակագիծը և նրանում առկա շինությունները։

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2 118. Հողամասի հատակագծում ինչպե՞ս են չափագրվում և գծագրվում այն շինությունները, որոնց մի մասը գտնվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատկացված հողամասից դուրս:


Չափագրվում և հողամասի հատակագծում արտացոլվում են միայն հատկացված հողամասում գտնվող շինությունների մասերը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2 119. Հողամասի հատակագծում ինչպե՞ս են պատկերվում շինությունների և հողամասի հատման գծերը:


Շինությունների և հողամասի հատման գծերը հատակագծում պատկերվում են կետագծերով:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2 120. Ինչպե՞ս են համարակալվում հողամասի և շինությունների շրջադարձային (բեկման) կետերը:


Հողամասի և շինությունների շրջադարձային (բեկման) կետերը համարակալվում են հողամասի ներքևի ձախ անկյունից սկսած` ժամացույցի սլաքի շարժման ուղղությամբ։

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 121. Ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում հողամասի հատակագիծը` կախված տրամադրվող հողամասի չափից:


1։200

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 122. Կախված տրամադրվող հողամասի չափից, ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում հողամասի հատակագիծը:


1։500

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 123. Կախված տրամադրվող հողամասի չափից, ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում հողամասի հատակագիծը:


1։1000

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 124. Կախված տրամադրվող հողամասի չափից, ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում հողամասի հատակագիծը:


1։2000

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 125. Կախված տրամադրվող հողամասի չափից, ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում հողամասի հատակագիծը:


1։5000

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 126. Ի՞նչ ծածկագիր է նշվում հողամասի հատակագծում:


Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը, եթե այդպիսին կա կամ հրապարակային սակարկության պայմանական ծածկագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 127. Ի՞նչ իրավական ակտի համաձայն է հողամասի հատակագծում նշվում հողամասի նպատակային նշանակությունը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 128. Ի՞նչ իրավական ակտի համաձայն է հողամասի հատակագծում նշվում հողամասի գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը:


Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 129. Հողամասի հատակագծում ինչպե՞ս են ցույց տրվում հողամասի նկատմամբ սերվիտուտները:


Հողամասի հատակագծի վրա շտրիխվում է սերվիտուտի գոտին:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 130. Հողամասի հատակագծում ո՞ր գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով են նշվում հողամասի և շինությունների շրջադարձային (բեկման) կետերի կոորդինատները:


WGS-84

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 131. Շինությունների կոորդինատների բացակայության դեպքում, դրանք հողամասում ճիշտ տեղադրելու նպատակով, ի՞նչ հեռավորություններ են չափագրվում և նշվում հողամասի հատակագծում:


Չափագրվում և հողամասի հատակագծում նշվում են շինությունների և հողամասի մոտակա սահմանի, ինչպես նաև շինությունների միմյանց միջև եղած հեռավորությունները:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 2: 132. Ինչպիսի՞ նշագրում է կատարվում հատակագծում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից շինությունների հատակագիծ կազմելու դեպքում:


Հատակագծի վերևի աջ անկյունում կատարվում է նշագրում՝ «Հաստատում եմ», որը ստորագրվում է հատակագիծը հաստատելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից, նշվում է վերջինիս ազգանունը, անունը, պաշտոնը և կնքվում է։

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 4: 133. Ինչպե՞ս են գծագրվում շինությունների հատակագծերը:


Հատակագծում գծագրվում են բոլոր շինությունների հատակագծերն ըստ հարկերի` ներքին չափերով:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 4: 134. Ի՞նչ հերթականությամբ են գծագրվում շինությունների հատակագծերը:


Հատակագծի վերևի մասում գծվում է նկուղային հարկի հատակագիծը, այնուհետև հերթականությամբ դեպի ներքև գծվում են մնացած հարկերը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 4: 135. Ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում շինությունների հատակագիծը:


1։100

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 4: 136. Ի՞նչ մասշտաբով է գծագրվում մեծ մակերես ունեցող շենքերի, շինությունների հատակագծերը:


1։200 կամ 1:500

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 4: 137. Հատակագծի վրա ինչպե՞ս են համարակալվում հարկի ներքին տարածքները:


Հարկի ներքին տարածքները հատակագծի վրա համարակալվում են մուտքի դռնից սկսած` ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, յուրաքանչյուր տարածքի կենտրոնում գիծ է գծվում և համարիչում գրվում է հերթական համարը, իսկ հայտարարում` տվյալ տարածքի մակերեսը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 4: 138. Ինչպե՞ս են ցույց տրվում հատակագծում ինքնակամ կառուցված շինությունները:


Ինքնակամ կառուցված շինությունները հատակագծում նշագծվում (շտրիխապատվում) են կարմիր գույնով:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 20.10.2011թ. թիվ 284-Ն հրաման, հավելված 4: 139. Անշարժ գույքի սեփականատեր հանդիսացող կամ այն փոփոխելու իրավունքով օժտված օգտագործողը քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելիս որպես ի՞նչ է հանդես գալիս:


Որպես կառուցապատող:

140. Ինչպե՞ս կարող է օգտագործել քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտի սեփականատերն իրեն պատկանող օբյեկտը:


Կարող է օգտագործել միայն ըստ նպատակային նշանակության:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 141. Ո՞վ է ապահովում քաղաքաշինական օբյեկտի շահագործման որակական վիճակը նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:


Սեփականատերը:

142. Ի՞նչ իրավունք ունեն կառուցապատողները:


Հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին համապատասխան ընտրել քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտները, որոշել ներդրումների չափերը, պայմանագրային հիմունքներով ներգրավել օբյեկտի քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողներին և շինարարություն իրականացնողներին.

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 143. Ի՞նչ պարտավորություններ ունեն կառուցապատողները:


Կառուցապատումն իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով` հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան, շինարարության թույլտվության հիման վրա:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 144. Ի՞նչ պարտավորություններ ունեն կառուցապատողները:


Քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու համար ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, այդ թվում` ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման տեխնիկական պայմաններ ստանալ տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմիններից.

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 145. Ի՞նչ պարտավորություններ ունեն կառուցապատողները:


Ապահովել իրենց քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննությունը` ԼՂՀ կառավարության սահմանած կարգով:

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք 146. Կարո՞ղ են արդյոք քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակմանը մասնակցած նախագծային կազմակերպությունները կամ անձինք կատարել կամ ներգրավվել իրենց մշակած նախագծերի փորձաքննությանը.


Չեն կարող:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 147. Ի՞նչ պարտավորություններ ունեն կառուցապատողները:


Կառուցապատումն ավարտել տվյալ քաղաքաշինական գործունեության համար շենքերի և կառուցվածքների շինարարության տևողության նորմերով հաշվարկված ու շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետներում և ապահովել ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման փաստագրումը:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 148. Ինչպիսի՞ պարտավորություններ ունեն քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողները:


Օրենքով նախատեսված դեպքերում ունենալ համապատասխան գործունեության իրավունքի լիցենզիա, կատարել քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման առաջադրանքների և քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջները:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 149. Ո՞վ է ապահովում պետական քաղաքականության իրականացումը քաղաքաշինության բնագավառում:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը :

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 150. Ո՞վ է սահմանում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և հաստատման կարգերը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը :

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 151. Ո՞վ է հաստատում քաղաքաշինական և տարածքային զարգացման հանրապետական և մարզային պետական ծրագրերը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը :

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 152. Ի՞նչ է սահմանում տարածքների գոտիավորումը:


Սահմանում է համայնքի կամ դրա առանձին հատվածների տարածքների, հողամասերի և այլ անշարժ գույքի օգտագործման պարտադիր պահանջները, դրանց իրավական ռեժիմին, նպատակային ու գործառական նշանակությանը, թույլատրված օգտագործումներին համապատասխան:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 153. Ո՞ր անշարժ գույքի օբյեկտների վրա է տարածվում գոտիավորմամբ սահմանված պահանջները:


Տարածվում են անշարժ գույքի բոլոր օբյեկտների վրա և պահպանում են իրենց ուժը սեփականատերերի կամ օգտագործողների փոփոխման դեպքում:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 154. Ո՞ր նորմերի հիման վրա է իրականացվում պետական և համայնքային սեփականության հողամասերի օտարումը և օգտագործման տրամադրումը, հասարակության կամ պետական կարիքների համար գույքի օտարումը:


Գոտիավորմամբ սահմանված նորմերի հիման վրա` հողամասերի նպատակային ու գործառնական նշանակությանը, դրանց օգտագործման իրավական ռեժիմին և թույլատրված օգտագործումներին (կառուցապատումներին) համապատասխան:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 155. Ո՞ր նորմերի հիման վրա է իրականացվում հողամասերի կառուցապատումը, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքում, շինարարության և քանդման թույլտվություններում քաղաքաշինական սահմանափակումների ու սերվիտուտների և այլ պարտադիր պահանջների սահմանումը:


Գոտիավորմամբ սահմանված նորմերի հիման վրա` հողամասերի նպատակային ու գործառնական նշանակությանը, դրանց օգտագործման իրավական ռեժիմին և թույլատրված օգտագործումներին (կառուցապատումներին) համապատասխան:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 156. Ի՞նչ փաստաթղթերով է կանոնակարգվում համայնքի վարչական սահմաններում քաղաքաշինական գործունեությունը:


Համայնքի գլխավոր հատակագծով և քաղաքաշինական գոտիավորման նախագծով:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 157. Ի՞նչ բնույթի փաստաթուղթ է համայնքի գլխավոր հատակագիծը:


Համայնքի տարածական զարգացման հիմնադրույթներն ամրագրող ռազմավարական բնույթի փաստաթուղթ է, որը հիմնական (բազային) գոտիավորմամբ սահմանում է համայնքի վարչական սահմաններում քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտ հանդիսացող հողերի նպատակային և գործառնական նշանակությունը, դրանց օգտագործման ռեժիմներն ու պարտադիր պահանջները:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 158. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ո՞ր համայնքների համար է մշակվում պարզեցված գլխավոր հատակագիծ:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական համայնքների:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 159. Ի՞նչ իրավունք է ստանում համայնքի ավագանին, գլխավոր հատակագծի նախագծային փաստաթղթերը հաստատելուց հետո:


Իրավունք է ստանում փոխելու հողամասերի նպատակային նշանակությունը` գլխավոր հատակագծով սահմանված ծավալով ու փուլերով:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 160. Ի՞նչ ծրագրերի համապատասխան են համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերը օտարվում կամ օգտագործման են տրամադրվում:


Համայնքի ավագանու հաստատած ամենամյա և քառամյա ծրագրերին համապատասխան:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 161. Ե՞րբ է հողամասի նպատակային նշանակությունը համարվում է փոխված:


Հողամասի սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն համայնքի ղեկավարի կողմից տվյալ հողամասը և (կամ) ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը տրամադրելու մասին սահմանված կարգով կայացրած որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 162. Ինչպիսի՞ գրանցման են ենթակա հողամասի նկատմամբ փոխված նպատակային նշանակությամբ իրավունքները:


Պարտադիր ենթակա են պետական գրանցման:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 163. Հողամասի նպատակային նշանակության կատարված փոփոխությունների մասին համայնքի ղեկավարը ի՞նչ ժամկետում է տեղեկացնում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները գրանցող պետական մարմնին:


10-օրյա:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 164. Ինչպիսի՞ փաստաթուղթ է համայնքի քաղաքաշինական գոտիավորման նախագիծը:


Համայնքի տարածական զարգացման մանրամասն պայմանները սահմանող գործադրական (օպերատիվ) բնույթի փաստաթուղթ է:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 165. Ինչի՞ համար է հիմք հանդիսանում համայնքի քաղաքաշինական գոտիավորման նախագիծը:


Հիմք է քաղաքաշինական նպատակներով հողամասերի և (կամ) ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների տրամադրման, շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի մշակման ու շինարարության թույլտվության համար:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 166. Գյուղական համայնքներում և մինչև տասնհինգ հազար բնակչություն ունեցող քաղաքային համայնքներում ո՞ր տարածքների համար է մշակվում գոտիավորման նախագիծը:


Մշակվում է բնակավայրի, ինչպես նաև բնակավայրից դուրս գտնվող կառուցապատված կամ կառուցապատման ենթակա բոլոր տարածքների համար` գլխավոր հատակագծի կազմում:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 167. Տասնհինգ հազարից ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքային համայնքներում (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) ո՞ր տարածքների համար է մշակվում գոտիավորման նախագիծը:


Մշակվում է գլխավոր հատակագծով առաջնահերթ կառուցապատման համար առանձնացված տարածքների, ինչպես նաև գլխավոր հատակագծի նախագծման առաջադրանքով նախատեսված և տվյալ համայնքի առանձնահատկություններից բխող` կարևոր քաղաքաշինական հանգույցներ ներառող տարածքների համար:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 168. Քանի՞ խմբի են բաժանվում քաղաքաշինական փաստաթղթերը:


Երկու:

169. Նշվածներից ու՞մ համար են մշակվում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը:


Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը մշակվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների, դրանց խմբերի կամ առանձին հատվածների համար:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 170. Նշվածներից որո՞նք են համարվում ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթեր:


Կառուցապատման նախագծերը, ինչպես նաև քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու նպատակով գործառական տարածքների հատակագծման և բարեկարգման նախագծերը:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 171. Նշվածներից որո՞նք են համարվում ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթեր:


Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների կառուցման, դրանց վերակառուցման (ներառյալ` քանդման), վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման նախագծերը, ինչպես նաև ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և դրանց մասերի նախագծերը:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 172. Ի՞նչ է տրվում կառուցապատողին ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:


Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 173. Ո՞վ է սահմանում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման, փոփոխման կարգերը:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 174. Ինչպիսի՞ պահանջներ են նշվում ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքում:


Նշվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական ակտերով սահմանված և օբյեկտի նախագծմանն առնչվող քաղաքաշինական, պատմության և մշակույթի հուշարձանների ու շրջակա միջավայրի պահպանության, սանիտարահիգիենիկ, հակահրդեհային, քաղաքացիական պաշտպանության, հաշմանդամների ու բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության և այլ նորմատիվ ակտերով սահմանված պահանջները:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 175. Ո՞վ է տալիս ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը համայնքում:


Համայնքի ղեկավարը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 176. Ի՞նչ է շինարարության թույլտվությունը:


Շինարարության թույլտվությունը փաստաթուղթ է, որը հաստատում է կառուցապատողի իրավունքը` իրականացնել որոշակի շինարարական գործունեություն ինչպես նոր կառուցապատվող կամ վերակառուցվող տարածքում, այնպես էլ գոյություն ունեցող շենքերում և շինություններում:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 177. Ո՞վ է տալիս շինարարության թույլտվությունը համայնքում:


Համայնքի ղեկավարը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

178. Ո՞ր դեպքում չի պահանջվում շինարարության թույլտվություն:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ներառված շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման տարածքների բարեկարգման և այլ ցածր ռիսկայնություն ունեցող աշխատանքների համար, եթե դրանք չեն խոչընդոտում անշարժ գույքի նպատակային օգտագործումը և չեն հակասում սահմանված սերվիտուտներին:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 179. Ի՞նչ է քանդման թույլտվությունը:


Քանդման թույլտվությունը փաստաթուղթ է, որը հաստատում է սեփականատիրոջ իրավունքը` իրականացնել շենքերի և շինությունների քանդումը:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 180. Ո՞վ է տալիս քանդման թույլտվությունը:


Համայնքի ղեկավարը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 181. Ե՞րբ է սահմանված կարգով տրված շինարարության թույլտվությունը՝ համապատասխան նշումով, հանդիսանում նաև քանդման թույլտվություն:


Երբ նոր կառուցվող օբյեկտի շինարարությունը հնարավոր չէ առանց նույն վայրում գտնվող շենքի կամ շինության քանդման:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 182. Ո՞վ է փաստագրում ավարտված շինարարության շահագործման ընդունումը:


Համայնքի ղեկավարը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

«Քաղաքաշինության մասին» ԼՂՀ օրենք 183. Ո՞րն է հանդիսանում էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտի:


Քաղաքացիների և շահագործող անձնակազմի անվտանգությունն ու գույքի պաշտպանությունն ապահովող տարածքը:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 1: 184. Ո՞ր մարմինն է ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրենց իրավասության սահմաններում, իրականացնում վերահսկողություն էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների պահպանման նկատմամբ:


ԼՂՀ էներգետիկայի բնագավարում լիազոր մարմինը:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 3: 185. Ո՞ր մարմիններն են ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրենց իրավասության սահմաններում, իրականացնում վերահսկողություն էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների պահպանման նկատմամբ:


Պետական կառավարման տարածքային մարմինները:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 3: 186. Ո՞ր մարմիններն են ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրենց իրավասության սահմաններում, իրականացնում վերահսկողություն էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների պահպանման նկատմամբ:


Տեղական ինքնակառավարման մարմինները:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 3: 187. Ի՞նչ կարգով են փոխհատուցվում անվտանգության գոտիները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ օգտակալություն /սերվիտուտ/ սահմանելու հետևանքով հողի սեփականատիրոջը կամ վարձակալին հասցված վնասները:


ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 5: 188. Ինչպե՞ս են սահմանվում մայրուղային խողովակաշարերի անվտանգության գոտիները:


Սահմանազատվում է խողովակաշարի երկու կողմով առնցքից 50 մետր հեռավորությամբ անցնող պայմանական գծերով:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 11: 189. Ինչպե՞ս են սահմանվում մայրուղային խողովակաշարերի անվտանգության գոտիները գյուղատնտեսական հողատարածքներում:


Սահմանազատվում է խողովակաշարի երկու կողմով առնցքից 25 մետր հեռավորությամբ անցնող պայմանական գծերով:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 11: 190. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրամբարների և գլխամասային կառուցվածքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը մինչև 15 աստիճան է:


10 մետր:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 7: 191. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրամբարների և գլխամասային կառուցվածքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 15-ից մինչև 30 աստիճան է:


10-ից 15 մետր:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 7: 192. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրամբարների և գլխամասային կառուցվածքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 30-ից մինչև 45 աստիճան է:


15-ից 20 մետր:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 7: 193. Ինչպե՞ս է սահմանվում ջրամբարների և գլխամասային կառուցվածքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 45 աստիճանից բարձր է:


Որոշվում է սահմանված կարգով հաստատված նախագծով:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 7: 194. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրանցքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը մինչև 15 աստիճան է:


6 մետր:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 8: 195. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրանցքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 15-ից մինչև 30 աստիճան է:


6-ից 10 մետր:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 8: 196. Քանի՞ մետր է սահմանվում ջրանցքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 30-ից մինչև 45 աստիճան է:


10-ից 20 մետր:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 8: 197. Ինչպե՞ս է սահմանվում ջրանցքների անվտանգության գոտիների լայնությունը, եթե հարակից լանջի թեքությունը 45 աստիճանից բարձր է:


Որոշվում է սահմանված կարգով հաստատված նախագծով:

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 8: 198. Ու՞մ կողմից տրված տեխնիկական պայմաններին համապատասխան մայրուղային խողովակաշարերի անվտանգության գոտիներում կարող է իրականացվել ցանկացած տնտեսական գործունեություն:


Միայն տնօրինող ձեռնարկությունների /կազմակերպությունների/ :

ՀՀ կառավարության 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշում. կետ 13: 199. Ու՞մ կողմից ստեղծված համապատասխան հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա է համայնքի ղեկավարը գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքը փոխադրում ավելի ցածրարժեք հողատեսքի:


Շրջանի վարչակազմի ղեկավարի:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33 որոշում. կետ 1: 200. Ո՞ր դեպքում կարող է գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքը փոխադրվել ավելի ցածրարժեք հողատեսքի:


Եթե գտնվում են մեծ թեքությունների վրա:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33 որոշում. կետ 3: 201. Ո՞ր դեպքում կարող է գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքը փոխադրվել ավելի ցածրարժեք հողատեսքի:


Եթե ընթանում են ճահճացման երևույթներ:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33 որոշում. կետ 3: 202. Ո՞ր դեպքում կարող է գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքը փոխադրվել ավելի ցածրարժեք հողատեսքի:


Եթե ընթանում են աղակալման երևույթներ:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33 որոշում. կետ 3: 203. Ու՞մ կողմից ստեղծված համապատասխան հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա համայնքի ղեկավարը կարող է գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք ջրովի հողատեսքը փոխադրել ավելի ցածրարժեք անջրդի հողատեսքի:


Շրջանի վարչակազմի ղեկավարի:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33 որոշում. կետ 4: 204. Ինչպե՞ս պետք է ծանրաբեռնված լինել հողամասը սերվիտուտով:


Հնարավորին չափ նվազ:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 50: 205. Ո՞ր դեպքում սեփականատերը կարող է դատական կարգով պահանջել դադարեցնել հողամասի սերվիտուտը, կամ փոփոխել նպատակային նշանակությունը:


Եթե սերվիտուտով ծանրաբեռնվելու արդյունքում հողամասը չի կարող օգտագործվել իր նպատակային և գործառնական նշանակությանը համապատասխան:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 50: 206. Ըստ ժամկետների ինչպիսի՞ն կարող է լինել սերվիտուտը:


Ժամանակավոր կամ մշտական:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 50: 207. Գյուղատնտեսական նշանակության բարձրարժեք հողատեսքերն ավելի ցածրարժեքի փոխադրվելու դեպքում հողակադաստրային գնահատման խմբերն ինչպիսի՞ փոփոխության են ենթարկվում:


Փոփոխության չեն ենթարկվում:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33 որոշում. կետ 6: 208. Համայնքի ղեկավարը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատեսքերի փոփոխման վերաբերյալ տեղեկանքը ո՞ր մարմնին է տրամադրում:


ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանմանը:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33 որոշում. կետ 9: 209. Համայնքի ղեկավարը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատեսքերի փոփոխման վերաբերյալ տեղեկանքը քանի՞ օրվա ընթացքում է տրամադրում ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանմանը:


5 օրվա:

ԼՂՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 33 որոշում. կետ 9: 210. Ովքե՞ր են հողային հարաբերությունների սուբյեկտներ:


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, համայնքները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և օտարերկրյա իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, միջազգային կազմակերպությունները, հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող անձինք:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 4: 211. Ո՞ր մարմիններն են իրականացնում հողերի ընթացիկ հաշվառումը:


Տեղական ինքնակառավարման մարմինները:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 3: 212. Որը՞ չի հանդիսանում բնակավայրերի նպատակային նշանակության գործառնական նշանակության հող:


Այլ հողեր:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 10: 213. Որը՞ չի հանդիսանում գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսք:


Այլ հողատեսքեր:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 9: 214. Որը՞ չի հանդիսանում էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների գործառնական նշանակության հող:


Արդյունաբերության:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 14: 215. Ո՞ր օբյեկտի կողմից զբաղեցված հողամասը չի հանդիսանում էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հող:


Էներգետիկայի նախարարության շենք:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 15: 216. Ո՞ր հողամասերն են դասակարգվում բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողերի շարքում:


Անհատական բնակելի տների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, այգեգործական տների և դրանց կից օժանդակ շինությունների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողամասերն:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 10: 217. Ո՞ր հողամասերն են դասակարգվում հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողերի շարքում:


Բնակչության սոցիալական սպասարկման, վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների և այլ հասարակական նշանակության շենքերի, շինությունների կառուցման և սպասարկման համար տրամադրված հողամասերն:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 10: 218. Ո՞ր հողամասերն են դասակարգվում խառը կառուցապատման գործառնական նշանակության հողերի շարքում:


Բնակելի, հասարակական կառուցապատման, ընդհանուր օգտագործման հողերի այնպիսի համադրությամբ կազմավորված տարածքները, որտեղ դրանցից որևէ մեկը գերակշիռ նշանակություն չունի:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 10: 219. Ո՞ր հողամասերն են դասակարգվում ընդհանուր օգտագործման գործառնական նշանակության հողերի շարքում:


Որոնք զբաղեցված են փողոցներով, հրապարակներով, զբոսայգիներով և հանրության կողմից օգտագործվող այլ տարածքներով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 10: 220. Ո՞ր հողերն են դասակարգվում բնակավայրերի այլ հողերի գործառնական նշանակության շարքում:


Բնակելի, հասարակական, խառը կառուցապատման և ընդհանուր օգտագործման համար նախատեսված, սակայն դեռևս չկառուցապատված ազատ հողերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 10: 221. Ի՞նչ փաստաթղթերի հիման վրա են որոշվում բնակավայրերի սահմանագծերը:


Հաստատված քաղաքաշինական և հողաշինարարական փաստաթղթերի հիման վրա:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 11: 222. Ի՞նչ փաստաթղթի հիման վրա են սահմանվում քաղաքամերձ գոտիների սահմանները և իրավական ռեժիմը:


Օրենքով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 12: 223. Ո՞ր գործառնական նշանակության հողամասերն են դասակարգվում արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի շարքում:


Արդյունաբերական օբյեկտների, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, պահեստարանների և ընդերքօգտագործման:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 13: 224. Ի՞նչ կարգով են որոշվում արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի օգտագործման հատուկ պայմանները:


Օրենքով սահմանված կարգով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 13: 225. Նշված գործառնական նշանակության հողամասերից որը՞ չի հանդիսանում արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հող:


Տրանսպորտի հող:

ԼղՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 13: 226. Որո՞նք են համարվում էներգետիկայի օբյեկտների հողեր:


Ջերմային, ատոմային, հիդրոէլեկտրակայաններով, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերով, մայրուղային գազատարներով և էներգետիկ այլ նպատակներով օգտագործվող շենքերի, շինությունների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

ԼղՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 15: 227. Որո՞նք են համարվում կապի օբյեկտների հողեր:


Կապի, ռադիոհաղորդումների, հեռուստատեսության օբյեկտների, ռադիոռելեային ու վերահեռարձակող կայանների և կապի նշանակության այլ օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 16: 228. Որո՞նք են համարվում տրանսպորտի օբյեկտների հողեր:


Երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային, խողովակաշարային տրանսպորտի օբյեկտների, երկաթուղային կայարանների, երկաթգծերի, երկաթուղային և ավտոճանապարհների, թունելների ու կամուրջների, ավտոկայանների, օդանավակայանների և այլ տրանսպորտային օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 17: 229. Որո՞նք են համարվում կոմունալ օբյեկտների հողեր:


Կոմունալ օբյեկտների, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, կոյուղագծերի, օրվա կարգավորիչ ջրամբարների, մաքրման կայանների, պոմպակայանների, աղբավայրերի և այլ օբյեկտների կառուցման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 18: 230. Որո՞նք են համարվում հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր:


Գեղագիտական, բնապահպանական, գիտական, պատմական և մշակութային, հանգստյան, առողջարարական և այլ արժեքավոր նշանակություն ունեցող հողամասերը, որոնց համար սահմանված է հատուկ իրավական ռեժիմ:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 19: 231. Ո՞ր մարմնի կողմից է սահմանվում հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի առանձնացման, տրամադրման, օգտագործման և պահպանման կարգը:


ԼՂՀ կառավարության:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 19: 232. Ինչպե՞ս է սահմանվում հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի սահմանման կարգն ու օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումները և իրավական ռեժիմը:


Օրենքով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 19: 233. Որո՞նք են համարվում բնապահպանական հողեր:


Բնական, գիտական, գեղագիտական և հանգստի նշանակություն ունեցող ու հատուկ պահպանության նպատակով նախատեսված բնության հուշարձանների, արգելանոցների, ազգային և ծառաբանական զբոսայգիների ու պարկերի, բուսաբանական այգիների, արգելավայրերի հողերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 20: 234. Ո՞ր դեպքում է արգելվում բնապահպանական հողերի օտարումը:


Դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությանը հակասող նպատակների համար գործունեության դեպքում:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 20: 235. Որո՞նք են համարվում առողջարարական նպատակներով նախատեսված հողերը:


Բնական, բուժական պաշարներով, բարենպաստ կլիմայով և այլ բնական գործոններով ու պայմաններով օժտված բուժական-առողջարարական վայրերի և առողջարանների հողամասերը, որոնք օգտագործվում են, կամ կարող են օգտագործվել հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 21: 236. Որո՞նք են համարվում հանգստի համար նախատեսված հողերը:


Բնակչության հանգստի կազմակերպման, զբոսաշրջության, ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային գործունեության կազմակերպման համար նախատեսված ու օգտագործվող հողամասերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 22: 237. Ինչպիսի՞ գործունեություն է արգելվում իրականացնել հանգստի համար նախատեսված հողերում:


Յուրաքանչյուր գործունեություն, որը հակասում է դրանց ըստ նպատակային նշանակային օգտագործելուն:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 22: 238. Ո՞ր օբյեկտներով զբաղեցված հողամասերը չեն մտնում հանգստի համար նախատեսված հողերի կազմի մեջ:


Այգեգործական տնակների:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 22: 239. Որո՞նք են համարվում պատմական և մշակութային հողեր:


Պատմական և մշակութային արժեքների ու պատմական միջավայրի պահպանության, հուշազբոսայգիների, հուշահամալիրների, հնագիտական ու ճարտարապետական հուշարձաններով և այլ արժեքներով զբաղեցված հողամասերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 23: 240. Ինչպե՞ս են սահմանվում պատմական և մշակութային նշանակության հողամասերի օգտագործման և պահպանության գոտիները:


Օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 23: 241. Ինչպիսի՞ գործունեությունն է արգելվում իրականացնել պատմական և մշակութային նշանակության հողամասերի վրա:


Դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությանը հակասող ցանկացած գործունեություն:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 23: 242. Ո՞ր հողերն են համարվում հատուկ նշանակության հողեր:


Պաշտպանական, սահմանային, ռազմական նշանակության հողերը և օրենքով պաշտպանվող շենքերի ու շինությունների օգտագործման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 24: 243. Ո՞ր մարմնի կողմից են սահմանվում հատուկ նշանակության հողերի օգտագործման և դրանց նկատմամբ սահմանափակումները, պաշտպանական գոտիները, հատուկ կարգավորման դրույթները և քաղաքաշինական գործունեություն ծավալելու կարգը:


ԼՂՀ կառավարության:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 24: 244. Ի՞նչ փաստաթղթերով է սահմանվում անտառային հողերի գործառնական նշանակությունը:


ԼՂՀ անտառային օրենսգրքով և անտառային հողերի օգտագործման սխեմաներով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 25: 245. Որը՞ չի հանդիսանում անտառային հողերի գործառնական նշանակության հող:


Անօգտագործելի հող:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 25: 246. Կարող են արդյո՞ք անտառային հողերը տրամադրվել վարձակալությամբ:


Այո:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 25: 247. Ո՞ր դեպքերում կարող են անտառային հողերը տրամադրվել վարձակալությամբ` շենքեր և շինություններ կառուցելու նպատակով:


Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով` բացառապես անտառային տնտեսության կարիքների համար:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 25: 248. Ի՞նչ կարգով են սահմանվում անտառային հողերի տրամադրումը, պայմաններն ու օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումները և հողօգտագործման հատուկ ռեժիմը:


Հողային օրենսգրքով, Անտառային օրենսգրքով և դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 25: 249. Որո՞նք են համարվում ջրային հողեր:


Ջրային օբյեկտներով, գետերով, բնական և արհեստական ջրամբարներով, լճերով զբաղեցված, ինչպես նաև ջրային օբյեկտների օգտագործման և պահպանության համար անհրաժեշտ հիհրոտեխնիկական, ջրատնտեսային և այլ օբյեկտների համար առանձնացված տարածքները:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 26: 250. Սահմանվու՞մ են արդյոք սանիտարական պահպանության գոտիներ հատուկ սանիտարական պաշտպանություն պահանջող ջրային հողերի համար:


Այո:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 26: 251. Ի՞նչ փաստաթղթերով են սահմանվում ջրային հողերի օգտագործման կարգը:


Հողային օրենսգրքով և Ջրային օրենսգրքով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 26: 252. Ո՞ր հողերն են համարվում պահուստային հողեր:


Համայնքներին, քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության, օգտագործման իրավունքով չտրամադրված պետական հողերը, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կոնսերվացիայի արդյունքում տնտեսական շրջանառությունից հանված հողամասերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 27: 253. Ո՞ր հողերը կարող են ներառվել պահուստային հողերի կազմում:


Քաղաքաշինական ու հողաշինարարական փաստաթղթերով առանձնացված չօգտագործվող հողերը, ինչպես նաև ավազուտները, ճահիճները և այլ անօգտագործելի հողերը:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 27: 254. Ի՞նչ կարգով կարող են պահուստային հողերը օտարվել և օգտագործման իրավունքով տրամադրվել:


Հողային օրենսգրքով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով` դրանց նպատակային նշանակությունը փոփոխելուց հետո:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 27: 255. Պահպանվու՞մ է արդյոք սերվիտուտը հողամասը մեկ անձից մյուսին անցնելիս:


Պահպանվում է:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 50: 256. Ենթակա՞ է արդյոք սերվիտուտը պետական գրանցման:


Ենթակա է:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 50:


ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ի՞նչ է հողաշինարարությունը.


հողային հարաբերությունների կարգավորմանը, հողային պաշարների կառավարմանը, անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարմանը, հողերի օգտագործման ու պահպանության կազմակերպմանը, հողերի մոնիթորինգին, հողաշինարարության տարածքային և ներտնտեսային ծրագրեր (փաստաթղթեր) կազմելուն ուղղված պետական միջոցառումների համալիր է

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 31, մաս 1 2. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման ոլորտում.


ապահովում է հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման ծրագրավորումը և կազմակերպումը` անկախ սեփականության սուբյեկտներից և տնտեսվարման ձևերից

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք,հոդված31, մաս 2, կետ1 3. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը գյուղատնտեսական հողերի պահպանման ոլորտում.


ապահովում է գյուղատնտեսական հողերի պահպանման համապետական ու տարածքային ծրագրերի մշակումը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք,հոդված31, մաս 2, կետ2 4. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը հողամասի տրամադրման ոլորտում.


ապահովում է հողամասերը տեղանքում ամրացնելը, հողամասերի հատակագծերի, հողամասի տրամադրման վերաբերյալ փաստաթղթերի նախապատրաստումը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք,հոդված31, մաս 2, կետ3 5. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը վարչական սահմանների և հողամասերի սահմանների հետ կապված հարցերում.


ապահովում է մարզերի, համայնքների վարչական սահմանների, սեփականատերերի և հողօգտագործողների հողամասերի սահմանների նկարագրումը, ամրացումը և փոփոխությունը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք,հոդված31, մաս 2, կետ7 6. Ի՞նչ է ներառում անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումը.


ա) հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված անշարժ գույքի պետական հաշվառումը, քարտեզագրումը. բ) հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված անշարժ գույքի գնահատումը. գ) հողամասերի նկատմամբ սեփականության և այլ գույքային իրավունքների, դրանց սահմանափակումների, ներառյալ` սերվիտուտների, պետական գրանցումը. դ) անշարժ գույքի վերաբերյալ միասնական տեղեկատվական բանկի ստեղծումը և կառավարումը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք,հոդված33, մաս 4, կետեր1-4 7. Ի՞նչ է նպատակով է իրականացվում հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված անշարժ գույքի պետական հաշվառումը.


հողամասերի և դրանց վրա ամրակայված անշարժ գույքի որակի և քանակի, նպատակային նշանակության, հողատեսքերի և գործառնական նշանակության, սեփականության ու օգտագործման սուբյեկտների վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ ստանալու նպատակով:

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք,հոդված34, մաս1 8. Ովքե՞ր կամ ո՞ր մարմիններն են ապահովում ԼՂՀ հողային պաշարների կառավարման գլխավոր սխեմայի և շրջանների հողային պաշարների կառավարման սխեմաների իրականացման նկատմամբ հսկողությունը.


հողային ռեսուրսների կառավարման լիազոր մարմինները` իրենց իրավասությունների սահմաններում

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 9. Ովքե՞ր կամ ո՞ր մարմիններն են իրականացնում համայնքների հողերի օգտագործման սխեմաների իրականացման նկատմամբ վերահսկողությունը.


համապատասխան շրջանների վարչակազմերի ղեկավարները

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված42, մաս 1, կետ2 10. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է ապահովում առանձին տարածքի կամ հողամասի հողաշինարարական նախագծի իրականացման նկատմամբ հսկողություն.


համապատասխան համայնքի ղեկավարը

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 11. Որտե՞ղ են նշվում հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխման և հեռանկարային օգտագործման, դրանց միավորման ու բաժանման վերաբերյալ առաջարկությունները.


սխեմայի մշակման առաջադրանքում

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 12. Որտե՞ղ է արտահայտվում հողամասերի փաստացի և հեռանկարային բաշխումն ըստ նպատակային նշանակության և հողատեսքերի.


հողերի օգտագործման սխեմաների գրաֆիկական մասում

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 13. Ի՞նչն է հիմք հանդիսանում հողաշինարարական փաստաթղթերի մշակման համար.


հողաշինարարության իրականացման մասին պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիների որոշումները, հողաշինարարություն իրականացնելու վերաբերյալ պայմանագրերը, ինչպես նաև դատարանի վճիռները

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 14. Ի՞նչ փաստաթղթերի հիման վրա է իրականացվում հողաշինարարությունը.


գիտականորեն հիմնավորված, քննարկված և հաստատված հողաշինարարական փաստաթղթերի հիման վրա

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 31, մաս 4 15. Որո՞նք են հողաշինարարության օբյեկտները.


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ԼՂՀ շրջանների, ԼՂՀ համայնքների տարածքները, դրանց առանձին մասերը (հողատարածքները) և հողամասերը

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում հավելված կետ 3 16. Ինչի՞ց է բխում ԼՂՀ հողային պաշարների կառավարման գլխավոր սխեմայի կազմման, նախագծման առաջադրանքը.


ԼՂՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծից

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում հավելված կետ 5 17. Ու՞մ կողմից են հաստատվում հողաշինարարական փաստաթղթերը.


պատվիրատուի կողմի

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում հավելված կետ 9 18. Ի՞նչ մասշտաբի տեղագրական քարտեզի վրա են ներկայացվում ԼՂՀ հողային պաշարների կառավարման գլխավոր սխեմայի գրաֆիկական մասերը.


1:200 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի վրա

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում հավելված կետ 5 19. Ի՞նչ միջոցառում է ներառում պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստումը.


հողամասերի օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու՝ հրապարակային սակարկության կազմակերպման համար անհրաժեշտ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում.

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 20. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


գյուղատնտեսական հողերի պահպանման համապետական ու տարածքային ծրագրերի մշակումը

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 21. Ի՞նչ միջոցառում է ներառում պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստումը.


հողամասի (հողամասերի) հանութագրում.

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 22. Ի՞նչ միջոցառում է ներառում պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստումը.


հողամասի (հողամասերի) հատակագծերի նախապատրաստում.

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 23. Ի՞նչ միջոցառում է ներառում պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստումը.


հողամասերի սահմանների տեղափոխում բնության մեջ և դրանց ամրացում.

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 24. Ո՞վ է սահմանում հողամասերի հատակագծերի ձևերը.


ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն

ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 26.11.02Ã. ÃÇí 61 25. Ի՞նչ է հողատեսքը.


գյուղատնտեսական և անտառային նշանակության հողերի այն հատկանիշների համալիրն է, որը բնութագրում է դրանց գործառնական օգտագործումը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված7, մաս 3 26. Որո՞նք են հողային հարաբերությունների օբյեկտները.


հողամասերը և դրանց նկատմամբ իրավունքները


ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 4, մաս 4 27. Որո՞նք են պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող հողերը.


քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց կամ համայնքներին չպատկանող հողերն են

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 55 28. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է իրականացնում վերահսկողություն տարածքային կառավարման մարմինների հողային հարաբերությունների բնագավառում իրականացվող գործունեության նկատմամբ.


պետական լիազորված մարմինը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 41, մաս 1 29. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է իրականացնում վերահսկողություն հողային ֆոնդի նպատակային օգտագործման նկատմամբ.


պետական լիազորված մարմինը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 41, մաս 1 30. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է իրականացնում վերահսկողություն հողային հարաբերությունների բնագավառում համայնքների ղեկավարների գործունեության նկատմամբ.


Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը


ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 42, մաս 1 31. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է իրականացնում վերահսկողություն հողամասերն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության օգտագործման նկատմամբ.


համայնքի ղեկավարը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 43, մաս 1 32. Ի՞նչ է ներառում հողերի օգտագործման սխեման.


ներառում է հողամասերի բաշխումն ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի և գործառնական նշանակության, սահմանում է դրանց իրավական ռեժիմը, հիմնավորում է պետական և համայնքների հողերի արդյունավետ օգտագործման ուղղությունները համայնքի վարչական տարածքում

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 29, մաս 1 33. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինը և ի՞նչ ժակետներում է հաստատում համայնքի հողերի օգտագործման սխեման.


համայնքի ավագանին` եռօրյա ժամկետում

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 34. Ո՞րը չի համարվում հողաշինարարության կազմակերպման և իրականացման հիմնական փուլերից.


հողի շուկայական գնահատումը

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում հավելված կետ 11 35. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է կազմում հողաշինարարական փաստաթղթերի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը.


պատվիրատուն

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում հավելված կետ 12 36. Ո՞ր մարմնի հետ են համաձայնեցվում ԼՂՀ տարածքի, ԼՂՀ շրջանների տարածքների և դրանց առանձին հատվածների համար մշակվող հողաշինարարական փաստաթղթերի մշակման տեխնիկական առաջադրանքները.


ԼՂՀ գյուղատնտեսության և քաղաքաշինության նախարարությունների, բնապահպանության վարչության և շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների հետ

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում հավելված կետ 13 37. Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի հետ են համաձայնեցվում համայնքների համար մշակվող հողաշինարարական փաստաթղթերի տեխնիկական առաջադրանքները.


ԼՂՀ գյուղատնտեսության և քաղաքաշինության նախարարությունների, բնապահպանության վարչության, ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և համապատասխան շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների հետ

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 38. Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի հետ են համաձայնեցվում առանձին տարածքների և հողամասերի հողաշինարարական նախագծերի առաջադրանքները.


համայնքների ղեկավարների հետ

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 39. Ո՞րը չի մտնում հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման հիմնական փուլերի մեջ.


հողի շուկայական գնահատումը

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 40. 39. Ո՞րը չի մտնում հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման հիմնական փուլերի մեջ.


Կադաստրային չափագրումները

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 41. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած հողերի օգտագործման սխեման.


գրաֆիկական և տեքստային մասերից

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 42. Ե՞րբ է համայնքի համար մշակվող հողաշինարարական փաստաթղթի առաջադրանքը ներկայացվում է շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեսչությունների համաձայնեցմանը.


միայն համայնքի ավագանու հավանությանն արժանանալուց հետո

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 43. Ի՞նչ իրավունքով են տրամադրվում պետության և համայնքների սեփականության հողամասերը.


տրամադրվում են սեփականության, կառուցապատման կամ օգտագործման իրավունքով

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 57, մաս 1 44. Հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմումը և հաստատումը հողաշինարարության կազմակերպման և իրականացման ո՞ր փուլերից է.


