ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

1փետրվար 2009 N 9

ք.Ստեփանակերտ

 

Գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային արժեքի որոշման կարգը հաստատելոի մասին

Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաոավարությունը որոշում է. 1. Սահմանել, որ տնտեսական գնահատման հիման վրա գյուղատնտեսական հողատեսքերի (վարելահողերի, բազմամյա տնկարկների, խոտհարքների և արոտների) կադաստրալին արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ ԿԱ = ԶԵ : 4.0 X 100.0 կամ ԿԱ = ԶԵ X 25 տարի որտեղ՝

ԿԱ — համապատասխան գյուղատնտեսական հողատեսքի կաղաստրային արժեքն է (դրամ/հա).

ԶԵ — համապատասխան գյուղատնտեսական հողատեսքի 1հա տարածքի տնտեսական գնահատմամբ որոշված զուտ եկամուտն է ըստ հողային կադաստրի (դրամ/հա).

4.0-կապիտալիզացման բանկային տոկոսադրույքն է (%):

ԼՂՀ Վարչապետ Ա.Դանիելյան