ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

29 դեկտեմբերի 2011թ. N 1049-Ն

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխումների ցանկը հաստատելու մասին

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

  1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից հավանությ ան արժանացած՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխումների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

  2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Ա. Հարությունյան

Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

«_____»_________________2011թ.

N_________ որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ

Հ/Հ

Համայնք

Աշխարհագրական օբյեկտի հին անվանումը

Աշխարհագրական օբյեկտի նոր անվանումը

Տեսակը

1.

Մարտակերտ

Մարտակերտ

Մարտակերտ

քաղաք

Թազախաչի յալ

Նոր խաչի թումբ

լեռնաճյուղ

Հունջանանց քերծ

Հունջանանց քերծ

լեռնաշղթա

Պուշկեն յալ

Հրետանու թումբ

ժայռ

Քարհանքներ

Քարհանքներ

քարհանք

Գինդրին ծյոր

Լեն ծյոր

ձոր

Դոլուղեն ծյոր

Առատ ծյոր

ձոր

Սահրադի տափ

Սահմանի տափ

վարելահող

Ղասունց յաթաղ

Ղասունց տափ

վարելահող

Թափա

Բլուր

դամբարանաբլուր

Մոշոտ յալ

Մոշոտ թումբ

վարելահող

Ճոխտակ տափ

Ճոխտակ տափ

վարելահող

Քարավանի ճանապարհ

Քարավանի ճանապարհ

ճանապարհ

Սարեն տակը

Սարեն տակը

վարելահող

Քարքարոտ ծյոր

Քարքարոտ ծյոր

ձոր

Կյալունց տափեր

Կյալունց տափեր

արոտավայր

Սլաղանց տնըտեղեր

Սլաղանց տնըտեղեր

վարելահող

Ջաղեն ծյոր

Քարայրին ծյոր

վարելահող

Շիխ արխ

Փոքր ջրանցք

ջրանցք

Թարթառի աջափնյա ջրանցք

Թարթառի աջափնյա ջրանցք

ջրանցք

Դաշտային օթևան

Դաշտային օթևան

ավերակներ

Դիք դաշ

Դիք քար

վարելահող

Ջրաբերդ

Ջրաբերդ

բնակատեղի

Չիման

Ճմատափ

վարելահող

Խոզաբուծական համալիր

Խոզաբուծական համալիր

ավերակներ

Ղուրու չայլաղ

Չորահուն

ողողատ

Հարած ծյոր

Հարած ծյոր

ձոր

Կուկլեն յալ

Կուկլեն թումբ

բարձունք

Սարը ղուզեն

Շեկ ղուզեն

լեռնաշղթա

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Արցախյան ազատամարտի հուշարձան

Արցախյան ազատամարտի հուշարձան

հուշարձան

Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հուշարձան

II աշխարհամարտում զոհվածների հուշարձան

հուշարձան

Սուրբ Հովհաննես

Սուրբ Հովհաննես

եկեղեցի

Թազա խաչ

Նոր խաչ

սրբատեղի

2.

Գետավան

Գետավան

Գետավան

համայնք

Միրզին ախպյուր

Միրզին ախպյուր

աղբյուր

Նարգիզին ախպյուր

Նարգիզին ախպյուր

աղբյուր

Թարթառ

Թարթառ

գետ

Խնկավան

Խնկավան

վտակ

Գարաք

Գարաք

գետ

Արիքլու

Պղտորագետ

գետակ

Միրզին ծյոր

Միրզին ծյոր

ձորակ

Միշին ծյոր

Միշին ծյոր

ձորակ

Ճըղպորոտ

Ճըղպորոտ

այգի

Մնգասեն տափ

Մնգասեն տափ

արոտավայր

Ղուրբանեն դյուզ

Մատաղատափ

վարելահող

Աղլու թալա

Թաղանանց

վարելահող

Ապրիհամի տափ

Աբրահամի տափ

վարելահող

Ներսեսին տափ

Ներսեսին տափ

բարձունք

Մեծ խըմհատ

Մեծ խըմհատ

արոտավայր

Թունգին ախպյուր

Թունգին ախպյուր

աղբյուր

Սալկոտ

Սալկոտ

ժայռ

Կուճուր խըմհատ

Կուճուր խըմհատ

արոտավայր

Չայլաղ

Ողողատ

վարելահող

Ֆերմայի տարածք

Ֆերմայի տարածք

վարելահող

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Ճղացեն ծյոր

Ճղացեն ծյոր

հին ջրաղաց

Բարաբել

Բարաբել

վարելահող

Կարմունջ

Կարմունջ

կամուրջ

Մոշխըմհատ

Մոշխըմհատ

թփուտներ

Դարչինին կալը

Դարչինին կալը

արոտավայր

Դերին ախպյուր

Դերին ախպյուր

աղբյուր

Ներքե ճղըցտեղեր

Ներքե ճղըցտեղեր

ավերակներ

Ներքե շինատեղ

Ներքե շինատեղ

ավերակներ

Սուրուկատեղ

Որսատեղ

արոտավայր

Ցյաքոտ

Ցյաքոտ

թփուտներ

Տընջրուն տակե ախպյուր

Տընջրուն տակե ախպյուր

աղբյուր

Քաչալ թումբ

Քաչալ թումբ

բլուր

3.

Դրմբոն

Դրմբոն

Դրմբոն

գյուղ

Կոռ քար

Կոռ քար

վարելահող

Ծակ քար

Ծակ քար

վարելահող

Լվեգան

Լվեգան

արոտավայր

Շանոտ ծյոր

Շանոտ ծյոր

ձոր

Խուզուլանեն թումբ

Խուզուլանեն թումբ

բլուր

Ջաղլաղներեն տակը

Ջաղլաղներեն տակը

արոտավայր

Ղալեն յաստան

Ղալանց տափ

արոտավայր

Թալա

Թալա

խոտհարք

Տըխտըկներեն յաստան

Տըխտըկներեն տափը

խոտհարք

Տավիթին տեղը

Դավիթին տեղը

խոտհարք

Թառին տեղը

Թառին տեղը

խոտհարք

Շբովանց տեղը

Շբովանց տեղը

խոտհարք

Ճոխտ խաչեն կլյոխը

Ճոխտ խաչեն կլյոխը

անտառ

Հուրունանց տեղը

Հուրունանց տեղը

անտառ

Մադաններեն առաջ

Քարհանք

վարելահող

Ասկոլկեն տափը

Ասկոլկեն տափը

վարելահող

Նուրեն ղաշ

Նուրեն քար

վարելահող

Սիճարանց ըղըքարեր

Սիճարանց ըղըքարեր

վարելահող

Մեծ մոշեն մաննը

Մեծ մոշեն մաննը

լեռնաճյուղ

Կրիճին յաստան

Կրիճին տափը

թփուտներ

Պեխուտ ծյոր

Պեխուտ ծյոր

ձոր

Քամհար ծյոր

Քամհար ծյոր

թումբ

Կարակինին ճըղպրեն

Կարակինին ճըղպրեն

թփուտներ

Գյոռոտ

Գյոռոտ

գերեզմանոց

Բըղդըսարանց տեղ

Բըղդըսարանց տեղ

արոտավայր

Սըրվեն գյունե

Սըրվեն գյունե

թփուտներ

Պիծի լվեգյան

Պիծի լվեգյան

արոտավայր

Վրերեն խութ

Վրերեն խութ

արոտավայր

Կամնեն ծյոր

Կամնեն ծյոր

արոտավայր

Լոկեն հող

Լոկեն հող

արոտավայր

Մեծ սըզնոտ

Մեծ սըզնոտ

արոտավայր

Մեծ գյունեն թումբ

Մեծ գյունեն թումբ

բլուր

Հացեն յալ

Հացեն խութ

լեռնաճյուղ

Կապեն յալ

Կապեն խութ

լեռնաճյուղ

Պլանեն յալ

Պլանեն խութ

լեռնաճյուղ

Կըտվըտեղեն ղաշ

Կըտվըտեղեն քար

արոտավայր

Թաքուն գյունե

Թաքուն գյունե

արոտավայր

Դընգդընգո քար

Դընգդընգո քար

բլուր

Լիլանց ծյոր

Լիլանց ծյոր

ձոր

Տանձուն ծյոր

Տանձուն ծյոր

ձոր

Ղրովին թափա

Ղրովին թումբ

բլուր

Ըղվեսին ծակը

Ըղվեսին ծակը

խոտհարք

Մարունց տեղը

Մարունց տեղ

վարելահող

Մանդուռ

Մանդուռ

խաչքար

Մոշուհավեն երե ախպյուր

Մոշուհավեն երե ախպյուր

աղբյուր

Պետուն տեղը

Պետուն տեղը

վարելահող

Ճինջանոց

Ճինջանոց

վարելահող

Հճարկեն ախպյուր

Հճարկեն ախպյուր

աղբյուր

Ըսլանանց խըմհատ

Ըսլանանց խըմհատ

թփուտներ

Ճոխտ կաղնուն տափը

Ճոխտ կաղնուն տափը

վարելահող

Ղլանց ծյոր

Ղլանց ծյոր

ձոր

Հյունոտ խութ

Հյունոտ խութ

բլուր

Մամխոտ թալա

Մամխոտ թալա

արոտավայր

Ծերանոտ գյունե

Ծերանոտ գյունե

արոտավայր

Պապին տեղը

Պապին տեղը

խոտհարք

Դշլուեն պատ

Տանձուտ

խոտհարք

Պոչամբար

Պոչամբար

ջրամբար

Էրկան տափ

Էրկան տափ

վարելահող

Լծատափ

Լծատափ

վարելահող

Լծըտափեն ախպյուր

Լծըտափեն ախպյուր

աղբյուր

Հաչա կաղնե

Հաչա կաղնե

վարելահող

Պապուն ախպյուր

Պապուն ախպյուր

աղբյուր

Էրած կյումեր

Էրած կյումեր

հանքավայր

Սանթուրին ախպյուր

Սանթուրին ախպյուր

աղբյուր

Ավանեսին տափ

Ավանեսին տափ

թփուտներ

Լքովանց տափ

Լքովանց տափ

թփուտներ

Խինդողնոտ ծյոր

Խինդողնոտ ծյոր

ձոր

Մուշուհավեն ներքե ախպյուր

Մուշուհավեն ներքե ախպյուր

աղբյուր

Նաջաթեն ախպյուր

Վիլենին ախպյուր

աղբյուր

Շիրինանց ախպյուր

Շիրինանց ախպյուր

աղբյուր

Խումարեն ախպյուր

Խումարեն ախպյուր

աղբյուր

Պըլպլան ախպյուր

Պըլպլան ախպյուր

աղբյուր

Փռըշնուն թումբ

Փռըշնուն թումբ

սրբատեղի

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Շինատեղ

Շինատեղ

գյուղատեղի

4.

