Ձև № 2

Հաստատված է ԼՂՀ կառավարության

1999թ. ապրիլի 29-ի

թիվ 82 որոշմամբ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքը ճանաչվում եվ պահպանվում Է օրենքով։

Սեփականատերն իր հայեցողությասբ տիրապետում, օգտագործում եվ տնօրինում Է իրեն պատկանող գույքը։

Սեփականատերն իրավունք ունի իր գույքի նկատմասբ ձեոնարկելու օրենքին չհակասող ցանկացած գործողություն։ Նա կարող է գույքն օգտագործել օրենքով չարգելված տնտեսական կամ այլ ցանկացած գործունեություն իրականացնելու համար։

Օրենքով նախատեսված դեպքերում, պայսաններով եվ աահմաններուս սեփականատիրոջ վրա կարող Է պարտականություն դրվել թույլ տալու, որ իր գույքից աահսանափակ կերպով օգտվեն այլ անձինք։

Սեփականության իրավունքի իրականացումը չպետք Է վնաս պատճաոի շրջակա միջավայրին, խախտի քաղաքացիների, ձեոնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների ու պետության իրավունքներն ու օրինական շահերը։

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սեփականության մասին»

ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐժ ԳՈՒՅՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

Անշարժ գույքի աեփկանության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականը հանդիսանում Է միակ փաստաթուղթը, որը հաստատաում է անշարժ գույքի նկատմամբսեփականության (օգտագործման) իրավունքը եվ սեփականատիրոջն իրավունք Է տալիս կատարելու անշարժ գույքԻ նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

օրենսդրությամբ սահմանված իրավազորություններ։

ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐՎԱԾ է __________________________________ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ սեփականության (օգտագործման)

______________________________________ _________________________________ սեփականատիրոջ (օգտագործողի) անունը, ծայրանունը, ազգանունը (անվանումը) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ Մասշտաբը _____________________ անշարժ գույքի անվանումը ___________________________________________________________________________________________________________ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը և թվագրությունը _________________________________________________________________________________________________________________ անշարժ գույքի գտնվելու վայրը ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱվՈՒՆՔՆԵՐԻ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ՀԱՄԱՐԸ _________ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ __________ ՍՈՒՅՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ԿԱԶՄՎԱԾ է ՄԵԿ ՕՐԻՆԱԿԻՑ Եվ ՀԱՆՁՆՎԱԾ է ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋԸ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻՆ): ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՊԱՏՃԵՆԸ ՊԱՀՎՈՒՄ է ԼՂՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՐԽԻՎՈՒՄ։ Տարածքային մարմնի ղեկավար՝ ստորագրությու նը, անունը, ազգանունը Կ. Տ. “____” _____________________ թ.

Վկայականի համարը

Կատարողը __________________________________________________________ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

  ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ Մասշտաբը ___________ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ Մասշտաբը ___________________ Կատարողը ստորագրությունը, անունը, ազգանունը Կատարողը ստորագրությունը, անունը, ազգանունը Վկայականի համարը Վկայականի համարը   Վկայականը կազմված է 6 էջից

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ (ՀԱՄԱՐԸ) ___________________________________________________ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ __________________________________________________ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ____________________________________________________ ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ (քաո. մ) __________________________________________________ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ _________________________________________________________ ՇԵՆՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ՀՀ. ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ (ՀԱՄԱՐԸ) ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ) ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ (քաո. մ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ
Շ ԻՆՈԻԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
ՀՀ. ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ (ՀԱՄԱՐԸ) ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ) ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ (քաո. մ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ
Օգտակալության (սերւ|իտուտի) առկայությունը _______________________________________________________________ Լրացուցիչ նշումներ, փոփոխություններ ______________________________________________________________________

կատարող(ներ)ը . _________________________________________

ստորագրություն(ներ) ը, անուն(ներ) ը, ազգանուն(ներ) ը

___________________________________________________

___________________________________________________

Վկայականի համարը

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՆ ՀԱՄԱՐԸ

ԲԱԺԻՆ 1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 1.1. ՀՈՂԱՄԱՍ

Կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ Գտնվելու վայրը /հասցեն/ Նպատակային նշանակությունը Օգտագործման նպատակը Ընդհանուր մակերեսը /քառ. մ/ այդ թվում՝ վարելահող, բազմամյա տնկարկներ, խոպան, խոտհարք, արոտ, անօգտագործելի Կադաստրային արժեքը /հազ. դրամ/ Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 1.2. ՇԵՆՔ

Կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ Նպատակային նշանակությունը Օգտագործման նպատակը /անվանումը/ Ընդհանուր բնութագիրը հարկայնաթյունը, հարկի բարձրությունը, ծածկը, պատերի շինանյութը, շահագործման տևողությունը, ավարտվածության աստիճանը, տանիքը, կոմունալ ապահովվածությունը, վնասվածոլթյան աստիճանը, արտաքին հարդարումը, տեղադրությունը Ընդհանուր մակերեսը /քաո. մ/ այդ թվամ՝ բնակելի, օժանդակ Կադաստրային արժեքը / հազ. դրամ / Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 1.3.ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆ

Կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ Նպատակային նշանակությունը Օգտագործման նպատակը /անվանումը/ Ըդհանար բնութագիրը՝ հարկայնաթյունը, հարկի բարձրությանը, ծածկը, պատերի շինանյութը, շահագործման տևողությանը, ավարտվածության աստիճանը, տանիքը, կոմունալ ապահովվածությունը, վնասվածաթյան աստիճանը,արտաքին հարդարումը, տեղադրությունը Ընդհանուր մակերեսը /քաո. մ/ կադաստրային արժեքը /հազար դրամ/ Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԲԱԺԻՆ 2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎԱԶՈՐՈԻԹՅՈԻՆՆեՐԸ

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 2.1. ՀՈՂԱՄԱՍ

Սեփականատիրոջ /օգտագործողի/՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Իրավունքի՝ տեսակը գործողության ժամկետը Ընդհանուր սեփականության դեպքում՝ համասեփականատերերի թիվը բաժնեմասը /տոկոս/ Իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությանը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 2.2. ՇԵՆՔ

Սեփականատիրոջ /օգտագործողի/՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Իրավունքի՝ տեսակը գործողության ժամկետը Ընդհանուր սեփականության դեպքում՝ համասեփականատերերի թիվը բաժնեմասը /տոկոս/ Իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրության Իրա վունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 2.3. ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆ

Սեփականատիրոջ /օգտագործողի/՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Իրավունքի՝ տեսակը գործողության ժամկետը Ընդհանուր սեփականության դեպքում՝ համասեփականատերերի թիվը բաժնեմասը /տոկոս/ իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը

ԲԱԺԻՆ 3. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 3.1. ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

Այն սեփականատիրոջ /օգտագործողի/ ազգանունը, անունը /անվանումը/, ում նկատմամբ կիրառվում է սահմանափակումը Սահմանափակման՝ աոարկան ժամկետը Սահմանափակման պայմանները, բնույթը Իրավունքի սահմանափակումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Իրավունքի սահմանափակման դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 3.2. ԳՐԱՎ/ՀԻՓՈԹԵՔ/

Գրավառուի՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Գրավի աոարկան Առարկայի կադաստրային արժեքը /հազ. դրամ/ իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը, թվագրությունը, պարտավորաթյունները, պայմանները Փաստաթղթի՝ գրանցման համարը, թվագրումը գործողության ժամկետը Հաջորդող գրավի առկայությունը Իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 3.3.ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅՈԻՆ

Վարձակալի՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Վարձակալության առարկան իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը, թվագրությունը, պարտավորությունները, պայմանները Փաստաթղթի՝ գրանցման համարը, թվագրումը գործողության ժամկետը Ենթավարձակալության առկայությունը իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 3.4. ՕԳՏԱԿԱԼՈԻԹՅՈԻՆ/ՍԵՐՎԻՏՈԻՏ/

Օգտակալաթյան իրավունքից օգտվողի՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Օգտակալաթյան աոարկան Իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը, թվագրությունը, պայմանները, բնույթը Փաստաթղթի՝ գրանցման համարը, թվագրումը գործողության ժամկետը Իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և. թվագրումը

ԼՐԱՑՈԻՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

/նշում կատարող անձի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը և թվագրումը / ՆՇՈՒՄ ԱՅԼ ԷՋ ԿԱՄ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ /նշում կատարող անձի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը և թվագրումը / Ձև № 3 Հաստատաված է ԼՂՀ կառավարության 1999թ. ապրիլի 29- ի թիվ 82 որոշմամբ ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆ անշարժ գույքի գրավի(հիփոթեքի) իրավունքի գրանցման ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ՝ ազգանունը,անունը (անվանումը)…………………………………………………….. հասցեն (իրավաբանական հասց.)…………………………………………………….. ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ՝ ազգանունը,անունը (անվանումը)…………………………………………………….. հասցեն (իրավաբանական հասց.)…………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ…………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ՝ նկատմամբ իրավունքի տեսակը…………………………………………………….. կադաստրային արժեքը (հազ. դրամ)…………………………………………………….. այդ թվում հողի…………………………………………………….. շենքի…………………………………………………….. շինության…………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ …………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ՝ գրանցման համարը…………………………………………………….. ամսաթիվը, ամիսը, տարին, ժամը…………………………………………………….. գործողության ժամկետը…………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ, ՏԱՐԻՆ՝ հողամասի…………………………………………………….. շենքի…………………………………………………….. շինության…………………………………………………….. Վկայականի համարը   ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ Մասշտաբը __________________________ Կատարող՝………………………………………………………………………………..………… (ստորագրությունը,, անունը,, ազգանունը) Սույն վկայականը կազմված է մեկ օրինակից և հանձնված է գրավառուին։Վկայականի պատճենը պահվում է ԼՂՀ անշարժ գույքի աետական միասնականկադաստրի վարչության տարածքային մարմնի արխիվում։ Տարածքային մարմնի ղեկավար ՝ (ստորագրությու նը, անունը, ազգանունը) «__________»______________________________________ թ. Կ. Տ. վկայականի համարը Գրավի իրավունքը ծագում է պետական գրանցման պահից։ 

Ձև № 2

Հաստատված է ԼՂՀ կառավարության

1999թ. ապրիլի 29-ի

թիվ 82 որոշմամբ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքը ճանաչվում եվ պահպանվում Է օրենքով։

Սեփականատերն իր հայեցողությասբ տիրապետում, օգտագործում եվ տնօրինում Է իրեն պատկանող գույքը։

Սեփականատերն իրավունք ունի իր գույքի նկատմասբ ձեոնարկելու օրենքին չհակասող ցանկացած գործողություն։ Նա կարող է գույքն օգտագործել օրենքով չարգելված տնտեսական կամ այլ ցանկացած գործունեություն իրականացնելու համար։

Օրենքով նախատեսված դեպքերում, պայսաններով եվ աահմաններուս սեփականատիրոջ վրա կարող Է պարտականություն դրվել թույլ տալու, որ իր գույքից աահսանափակ կերպով օգտվեն այլ անձինք։

Սեփականության իրավունքի իրականացումը չպետք Է վնաս պատճաոի շրջակա միջավայրին, խախտի քաղաքացիների, ձեոնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների ու պետության իրավունքներն ու օրինական շահերը։

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սեփականության մասին»

ԼՂՀ օրենք

ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐժ ԳՈՒՅՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

Անշարժ գույքի աեփկանության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականը հանդիսանում Է միակ փաստաթուղթը, որը հաստատաում է անշարժ գույքի նկատմամբսեփականության (օգտագործման) իրավունքը եվ սեփականատիրոջն իրավունք Է տալիս կատարելու անշարժ գույքԻ նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

օրենսդրությամբ սահմանված իրավազորություններ։

ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐՎԱԾ է __________________________________ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ սեփականության (օգտագործման)

______________________________________ _________________________________ սեփականատիրոջ (օգտագործողի) անունը, ծայրանունը, ազգանունը (անվանումը) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ Մասշտաբը _____________________ անշարժ գույքի անվանումը ___________________________________________________________________________________________________________ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը և թվագրությունը _________________________________________________________________________________________________________________ անշարժ գույքի գտնվելու վայրը ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱվՈՒՆՔՆԵՐԻ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ՀԱՄԱՐԸ _________ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ __________ ՍՈՒՅՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ԿԱԶՄՎԱԾ է ՄԵԿ ՕՐԻՆԱԿԻՑ Եվ ՀԱՆՁՆՎԱԾ է ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋԸ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻՆ): ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՊԱՏՃԵՆԸ ՊԱՀՎՈՒՄ է ԼՂՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՐԽԻՎՈՒՄ։ Տարածքային մարմնի ղեկավար՝ ստորագրությու նը, անունը, ազգանունը Կ. Տ. “____” _____________________ թ.

Վկայականի համարը

Կատարողը __________________________________________________________ ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

  ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ Մասշտաբը ___________ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ Մասշտաբը ___________________ Կատարողը ստորագրությունը, անունը, ազգանունը Կատարողը ստորագրությունը, անունը, ազգանունը Վկայականի համարը Վկայականի համարը   Վկայականը կազմված է 6 էջից

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ (ՀԱՄԱՐԸ) ___________________________________________________ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ __________________________________________________ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ____________________________________________________ ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ (քաո. մ) __________________________________________________ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ _________________________________________________________ ՇԵՆՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ՀՀ. ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ (ՀԱՄԱՐԸ) ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ) ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ (քաո. մ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ
գ
Շ ԻՆՈԻԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
ՀՀ. ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ (ՀԱՄԱՐԸ) ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ) ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ (քաո. մ) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ
Օգտակալության (սերւ|իտուտի) առկայությունը _______________________________________________________________ Լրացուցիչ նշումներ, փոփոխություններ ______________________________________________________________________

կատարող(ներ)ը . _________________________________________

ստորագրություն(ներ) ը, անուն(ներ) ը, ազգանուն(ներ) ը

___________________________________________________

___________________________________________________

Վկայականի համարը

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՆ ՀԱՄԱՐԸ

ԲԱԺԻՆ 1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 1.1. ՀՈՂԱՄԱՍ

Կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ Գտնվելու վայրը /հասցեն/ Նպատակային նշանակությունը Օգտագործման նպատակը Ընդհանուր մակերեսը /քառ. մ/ այդ թվում՝ վարելահող, բազմամյա տնկարկներ, խոպան, խոտհարք, արոտ, անօգտագործելի Կադաստրային արժեքը /հազ. դրամ/ Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 1.2. ՇԵՆՔ

Կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ Նպատակային նշանակությունը Օգտագործման նպատակը /անվանումը/ Ընդհանուր բնութագիրը հարկայնաթյունը, հարկի բարձրությունը, ծածկը, պատերի շինանյութը, շահագործման տևողությունը, ավարտվածության աստիճանը, տանիքը, կոմունալ ապահովվածությունը, վնասվածոլթյան աստիճանը, արտաքին հարդարումը, տեղադրությունը Ընդհանուր մակերեսը /քաո. մ/ այդ թվամ՝ բնակելի, օժանդակ Կադաստրային արժեքը / հազ. դրամ / Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 1.3.ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆ

Կադաստրային ծածկագիրը /համարը/ Նպատակային նշանակությունը Օգտագործման նպատակը /անվանումը/ Ըդհանար բնութագիրը՝ հարկայնաթյունը, հարկի բարձրությանը, ծածկը, պատերի շինանյութը, շահագործման տևողությանը, ավարտվածության աստիճանը, տանիքը, կոմունալ ապահովվածությունը, վնասվածաթյան աստիճանը,արտաքին հարդարումը, տեղադրությունը Ընդհանուր մակերեսը /քաո. մ/ կադաստրային արժեքը /հազար դրամ/ Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԲԱԺԻՆ 2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎԱԶՈՐՈԻԹՅՈԻՆՆեՐԸ

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 2.1. ՀՈՂԱՄԱՍ

Սեփականատիրոջ /օգտագործողի/՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Իրավունքի՝ տեսակը գործողության ժամկետը Ընդհանուր սեփականության դեպքում՝ համասեփականատերերի թիվը բաժնեմասը /տոկոս/ Իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությանը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 2.2. ՇԵՆՔ

Սեփականատիրոջ /օգտագործողի/՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Իրավունքի՝ տեսակը գործողության ժամկետը Ընդհանուր սեփականության դեպքում՝ համասեփականատերերի թիվը բաժնեմասը /տոկոս/ Իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրության Իրա վունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 2.3. ՇԻՆՈԻԹՅՈԻՆ

