ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

29 սեպտեմբերի 2006թ. N 485

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի,Հողի սեփականատերերի, պետական սեփականություն հանդիսացող հողի մշտական և ժամանակավոր օգտագործողների հողերի (բացի վարձակալության հանձնվածից), ինչպես նաև սեփականության իրավունքով հարկատուներին պատկանող շենքերի և շինությունների վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմիններ ներկայացնելու կարգի մասին» թիվ 260 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

ա/ որոշման վերնագրից և 1-ին կետից հանել,, ինչպես նաև սեփականության իրավունքով հարկատուներին պատկանող շենքերի և շինությունների» բառերը .

բ/ որոշմամբ հաստատված կարգում`

վերնագրից հանել «ինչպես նաև սեփականության իրավունքով հարկատուներին պատկանող շենքերի և շինությունների» բառերը.

1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Սույն կարգով սահմանվում է հողի սեփականատերերի, ինչպես նաև պետական սեփականություն հանդիսացող հողի մշտական և ժամանակավոր օգտագործողների (այսուհետ` օգտագործողներ) հողերի (բացի վարձակալության հանձնվածից) վերաբերյալ տեղեկությունները (այսուհետ` տեղեկություններ) հարկային մարմիններ ներկայացնելու կարգը:».

2-րդ և 3-րդ կետերում «անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության տարածքային մարմինները» բառերը փոխարինել «անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումները» բառերով.

ուժը կորցրած ճանաչել 3-րդ կետի «դ», «ե», «զ» և «է» ենթակետերը.

թիվ 1, 2, 3 ձևերը խմբագրել համաձայն 1, 2, 3 հավելվածների:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 21-ի «ԼՂՀ իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների ու նրանց փոխկապակցված անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրի ձևը, լրացման և պահպանման կարգերը հաստատելու մասին» թիվ 18 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

ա/ որոշմամբ հաստատված հայտարարագրի ձևում.

«Հայտարարատուի ծածկագիրը» բառերը փոխարինել «Հայտարարատուի սոցիալական քարտի համարը» բառերով.

«III.4. Փոխադրամիջոցներ» հատվածում «Գտնվելու վայրը (հասցեն)» և «Անվանումը» բառերը շարադրել համապատասխանաբար «Անվանումը և մակնիշը» և «Թողարկման տարեթիվը» բառերով.

բ/ ուժը կորցրած ճանաչել որոշմամբ հաստատված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների ու նրանց փոխկապակցված անձանց գույքի և եկա մուտն երի հայտարարագրի լրացման կարգի 4-րդ կետի «ա» ենթակետը, իսկ 5-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«ա/ «Հայտարարատուի սոցիալական քարտի համարը» տողում լրացվում է հայտարարատուի սոցիալական քարտի համարը»:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի «Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու դրանց գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 79 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները՝

N1 հավելվածի 2-րդ սյունակը, N2 հավելվածի 2-րդ և 5-րդ սյունակները, N 3 հավելվածի 2-րդ սյունակը, N4 հավելվածի 2-րդ և 5-րդ սյունակները «ազգանունը, անունը» բառերից հետո, իսկ N 5 հավելվածի 2-րդ սյունակը, N 6 հավելվածի 2-րդ և 4-րդ սյունակները, N7 հավելվածի 2-րդ սյունակը «ազգանունը, անունը և հայրանունը» բառերից հետո լրացնել «սոցիալական ապահովության քարտի համարը» բառերով:

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 26-ի «Պետական տուրքի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 200 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները`

որոշման 3-րդ կետի «ա» ենթակետով հաստատված տեղեկությունների NN1 և 2 ձևերի 3-րդ սյունակները «ՀՎՀՀ» բառից հետո լրացնել «ֆիզիկական անձի սոցիալական ապահովության քարտի համարը» բառերով:

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004թ. մայիսի 26-ի «Առևտրի իրականացման վայրի (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպիչների կողմից առևտրի իրականացման վայրում առևտրական գործունեություն իրականացնողների վերաբերյալ հարկային մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու մասին» թիվ 211 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունները`

որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի`

ա/ 3-րդ կետի «բ» ենթակետը «հասցեն» բառից հետո լրացնել «սոցիալական ապահովության քարտի համարը» բառերով.

բ/ ձևը խմբագրել համաձայն 4 հավելվածի:

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից գույքահարկի և հողի հարկի եկամուտների հաշվառման ու վճարումների կազմակերպման մասին» թիվ 378 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումները`

որոշմամբ հաստատված` գույքային հարկերի գծով հարկային մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև տեղեկությունների փոխանակման կարգի.

2-րդ կետում «թիվ 1 հավելվածով» բառերը փոխարինել «թիվ 1 և 2 հավելվածներով» բառերով.

NN 1 և 3 հավելվածների (տեղեկություններ ) 2-րդ սյունակները «հաշվառման» բառից հետո լրացնել «( ‎‎ ֆիզիկական անձի սոցիալական ապահովության քարտի)» բառերով:

7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տեղեկատվական բազայում ֆիզիկական անձանց սոցիալական ապահովության քարտերի համարները ներառվում են այդ բազայում առկա համապատասխան տվյալների հետ սոցիալական ապահովության քարտերի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները համադրելու կամ ֆիզիկական անձանց կողմից իրենց սոցիալական ապահովության քարտերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանում ներկայացնելու միջոցով:

8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարին ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում համատեղ հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տեղեկատվական բազայում ֆիզիկական անձանց սոցիալական ապահովության քարտերի համարների ներառման կարգ և մինչև 2007 թվականի հուլիսի 1-ը ապահովել դրա իրականացումը:

9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2007թվականի հունվարի 1-ից:

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Հավելված 1

ԼՂՀ կառավարության

« _____» _____ _______ 2006 թ

թիվ ______որոշման

Ձև N 1

Ա Մ Փ Ո Փ Ց ՈՒ Ց Ա Կ N

200 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ——շրջանի —- համայնքում* (համայնքի վարչական տարածքից դուրս) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին, օտարերկրյա քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող անձանց սեփականության (օգտագործման) իրավունքով պատկանող հողերի և դրանց սեփականատերերի (օգտագործողների)

NN

ը/կ

Սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի

Հողակա- դաստրային շրջանը կամ գոտին

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր

Տնամերձ հողեր

Բնակելի տան կառուցման և սպասարկման հողեր

Ոչ գյուղատնտեսական հողեր

Ընդհանուր սեփականություն

անունը, ազգանունը, ֆիզիկական անձի սոցիալական ապահովութ

յան քարտի համարը

հաշ

վառ

ման (գրանցման) հաս

ցեն

վարելահող

բազմամյա տնկարկներ

բնական կերահանդակներ

բնակա- վայրերի սահմա- նագծում

բնակա- վայրերի սահմա- նագծերից դուրս

մասնակ- իցների թիվը

բաժնե- տերերի թիվը

ջրովի

անջրդի

խաղող

կորիզավոր

հնդավոր

թթենի

խոտհարք

արոտավայր

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

զե

հա

կադ. արժ

հա

կադ. արժ

հա

կադ. արժ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

* Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող հողերի և դրանց սեփականատերերի (օգտագործողների) ցուցակը ներկայացվում է առանձին:

ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի

տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար _________________ _____________________

(ստորագրություն) (անունը, ազգանունը)

Կատարող __________________ «_____ »_______________ 200 թ.

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար¬նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված 2

ԼՂՀ կառավարության

«_____» _____ _______ 2006 թ

թիվ ______որոշման

Ձև N 2

Ա Մ Փ Ո Փ Ց ՈՒ Ց Ա Կ N

200 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ——շրջանի —- համայնքում* (համայնքի վարչական տարածքից դուրս) հիմնարկներին, կազմակերպություններին, օտարերկրյա պետություններին, միջազգային կազմակերպություններին սեփականության (օգտագործման) իրավունքով պատկանող հողերի և դրանց սեփականատերերի (օգտագործողների)

NN

ը/կ

Իրավաբանական անձի

Հողակադաստրային շրջանը կամ գոտին

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր

Տնամերձ հողեր

Բնակելի տան կառուցման և սպասարկման հողեր

Ոչ գյուղատնտեսական հողեր

Ընդհանուր սեփականություն

լրիվ անվա

նումը

գտնվելու վայրը

վարելահող

բազմամյա տնկարկներ

բնական կերահանդակներ

բնակավայրերի սահմանա

գծում

բնակա- վայրերի սահմա- նագծերից դուրս

մասնակիցների թիվը

բաժնե- տերերի թիվը

ջրովի

անջրդի

խաղող

կորիզավոր

հնդավոր

թթենի

խոտհարք

արոտավայր

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

զե

հա

կադ. արժ

հա

կադ. արժ

հա

կադ. արժ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

* Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող հողերի և դրանց սեփականատերերի (օգտագործողների) ցուցակը ներկայացվում է առանձին:

ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի

տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար __________________ __________________

(ստորագրություն) (անունը, ազգանունը)

Կատարող __________________ «_____»_______________ 200 թ.