Զագլիկ

Զագլիկ

Զագլիկ

համայնք

Կռվահող

Կռվահող

արոտավայր

Իսրայելին տափ

Իսրայելին տափ

արոտավայր

Կրեսկոմի տափ

Գյուղկոմի տափ

վարելահող

Ջղանուտ

Ջղանուտ

թփուտներ

Ղորեն ախպյուր

Ղորեն տափ

վարելահող

Ղորեն ախպյուր

Ղորեն ախպյուր

աղբյուր

Խըմհատ

Խըմհատ

արոտավայր

Չինարի դյուզ

Չինարուն հարթ

վարելահող

Մոշու թալա

Մոշու բացատ

վարելահող

Մեծ խըմհատ

Մեծ խըմհատ

վարելահող

Երե չինարու տափ

Երե չինարուն տափ

վարելահող

Սրաշենի յալ

Սրաշենի խութ

թփուտներ,անտառ

Խուրջին հող

Խուրջին հող

վարելահող

Սհակեն յալ

Սհակեն խութ

վարելահող

Դարզունց տափ

Դարզունց տափ

վարելահող

Միաթևի տափ

Մինթևանուն տափ

վարելահող

Անդոնանց տափ

Անդոնանց տափ

վարելահող

Ըխպրին յալ

Ըխպրին խութ

բլուր

Սրաշենի ախպյուր

Սրաշենի ախպյուր

աղբյուր

Հյունոտ

Հյունոտ

ձոր

Մոլլալար

Երիցի լեռ

լեռնաճյուղ

Օխտը ախպյուր

Օխտը ախպյուր

աղբյուր

Ներքե ախպյուր

Ներքե ախպյուր

աղբյուր

Սարսանգի ջրամբար

Սարսանգի ջրամբար

ջրամբար

Ծըրտաթառ

Ծըրտաթառ

ժայռ

Փոչ քար

Փոչ քար

քարանձավ

Ս.Անտոն

Ս.Անտոն

եկեղեցի

Հուշարձան 1941-1945 թթ. և Արցախյան ազատամարտի

Հուշարձան 1941-1945 թթ. և Արցախյան ազատամարտի

հուշահամալիր

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Չափարի տակ

Չափարի տակ

վարելահող

Սրաշեն

Սրաշեն

հին գյուղատեղ

Հին գերեզմանոց

Հին գերեզմանոց

գերեզմանոց

5.

Թալիշ

Թալիշ

Թալիշ

համայնք

Ինջա

Ինջա

գետ

Հոռեկա վանք

Հոռեկա վանք

եկեղեցի

Պապին տակ

Պապին տակ

մատուռ

Ս. Աստվածածին

Ս. Աստվածածին

եկեղեցի

Հուշահամալիր

Հուշահամալիր

հուշարձան

Կրահորի ծյոր

Կրահորի ծյոր

տեղամաս

Բյագին քար

Բյագին քար

գերեզմանոց

Թռածը

Թռածը

սողանք

Ծիրունանց խըմհատ

Ծիրունանց խըմհատ

արոտավայր

Չինգլածյոր

Չինգլածյոր

ձոր

Խըրկատափ

Խըրկատափ

արոտավայր

Սոնա թումբ

Սոնա թումբ

բարձունք

Մինջինակ

Մինջինակ

անտառ

Ճաքած թումբ

Ճաքած թումբ

սողանք

Դարաբոյնի

Դարանակալ

արոտավայր

Արչին ղան

Արջաորջ

անտառ

Չըխկլանա փոսեր

Կաղլեգին փոսեր

արոտավայր

Ղուզեն թումբ

Ղուզեն թումբ

բարձունք

Պուզտին թումբ

Պուզտին թումբ

բարձունք

Բըլխըմհատ

Ծառահատ

անտառ

Ծտեն հողեր

Ծտեն հողեր

արոտավայր

Քըրքարոտ հղե

Քըրքարոտ հղե

ճանապարհ

Կապին թումբ

Կապին թումբ

բարձունք

Բեգունց տանձի

Բեգունց տանձի

արոտավայր

Ճոխտ ճղպրի

Ճոխտ ճղպրի

արոտավայր

Հոռի ախպյուր

Հոռի ախպյուր

աղբյուր

Բարակ ախպյուր

Բարակ ախպյուր

աղբյուր

Արցախ ախպյուր

Արցախ ախպյուր

աղբյուր

Զըկռե ախպյուր

Զըկռե ախպյուր

աղբյուր

Տըմբլի ախպյուր

Տըմբլի ախպյուր

աղբյուր

Նիկոլային ախպյուր

Նիկոլային ախպյուր

աղբյուր

Մալականեր

Մալականեր

աղբյուր

Միջնաշեն

Միջնաշեն

աղբյուր

Հմամին ախպյուր

Բաղնիքին ախպյուր

աղբյուր

Բժշկին ախպյուր

Բժշկին ախպյուր

աղբյուր

Մինջինակ

Մինջինակ

աղբյուր

Քռնով

Քռնով

աղբյուր

Սիպտակ ախպյուր

Սիպտակ ախպյուր

աղբյուր

Կլուբեն ախպյուր

Ակումբի ախպյուր

աղբյուր

Մուխանին ախպյուր

Մուխանին ախպյուր

աղբյուր

Մեժունց ախպյուր

Մեժունց ախպյուր

աղբյուր

Կաղենի ախպյուր

Կաղենի ախպյուր

աղբյուր

Շկոլի ախպյուր

Դպրոցի ախպյուր

աղբյուր

Միջնաշեն

Միջնաշեն

գյուղատեղ

Բլբուլթա ծով

Բլբուլթա ծով

լիճ

Էրգյան ծով

Էրգյան ծով

լիճ

Մալականին ծով

Մալականին ծով

լիճ

Աղի ծովեր

Աղի ծովեր

արոտավայր

Մեժին ծով

Մեժին ծով

արոտավայր

Մեժլումանց ջղանուտ

Մեժլումանց ջղանուտ

թփուտ

Մուրադա ծով

Մուրադա ծով

անտառ

Մակին չլութան

Մակիչին ճյուրը

ջրվեժ

Էրգյան սըեռ

Էրգյան սըեռ

լեռնաշղթա

Կյուլին հարթ

Կյուլին հարթ

արոտավայր

Բյագին տներ

Բյագին տներ

ավերակներ

Շիրխանա

Հնձան

տարածք

Գյոռուտ

Գյոռուտ

տարածք

Յպոնին ծյոր

Յպոնին ծյոր

տեղանուն

Պիծի խանի գահ

Պիծի խանի գահ

բաղեր

Գյուլատեղ

Ծաղկատեղ

բաղատեղ

Բյագին բաղ

Բյագին բաղ

տարածք

Թախտեր

Թախտեր

տարածք

Շաքարին յաթաղ

Շաքարին գոմեր

տեղանմաս

Քյոհնա շտաբ

Հին շտաբ

ավերակներ

Թոփին յալ

Հրետանու թումբ

լեռնաշղթա

Գենդարա

Լեն ծյոր

ձոր

Սալբի դարասի

Սալբունց ծյոր

տարածք

Ղահիլարի արխ

Այգու տակի առու

ջրանցք

Ղրփունի ծյոր

Ղրփունի ծյոր

տեղանուն

Ջերմոցների տափ

Ջերմոցների տափ

վարելահող

Վիտիսին ճակատ

Վիտիսին ճակատ

վարելահող

Մոշի արխ

Մոշի առու

ջրանցք

Խոզին ֆերմին տակը

Խոզին ֆերմին տակը

վարելահող

Քարե հղցեն տակը

Քարե հղցեն տակը

վարելահող

Աէրոդրոմի տափ

Թռիչքատեղ

վարելահող

Համալիրի առաջ

Համալիրի առաջ

վարելահող

Դիքճանց ծառեր

Դիքճանց ծառեր

բաղ

Յոնջատեղ

Առվույտատեղ

վարելահող

Արխին տակ

Առվին տակ

վարելահող

Սուդաղլան

Ջրաբեր

վարելահող

Շինատեղ

Շինատեղ

գյուղատեղ

Պտերին տակ

Պտերին տակ

արոտավայր

Զեռնոսկլադ

Պահեստ

արոտավայր

Նիկոլեն համալսարան

Նիկոլեն համալսարան

ֆերմա

Լչինանաց բաղեր

Լչինանաց այգիներ

այգի

Սալբունց ծով

Սալբունց ծով

արոտավայր

Փիրփետուտ

Փիրփետուտ

արոտավայր

Բալաբեկին յալ

Բալաբեկին յալ

այգի

Կաղնին տակ

Կաղնին տակ

արոտավայր

Պուշկին յալ

Հրետանու խութ

արոտավայր

Ճղացին ծյոր

Ճղացին ծյոր

ձոր

Գյուղի բանալի

Գյուղի բանալի

հուշարձան

Մինջավար

Մինջավար

արոտավայր

Թազա շտաբ

Նոր շտաբ

վարելահող

Սլուկնածով

Սլուկնածով

վարելահող

Նախագեն պրանածը

Նախագեն պրանածը

արոտավայր

Ընալի հողեր

Ընալի հողեր

արոտավայր

Վըրսկանեն կալ

Վըրսկանեն կալ

արոտավայր

Գյուրդեն ծյոր

Վանանին ծյոր

ձոր

Առվին ծյոր

Առվին ծյոր

ձոր

Դամիրլարի ղոբի

Ըրկթափոս

արոտավայր

Փշատին ծյոր

Փշատին ծյոր

ձոր

Հանդապահի յալ

Հանդապահի թումբ

թումբ

Սաշան ախպյուր

Սաշան ախպյուր

աղբյուր

Մոշին տափ

Մոշին տափ

արոտավայր

Շլորին տափ

Շլորին տափ

թփուտներ

Շռանա ծյոր

Շռանա ծյոր

թփուտներ

Ուդին փոս

Ուդին փոս

թփուտներ

Սարալըղ

Սողանքալանջ

սողանք

Շոր ճրի քոլ

Աղե ճրին քոլ

անտառ

Քոռ հորթ

Կույր հորթ

անտառ

Գյոդակ թիլ

Կարճ թիլ

անտառ

Քյան-քյան

Զուլալ ախպյուր

աղբյուր

Պետրոսի պրանած

Պետրոսի պրանած

արոտավայր

Կավաք

Կավաք

մատուռ

6.