Սեփականատիրոջ /օգտագործողի/՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Իրավունքի՝ տեսակը գործողության ժամկետը Ընդհանուր սեփականության դեպքում՝ համասեփականատերերի թիվը բաժնեմասը /տոկոս/ իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը

ԲԱԺԻՆ 3. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈԻՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 3.1. ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

Այն սեփականատիրոջ /օգտագործողի/ ազգանունը, անունը /անվանումը/, ում նկատմամբ կիրառվում է սահմանափակումը Սահմանափակման՝ աոարկան ժամկետը Սահմանափակման պայմանները, բնույթը Իրավունքի սահմանափակումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Իրավունքի սահմանափակման դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 3.2. ԳՐԱՎ/ՀԻՓՈԹԵՔ/

Գրավառուի՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Գրավի աոարկան Առարկայի կադաստրային արժեքը /հազ. դրամ/ իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը, թվագրությունը, պարտավորաթյունները, պայմանները Փաստաթղթի՝ գրանցման համարը, թվագրումը գործողության ժամկետը Հաջորդող գրավի առկայությունը Իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 3.3.ՎԱՐՁԱԿԱԼՈԻԹՅՈԻՆ

Վարձակալի՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Վարձակալության առարկան իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը, թվագրությունը, պարտավորությունները, պայմանները Փաստաթղթի՝ գրանցման համարը, թվագրումը գործողության ժամկետը Ենթավարձակալության առկայությունը իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և թվագրումը

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ 3.4. ՕԳՏԱԿԱԼՈԻԹՅՈԻՆ/ՍԵՐՎԻՏՈԻՏ/

Օգտակալաթյան իրավունքից օգտվողի՝ ազգանունը, անունը /անվանումը/ հասցեն /իրավաբանական հասցեն/ Օգտակալաթյան աոարկան Իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը, թվագրությունը, պայմանները, բնույթը Փաստաթղթի՝ գրանցման համարը, թվագրումը գործողության ժամկետը Իրավունքի դադարումը հաստատող փաստաթուղթը և թվագրությունը Գրանցումը կատարող անձի ստորագրությունը, ազգանունը և. թվագրումը

ԼՐԱՑՈԻՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

/նշում կատարող անձի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը և թվագրումը / ՆՇՈՒՄ ԱՅԼ ԷՋ ԿԱՄ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ /նշում կատարող անձի ստորագրությունը, անունը, ազգանունը և թվագրումը / Ձև № 3 Հաստատաված է ԼՂՀ կառավարության 1999թ. ապրիլի 29- ի թիվ 82 որոշմամբ ԼՂՀ ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆ անշարժ գույքի գրավի(հիփոթեքի) իրավունքի գրանցման ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ՝ ազգանունը,անունը (անվանումը)…………………………………………………….. հասցեն (իրավաբանական հասց.)…………………………………………………….. ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ՝ ազգանունը,անունը (անվանումը)…………………………………………………….. հասցեն (իրավաբանական հասց.)…………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ…………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ՝ նկատմամբ իրավունքի տեսակը…………………………………………………….. կադաստրային արժեքը (հազ. դրամ)…………………………………………………….. այդ թվում հողի…………………………………………………….. շենքի…………………………………………………….. շինության…………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ …………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ՝ գրանցման համարը…………………………………………………….. ամսաթիվը, ամիսը, տարին, ժամը…………………………………………………….. գործողության ժամկետը…………………………………………………….. ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ, ՏԱՐԻՆ՝ հողամասի…………………………………………………….. շենքի…………………………………………………….. շինության…………………………………………………….. Վկայականի համարը   ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ Մասշտաբը __________________________ Կատարող՝………………………………………………………………………………..………… (ստորագրությունը,, անունը,, ազգանունը) Սույն վկայականը կազմված է մեկ օրինակից և հանձնված է գրավառուին։Վկայականի պատճենը պահվում է ԼՂՀ անշարժ գույքի աետական միասնականկադաստրի վարչության տարածքային մարմնի արխիվում։ Տարածքային մարմնի ղեկավար ՝ (ստորագրությու նը, անունը, ազգանունը) «__________»______________________________________ թ. Կ. Տ. վկայականի համարը Գրավի իրավունքը ծագում է պետական գրանցման պահից։