ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաստատված է

ԼՂՀ Կառավարության

«11» հուլիսի 2000թ. թիվ 143 — որոշմամբ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«11» հուլիսի 2000թ.

Հ 1 ք.Ստեփանակերտ N 143

Համայնքի վարձական տարածքի սահմանների սահմանման վկայականի ձևը հաստատելու մասին

ԼՂՀ զինանշանը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը որոշում է.

1. Հաստատվելէ

ԼՂՀ-ում համայնքի վարչական տարածքի սահմանների սահմանման վկայականի ձևը (կցվում է)։

2. ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչությանը՝ սահմանել ԼՂՀ համայնքների վարչական տարածքների սահմանների սահմանման վկայականների գրանցման հաշվառման մատյանի ձևը։

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ

 

ԼՂՀ վարչապետ Ա. Դանիելյան