ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

28 փետրվարի 2005թ. N 97

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 26 որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 3-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների և համայնքների սահմանների նկարագրման ու քարտեզագրման աշխատանքները կազմակերպելու մասին» թիվ 26 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունները.

1. Որոշման 1-ին կետով հաստատված կառավարական հանձնաժողովի անհատական կազմը շարադրել նոր խմբագրությամբ /կցվում է/:

2. Որոշման 3-րդ կետի բ/ ենթակետի «2009 թվականի մարտի 31-ը» բառերից հետո լրացնել «ըստ քննարկման արդյունքների պարբերաբար» բառերը:

3. Որոշման 4-րդ կետում`

ա/ հանել «արտադրական ենթակառուցվածքների զարգացման և» բառերը:

բ/ «2004 թվականի մարտի 1-ը» բառերը փոխարինել «2005 թվականի մայիսի 1-ը» բառերով:

ԼՂՀ վարչապետ Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Հաստատված է

ԼՂՀ կառավարության

«_____»_____________2005թ.

թիվ_____ որոշմամբ

ԿԱԶՄ

կառավարական հանձնաժողովի

Ա.Մ.Ծատուրյան

— ԼՂՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման նախարար /հանձնաժողովի նախագահ/

Վ.Բաղդասարյան

— ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար

Բ.Ալավերդյան

— ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարար

Վ.Ալեքսանյան

— ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ

Ն.Բաղդասարյան

— ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ-գլխավոր գանձապետ

— ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի վարչատարածքային կառավարման բաժնի վարիչ

Գ.Գրիգորյան

— ԼՂՀ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետ

Ա.Ա.Ծատուրյան

— ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Է.Աղաբեկյան

— Ստեփանակերտի քաղաքապետ

Ս.Հարությունյան

— ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Վ.Կասյան

— ԼՂՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Ռ.Ազարյան

— ԼՂՀ Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Ս.Սանթրյան

— ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Վ.Գևորգյան

— ԼՂՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Հ.Խաչատրյան

— ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Վ.Նալբանդյան

— ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար

Վ.Սարգսյան

— ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հողաշինարարության և հողային պետական տեսչության բաժնի պետ

Գ.Հայրիյան

— ԼՂՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարության տարածքային կառավարման բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար)

Ֆ.Հակոբյան

— «Գեոդեզիայի» քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն, ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն

Է.Գրիգորյան

— ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի»Տեղեկատվական կենտրոն, ստորաբաժանման ղեկավար

Ա.Աղաբաբյան

— ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի վարչատարածքային կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Գ.Բաղդասարյան

— ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հողաշինարարության և հողային պետական տեսչության բաժնի առաջին կարգի մասնագետԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