Թբլղու

Թբլղու

Թբլղու

գյուղ

Մեծ տափ

Մեծ տափ

վարելահող

Շորեն ծյոր

Շորեն ծյոր

վարելահող

Խըմհատ

Խըմհատ

վարելահող

Եվան տափ

Եվան տափ

վարելահող

Ծատորեն տափ

Ծատորեն տափ

վարելահող

Տընջրխոշ

Տընջրխոշ

վարելահող

Տընջրեն տակ

Տընջրեն տակ

արոտավայր

Ճղացեն անցը

Ճղացեն անցը

արոտավայր

Մամին օրթ

Մամին տեղը

արոտավայր

Քըրհողեն տափը

Քըրհողեն տափը

վարելահող

Մարդուվանեն կապ

Մարդուվանեն կապ

ժայռ

Ուղտավար

Ուղտավար

վարելահող

Հացոտեն խութ

Հացոտեն խութ

թփուտ արոտ

Զնակ

Թումբ

արոտավայր

Հեմնին տակ

Հեմնին տակ

արոտավայր

Մեծ քերծ

Մեծ քերծ

ժայռ

Արջաձորեն տափ

Արջաձորեն տափ

արոտավայր

Տզանեն խութ

Տզանեն խութ

թփուտ արոտ

Հեմնին կլյոխ

Հեմնին կլյոխ

արոտավայր

Շվաքեն կլյոխ

Շվաքեն կլյոխ

թփուտ

Լենտուված քերծ

Լենտուված քերծ

ժայռ

Ծըրտաքար

Ծըրտաքար

քերծ

Բաղեն ծյոր

Բաղեն ծյոր

արոտավայր

Բաղեն ծյորին քերծ

Բաղեն ծյորին քերծ

ժայռ

Պուզտի քար

Պուզտի քար

արոտավայր

Պուզտի քարեն տակ

Պուզտի քարեն տակ

արոտավայր

Սաքապուն ախպյուր

Սաքապուն ախպյուր

արոտավայր

Բաղճոտ

Բաղճոտ

վարելահող

Ճռըխութ

Ճռըխութ

անտառ

Ճոխտակ կաղնեն թումբ

Ճոխտակ կաղնեն թումբ

արոտավայր

Քաչալ խութ

Քաչալ խութ

վարելահող

Թունուն թավ

Թունուն թավ

վարելահող

Օձին թավ

Օձին թավ

թփուտ

Թռչեն ծյոր

Թռչեն ծյոր

աղբյուր

Մեծ գետ

Քոլատակ

գետ

Սաքապուն ախպյուր

Սաքապուն ախպյուր

աղբյուր

Շռանեն տակ

Շռանեն տակ

աղբյուր

Թթո ճյուր

Թթո ճյուր

աղբյուր

Մջլղեն ծյոր

Մասուրեն ծյոր

աղբյուր

Կյողեն ախպյուր

Կյողեն ախպյուր

աղբյուր

Մուղդուսուն ախպյուր

Մահտեսին ախպյուր

աղբյուր

Բերդապարիսպ

Բերդապարիսպ

պարիսպ

Շորեն ախպյուր

Աղե ախպյուր

աղբյուր

Դարզին ախպյուր

Խաչատորեն ախպյուր

աղբյուր

Խլեզնեն ախպյուր

Խլեզնեն ախպյուր

քարանձավ

Ծակ քար

Ծակ քար

գյուղ

Զկռոտեն ծյոր

Զկռոտեն ծյոր

ձոր

7.

Խնկավան

Խնկավան

Խնկավան

գյուղ

Լենտիրևեն քար

Լենտիրևեն քար

ժայռ

Չփարեն գյունեն

Գյունեն քար

ժայռ

Գերեզմանեն քերծ

Գերեզմանեն քերծ

ժայռ

Տախտակըրածեն յալ

Տըխտըկըրածեն խութ

ժայռ

Սուրանց կալ

Սուրանց կալ

թումբ

Միչ խութ

Մաչի խութ

խութ

Կոթա քար

Կոթա քար

խութ

Էրկան գյունեն յալ

Էրկան գյունեն խութ

խութ

Դոլին յալ

Առաքելանց թումբ

խութ

Դահնին ծյորը

Դահնին ծյորը

ձոր

Սիրքիսանց ծյորը

Սիրքիսանց ծյորը

ձոր

Ղլանց ծյոր

Ղլանց ծյոր

ձոր

Ճըղպրոտ ծյոր

Ճըղպրոտ ծյոր

ձոր

Ղրաշանց ախպյուր

Ղրաշանց ախպյուր

աղբյուր

Շինիմաչին ախպյուր

Շինիմաչին ախպյուր

աղբյուր

Բախշին ախպյուր

Բախշին ախպյուր

աղբյուր

Սևունց ախպյուր

Սևունց ախպյուր

աղբյուր

Ակոփ ամուն ախպյուր

Ակոփ ամուն ախպյուր

աղբյուր

Թարթառ

Թարթառ

գետ

Վաղուհաս

Վաղուհաս

գետ

Մնացականանց տափ

Մնացականանց տափ

արոտավայր

Բախչա

Բախչա

արոտավայր

Մուքին տափ

Մուքին տափ

արոտավայր

Ստանին բացատ

Ստանին բացատ

արոտավայր

Աչախ շլաղ

Խաչերին տափ

խոտհարք

Դոլին ծյոր

Առաքելանց ծյոր

վարելահող

Պիլա պաշ

Օհանանց տափ

վարելահող

Չփըլըղ

Խըմհատ

թփուտներ

Թունին խել

Թունին խել

թփուտներ

Շեգունց տափ

Շեգունց տափ

վարելահող

Էրգան գյունեն տափ

Էրգան գյունեն տափ

վարելահող

Կուփանց տներեն կլյոխը

Կուփանց տներեն կլյոխը

խոտհարք

Վերին ըլխաց

Վերին ըլխաց

խոտհարք

Ներքին ըլխաց

Ներքին ըլխաց

արոտավայր

Շինտեղեն տափեր

Շինտեղեն տափեր

խոտհարք

Խաչին թումբ

Խաչին թումբ

թաղամաս

Սևունց թումբ

Սևունց թաղ

թաղամաս

Խնկութալա

Խնկութալա

թաղամաս

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Նոր հանգիստարան

Նոր հանգիստարան

գերեզմանոց

8.

Ծմակահող

Ծմակահող

Ծմակահող

գյուղ

Քարա ծով

Քարա ծով

թփուտ

Մշակա թալա

Մշակա թալա

արոտավայր

Բանաձոր

Բանաձոր

խոտհարք

Բլեթամարաք

Բլեթամարաք

արոտավայր

Ջլիմ հող

Ջլիմ հող

արոտավայր

Բխրաքար

Բխրաքար

անտառ

Պարսեղին ճխատորը

Պարսեղին ճխատորը

խոտհարք

Մոշի հող

Մոշի հող

խոտհարք

Մկրտումեն չխուր

Մկրտումեն տափ

արոտավայր

Նովեն ծյոր

Նովեն ծյոր

անտառ

Հովուզ

Հովուզ

խոտհարք

Ճոխտակ ծով

Ճոխտակ ծով

վարելահող

Վաճառ

Վաճառ

բնակատեղի

Մոշի տափ

Մոշի տափ

խոտհարք

Դերունց սար

Դերունց սար

արոտավայր

Տընջրուն տակ

Տընջրուն տակ

արոտավայր

Խնձորու տափ

Խնձորու տափ

խոտհարք

Կալին խոտ

Կալին խոտ

անտառ

Տվիթանց ախպյուր

Տվիթանց ախպյուր

թփուտ

Մանքա եկեղեցի

Մանքա եղցուն տափ

արոտավայր

Սվըքարեն ծյոր

Սվըքարեն ծյոր

արոտավայր

Խըմհատ

Խըմհատ

վարելահող

Սռնըհողեն թումբ

Սռնըհողեն թումբ

արոտավայր

Շվաքեն առաջը

Շվաքեն առաջը

արոտավայր

Խչախոր

Խչախոր

արոտավայր

Դարզին տափ

Դարզին տափ

արոտավայր

Տվիթանց խչախոր

Տվիթանց խչախոր

արոտավայր

Մդանին տակ

Ավազհանքեն տակ

վարելահող

Թավ

Թավ

վարելահող

Ղրանց տեղը

Ղրանց տեղը

վարելահող

Շեգանց հող

Շեգանց հող

վարելահող

Պըտկահող

Պըտկահող

վարելահող

Թափավ

Թափավ

թփակալած արոտ

Բոնդուրեն տափ

Տակառագործի տափ

վարելահող

Ճոխտ ճըղպրեն տափ

Ճոխտ ճըղպրեն տափ

վարելահող

Բլիբեգանց հողը

Բլիբեգանց հողը

վարելահող

Ստափոս

Ստափոս

վարելահող

Թեղեն տափ

Թեղեն տափ

վարելահող

Պուզտին տափ

Պուզտին տափ

վարելահող

Պլուհող

Պլուհող

վարելահող

Շլորոտ

Շլորոտ

վարելահող

Հրավա եկեղեցի

Հրավա եկեղեցի

վանք

Նայունց խըմհատ

Նայունց խըմհատ

արոտավայր

Վաճառ

Վաճառ

գետ

Գոգուն ախպյուր

Գոգուն ախպյուր

աղբյուր

Տվիթանց ախպյուր

Տվիթանց ախպյուր

աղբյուր

Բաբեն ախպյուր

Բաբեն ախպյուր

աղբյուր

Եղցուն ախպյուր

Եղցուն ախպյուր

աղբյուր

Կույս ախպյուր

Կույս ախպյուր

աղբյուր

9.

