Հավելված
ԼՂՀ կառավարության
27,09 2011թ.
N 721-Ն որոշման
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ` 2011 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը, այդ թվում` հազար հեկտար, որից` ոռոգվող
1143.27 10.665
1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային ֆոնդն` ըստ նպատակային նշանակության`
ա. գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից` 594.16 10.425
վարելահողեր 138.22 9.855
բազմամյա տնկարկներ 9.71 0.57
խոտհարքներ 36.09
արոտներ 377.34
այլ հողատեսքեր 32.80
բ. բնակավայրերի հողեր, որից` 26.21 0.24
տնամերձ այգեգործական (ամառանոցային) հողեր 16.18 0.24
գ. արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման ¨ այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր 2.43
դ. էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր 3.04
ե. հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր 4.70
զ. հատուկ նշանակության հողեր 40.62
է. անտառային հողեր, որից` 465.36
անտառներ 258.42
թփուտներ 143.33
խոտհարքներ 0.03
արոտավայրեր 40.91
այլ հողեր 22.67
ը. ջրային հողեր 5.17
թ. պահուստային հողեր 1.58
2) հողային ֆոնդն` ըստ սեփականության սուբյեկտների`
ա. քաղաքացիների 38.05 0.23
բ. իրավաբանական անձանց 0.15
գ. համայնքային 151.46 0.06
դ. պետական 953.47 10.375
ե. օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց 0.14
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Ս.Գրիգորյան