հողաշինարարության կազմակերպման և իրականացման հիմնական փուլերից է

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 45. Նախագծի իրականացումը, հողամասերի սահմանների ամրացումը, նախագծով սահմանված միջոցառումների իրականացումը հողաշինարարության կազմակերպման և իրականացման ո՞ր փուլերից է.


հողաշինարարության կազմակերպման և իրականացման հիմնական փուլերից է

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 46. Որո՞նք են համարվում գյուղատնտեսական նշանակության հողեր.


գյուղատնտեսական կարիքների համար առանձնացված և գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման, բազմամյա տնկարկների հիմնման, խոտհնձի, անասունների արածեցման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական այլ նպատակների համար նախատեսված հողատեսքերը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 9, մաս 1 47. Գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների իրականացումը հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման ո՞ր փուլերից է.


հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման հիմնական փուլերից է

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 48. Հողագիտական, երկրաբուսաբանական և այլ հետազոտումները ու հետախուզումները հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման ո՞ր փուլերից է.


հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման հիմնական փուլերից է

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 49. Հողերի որակական գնահատումը /բոնիտում/ հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման ո՞ր փուլերից է.


հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման հիմնական փուլերից է

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 50. Հողերի հաշվառումը` ըստ նպատակային նշանակության, սեփականության ձևերի հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման ո՞ր փուլերից է.


հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման հիմնական փուլերից է

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 51. Հողաշինարարական նախագծի կազմումը և հաստատումը հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման ո՞ր փուլերից է.


հողաշինարարական փաստաթղթերի կազմման հիմնական փուլերից է

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 52. Ի՞նչ է հողերի օգտագործման սխեման.


սխեման քաղաքային կամ գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված բոլոր հողատարածքների հողօգտագործումը կանոնակարգող, պետական ու համայնքի հողերի տարածքային զարգացման և արդյունավետ օգտագործման հիմնական ուղղություններն ամրագրող հողաշինարարական փաստաթուղթ է, որը ներառում է հողերի բաշխումն ըստ նպատակային նշանակության` հիմնական (բազային) տեսակների սահմանմամբ և բնապահպանական, պատմամշակութային, գյուղատնտեսական, ջրային, ինժեներաերկրաբանական, սեյսմիկ անվտանգությանն առնչվող և այլ բնույթի սահմանափակումների ամրագրմամբ

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 53. Համայնքի ղեկավարի կողմից մշակված հողերի օգտագործման սխեմայի կազմման առաջադրանքի նախագիծը համայնքի ավագանու հավանությանն արժանանալուց հետո ի՞նչ ժամկետում է ներկայացվում համապատասխան մարզպետին` համաձայնեցման.


5-օրյա ժամկետում

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 54. Ո՞րն է նշվում սխեմայի տեքստային մասում.


նախկինում մշակված հողաշինարարական և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի հետ փոխադարձ կապը.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 55. Ո՞րն է նշվում սխեմայի տեքստային մասում.


հողօգտագործման նկատմամբ գյուղատնտեսական, բնապահպանական, քաղաքաշինական, սեյսմապաշտպանական, պատմամշակութային սահմանափակումների բնույթն ու հիմնավորումները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 56. Ո՞րն է նշվում սխեմայի տեքստային մասում.


գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման, բարելավման, պահպանման, արդյունավետության բարձրացման միջոցառումները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 57. Ո՞րն է նշվում սխեմայի տեքստային մասում.


պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման հիմնավորումները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 58. Ո՞րն է նշվում սխեմայի տեքստային մասում.


նոր հողերի յուրացման, բարելավման կուլտուր-տեխնիկական, ինչպես նաև հողերի և շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 59. Ո՞ր հողատեսքերը կարող են ներառվել անտառային հողերի կազմում.


գյուղատնտեսական հողատեսքերը, թփուտները, հողերի պահպանության նպատակով հիմնված անտառաշերտերը և այլ հողեր

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 25, մաս 1 60. Որո՞նք ջրային հողեր չեն.


հիդրոէլեկտրոկայաններով զբաղեցված հողերը

•ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված26, մաս 1

61. Որո՞նք չեն ներառվում պահուստային հողերի կազմում


արոտավայրերը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված27, մաս2 62. Սեփականատերերը և օգտագործողները ի՞նչ միջոցների հաշվին են իրականացնում հողերի պահպանությանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումները.


իրենց միջոցների հաշվին

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 36, մաս 8 63. Ինչո՞վ է սահմանվում հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և դրա մերժման կարգը.


«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքով

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 53, մաս 3 64. Ի՞նչ կարգով է կատարվում տարբեր համայնքների միջև համայնքային հողերի միավորումը, փոխանակությունը և վերաբաշխումը.


օրենքով սահմանված կարգով

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 56, մաս 6 65. Համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող և համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերով, շինություններով զբաղեցված հողամասերը կարո՞ղ են հանձնվել վարձակալության.


չեն կարող հանձնվել վարձակալության

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 81, մաս 2 66. Որքա՞ն է սահմանվում համայնքների սեփականության հողամասերի տարեկան վարձավճարի չափը.


այն չի կարող պակաս լինել հողի հարկի տարեկան դրույքաչափից

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 81, մաս 3 67. Ո՞րը պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը նախապատրաստելու միջոցառումներից չէ.


հողամասերի սահմանների ձևափոխում բնության մեջ և դրանց ամրացում

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 68. Ո՞ր ծրագրերին համապատասխան է իրականացվում հողերի մոնիթորինգը.


համապետական և տարածքային ծրագրերին համապատասխան

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 69. Ինչո՞վ է սահմանվում հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության կարգը.


օրենքով

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 40 70. Ի՞նչ կարգով է իրականացվում ընդհանուր սեփականության ներքո գտնվող հողամասի տնօրինումը, տիրապետումը և օգտագործումը.


ԼՂՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 45, մաս 4 71. Ի՞նչ է քաղաքացիական օրենսգրքով և հողային օրենսգրքով սահմանված առանձնահատկություններին համապատասխան պայմանագրեր և այլ գործարքներ կնքելու միջոցով հողամասի և դրա նկատմամբ իրավունքների անցումը մեկ անձից մեկ այլ անձի.


հողամասի շրջանառություն է

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 84, մաս 1 72. Ո՞ր հողերը կարող են լինել բնակավայրերի սահմաններում.


հողային ֆոնդի կազմում առկա բոլոր հողերը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 11, մաս


2

73. Գյուղատնտեսական բարձրարժեք հողատեսքերի փողադրումն ավելի ցածրարժեք հողատեսքերի` կառավարության սահմանված կարգով, ու՞մ թույլտվության հիման վրա է իրականացվում.


համայնքի ղեկավարի թույլտվության հիման վրա.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված9, մաս 4 74. Հողամասերի ներառումը բնակավայրերի սահմանների մեջ Ի՞նչ ազդեցություն է ունենում դրանց սեփականատերերի իրավունքների վրա.


չի հանգեցնում դրանց սեփականատերերի իրավունքների փոփոխման կամ դադարման.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված11, մաս 4 75. Ինչո՞վ են սահմանվում հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի սահմանման կարգն ու օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումները, իրավական ռեժիմը.


Օրենքով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 19, մաս 4 76. Ո՞վ է ապահովում առանձին տարածքի կամ հողամասի հողաշինարարական նախագծի իրականացման նկատմամբ հսկողությունը.


համապատասխան համայնքի ղեկավարը.

ԼՂՀ կառավարության 26.04.06թ N246-Ն որոշում 77. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ո՞ր հողերն են մոնիթորինգի օբյեկտ.


բոլոր հողերը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 32, մաս 2 78. Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է իրականացնում համայնքների հողերի օգտագործման սխեմաների, բնակավայերի գլխավոր հատակագծերի իրականացման նկատմամբ վերահսկողությունը.


Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 42, մաս 1 79. Ի՞նչ է բնութագրում հողատեսքը.


գործառնական օգտագործումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 7

80. Ո՞ր հողերի դասին են դասակարգվում հասարակական կառուցապատման հողերն ըստ գործառնական նշանակության.


բնակավայրերի հողերի դասում.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 10 81. Ինչպիսի՞ հողեր են համարվում բնակելի, հասարակական կառուցապատման, ընդհանուր օգտագործման հողերի այնպիսի համադրությամբ կազմավորված տարածքները, որտեղ դրանցից որևէ մեկը գերակշիռ նշանակություն չունի.


խառը կառուցապատման հողեր.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 10 82. Ինչպիսի՞ հողեր են համարվում բնակավայրերի այն հողատարածքները, որոնք զբաղեցված են փողոցներով, հրապարաներով, զբոսայգիներով և հանրության կողմից օգտագործվող այլ տարածքներով.


ընդհանուր օգտագործման հողեր.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 10 83. Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի վրա դրանց գործառնական նշանակությանը և սահմանված իրավական ռեժիմին հակասող ի՞նչ գործունեություն է թույլատրվում իրականացնել.


ցանկացած գործունեություն արգելվում է.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 19 84. Ո՞ր հողերն են համարվում հատուկ նշանակության.


հատուկ նշանակության հողեր են համարվում պաշտպանական, սահմանային, ռազմական նշանակության հողերը և օրենքով պաշտպանվող շենքերի ու շինությունների օգտագործման ու սպասարկման համար տրամադրված հողամասերը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 24 85. Ո՞ր մարմինն է իրականացնում վերահսկողություն նոր հողերի յուրացման նկատմամբ.


պետական լիազորված մարմինը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 41 86. Ո՞ր մարմինն է իրականացնում վերահսկողություն հողային ֆոնդի նպատակային օգտագործման նկատմամբ.


պետական լիազորված մարմինը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 41 87. Ո՞ր մարմինն է իրականացնում վերահսկողություն շրջանի սահմանանիշերի պահպանման նկատմամբ.


համապատասխան շրջանի վարչակազմի ղեկավարը.


ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 42

88. Ի՞նչ է համարվում սեփականատիրոջ կողմից այլ անձի օգտագործման իրավունքով անժամկետ տրամադրված հողամասի տիրապետման և օգտագործման իրավունքը.


հողամասի անհատույց /մշտական / օգտագործում.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 47
89. Ի՞նչ է մեկ կամ մի քանի սեփականատերերի հողամասերից սահմանափակ օգտվելու իրավունքը.


հողամասի սերվիտուտն է.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50 90. Ո՞րն է նշվում սխեմայի տեքստային մասում.


սխեմայի մշակման հիմքերն ու ելակետային տվյալները, դրանք տրամադրող մարմիններն ու կազմակերպությունները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 91. Թույլատրվու՞մ է պետության և համայնքների բյուջետային և պետական հիմնարկների զբաղեցրած հողամասերի վաճառքը.


չի թույլատրվում` մինչև սահմաված կարգով դրանց լուծարումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 9 92. Ի՞նչ է հողամասի մասնավորեցումը.


պետության և համայնքների սեփականության ներքո գտնվող հողերից սեփականության իրավունքով հողամասերի տրամադրումն է քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 1 93. Ի՞նչ փաստաթղթերին համապատասխան է իրականացվում կառուցապատված հողամասերի փոխանցումը սեփականության իրավունքով.


իրականացվում է քաղաքաշինական համապատասխան` նախատեսվող նպատակային նշանակության հաշվառմամբ.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 11 94. Ո՞ր վիճելի հողերը մասնավորեցման ենթակա չեն մինչև համապատասխան որոշման ուժի մեջ մտնելը.


որոնց նկատմամբ իրականացվում է դատական վարույթ

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 12 95. Ի՞նչ է պարտավոր ներկայացնել քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը հողամասի մասնավորեցման համար.


հողամասի վրա գտնվող շենքի, շինության բոլոր սեփականատերերի դիմումները.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 13 96. Պետական կամ համայնքային հիմնարկներին ու կազմակերպություններին պետական սեփականության հողերը ի՞նչ կարգով և իրավունքով են տրամադրվում.


առանց մրցույթի` անհատույց (մշտական) օգտագործման իրավունքով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 75, մաս 1 97. Ո՞ր կազմակերպություններին են տրամադրվում պետության սեփականությանը պատկանող հողերն առանց մրցույթի, անհատույց (մշտական) օգտագործման իրավունքով.


հասարակական կազմակերպություններին.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 75, մաս 1 98. Ու՞մ են անցնում գյուղատնտեսական գործունեության համար տրամադրված հողամասերի վարձակալության ժամկետի ավարտից հետո դրանց վրա կառուցված շենքերը, շինությունները.


անցնում են հողամասի սեփականատիրոջը, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 96, մաս 5 99. Ի՞նչն է օգտագործվում որպես սխեմայի մշակման հանութային հիմք.


սխեմայի մշակման համար որպես հանութային հիմք օգտագործվում են համապատասխան բնագավառի լիազորված մարմնի կողմից սահմանված կարգով հաստատված տեղագրական հանույթները, ինժեներաերկրաբանական, միկրոսեյսմաշրջանացման, կադաստրային և հողաշինարարական քարտեզները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 100. Ո՞վ է կազմում համայնքի յուրաքանչյուր տարվա հողային հաշվեկշիռը.


համայնքի ղեկավարը.

ԼՂՀ կառ. 27.05 2003թ N172 որոշում 101. Ի՞նչ իրավունքով է փոխանցվում համայնքներին որպես սեփականություն փոխանցված գույքին ամրակայված հողը.


սեփականության իրավունքով.

ԼՂՀ օրենք «Տեղական ինքնակառ. մասին» հոդ. 49 102. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողային պաշարների կառավարման, տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման բնագավառում պետական քաղաքականության ուղղությունների սահմանումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 1 103. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունումն ու դրանց կատարման վերահսկողությունը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 2 104. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողային բարեփոխումների հայեցակարգի սահմանումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 3 105. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի և գործառնական նշանակության դասակարգումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 4 106. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողերի բերրիության բարձրացման, օգտագործման և պահպանման, դրանց բնական գյուղատնտեսական շրջանացման հետ կապված գործունեության բնագավառում ծրագրերի և միասնական ներդրումային քաղաքականության իրականացումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 5 107. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողի մոնիթորինգի, հողաշինարարության, հողերի հետազոտմանն ուղղված գործունեության լիցենզավորման միասնական սկզբունքների սահմանումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 6 108. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


պետական սեփականության հողերի կառավարումը և տնօրինումը, պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող հողերի օտարման, օգտագործման իրավունքով տրամադրելու կարգերի, ինչպես նաև թույլատրելի օգտագործման սահմանումը և փոփոխումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 7 109. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


համայնքին, քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց uեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերը հասարակության և պետության կարիքների համար օտարումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 8 110. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


առանձին նպատակային նշանակության հողերի համար հատուկ իրավական ռեժիմի և օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումների սահմանումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2 111. Ին՞չ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողերի օգտագործման և պահպանման, բերրիության բարձրացման ոլորտում միջազգային համագործակցության իրականացումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1 112. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողային պաշարների կառավարման լիազոր պետական մարմինների իրավասությունների և գործունեության կարգի, պետական կառավարման այլ մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ նրանց փոխհարաբերությունների սահմանումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 11 113. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հանրապետության ամենամյա հողային հաշվետվության հաստատումը և հրապարակումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 13 114. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 14 115. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


հողի վճարովիության սկզբունքների, հողի հարկի չափերի և հարկային արտոնությունների սահմանումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 15 116. Ի՞նչ է ներառում հողային հարաբերությունների պետական կարգավորումը.


համայնքների և մարզերի վարչական սահմանների նկարագրության հաստատումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 2, մաս 1, կետ 16 117. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմում և հաստատում են համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագիծը, քաղաքաշինական գոտիավորման նախագիծն ու հողերի օգտագործման սխեման, ինչպես նաև սահմանում և փոփոխում են հողերի նպատակային և գործառնական նշանակությունը` կառավարության սահմանած կարգով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 1 118. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


գլխավոր հատակագծին, քաղաքաշինական գոտիավորման նախագծին և հողերի օգտագործման սխեմային համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրում ու հետ են վերցնում համայնքին և պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 2 119. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


սահմանված կարգով տնօրինում են համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 3 120. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


իրականացնում են հողերի ընթացիկ հաշվառումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 4 121. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


իրականացնում են հողի հարկի և պետական ու համայնքային հողերի վարձավճարների գանձումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 4 122. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


իրականացնում են հսկողությունը հողամասերի օգտագործման, դրանց նկատմամբ սահմանափակումների պահպանման նկատմամբ.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 4 123. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


աջակցում են հողերի պետական հաշվառմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 5 124. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


աջակցում են համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի պահպանության ապահովմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 5 125. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


աջակցում են բնապահպանական և պատմամշակութային նորմերի կիրառմանը և դրանց ուղղված միջոցառումների իրականացմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 5 126. Ի՞նչ իրավասություն ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում.


աջակցում են անտառային հողերի օգտագործման սխեմաների հանրապետական և տարածքային նախագծերի իրականացմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 3, կետ 5 127. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են հողամասի օգտագործման միջոցների և դրանց այն մասի արգելմանը, որոնք հանգեցնում են հողի որակի ու բերրիության անկմանը կամ շրջակա բնական միջավայրի վատթարացմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 1 128. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են քաղաքաշինական փաստաթղթերին, նորմերին ու կանոններին համապատասխան կառուցապատման խտությանը, շենքի, շինության բարձրությանը և հողամասի վրա ամրակայման առանձնահատկությանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 2 129. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են համապատասխան գոտու կամ հողամասի սահմաններում սոցիալ-մշակութային, կոմունալ-կենցաղային, արտադրական և այլ շենքերի, շինությունների տեղադրմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 3 130. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցություն թողնող կամ դրա վտանգի մեծացման հետ կապված հողօգտագործման ձևերին.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 4 131. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են շրջակա բնական միջավայրի վրա ազդեցության թույլատրելի նորմերին.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 5 132. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են կանաչ տնկարկների պահպանմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 6 133. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են հողերի անապատացման, հողատարման, աղտոտման, ճահճացման, աղակալման և այլ երևույթների կանխարգելման միջոցառումների իրականացմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 7 134. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են հողերի պահպանության և խախտված հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականացմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 8 135. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են հողերի վրա բնապահպանական համակարգերի, սանիտարահիգիենիկ պայմանների ամբողջականության, կենսաբազմազանության պահպանման միջոցառումների ապահովմանը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 9 136. ինչպիսի՞ պահանջներ կարող է պարունակել հողամասի թույլատրված օգտագործումը.


պահանջներ, որոնք ուղղված են օրենքներով և պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված գյուղատնտեսական, քաղաքաշինական, բնապահպանական, պատմական և մշակութային արժեքների ու պատմական միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջոցառումներին.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 8, մաս 2, կետ 10 137. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման ծրագրավորումը և կազմակերպումը` անկախ սեփականության սուբյեկտներից ու տնտեսավարման ձևերից.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2, կետ 1 138. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


հողամասերը տեղանքում ամրացնելը, հողամասերի հատակագծերի, հողամասի տրամադրման վերաբերյալ փաստաթղթերի նախապատրաստումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2, կետ 3 139. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


հանրապետական, մարզային, համայնքային, միջհամայնքային, ներտնտեսական հողաշինարարական և հողի օգտագործման ու պահպանության այլ նախագծերի մշակումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2, կետ 4 140. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


խախտված հողերի վերականգնումը, հողաշերտերը ջրային ու հողմային հողատարումից, անապատացումից, ցեխաջրերից, փլուզումներից, ջրածածկումից, ճահճացումից, չորացումից, պնդացումից, աղակալումից, արտադրական և կենցաղային թափոնների, ռադիոակտիվ և քիմիական նյութերի ախտահարումից պաշտպանելու, գյուղատնտեսական հողերը բարելավելու, նոր հողեր յուրացնելու, հողը պահպանելու և դրա բերրիությունը բարձրացնելու համապետական ու տարածքային ծրագրերի, աշխատանքային նախագծերի մշակումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2 141. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


հատուկ պահպանվող տարածքների տեղաբաշխման և դրանց սահմանագծման հիմնավորումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2, կետ 6 142. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


մարզերի, համայնքների վարչական սահմանների, սեփականատերերի և հողօգտագործողների հողամասերի սահմանների նկարագրումը, ամրացումը և փոփոխությունը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2, կետ 7 143. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


հողաշինության գծով տեղագրական, գեոդեզիական, քարտեզագրական, հողային, ագրոքիմիական, երկրաբուսաբանական, պատմական և մշակութային ու այլ հետազոտական աշխատանքների իրականացումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2 144. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


հողային ֆոնդի պետական հաշվառումը, գույքագրումը և չօգտագործվող, ինչպես նաև ոչ արդյունավետ օգտագործվող կամ իր նպատակային նշանակությանն անհամապատասխան օգտագործվող հողերի բացահայտումը.


ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2 145. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


հողային պաշարների վիճակի և օգտագործման կադաստրային ու թեմատիկ քարտեզների և ատլասների կազմումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2 146. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2, կետ 11 147. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


հողերի մոնիթորինգը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2, կետ 12 148. Ի՞նչ է ապահովում հողաշինարարությունը.


նոր հողամասերի կազմավորման, հողամասերի միավորման ու բաժանման, գոյություն ունեցող հողամասերի կարգավորման միջոցառումների իրականացումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 31, մաս 2, կետ 13 149. Որո՞նք են հողերի մոնիթորինգի խնդիրները.


հողերի վիճակի փոփոխության ժամանակին բացահայտումը, այդ փոփոխությունների կանխատեսումը և բացասական գործընթացների հետևանքների կանխարգելման ու վերացման մասին հանձնարարականների մշակումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 32, մաս 3, կետ 1 150. Ոո՞նք են հողերի մոնիթորինգի խնդիրները.


անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման, հողերի արդյունավետ օգտագործման, հողաշինարարության, հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 32, մաս 3, կետ 2 151. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


հողամասով անցնելու կամ երթևեկելու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 1 152. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


հողամասով էլեկտրահաղորդման, կապի գծերի, ջրամատակարարման և գազամատակարարման խողովակաշարերի անցկացման, շահագործման և վերանորոգման համար.

 

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 2 153. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


այլ հողամասի հողի բարելավման նպատակով հողում դրենաժային աշխատանքներ կատարելու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 3 154. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


հողամասից ջուր վերցնելու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 4 155. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


հողամասով անասունների անցնելու, խոտհնձի, անասուններ արածեցնելու համար` տեղական պայմաններին և սովորույթներին համապատասխան ժամանակահատվածում.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 5 156. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


հողամասում ինչպես մասնավոր, այնպես էլ հանրության համար անհրաժեշտ հետախուզական, հետազոտական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 6) 157. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


հողամասի սահմաններում գտնվող գեոդեզիական կետերին, պատմության, մշակութային և հնագիտական հուշարձաններին անարգել մոտենալու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 7) 158. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


իր հողամասի շենքերը, շինությունները սահմանակից հողամասի կամ դրանում եղած շենքերի, շինությունների վրա հենելու կամ որոշակի բարձրությամբ հարևան հողամասի վրա կախելու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 8 159. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


սահմանակից հողամասում շենքերի, շինությունների բարձրությունը սահմանափակելու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 9 160. Հողամասն ի՞նչ նպատակով կարող է ծանրաբեռնվել սերվիտուտով.


սահմանակից հողամասում պաշտպանական անտառատնկարկներ կամ այլ բնապահպանական օբյեկտներ ստեղծելու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 50, մաս 3, կետ 10) 161. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող որ հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք պատմական և մշակութային արժեքների օբյեկտներ են.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 1) 162. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք բնության հատուկ պահպանվող տարածքներից պետական բնական արգելոցներ են, բնության պետական արգելավայրեր, բնության հուշարձաններ, ազգային զբոսայգիներ, ծառաբանական զբոսայգիներ, բուսաբանական այգիներ, ինչպես նաև այդ նպատակների համար պահեստավորված տարածքներ.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 2) 163. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք օրենքով պաշտպանվող սանիտարական պահպանության տարածքների սահմանների շրջանում բուժիչ-առողջարանային վայրեր են, որոնց ցանկը սահմանում է կառավարությունը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 3 164. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք զբաղեցված են պետական սեփականություն հանդիսացող անտառով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 4 165. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք պետական մելիորատիվ համակարգերի կամ ջրային ֆոնդի կազմի մեջ մտնող ջրային օբյեկտների հողեր են, որոնց ցանկը սահմանում է կառավարությունը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 5 166. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք բնակավայրերում ընդհանուր օգտագործման հողեր են (հրապարակներ, փողոցներ, ճանապարհներ, գետափեր, զբոսայգիներ, պուրակներ, այգիներ, լողափեր և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներ).

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 6 167. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք պետության կողմից հաշվառված և գրանցված օգտակար հանածոների տեղադրվածություններ են.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 7 168. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք ենթարկված են ռադիոակտիվ և քիմիական աղտոտման, կենսածին վարակման.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 8 169. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք կառավարության սահմանած ցանկով տրամադրված են պետական գիտահետազոտական կազմակերպություններին (կրթական, սելեկցիոն և այլն)` մինչև սահմանված կարգով դրանց լուծարումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 9 170. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք ջրային օբյեկտների և ավազանների առափնյա շերտերի, ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային, երկաթուղային ճանապարհների, խողովակաշարային և այլ տրանսպորտի համար առանձնացված շերտերի, էլեկտրահաղորդիչ գծերի, մայրուղային ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի, գազատարների, ջրանցքների, ինչպես նաև դրանց հեռանկարային զարգացման համար առանձնացված (պահեստավորված) հողեր են.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 11 171. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք վիճելի տարածքներ են` մինչև վեճերի լուծումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 12) 172. Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող ո՞ր հողամասերն է արգելվում սեփականության իրավունքով փոխանցել քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց.


այն հողամասերը, որոնք հատուկ նշանակության հողեր, զինվորական և քաղաքացիական գերեզմանոցներ են.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 60, կետ 13 173. Պետության կամ համայնքների սեփականությանը պատկանող և քաղաքացիների ու իրավաբանական անձանց մոտ օգտագործման (մինչև դրա ժամկետի լրանալը) իրավունքով գտնվող հողամասերը կարո՞ղ են օտարվել այլ անձի.


չեն կարող օտարվել այլ անձի, եթե սահմանված կարգով չի լուծվել պայմանագիրը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 2) 174. Հողամասի սահմանները սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի ցանկությամբ կարո՞ղ է սահմանազատվել սահմանանիշերով.


հողամասի սահմանները սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի ցանկությամբ և նրանց միջոցների հաշվին կարող են տեղանքում սահմանված կարգով սահմանազատվել սահմանանիշերով, բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության, տնամերձ և այգեգործական հողերի, որոնց սահմանների ամրացման կարգը սահմանում է պետական լիազորված մարմինը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 5 175. Հողամասի մասնավորեցման համար ի՞նչ է պարտավոր ներկայացնել քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը .


հողամասի վրա գտնվող շենքի, շինության նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վերաբերյալ փաստաթուղթը, եթե հողամասը կառուցապատված է.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 13, կետ 1) 176. Հողամասի մասնավորեցման համար ի՞նչ է պարտավոր ներկայացնել քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը .


հողամասի օգտագործման իրավունքի գրանցման փաստաթղթերը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 13, կետ 2) 177. Հողամասի մասնավորեցման համար ի՞նչ է պարտավոր ներկայացնել քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը .


սահմանված կարգով կազմված հողամասի հատակագիծը.


ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 62, մաս 13 178. Գյուղատնտեսական գործունեության համար և որպես տնամերձ կամ անհատական բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար պետության և համայնքների սեփականության հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց ու՞մ են տրամադրվում.


սահմանամերձ, լեռնային, բարձր լեռնային, երկրաշարժից տուժած և լքված բնակավայրերում (ցանկը հաստատում է կառավարությունը) այն ընտանիքներին, որոնք նախկինում չեն օգտվել հողի սեփականաշնորհումից, չեն ստացել (ձեռք բերել) տնամերձ կամ բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման համար հողամասեր.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 64, մաս 1, կետ 1) 179. Գյուղատնտեսական գործունեության համար և որպես տնամերձ կամ անհատական բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար պետության և համայնքների սեփականության հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց ու՞մ են տրամադրվում.


ԼՂՀ բնակվող այն ընտանիքներին, որոնք ցանկություն են հայտնում մշտական բնակություն հաստատել սահմանամերձ, լեռնային, բարձր լեռնային, երկրաշարժից տուժած և լքված բնակավայրերում (ցանկը հաստատում է կառավարությունը).

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 64, մաս 1, կետ 2) 180. Գյուղատնտեսական գործունեության համար և որպես տնամերձ կամ անհատական բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար պետության և համայնքների սեփականության հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց ու՞մ են տրամադրվում.


ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ վերաբնակեցվածներին.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 64, մաս 1, կետ 3) 181. Գյուղատնտեսական գործունեության համար և որպես տնամերձ կամ անհատական բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար պետության և համայնքների սեփականության հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց ու՞մ են տրամադրվում.


հողի սեփականաշնորհում իրականացրած համայնքներում բնակվող` զոհված և հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների, «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ԼՂՀ օրենքով սահմանված անձանց, չորս և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին, որոնք չեն օգտվել հողի սեփականաշնորհումից, նախկինում չեն ստացել (ձեռք բերել) տնամերձ կամ բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման համար հողամաս.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 64, մաս 1, կետ 4) 182. Գյուղատնտեսական գործունեության համար և որպես տնամերձ կամ անհատական բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար պետության և համայնքների սեփականության հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց ու՞մ են տրամադրվում.


բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող այն բռնադատվածներին, ովքեր չեն օգտվել հողի սեփականաշնորհումից, նախկինում չեն ստացել (ձեռք բերել) տնամերձ կամ բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման համար չծանրաբեռնված հողամաս այն բնակավայրերում, որտեղ նրանք բնակվել են բռնադատման պահին.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 64, մաս 1, կետ 5) 183. Պետության և համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ուղղակի վաճառքը ու՞մ է կատարվում.


իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին կամ նրանց իրավահաջորդներին` մասնավորեցված ձեռնարկությունների ու սեփականաշնորհված սակավաբնակարան շենքերի ու շինությունների պահպանման և սպասարկման համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 66, մաս 1, կետ 1) 184. Պետության և համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ուղղակի վաճառքը ու՞մ է կատարվում.


ԼՂՀ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազմակերպություններին` դիվանագիտական և ներկայացուցչական նպատակների համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 66, մաս 1, կետ 2) 185. Պետության և համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ուղղակի վաճառքը ու՞մ է կատարվում.


ԼՂՀ քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց` պետական սեփականությանը պատկանող այն հողամասերը, որոնք մինչև սույն օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրվել են օգտագործման` բնակելի, հասարակական կամ արտադրական նշանակության շենքերի, շինությունների կառուցման և սպասարկման նպատակով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 66, մաս 1, կետ 3) 186. Պետության և համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ուղղակի վաճառքը ու՞մ է կատարվում.


օրենքներով և պայմանագրերով գնման նախապատվության իրավունք ունեցող անձանց.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 66, մաս 1, կետ 4) 187. Ի՞նչ նպատակով և ինչպե՞ս է կատարվում պետության և համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ուղղակի վաճառքը.


սոցիալական կամ բարեգործական կամ ԼՂՀ կառավարության հավանությանն արժանացած ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով պետության սեփականություն հանդիսացող հողամասերը` կառավարության որոշմամբ, իսկ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը` կառավարության համաձայնությամբ.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 66, մաս 1, կետ 5 188. Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի օտարումը փոխանակության միջոցով սեփականատերերի միջև ի՞նչ նպատակով է կատարվում.


հողամասի օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 71, մաս 1, կետ 1) 189. Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի օտարումը փոխանակության միջոցով սեփականատերերի միջև ի՞նչ նպատակով է կատարվում.


հողամասի սեպաձևությունը, մասնատվածությունը, կտրտվածությունը վերացնելու նպատակով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 71, մաս 1, կետ 2) 190. Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի օտարումը փոխանակության միջոցով սեփականատերերի միջև ի՞նչ նպատակով է կատարվում.


հողամասը միավորելու կամ բաժանելու նպատակով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 71, մաս 1 191. Ինչպե՞ս և ու՞մ միջոցով է կատարվում պետության սեփականությանը պատկանող հողամասերի փոխանակությունը.