Կուսապատ

Կուսապատ

Կուսապատ

գյուղ

Ժեռեն տափ

Ժեռեն տափ

վարելահող

Նահատակեն տակ

Նահատակեն տակ

թփուտ

Հենգ շենին ծյոր

Հենգ շենին ծյոր

անտառ

Հենգ շենին տափ

Հենգ շենին տափ

թփակալած արոտ

Ղարիբ խաչ

Ղարիբ խաչ

անտառ

Ինն մասեն ճյուր

Ինն մասեն ճյուր

աղբյուր

Իշեղեն քոլ

Լուսին քոլ

անտառ

Տանձուտ

Տանձուտ

վարելահող

Մնդրեկան

Մնդրեկան

թփուտ

Դերունց մոշուտ

Դերունց մոշուտ

թփուտ

Մդրեկանա ծմակ

Մդրեկանա ծմակ

անտառ

Մելունց յալ

Մելունց խութ

արոտավայր

Կոնանց տափ

Կոնանց տափ

թփակալած արոտ

Կզրանց տափ

Կզրանց տափ

թփակալած արոտ

Ղաշա քար

Նախշ քար

թփուտ

Բացին կալ

Բացին խութ

թփակալած արոտ

Կուսապատ սար

Կուսապատ սար

լեռ

Մրոսանց ախպյուր

Մրոսանց ախպյուր

աղբյուր

Սահակ ախպյուր

Սահակ ախպյուր

աղբյուր

Բլանց տափ

Բլանց տափ

թփակալած արոտ

Քաշկեն ծյոր

Քաշկեն ծյոր

ձորակ

Մղաքա ծյոր

Մղաքա ծյոր

ձորակ

Բաղեր

Բաղեր

վարելահող

Սասեն ծյոր

Սասեն ծյոր

վարելահող

Ջըլղոտ

Ջըլղոտ

թփակալած արոտ

Դերունց բաղ

Դերունց բաղ

վարելահող

Շենին ծմակ

Շենին ծմակ

անտառ

Տուսին հարթ

Տուսին հարթ

արոտավայր

Կզրանց տափ

Կզրանց տափ

թփակալած արոտ

Լելեն հարթ

Լելեն հարթ

վարելահող

Քըսպարանց տափ

Քըսպարանց տափ

հին ջրաղաց

Միշանց ճաղաց

Միշանց ճաղաց

աղբյուր

Ջընըբեգա ախպյուր

Ջընըբեգա ախպյուր

աղբյուր

Կտըղնոտեն ախպյուր

Կտըղնոտեն ախպյուր

արոտավայր

Բբանց տափ

Բբանց տափ

արոտավայր

Սայունց տափ

Սայունց տափ

արոտավայր

Շենատեղ

Շենատեղ

վարելահող

Յեղցեն յալ

Եղցեն խութ

վարելահող

Տեփնանց տափ

Տեփնանց տափ

վարելահող

Տեփնանց ախպյուր

Տեփնանց ախպյուր

աղբյուր

Սուղումունեն չխուր

Սուղումունեն տափ

վարելահող

Բբասանց տափ

Բբասանց տափ

վարելահող

Մթոսանց տափ

Մթոսանց տափ

վարելահող

Ղարասայունց տափ

Ղարասայունց տափ

խոտհարք

Նլբանդանց տափ

Նլբանդանց տափ

վարելահող

Ճրակնեն ճամբար

Ճրակնեն ճամբար

խոտհարք

Ճրակնը

Ճրակնը

աղբյուր

Անումավեր ախպյուր

Անումավեր ախպյուր

աղբյուր

Ծտորանց տափ

Ծտորանց տափ

վարելահող

Ծտորանց ծյոր

Ծտորանց ծյոր

թփակալած արոտ

Հարթունց ծմակ

Հարթունց ծմակ

անտառ

10.

Հաթերք

Հաթերք

Հաթերք

գյուղ

Կյոքեն յալ

Կյոքեն թումբ

բլուր

Շենին քերծ

Շենին քերծ

ժայռ

Մատաղա սըեռ

Մատաղա սըեռ

բլուր

Տկողնոտեն յալ

Տկողնոտեն թումբ

բլուր

Տըռըկանեն յալ

Տըռըկանեն թումբ

բլուր

Մուղդուսուն յալ

Մահտեսին թումբ

բլուր

Թեղին յալ

Թեղին թումբ

բլուր

Ծուվատեղին յալ

Ծուվատեղին թումբ

բլուր

Վերսին յալ

Վերսին թումբ

բլուր

Ջլղաբանեն յալ

Պատվաստների թումբ

բլուր

Փունջիկին յալ

Փունջիկին թումբ

բլուր

Շենին ախպյուր

Շենին ախպյուր

աղբյուր

Կրանեն քերծ

Կրանեն քերծ

ժայռ

Կարկուտեն յալ

Կարկուտեն թումբ

բլուր

Քեթուկեն յալ

Քեթուկեն թումբ

բլուր

Նզարեն յալ

Նզարեն թումբ

բլուր

Թրղեն յալ

Թրղեն թումբ

բլուր

Ջրաբերդի շղթա

Ջրաբերդի շղթա

լեռնաշղթա

Օխտը ըխպրին յալ

Օխտը ըխպրին թումբ

բլուր

Կեյծակը տվածեն յալը

Կեյծակը տվածեն թումբ

բլուր

Իսկանդարանց յալ

Իսկանդարանց թումբ

բլուր

Թափալար

Թումբեր

բլուր

Աստղաբլուր

Աստղաբլուր

սրբատեղի

Բաղեն ծյոր

Շենին ծյոր

ձոր

Ղոչանց ծյոր

Ղոչանց ծյոր

ձոր

Խըլզնածյոր

Խըլզնածյոր

ձոր

Մարգարեն ծյոր

Մարգարեն ծյոր

ձոր

Ծաղկոտեն ըխպրին ծյոր

Ծաղկոտեն ըխպրին ծյոր

ձոր

Բաղեն ծյոր

Բաղեն ծյոր

ձոր

Չիչիքարեն ծյոր

Չիչիքարեն ծյոր

ձոր

Ծըրտոտ քերծ

Ծըրտոտ քերծ

ժայռ

Սինակա ծյոր

Սինակա ծյոր

ձոր

Սիպտակ ախպյուր

Սիպտակ ախպյուր

աղբյուր

Ծաղկոցեն ախպյուր

Ծաղկոցեն ախպյուր

աղբյուր

Բալասեն ախպյուր

Բալասեն ախպյուր

աղբյուր

Ղուշ ախպյուր

Թռչնախպյուր

աղբյուր

Սերկևլուն ախպյուր

Սերկևլուն ախպյուր

աղբյուր

Տըռըկանեն ախպյուր

Տըռըկանեն ախպյուր

աղբյուր

Վերդին ախպյուր

Վերդին ախպյուր

աղբյուր

Ջղընոտեն ախպյուր

Ջղընոտեն ախպյուր

աղբյուր

Ղըզլջոտ ախպյուր

Կարմիր ախպյուր

աղբյուր

Քար ախպյուր

Քար ախպյուր

աղբյուր

Դահնակեն ախպյուր

Դահնակեն ախպյուր

աղբյուր

Չոմչա բուլաղ

Շերեփ ախպյուր

աղբյուր

Էրգյան թլեն ախպյուր

Էրգյան թլեն ախպյուր

աղբյուր

Ծրըվաճյուր

Ծրըվաճյուր

աղբյուր

Քարահունջի ախպյուր

Քարահունջի ախպյուր

աղբյուր

Զկըռոտեն ախպյուր

Զկըռոտեն ախպյուր

աղբյուր

Մլագանց ախպյուր

Մլագանց ախպյուր

աղբյուր

Մշուհավեն ախպյուր

Մշուհավեն ախպյուր

աղբյուր

Խծածյորեն ախպյուր

Խծածյորեն ախպյուր

աղբյուր

Ենգիբարանց ախպյուր

Ենգիբարանց ախպյուր

աղբյուր

Տունգի ախպյուր

Տունգի ախպյուր

աղբյուր

Թըխչեն ախպյուր

Թըխչեն ախպյուր

աղբյուր

Թարթառ

Թարթառ

գետ

Թրղի

Թրղի

գետ

Պրտողակետ

Պրտողակետ

գետ

Ծովատեղ

Ծովատեղ

լիճ

Սըրվեն քոլ

Սըրվեն քոլ

անտառ

Միջնառ

Միջնառ

անտառ

Աստղաբլուրա ծմակ

Աստղաբլուրա ծմակ

անտառ

Սարուխանեն խըմհատ

Սարուխանեն խըմհատ

անտառ

Մընդուռեն ծյորեն ծմակ

Մընդուռեն ծյորեն ծմակ

անտառ

Ագրին ծմակ

Ագրին ծմակ

անտառ

Սևըքերծեն ծմակ

Սևըքերծեն ծմակ

անտառ

Խծածյորեն ծմակ

Խծածյորեն ծմակ

անտառ

Թրավար ծմակ

Թրավար ծմակ

անտառ

Կտուքարեն ծմակ

Կոտրած քարեն ծմակ

անտառ

Սարաջեն ծմակ

Սարաջեն ծմակ

անտառ

Մանուկեն ծմակ

Մանուկեն ծմակ

անտառ

Կյոքեն ծմակ

Կյոքեն ծմակ

անտառ

Տկողնոտեն քոլ

Տկողնոտեն քոլ

անտառ

Իրիցանց քոլ

Իրիցանց քոլ

անտառ

Ծովատեղա քոլ

Ծովատեղա քոլ

անտառ

Իշխանեն ծմակ

Իշխանեն ծմակ

անտառ

Ծրվըճրին ծմակ

Ծրվըճրին ծմակ

անտառ

Ղոչ ախպրին քոլ

Ղոչ ախպրին քոլ

անտառ

Կուքանեն քոլ

Կուքանեն քոլ

անտառ

Քարահունջի քոլ

Քարահունջի քոլ

անտառ

Ակնահողի ծմակ

Ակնահողի ծմակ

անտառ

Ղլեն քոլ

Բերդին քոլ

անտառ

Ագրին ճանապարհի տակ

Ագրին ճանապարհի տակ

վարելահող

Ագրին ճանապարհի կլյոխ

Ագրին ճանապարհի կլյոխ

վարելահող

Աստղաբլուր

Աստղաբլուր

վարելահող

Հյունոտ փոս

Հյունոտ փոս

վարելահող

Տամբուլա հող

Տամբուլա հող

վարելահող

Շարա հող

Շարա հող

վարելահող

Ուրծուքարեն կլյոխ

Ուրծուքարեն կլյոխ

վարելահող

Ջանի խաչ

Ջանի խաչ

վարելահող

Մեծ գյունին կլյոխը

Մեծ գյունին կլյոխը

վարելահող

Տանին չխուր

Տանին տափ

վարելահող

Ղլամա ճյուր

Գրչաճյուր

վարելահող

Հրըկշվե տափ

Հրըկշվե տափ

վարելահող

Փոլեն կլյոխ

Փլվածեն կլյոխ

վարելահող

Վարար ճյուր

Վարար ճյուր

վարելահող

Քծեկե բաղ

Քծեկե բաղ

վարելահող

Ղուրուղատեղ

Խոտահարքի տեղ

վարելահող

Փոր-ճաղատ

Փոր-ճաղատ

վարելահող

Ծուվատեղ

Ծուվատեղ

վարելահող

Ծրըվաճյուր

Ծրըվաճյուր

վարելահող

Էրգյան թալա

Էրգյան թալա

վարելահող

Սզնեն տակը

Սզնեն տակը

վարելահող

Տընձոտեն առաջ

Տընձոտեն առաջ

վարելահող

Օթ օրվար

Օթ օրավար

վարելահող

Քարախպրին տակ

Քարախպրին տակ

վարելահող

Միգիլտեղեն առաջ

Մակաղատեղին առաջ

վարելահող

Նայունց տափ

Նայունց տափ

վարելահող

Գյոռոտեն կլյոխ

Գյոռոտեն կլյոխ

վարելահող

Սային տափ

Սային տափ

վարելահող

Ճռանեն դուզ

Ճռանեն հարթ

վարելահող

Ենգիջեն դուզ

Նորադուզ

վարելահող

Գյուլու բաղ

Վարդոտ

վարելահող

Էրած կալ

Էրած կալ

վարելահող

Դիրլա հող

Կենդանի հող

վարելահող

Քյանգառլի

Կարկուտի բլուր

վարելահող

Ռուսեն յուրտ

Ռուսեն թումբ

վարելահող

Կեյծակտվածեն կլյոխը

Կեյծակտվածեն կլյոխը

վարելահող

Պուշկին ղուրուղ

Հրետանու խութի խուտատեղը

վարելահող

Էրգյան թալա

Էրգյան թալա

վարելահող

Ցըրտնոտ գյունե

Ցըրտնոտ գյունե

վարելահող

Վերսին խութ

Վըերսին խութ

վարելահող

Թյոմալար

Թոմալի տափ

վարելահող

Զաթտըղ

Հասանելի

վարելահող

Խոյեցուն բաղ

Խոյեցուն բաղ

վարելահող

Ցուքանեն տափ

Ցուքանեն տափ

վարելահող

Քոլունց տափ

Քոլունց տափ

վարելահող

Չաշին տափ

Շիլդի տափ

վարելահող

Կետեն հողեր

Կետեն հողեր

վարելահող

Վիկին հարածը

Վիկին հարածը

վարելահող

Կեռ տափ

Կեռ տափ

վարելահող

Բարջանանց տափ

Բարջանանց տափ

վարելահող

Սարսանգի ջրամբար

Սարսանգի ջրամբար

ջրամբար

Ջրամբար

Ջրամբար

ջրամբար

Թրղի1

Թրղի1

ՁրԷԿ

Թրղի2

Թրղի2

ՁրԷԿ

Թրղի3

Թրղի3

ՁրԷԿ

Շենին կարմունջ

Շենին կարմունջ

կամուրջ

Սուրբ Սարգիս

Սուրբ Սարգիս

ավերված եկեղեցի

Սուրբ Պետրոս

Սուրբ Պետրոս

եկեղեցի

Բրանց կալին խաչքար

Բրանց կալին խաչքար

եկեղեցի

II աշխարհամարտում զոհվածների

II աշխարհամարտում զոհվածների

հուշարձան

Արցախյան գոյամարտի հուշարձան

Արցախյան գոյամարտի հուշարձան

հուշահամալիր

Հանգիստարան

Հանգիստարան

հին գերեզմանոց

Հանգիստարան

Հանգիստարան

հին գերեզմանեց

Հանգիստարան

Հանգիստարան

նոր գերեզմանոց

11.

Հովտաշեն

Հովտաշեն

Հովտաշեն

գյուղ

Արցախյան Ազատամարտի

Արցախյան Ազատամարտի

հուշարձան

Գետին տափը

Կետին տափը

վարելահող

Ցյաքոտ տափ

Ցյաքոտ տափ

վարելահող

Գյոռոտին տափ

Գյոռոտին տափ

վարելահող

Փոսը

Փոսը

վարելահող

Ֆերմայի տակ

Ֆերմայի տակ

վարելահող

Էրկան տափ

Էրկան տափ

վարելահող

Խոզին դոլեր

Խոտատեղ

վարելահող

Շենին կողքը

Շենին կողքը

վարելահող

Կենդակ ծառ

Կենդակ ծառ

արոտավայր

Տընջրեն տակը

Տընջրեն տակը

արոտավայր

Վըշկեն տակը

Աշտարակեն տակը

արոտավայր

Մամիկոնեն ըխպրին տակը

Մամիկոնեն ըխպրին տակը

արոտավայր

Մամիկոնեն ախպյուր

Մամիկոնեն ախպյուր

աղբյուր

Հոռեն տակե ախպյուր

Հոռեն տակե ախպյուր

աղբյուր

Ջրանցք

Ջրանցք

ջրանցք

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

12.

Մաղավուզ

Մաղավուզ

Մաղավուզ

գյուղ

Քըմքաձոր

Քըմքաձոր

գյուղ

Երե թաղ

Երե թաղ

թաղամաս

Սուլուլ քար

Սուլուլ քար

ժայռ

Բարա խութ

Բարա խութ

լեռնաճյուղ

Տունգ ախպյուր

Տինգ ախպյուր

աղբյուր

Նուվերեն յալ

Նուվերեն թումբ

լեռնաճյուղ

Կտողնոտ

Կտողնոտ

թփուտներ

Մոշոտ տափ

Մոշոտ տափ

վարելահող

Աղ գյադուկ

Աղ գյադուկ

լեռնանցք

Թեք տափ

Թեք տափ

վարելահող

Լաչինա ծյոր

Հավքաձոր

ձոր

Աղի հողի յալ

Աղի հողի թումբ

բլուր

Խնձորաբաղ

Խնձորաբաղ

այգի

Արջաքար

Արջաքար

վարելահող

Շեք տափ

Շեք տափ

վարելահող

Խաչին ծառ

Խաչին ծառ

սրբատեղի

Քըմքաձորի գերեզմանոց

Քըմքաձորի հանգիստարան

գերեզմանոց

Սիպտակ հըղցեն յալ

Սիպտակ հըղցեն թումբ

բլուր

Գյոդակ սըեռ

Կարճ սըեռ

բլուր

Սարեն կլյոխ

Սարեն կլյոխ

լեռնաճյուղ

Ջղանոտեն պատ

Ջղանոտեն պատ

արոտավայր

Կանաչ յալեն ծյոր

Կանաչ թումբեն ծյոր

ձոր

Կղզի

Կղզի

լեռնաճյուղ

Սարեն տյոշեր

Սարեն տյոշեր

արոտավայր

Դարավանդ

Դարավանդ

վարելահող

Տիրքերի յալ

Տիրքերի թումբ

վարելահող

Ռամեն տյոշեր

Ռամեն տյոշեր

արոտավայր

Աջին ծյոր

Աջին ծյոր

ձոր

Մեծ տափին յալ

Մեծ տափին խութ

վարելահող

Խոնչա տափեր

Խոնչա տափեր

վարելահող

Դիքավար

Դիքավար

վարելահող

Ղըլղանոտ ծյոր

Ղըլղանոտ ծյոր

ձոր

Քոռ ըխպրին տյոշ

Կույր ըխպրին տյոշ

արոտավայր

Ջուլհակին յալ

Ջուլհակին խութ

թումբ

Բաղդասարեն տափ

Բաղդասարեն տափ

վարելահող

Օռած թափա

Օռած թումբ

թումբ

Փիրմին կլյոխ

Փիրմին կլյոխ

վարելահող

Ցյաքյոտ

Ցյաքյոտ

թփուտներ

Շորեն ծյոր

Աղե ծյոր

ձոր

Տանձի հող

Տանձի հող

վարելահող

Շալվար ծյոր

Շալվար ծյոր

վարելահող

Ճանջու տափ

Ճանջու տափ

արոտավայր

Մնիշակեն յալ

Մնիշակեն խութ

վարելահող

Հացոտ ծյոր

Հացոտ ծյոր

անտառ

Ղազարանց տափ

Ղազարանց տափ

վարելահող

Ծըլլոկեն յալ

Ծըլլոկեն խութ

թումբ

Խըմհատներ

Խըմհատներ

արոտավայր

Մկըռան

Մկըռան

արոտավայր

Մաղավուզի գերեզմանոց

Մաղավուզի հանգիստարան

գերեզմանոց

Սուրբ Գևորգ եկեղեցի

Սուրբ Գևորգ եկեղեցի

եկեղեցի

Քաղաքատեղ

Քաղաքատեղ

բնակատեղի

Մարիամ քաղաք

Մարիամ քաղաք

բնակատեղի

Հուշարձան 1941-1945 թթ. և Արցախյան ազատամարտի

Հուշարձան 1941-1945 թթ. և Արցախյան ազատամարտի

հուշահամալիր

Քյուլունփի

Մոխրոտ

աղբյուր

Ռուսեն ախպյուր

Ռուսեն ախպյուր

աղբյուր

Երե ճյուր

Երե ճյուր

աղբյուր

Երե շենին ախպյուր

Երե շենին ախպյուր

աղբյուր

13.

