Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունը (այսուհետ՝ վարչություն) Արցախի Հանրապետության տարածքում  մշակում և իրականացնում է անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման բնագավառում Արցախի  Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:

Վարչության նպատակները և խնդիրներն են`

ա) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումը և կադաստրի համակարգի գործունեության ապահովումը.

բ) պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը, երաշխավորումը և պաշտպանությունը.

գ) անշարժ գույքի շուկայի կայացմանն աջակցությունը.

դ) գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների, գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումն ու Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տեղեկատվության կառավարումը, տվյալների մատչելիությունը, օբյեկտիվության և անընդհատության ապահովումը.

ե) իր իրավասության սահմաններում հողային քաղաքականության, հողային ռեսուրսների կառավարման սկզբունքների մշակումը, հողօգտագործման բնագավառում պետական տեսչական վերահսկողության իրականացումը.

զ) պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական նպատակային ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը.