Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

2010 թվականի հոկտեմբերի 29-ին

Պետական գրանցման համարը 2011097

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարար

____________ Ն.Նարիմանյան

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

18 հոկտեմբերի 2010 թ N 93-Ն

ք.Ստեփանակերտ

Շարժական գույքի գրավի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման լիազորություններ սահմանելու մասին

Ղեկավարվելով «Շարժական գույքի կադաuտրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի մայիսի 30-ի ՀO- 46 oրենքի 4-րդ, 21 -րդ և 22-րդ հոդվածների դրույթներով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հո ւլիսի 31-ի» Շարժական գույքի կադաuտրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման լիազորությունները սահմանելու մաuին N 356 որոշման պահանջներով ՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ ՝

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման լիազորությունները վերապահել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի Ստեփանակերտի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար-անշարժ գույքի պետական ռեգիստր Մ. Ավետիսյանին:

2. Շարժական գույքի գրավի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության գրանցված իրավունքների մասին տեղեկատվության տրամադրման լիազորությունները վերապահել կոմիտեի աշխատակազմի Տեղեկատվական կենտրոն և Ստեփանակերտի տարածքային ստորաբաժանումներին:

3. Սույն հրամանը uահմանված կարգով ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

Կոմիտեի նախագահ Ա․ Խաչատրյան