Մատաղիս

Մատաղիս

Մատաղիս

համայնք

Չինարին ախպյուր

Չինարին ախպյուր

աղբյուր

Սարայի տակի հողեր

Մառանի տակի հողեր

վարելահող

Յոնջեն տափը

Առվույտի տափ

վարելահող

Երկրորդ ԳԷՍ

Երկրորդ ՋրԷԿ

ՋրԷԿ

Շահլամարի ախպյուր

Ազատամարտիկների ախպյուր

աղբյուր

Լեշին տոն

Առաջին ՋրԷԿ

ՋրԷԿ

Եկեղեցու

Եկեղեցու

թաղամաս

Դերունց ծյոր

Դերունց ծյոր

ձոր

Մեծ կապին յալ

Մեծ կապին թումբ

բլուր

Չինարին ախպյուր

Տընջրուն ախպյուր

աղբյուր

Ծիրանոտ ախպյուր

Ծիրանոտ ախպյուր

աղբյուր

Սպիտակ ախպյուր

Սպիտակ ախպյուր

աղբյուր

Սաշան տափը

Սաշեն տափը

արոտավայր

Ամանալին ծյորը

Ամունալեն ծյորը

ձոր

Ծըրտոտ քար

Ծըրտոտ քար

ժայռ

Թըզնեն ախպյուր

Թըզնուն ախպյուր

աղբյուր

Մատաղիսի հողեր

Մատաղիսի հողեր

վարելահող

Ռամեն հողեր

Ռամեն հողեր

վարելահող

Ղահիլարի ոչխարի ֆերմա

Ոչխարաբուծական ֆերմա

վարելահող

Ղահիլարի շինատեղ

Ղահիլար

գյուղատեղի

Դանդի ստրոյ

Պատվար

պատվար

Արցախյան Ազատամարտի հուշարձան

Արցախյան Ազատամարտի հուշարձան

հուշարձան

Սուրբ Եղիշեի

Սուրբ Եղիշեի

եկեղեցի

Ջրամբար

Ջրամբար

ջրամբար

Թարթառ

Թարթառ

ջրանցք

Թարթառ

Թարթառ

գետ

Ղափ քյորփա կարմունջ

Պառավ կարմունջ

կամուրջ

Նոր կարմունջ

Նոր կարմունջ

կամուրջ

Եղիշ Առաքել կետ

Եղիշ Առաքել

գետ

Քոչարին քար

Քոչարին քար

անտառ

Տյուրկի ախպյուր

Տյուրկի ախպյուր

աղբյուր

Թյուզնուն ախպյուր

Թյուզնուն ախպյուր

աղբյուր

Էրգյան սըեռ

Էրգյան սըեռ

լեռնաշղթա

Թխկասար

Թխկասար

լեռ

14.

Մեծ Շեն

Մեծ Շեն

Մեծ Շեն

համայնք

Հուշահամալիր

Հուշահամալիր

հուշարձան

Սուրբ Գևորգ

Սուրբ Գևորգ

եկեղեցի

Հըրթըպտոկ

Հըրթըպտոկ

բլուր

Մուխուրջվա ծյոր

Մուխուրջվա ծյոր

ձոր

Մյիլանց ծյոր

Մյիլանց ծյոր

ձոր

Քաչալ յալ

Քաչալ խութ

բլուր

Սրեգանց սըեռ

Սրեգանց սըեռ

լեռնաճյուղ

Խնըգյան

Խնըգյան

բլուր

Վանքեն տեմաց

Վանքեն տեմաց

սրբատեղ

Հյուն հողեն ծյոր

Հյուն հողեն ծյոր

ձոր

5-րդ բրիգադից զոհվածների հուշաքար

5-րդ բրիգադից զոհվածների հուշաքար

խաչքար

Աղ գյադուկ

Աղ գյադուկ

լեռնանցք

Քըռանջուկեն ծյոր

Քըռանջուկեն ծյոր

ձոր

2-րդ աշխարամարտում զոհվածների հին հուշարձան

2-րդ աշխարամարտում զոհվածների հուշարձան

հուշարձան

Քաջ խաչ

Քաջ խաչ

սրբատեղ

Դոլայի յալ

Թեք լանջ

լեռնալանջ

Կծաքար

Կծաքար

ժայռ

Վետած ախպյուր

Վետած ախպյուր

աղբյուր

Տամբուլ ախպյուր

Տամբուլ ախպյուր

աղբյուր

Մոսունց յալեր

Մոսունց թումբեր

թմբեր

Ասլանա բաղեր

Ասլանա բաղեր

այգի

Ղամիշ

Եղեգնուտ

հանդ

Շոր բուլաղի սարեր

Աղ ըխպյրի սարեր

լեռնաճյուղ

Նոր բաղ

Նոր բաղ

այգի

Պիմբիկտեղեր

Պիմբիկտեղեր

վարելահող

Իրիցանց բաղ

Իրիցանց բաղ

այգի

Ըղը քսակ

Ըղը քսակ

հանդ

Սյունուքարեն յալ

Սյունուքարեն թումբ

լեռնաճյուղ

Խաչին տափեն հանգիստարան

Խաչին տափեն հանգիստարան

գերեզմանոց

Հին հանգիստարան

Հին հանգիստարան

գերեզմանոց

Իրիցանց հանգիստարան

Իրիցանց հանգիստարան

գերեզմանոց

15.

Մեհմանա

Մեհմանա

Մեհմանա

գյուղ

Մըրթսպանեն յալ

Մըրթսպանեն թումբ

բլուր

Պուշկեն յալ

Հրետանու թումբ

բլուր

Քոռ ախպյուր

Կույր ախպյուր

աղբյուր

Շենին ախպրուր

Շենին ախպրուր

աղբյուր

Սիոլին ախպյուր

Սիոլին ախպյուր

աղբյուր

Նիկուն ախպյուր

Նիկուն ախպյուր

վարելահող

Էրկան տափ

Էրկան հանդ

արոտավայր

Էրկան տափ

Էրկան տափ

արոտավայր

Փուլադովանց չափար

Փուլադովանց չափար

վարելահող

Գյուղ բախչա

Գյուղ բախչա

վարելահող

Բուդախանց յալ

Բուդախանց յալ

բլուր

Կարմունջի տեղամաս

Կարմունջի տեղամաս

արոտավայր

Աթանեսին չափար

Աթանեսին չափար

վարելահող

Շենատեղ

Շենատեղ

գյուղատեղի

Կարմիր խնձորին տափ

Կարմիր խնձորին տափ

վարելահող

Ստավրոն

Ստավրոն

վարելահող

Կարմիր խնձորին ախպյուր

Կարմիր խնձորին ախպյուր

աղբյուր

Թալա

Բացատ

արոտավայր

Սիոլին ծյոր

Սիոլին ծյոր

ձոր

Մատուռ

Մատուռ

մատուռ

Ալեխին խաչ

Ալեխին խաչ

խաչքար

Գերեզմանոց

Գերեզմանոց

գերեզմանոց

16.

Նոր Այգեստան

Նոր Այգեստան

Նոր Այգեստան

գյուղ

Չինարի ծյոր

Տընջրուն ծյոր

ձոր

Չինարի ախպյուր

Տընջրուն ախպյուր

աղբյուր

Լճակ

Լճակ

լճակ

Անդոնանց թումբ

Անդոնանց թումբ

բլուր

Յամաջ

Զառիթափ

լանջ

Խուտատեղ

Խուտատեղ

խոտհարք

Փոսեր

Փոսեր

գոգավոր.

Ցյաքոտ

Ցյաքոտ

արոտավայր

Ծնեփակեն տափ

Ծնեփակեն տափ

արոտավայր

Էրգան սըեռ

Էրգան սըեռ

լ.ճյուղ

Ջրանցք

Ջրանցք

ջրանցք

Հղըցեն կըլխե հողեր

Հղըցեն կըլխե հողեր

վարելահող

Հղըցեն տակե հողեր

Հղըցեն տակե հողեր

վարելահող

Փիրմին տափեր

Փիրմին տափեր

արոտավայր

Գյոռոտ

Գյոռոտ

գերեզմանոց

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Արցախյան Ազատամարտի

Արցախյան Ազատամարտի

հուշարձան

Դամբա

Պատվար

պատվար

17.

Նոր Կարմիրավան

Նոր Կարմիրավան

Նոր Կարմիրավան

գյուղ

Ցյաքոտ

Ցյաքոտ

արոտավայր

Նըռնոտ

Նըռնոտ

այգի

Հին քարհանք

Հին քարհանք

քարհանք

Հողե ջրանցք

Հողե ջրանցք

ջրանցք

Կանալեն աջ ափեն տափ

Ջրանցքի աջափնյա տափ

վարելահող

Կանալեն ծյախ ափեն տափ

Կանալեն ձախափնյա տափ

վարելահող

Հղըցեն տակե հողեր

Հղըցեն տակե տափ

վարելահող

Հղըցեն կլխե հողեր

Հղըցեն կլխե հողեր

արոտավայր

Հ.Ն.Տ-ից ներքև

Հոռուտ

վարելահող

Ամբարին ճյուր

Ամբարին ճյուր

գետ

Գյոռոտ

Գյոռոտ

գերեզմանոտ

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոտ

Ջրամբար

Ջրամբար

ջրամբար

Ճըղպրոտ

Ճըղպրոտ

այգի

18.

