ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

31.07.07 N349

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի թիվ 101 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1 .Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004թ. մարտի 16-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը, գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» թիվ 101 որոշման թիվ 2 հավելվածում «Անշարժ գույքի հաշվառման բաժին» տողը շարադրել «Անշարժ գույքի հաշվառման և հողային պետական տեսչության բաժին» խմբագրությամբ` հանելով «Հողաշինարարության և հողային պետական տեսչության բաժին» տողը:

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

ԼՂՀ վարչապետ Ա. Դանիելյան