պետության սեփականությանը պատկանող հողամասերի փոխանակությունը կատարվում է կառավարության սահմանած կարգով` լիազորված մարմնի միջոցով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 71, մաս 2) 192. Ո՞վ է կատարում համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի փոխանակությունը.


համայնքի ղեկավարը` ավագանու համաձայնությամբ` հողաշինարարական և քաղաքաշինական փաստաթղթերին համապատասխան.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 71, մաս 3 193. Պետության սեփականությանը պատկանող հողերն առանց մրցույթի, անհատույց (մշտական) օգտագործման ու՞մ են տրամադրվում.


պետական կամ համայնքային հիմնարկներին ու կազմակերպություններին.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 75, մաս 1, կետ 1 194. Պետության սեփականությանը պատկանող հողերն առանց մրցույթի, անհատույց (մշտական) օգտագործման ու՞մ են տրամադրվում.


բարեգործական, հասարակական կազմակերպություններին և հիմնադրամներին` իրենց գործունեության ընթացքում ձեռնարկատիրության հետ չկապված գործունեություն իրականացնելու համար.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 75, մաս 1, կետ 2 195. Համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող հողերը մշտական օգտագործման տրամադրելու վերաբերյալ հայտին ի՞նչ փաստաթղթեր են կցվում.


մշտական օգտագործման իրավունքով հողամաս ձեռք բերելու մասին լիազորված մարմնի որոշումը

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 75, մաս 2, կետ 1 196. Համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող հողերը մշտական օգտագործման տրամադրելու վերաբերյալ հայտին ի՞նչ փաստաթղթեր են կցվում.


հողամասը ձեռք բերելու նպատակը և պահանջվող հողատարածության չափը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 75, մաս 2, կետ 2) 197. Համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող հողերը մշտական օգտագործման տրամադրելու վերաբերյալ հայտին ի՞նչ փաստաթղթեր են կցվում.


քաղաքաշինական գործունեություն ծավալելու դեպքում ֆինանսական միջոցներով ապահովված լինելու վերաբերյալ համապատասխան բանկի հաստատած տեղեկանքը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 75, մաս 2, կետ 3) 198. Համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետության և համայնքների սեփականությանը պատկանող հողերը մշտական օգտագործման տրամադրելու վերաբերյալ հայտին ի՞նչ փաստաթղթեր են կցվում.


եթե պահանջվող հողամասը գտնվում է այլ անձի օգտագործման ներքո, հողօգտագործողի գրավոր համաձայնությունը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 75, մաս 2, կետ 4 199. Ո՞րն է ընդգրկվում հողերի օգտագործման սխեմայի մշակման առաջադրանքում.


նոր հողերի յուրացման, բարելավման, կուլտուր-կենցաղային և այլ միջոցառումների իրականացման հնարավորությունները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 200. Ո՞րն է ընդգրկվում հողերի օգտագործման սխեմայի մշակման առաջադրանքում.


հողերի օգտագործման նկատմամբ գյուղատնտեսական, բնապահպանական, պատմամշակութային և այլ սահմանափակումներին վերաբերող պահանջները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 240. Ո՞րն է ընդգրկվում հողերի օգտագործման սխեմայի մշակման առաջադրանքում.


ինժեներաերկրաբանական նախապատրաստմանը, բնական և տեխնածին վտանգավոր երևույթներից տարածքների պաշտպանության և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումներին, հողերի պահպանությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 241. Ո՞րն է ընդգրկվում հողերի օգտագործման սխեմայի մշակման առաջադրանքում.


սխեմայի գրաֆիկական ու տեքստային մասերին ներկայացվող հիմնական պահանջները (գծագրերի թիվը՝ համապատասխան մասշտաբներով, տեքստային մասի կազմը և ծավալը).

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 203. Ի՞նչ պետք է ներառեն մրցույթի պայմանները.


հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 77, մաս 2, կետ 1) 204. Ի՞նչ պետք է ներառեն մրցույթի պայմանները.


հողամասի չափը և վարձակալության և (կամ) կառուցապատման ժամկետները.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 77, մաս 2, կետ 2) 205. Ի՞նչ պետք է ներառեն մրցույթի պայմանները.


հողամասի գտնվելու վայրը, ծածկագիրը, վճարի մեկնարկային չափը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 77, մաս 2, կետ 3) 206. Ի՞նչ պետք է ներառեն մրցույթի պայմանները.


օգտագործման նպատակը, հաղորդակցուղիների առկայությունը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 77, մաս 2, կետ 4) 207. Ի՞նչ պետք է ներառեն մրցույթի պայմանները.


հողամասի նկատմամբ սահմանափակումների (ներառյալ` սերվիտուտների) առկայությունը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 77, մաս 2, կետ 5) 208. Ի՞նչ պետք է ներառեն մրցույթի պայմանները.


գյուղատնտեսական հողատեսքերի դեպքում` հողի որակական հատկանիշները, ագրոտեխնիկական պահանջները.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 77, մաս 2, կետ 6) 209. Ի՞նչ պետք է ներառեն մրցույթի պայմանները.


բնապահպանական և հողերի պահպանության միջոցառումները.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 77, մաս 2, կետ 7) 210. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով ի՞նչ նպատակով են տրամադրվում.


գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման, բազմամյա տնկարկների հիմնման, գիտահետազոտական և ուսումնական.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 91, մաս 1, կետ 1) 211. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով ի՞նչ նպատակով են տրամադրվում.


խոտհնձի և անասունների արածեցման.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 91, մաս 1, կետ 2) 212. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով ի՞նչ նպատակով են տրամադրվում.


գյուղատնտեսական արտադրական շենքերի, շինությունների կառուցման.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 91, մաս 1, կետ 3) 213. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով ի՞նչ նպատակով են տրամադրվում.


բացառիկ դեպքերում բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, շինությունների կառուցման ու սպասարկման և օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործողությունների իրականացման նպատակներով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 91, մաս 1, կետ 4) 214. Վարձակալը, առանց վարձատուի համաձայնության ինչի՞ իրավունք չունի.


հողամասը տրամադրել ենթավարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 94, մաս 5, կետ 1) 215. Վարձակալը, առանց վարձատուի համաձայնության ինչի՞ իրավունք չունի.


հողամասը լիովին կամ մասնակիորեն տրամադրել գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող իրավաբանական անձին` համատեղ օգտագործման նպատակով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 94, մաս 5, կետ 2) 216. Վարձակալը, առանց վարձատուի համաձայնության ինչի՞ իրավունք չունի.


փոխել հողամասի նպատակային նշանակությունը, հողատեսքը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 94, մաս 5, կետ 3) 217. Վարձակալը, առանց վարձատուի համաձայնության ինչի՞ իրավունք չունի.


հողամասը կամ դրա նկատմամբ իրավունքը գրավադրել.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 94, մաս 5, կետ 4) 218. Վարձակալը, առանց վարձատուի համաձայնության ինչի՞ իրավունք չունի.


կատարել բարելավումներ.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 94, մաս 5, կետ 5 219. Ե՞րբ են դադարում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքները.


հողամասից կամովին հրաժարվելու դեպքում.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 100, մաս 1 220. Ե՞րբ են դադարում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքները.


հողամասն օտարելիս.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 100, մաս 1, կետ 2 221. Ե՞րբ են դադարում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքները.


սեփականատիրոջ մահվան դեպքում, եթե չկան ժառանգներ.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 100, մաս 1 222. Ե՞րբ են դադարում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքները.


հողամաuը հասարակության և պետության կարիքների համար օտարելիս.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 100, մաս 1, կետ 4) 223. Ե՞րբ են դադարում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքները.


հողամասի ռեկվիզիցիայի կամ բռնագրավման դեպքում.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 100, մաս 1, կետ 5) 224. Ե՞րբ են դադարում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքները.


օրենսդրության խախտմամբ օգտագործվող հողամասը հարկադիր վերցնելու դեպքում.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 100, մաս 1, կետ 6) 225. Ե՞րբ են դադարում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքները.


իրավաբանական անձի լուծարման (վերակազմակերպման) դեպքում.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 100, մաս 1, կետ 7) 226. Ե՞րբ են դադարում հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքները.


հողամասի վրա դրա սեփականատիրոջ պարտավորություններով բռնագանձում տարածելիս.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 100, մաս 1, կետ 8 227. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


հողամասի օգտագործումը ոչ նպատակային նշանակությամբ կամ օրենքով և այլ իրավական ակտերով չթույլատրված եղանակով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 1 228. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող լիազորված մարմնի սահմանած ժամկետներում օրենսդրության թույլ տրված խախտումները չվերացնելը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 2 229. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


գյուղատնտեսական նշանակության հողամասը երեք տարվա ընթացքում չօգտագործելը` հողամասի յուրացման, մելիորատիվ շինարարության, տարերային աղետներից հետո վերականգնման և նման օգտագործումը բացառող այլ հանգամանքների վերացման համար անհրաժեշտ ժամկետի հաշվանցով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 3 230. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


կառուցապատման համար տրամադրված հողամասը կամ դրա մասը երեք տարվա ընթացքում չօգտագործելը, եթե պայմանագրով նախատեսված չեն շինարարության ավարտի ավելի երկարատև ժամկետներ.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 4 231. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


հողի հարկը երեք տարվա ընթացքում չվճարելը և չորրորդ տարվա ընթացքում պարտքը չմարելը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 5 232. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


հողամասի ռեկվիզիցիան. ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 6

233. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


հողամասի բռնագրավումը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 7 234. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


հողամաuը հասարակության և պետության կարիքների համար օտարելը.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 8. 235. Ո՞րն է հիմք հողամասի նկատմամբ իրավունքները հարկադիր կարգով դադարեցման` դատական կարգով.


հողամասի վրա բռնագանձում տարածելը` դրա սեփականատիրոջ պարտավորություններով.

ԼՂՀ հողային օրենսգիրք հոդված 102, կետ 9) 236. Ո՞րն է ընդգրկվում հողերի օգտագործման սխեմայի մշակման առաջադրանքում.


ԼՂՀ քաղաքային և գյուղական համայնքների անվանումը, հիմնական ցուցանիշները (տարածքը, հողային ֆոնդի փաստացի բաշխումը, բնակչության թիվը, ռեսուրսների հիմնական տեսակները, զարգացման հիմնական հեռանկարները).

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 237. Ո՞րն է ընդգրկվում հողերի օգտագործման սխեմայի մշակման առաջադրանքում.


տվյալներ նախկինում մշակված քաղաքաշինական և հողաշինարարական ծրագրային փաստաթղթերի մասին.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում 238. Ո՞րն է ընդգրկվում հողերի օգտագործման սխեմայի մշակման առաջադրանքում.


տվյալներ նախկինում իրականացված տեղագրական հանույթների, ինժեներաերկրաբանական, երկրաբուսաբանական, հողագիտական հետազոտությունների մասին.

ԼՂՀ կառավարության 28.06.05թ N302 –Ն որոշում