Նոր Ղազանչի

Նոր Ղազանչի

Նոր Ղազանչի

գյուղ

Ղազանչի

Ղազանչի

ավերակներ

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Հայրենական Մեծ Պատերազմի

Հայրենական Մեծ Պատերազմի

հուշարձան

Սուրբ Գևորգ

Սուրբ Գևորգ

եկեղեցու ավերակներ

Արցախյան Ազատամարտի

Արցախյան Ազատամարտի

հուշարձան

Ղազանչի

Ղազանչի

գետակ

Տիրքին խութ

Տիրքին խութ

բարձունք

Պյորթին տիհար

Պյորթին տիհար

բարձունք

Կուրկակալ

Կուրկակալ

արոտավայր

Պուղունց խութ

Պուղունց խութ

բարձունք

Խաչին խութ

Խաչին խութ

թամքոց

Սարեն խութ

Սարեն խութ

բարձունք

Պեխուն խութ

Պեխուն խութ

բարձունք

Ըղջանանց տափ-1

Ըղջանանց տափ-1

արոտավայր

Քյուխանց տափ-1

Քյուխանց տափ-1

թփուտներ

Գիլ Մելիք

Գիլ Մելիք

պետ.անտառ

Գիլ Մելիքա ախպյուր

Գիլ Մելիքա ախպյուր

աղբյուր

Ծըրվաճյուր

Ծըրվաճյուր

աղբյուր

Ծըրվաճյուր

Ծըրվաճյուր

գետակ

Ծեփանց խաչի խութ

Ծեփանց խաչի խութ

վարելահող

Ճոնդունց տափ-1

Ճոնդունց տափ-1

անտառ

Քմախաչ

Քմախաչ

գյուղատեղի

Տընջրուն ախպյուր

Տընջրուն ախպյուր

աղբյուր

Թեմուրին կալ

Թեմուրին կալ

արոտավայր

Պառա հող

Պառա հող

վարելահող

Հրըբերդին տափ

Հրըբերդին տափ

վարելահող

Խընձորոտ

Խընձորոտ

վարելահող

Բաղդասարեն ախպյուր

Բաղդասարեն ախպյուր

աղբյուր

Ջիվանշիրեն ախպյուր

Ջիվանշիրեն ախպյուր

աղբյուր

Պապուն ախպյուր

Պապուն ախպյուր

աղբյուր

Սըռնատոն

Սըռնատոն

աղբյուր

Կըռակլավեն քերծ

Կըռակլավեն քերծ

ժայռ

Ետե խամ

Ետե խամ

արոտավայր

Տանձոտ

Տանձոտ

վարելահող

Անցը

Անցը

վարելահող

Կոշ շալ

Կոշ շալ

արոտավայր

Բաղեր

Բաղեր

այգի

Կըվերեն խութ

Կըվերեն խութ

արոտավայր

Սրըհող

Սրըհող

վարելահող

Ծուվեն հարթ

Ծուվեն հարթ

վարելահող

Թաջի խութ

Թաջի խութ

բարձունք

Գուրուշտու

Հանդիպման վայր

բարձունք

Էրկան ծյոր

Էրկան ծյոր

հանդ

Կտրած տափ

Կտրած տափ

վարելահող

Դոլլուգ

Պիրքատու

վարելահող

Բհարա հող

Զարթունքի տափ

վարելահող

Օցին պյունին խութ

Օցին պյունին խութ

բարձունք

Հենգ շեն

Հենգ շեն

գյուղատեղի

Ամուն քար

Ամուն քար

ժայռ

Օխտը տընջրե

Օխտը տընջրե

սոսու պուրակ

Թագավորական լճակ

Թագավորական լճակ

հանդ

Խութաքար

Խութաքար

բարձունք

Քյուխանց տափ-2

Քյուխանց տափ-2

վարելահող

Պիծի ամուն տափ

Պիծի ամուն տափ

վարելահող

Խնումունց տափ

Խնումունց տափ

վարելահող

Ճոնդունց տափ-2

Ճոնդունց տափ-2

վարելահող

Ավագիմանց տափ

Ավագիմանց տափ

վարելահող

Ըղջանանց տափ-2

Ըղջանանց տափ-2

վարելահող

Զրիփանց տափ

Զրիփանց տափ

վարելահող

Ղամանց տափ

Ղամանց տափ

վարելահող

Սայունց տափ

Սայունց տափ

վարելահող

Առուշանանց տափ

Առուշանանց տափ

վարելահող

Խաչենակետա տափ

Խչընակետա տափ

վարելահող

Բաշիրլար

Բաշիրլար

ավերակներ

Ղարեշտար

Ղարեշտար

ավերակներ

Պառակ

Պառակ

արոտավայր

Պառակեն ախպյուր

Պառակեն ախպյուր

աղբյուր

Մաշ ճյուր

Մաշ ճյուր

աղբյուր

Կըրմնջին ախպյուր

Կըրմնջին ախպյուր

աղբյուր

Երե ճյուր

Երե ճյուր

աղբյուր

Հուվանա ճյուր

Հուվանա ճյուր

աղբյուր

Ըթջանանց տափ

Ըթջանանց տափ

անտառ

Սևուն տափ

Սևուն տափ

անտառ

Հարաբեդին ջլղոտ

Հարաբեդին ջլղոտ

անտառ

19.

Նոր Մարաղա

Նոր Մարաղա

Նոր Մարաղա

գյուղ

Խաչեն

Խաչեն

գետ

Կուճուր ջրատար

Կուճուր ջրատար

ջրանցք

Շնիմաչին ջրատար

Շնիմաչին ջրատար

ջրանցք

Մեծ կանալ

Մեծ ջրանցք

ջրանցք

Վերին տափ

Վերին տափ

վարելահող

Արցախյան Ազատամարտի

Արցախյան Ազատամարտի

հուշարձան

Տանկիստների

Տանկիստների

հուշարձան

Ջրամբար

Ջրամբար

ջրամբար

Արտիզան

Արտեզյան

ջրհոր

Ճըղպրոտ

Ճըղպրոտ

այգի

Աջափնյակ

Աջափնյակ

թաղամաս

Ձախափնյակ

Ձախափնյակ

թաղամաս

Տերտերանց տափ

Տերտերանց տափ

վարելահող

Մեծ կանալեն տափ

Մեծ ջրանցքեն տափ

վարելահող

Մեծ տափ

Մեծ տափ

վարելահող

Ֆերմայից ներքև

Ֆերմայից ներքև

վարելահող

Մայրուղուց ներքևի տափ

Մայրուղուց ներքևի տափ

վարելահող

Առաջին տափ

Մուխանանց տափ

վարելահող

Երկրորդ տափ

Մարկոսանց տափ

վարելահող

Երրորդ տափ

Կարապետանց տափ

վարելահող

Մարկոսանց տափեր

Մարկոսանց տափեր

վարելահող

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Գյոռոտ

Գյոռոտ-1

գերեզմանոց

Գյոռոտ

Գյոռոտ-2

գերեզմանոց

20.

Նոր Սեյսուլան

Նոր Սեյսուլան

Նոր Սեյսուլան

գյուղ

Ծնեփակեն ծյոր

Ծնեփակեն ծյոր

ձոր

Կընձմընձուկին ծյոր

Կընձմընձուկին ծյոր

ձոր

Չինարուն ծյոր

Տընջրուն ծյոր

ձոր

Ղզընչվա ծմակ

Ղզընչվա ծմակ

անտառ

Ծմակեն տափ

Ծմակեն տափ

արոտավայր

Ցաքյոտ

Ցաքյոտ

թփուտ

Ասոյի տափ

Ասոյի տափ

վարելահող

Արամանց տափ

Արամանց տափ

վարելահող

Յարանց տափ

Յարանց տափ

վարելահող

Ղազարանց տափ

Ղազարանց տափ

վարելահող

Սայանանց տափ

Սայանանց տափ

վարելահող

Լյուդվիգին տափ

Լյուդվիգին տափ

վարելահող

Հրըբեդանց տափ

Հրըբեդանց տափ

վարելահող

Սահականց տափ

Սահականց տափ

վարելահող

Կրիքորանց տափ

Կրիքորանց տափ

վարելահող

Խըրդանց տափ

Խըրդանց տափ

վարելահող

Փաշանց տափ

Փաշանց տափ

վարելահող

Հրըբեդանց Օլեգին տափ

Հրըբեդանց Օլեգին տափ

վարելահող

Փյարանց տափ

Փյարանց տափ

վարելահող

Խամ հող

Խամ հող

վարելահող

Գետի բերան

Գետի բերան

վարելահող

Գագոյի տափ

Գագոյի տափ

վարելահող

Տոլիկին տափը

Տոլիկին տափը

վարելահող

Վովեն տափը

Վովեն տափը

վարելահող

Հուշարձան

Արցախյան ազատամարտի

հուշարձան

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

21.