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար¬նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված 3

ԼՂՀ կառավարության

«_____» _____ _______ 2006 թ

թիվ ______որոշման

Ձև N 3

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

200 թ. ___________ ամսվա ընթացքում ___________շրջանի __________ համայնքում* (համայնքի վարչական տարածքից դուրս) հողակադաստրային շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին, օտարերկրյա քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, հիմնարկներին, կազմակերպություններին, օտարերկրյա պետություններին, միջազգային կազմակերպություններին սեփականության (օգտագործման) իրավունքով պատկանող հողերի և դրանց սեփականատերերի (օգտագործողների) փոփոխման մասին

NN

ը/կ

Նախկին սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի

Նոր սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի

Գան- ձման ամսա- թիվը

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը

Տնամերձ հողեր

Բնակելի տան կառուց- ման և սպասարկ- ման հողեր

Ոչ գյուղատնտեսական հողեր

Ընդհանուր սեփականություն

անունը, ազգանունը, ֆիզիկական անձի սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ իրավաբանա

կան անձի լրիվ անվանումը

հաշվառման (գրանցման) հասցեն կամ գտնվելու վայրը

անունը, ազգա- նունը, ֆիզի- կական անձի սոցիա- լական ապահո- վության քարտի համարը կամ լրիվ անվա- նումը

հաշվառման (գրանցման) հասցեն կամ գտնվելու վայրը

վարելահող

բազմամյա տնկարկներ

բնական կերահանդակներ

բնակա- վայրերի սահմա- նագծում

բնակա- վայրերի սահմա- նագծերից

դուրս

մասնա- կից- ների թիվը

բաժնե- տերերի թիվը

ջրովի

անջրդի

խաղող

կորիզավոր

հնդավոր

թթենի

խոտհարք

արոտավայր

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

խումբ

զե

հա

զե

հա

կադ. արժ

հա

կադ. արժ

հա

կադ. արժ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

* Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող հողերի և դրանց սեփականատերերի (օգտագործողների) ցուցակը ներկայացվում է առանձին:

ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի

տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար _________________ _____________________

(ստորագրություն) (անունը, ազգանունը)

Կատարող ____________________ «_____»_______________ 200 թ.

(անունը, ազգանունը) Կ.Տ.

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար¬նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված 4

ԼՂՀ կառավարության

«______» _________________ 2006 թ

թիվ ______որոշման

Ձև

___________________________

շրջանի (քաղաքի) հարկային տեսչություն

Փաստաթղթի հերթական համարը ___________

Լրացման ամսաթիվը «_____» _________200 թ.

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր առևտրի իրականացման վայրում առևտրական գործունեություն իրականացնողների վերաբերյալ

1. Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի, հարկ վճարողի հաշվառման համարը

2. Տեղեկություններ ներկայացնելու ժամանակահատվածը

տարեթիվը ամիսը

3. Իրավաբանական անձի անվանումը

4. Անհատ ձեռնարակտիրոջ անունը, ազգանունը

5. Անհատ ձեռնարակտիրոջ սոցիալական ապահովության քարտի համարը

6. Գտնվելու վայրը

7. Գործունեության իրականացման հասցեն

NN ը/կ Առևտրի իրականացման վայրում առևտրական գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձի անվանումը Կազմակեր- պաիրավական ձևը ՀՎՀՀ Գտնվելու վայրը Կազմակերպչի կողմից հատկացված տարածքի մակերեսը (քառ. մ) Հատկացված տարածքի համար կազմակերպչի կողմից գանձվող վճարի չափը Նշում ներ
NN ը/կ Առևտրի իրականացման վայրում առևտրական գործունեություն իրականացրած անհատ ձեռնարկատիրոջ (ֆիզիկական անձի) անունը, ազգանունը Նշել անհատ ձեռնարկա-տեր կամ քաղաքացի լինելը ՀՎՀՀ (անձնագրի սերիան և համարը) Գտնվելու վայրը (հասցեն) Անհատ ձեռնարկատիրոջ (‎ֆ‎իզիկական անձի) սոցիալական ապահովության քարտի համարը Կազմակերպչի կողմից հատկացված տարածքի մակերեսը (քառ. մ) Հատկացված տարածքի համար կազմակերպչի կողմից գանձվող վճարի չափը Նշումներ

Պատասխանատու անձը (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) Կ. Տ.

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Տեղեկանք հիմնավորում

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Որոշման առաջարկվող նախագիծը բխում է «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքից և նպատակ է հետապնդում սոցիալական քարտերի համարները ներառել քաղաքացիների անհատական տվյալների համակարգում` ապահովելով հարկերի տուրքերի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների վճարման ժամանակ քաղաքացիների կողմից սոցիալական քարտերի համարների կիրառումը:

Որոշման ընդունումը պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների լրացուցիչ ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսում:

Որոշման ընդունումն այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ պետ

հ/ծ 1-ին դասի պետական խորհրդական Հ. Ղահրամանյան

«____» ___________2006թ