Շահմասուր

Շահմասուր

Շահմասուր

գյուղ

Քարա ծով

Քարա ծով

վարելահող

Հկեղան

Հկեղան

արոտավայր

Կոտրատածի թումբ

Կոտրատածի թումբ

խոտհարք

Ջլղավար

Ջլղավար

արոտավայր

Կոտրատածի հրատեղ

Կոտրատածի հրատեղ

խոտհարք

Ջհանգիրին պատ

Ջհանգիրին պատ

արոտավայր

Մեյդանի արտատեղ

Մեյդանի արտատեղ

արոտավայր

Մեյդանի ախպյուր

Մեյդանի ախպյուր

արոտավայր

Ծակ քար

Ծակ քար

թփուտ

Կևերքին կալ

Կևերքին կալ

արոտավայր

Ճըղպրաթաղ

Ճըղպրաթաղ

արոտավայր

Մեծ-մեծ քարեր

Մեծ-մեծ քարեր

արոտավայր

Կապեն ծյոր

Կապեն ծյոր

թփուտ

Տկողնոտի ծյոր

Տկողնոտի ծյոր

արոտավայր

Խոնչա ախպյուր

Խոնչա ախպյուր

արոտավայր

Կապեն ճյուր

Կապեն ճյուր

թփուտ

Բղրամանց ախպյուր

Բղրամանց ախպյուր

արոտավայր

Սարքիջանեն պատ

Սարքիջանեն պատ

արոտավայր

Նովեն ծյոր

Նովեն ծյոր

թփակալած արոտ

Նովեն տակ

Նովեն տակ

արոտավայր

Յաստան

Տափարակ

ավերված գյուղ

Վըերսեն յալ

Վըերսեն թումբ

թփակալած արոտ

Խաչին ծյոր

Խաչին ծյոր

թփակալած արոտ

Խաչեր

Խաչեր

քանդված գյուղ

Կարմիր տափ

Կարմիր տափ

թփուտ

Վետած ախպյուր

Վետած ախպյուր

թփակալած արոտ

Մակին տափ

Մակին տափ

արոտավայր

Հնձանա հողեն ծյոր

Հնձանա հողեն ծյոր

թփակալած արոտ

Հնձանա հող

Հնձանա հող

վարելահող

Հնձանա թումբ

Հնձանա թումբ

թփակալած արոտ

Վարթոտեն ճյուր

Վարթոտեն ճյուր

արոտավայր

Վարթոտ

Վարթոտ

արոտավայր

Վարթոտեն թումբ

Վարթոտեն թումբ

արոտավայր

Սոնահող

Սոնահող

արոտավայր

Ավաքենց բաղ

Ավաքենց բաղ

խոտհարք

Խանարոտի քերծ

Խանարոտի քերծ

ժայռ

Թթո ճյուր

Թթո ճյուր

արոտավայր

Թթո ճյուր

Թթո ճյուր

աղբյուր

Վետած ախպյուր

Վետած ախպյուր

աղբյուր

Բղթամանց ախպյուր

Բղթամանց ախպյուր

աղբյուր

Մեծ ախպյուր

Մեծ ախպյուր

աղբյուր

Խոնչա ախպյուր

Խոնչա ախպյուր

աղբյուր

Կապեն ճյուր

Կապեն ճյուր

գետակ

22.

Չափար

Չափար

Չափար

Գյուղ

Իմերետ գյարվանդ

Քարահունջ

գյուղատեղի

Աղդաբան

Խաչախպյուր

գյուղատեղի

Ազուն քար

Ազուն քար

Ժայռ

Ակնաջուր

Ակնաջուր

գետակ

Ամիրբարեն ճըղպրոտ

Ամիրբարեն ճըղպրոտ

այգի

Աստամբեյին դիքը

Մանանա սարի դիք

հանդ

Նժույգասար

Նժույգասար

լեռնաշղթա

Արիք

Արիք

գետակ

Ապունց տափ

Ապունց տափ

արոտավայր

Բագանց հարթ

Բագանց հարթ

արոտավայր

Բալուն տափ

Բալուն տափ

արոտավայր

Բռուշ

Բռուշ

արոտավայր

Բռնչի ախպյուր

Բռնչի ախպյուր

աղբյուր

Կյռնենու գյունե

Կյռնենու գյունե

հանդ

Կյռներեն խութը

Կյռներեն խութը

բարձունք

Գլգլան ախպյուր

Գլգլան ախպյուր

աղբյուր

Գյուրգհատ

Գյուրգհատ

լեռնաշղթա

Կյումըտեղեր

Կյումըտեղեր

ֆերմայի ավերակներ

Ուղտատեղ

Ուղտատեղ

ձոր

Տիրքին թումբ

Տիրքին թումբ

բարձունք

Վանունց ախպյուր

Վանունց ախպյուր

աղբյուր

Զանուն վերեկածը

Զանուն վերեկածը

արոտավայր

Էրման ախպյուր

Էրման ախպյուր

աղբյուր

Թամբան ախպյուր

Թամբան ախպյուր

աղբյուր

Թուխմանուկ

Թուխմանուկ

արոտավայր

Թունուն տափ

Թունուն տափ

այգի

Ժամին բլուր

Ժամին բլուր

բլուր

Լալայանեն ախպյուր

Լալայանեն ախպյուր

աղբյուր

Խազազի ծյոր

Խազազի ծյոր

ձոր

Խաչեն ախպյուր

Խաչեն ախպյուր

աղբյուր

Խաչեն կալ

Խաչեն կալ

արոտավայր

Խընձղեն մաննը

Խընձղեն մաննը

բարձունք

Հակառակաբերդ

Հակառակաբերդ

ամրոց

Հինաս

Հինաս

եկեղեցի

Մատուռ

Մատուռ

մատուռ

Մեծ Բաղը

Մեծ Բաղը

այգի

Մեծ Կրավեր

Մեծ Կրավեր

կրահոր

Մեծ Ղուզե

Մեծ Ղուզե

արոտավայր

Մեծ տափ

Մեծ տափ

թփուտներ

Մինասին տափը

Մինասին տափը

արոտավայր

Նիկոլային տափը

Նիկոլային տափը

արոտավայր

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Շիրալի

Կիսաճահճուտ

ճահճոտ

Շորշոր ախպյուր

Արմենին ախպյուր

աղբյուր

Պլպլանեն ախպյուր

Պլպլանեն ախպյուր

աղբյուր

Պղտորագետ

Պղտորագետ

գետակ

Պողոս ճգնավոր

Պողոս ճգնավոր

սրբատեղի

Սաղունց թումբը

Սաղունց թումբը

բլուր

Սավադեն ախպյուր

Սավադեն ախպյուր

աղբյուր

Սըղսղան

Կոթին քար

Ժայռ

Տճարեն քարը

Տճարեն քարը

քարքարոտ

Տիկրանեն ախպյուր

Տիկրանեն ախպյուր

աղբյուր

Քարտաշեն ախպյուր

Քարտաշեն ախպյուր

աղբյուր

Քուրախպոր ախպյուր

Քուրախպոր ախպյուր

աղբյուր

Քրահունջ

Քրահունջ

գյուղատեղի

Օջախ

Օջախ

սրբատեղի

Ճըղըցտերերին կերեզմանոտ

Ճըղըցտերերին կերեզմանոտ

գերեզմանոց

Մանանասար

Մանանասար

լեռնաճյուղ

Մասուն եխծեն

Մասուն եխծեն

եկեղեցու ավերակ

Մրալեն խմհատ

Մրալեն խմհատ

արոտավայր

Մարիամ Աստվածածին

Մարիամ Աստվածածին

մատուռ

Մեծ Ընձուղավերը

Մեծ Ընձուղավերը

հորեր

Մեծ Կալեր

Մեծ Կալեր

արոտավայր

Սորփեն հարթը

Սորփեն հարթը

սրբատեղի

Քյուլումփու

Տըկողնոտա ախպյուր

թփուտներ

Հակառակաբերդ

Հակառակաբերդ

լեռնաճյուղ

23.

Պողոսագոմեր

Պողոսագոմեր

Պողոսագոմեր

Գյուղ

Ղազարահող

Ղազարահող

Գյուղ

Ուղտաքար

Ուղտաքար

ժայռ

Հուշահամալիր

Հուշահամալիր

հուշահամալիր

Արցախյան ազատամարտի հուշախպյուր

Արցախյան ազատամարտի հուշախպյուր

հուշաղբյուր

Սուրբ Ամենափրկիչ

Սուրբ Ամենափրկիչ

եկեղեցի

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

Բյագունց չխուր

Բյագունց տափ

վարելահող

Լլախկեն կլյոխ

Լլախկեն կլյոխ

վարելահող

Քչալանց խութ

Քչալանց խութ

վարելահող

Ջալալեն խըմհատ

Ջալալեն խըմհատ

խոտհարք

Կարապետին տեղ

Կարապետին տեղ

արոտավայր

Թանամանց յաստան

Թանամանց տափ

արոտավայր

Ադունց տեղ

Ադունց տեղ

արոտավայր

Կըզկըհատ

Կըզկըհատ

լեռ

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

24.

Վաղուհաս

Վաղուհաս

Վաղուհաս

համայնք

Ղլեն քար

Բերդաքար

ժայռ

Շեգունց թումբ

Շեգունց թումբ

բլուր

Ճեղացեն ծյոր

Ճեղացեն ծյոր

ձոր

Եղցի կտոր

Եղցի կտոր

թաղամաս

Կճողնի

Կճողնի

թաղամաս

Մտաղիս

Մտաղիս

գյուղատեղի

Մտաղիս

Մտաղիս

վարելահող

Ըրըվարեր

Ըրըվարեր

վարելահող

Թավ

Թավ

վարելահող

Հուղուծակեր

Հուղուծակեր

վարելահող

Նայունց տափ

Նայունց տափ

վարելահող

Նրկարարի յաստան

Ներկարարի տափ

վարելահող

Պյուլուր հող

Պյուլուր հող

վարելահող

Երե Վաղուհաս

Երե Վաղուհաս

վարելահող

Տանձոտ յաստան

Տանձոտ տափ

խոտհարք

Ղուզե

Ղուզե

վարելահող

Նովը կտրած

Նովը կտրած

արոտավայր

Տկոռիգի յաստան

Տկոռիգի տափ

արոտավայր

Սաքին կալ

Սաքին կալ

թումբ

Խուզլան

Խուզլան

արոտավայր

Աբիդոևեն տափ

Աբիդոևեն տափ

արոտավայր

Մանդուռ

Մանդուռ

խոտհարք

Եղծը կտորեն մատուռ

Եղծը կտորեն մատուռ

սրբավայր

Կարմիր վանք

Կարմիր վանք

եկեղեցի

Մարիամ քաղաք

Մարիամ քաղաք

եկեղեցի

Սուրբ Մարիամ Աստվածածին

Սուրբ Մարիամ Աստվածածին

եկեղեցի

Հուշարձան 1941-1945 թթ. և Արցախյան ազատամարտի

Հուշարձան 1941-1945 թթ. և Արցախյան ազատամարտի

հուշահամալիր

Շենին ախպյուր

Շենին ախպյուր

աղբյուր

Շոխկաթեն ախպյուր

Շոխկաթեն ախպյուր

աղբյուր

Կովախաչին ախպյուր

Կովախաչին ախպյուր

աղբյուր

Կուքին ախպյուր

Կուքին ախպյուր

աղբյուր

Դահնակ ախպյուր

Դահնակ ախպյուր

աղբյուր

Վարդանեն կյումեր

Վարդանեն կյումեր

արոտավայր

Խաթրավանք եկեղեցի

Խաթրավանք եկեղեցի

եկեղեցի

Չիչա բերդ

Չիչա բերդ

ամրոց

25.

Վանք

Վանք

Վանք

գյուղ

Գարդան

Գարդան

խոտհարք

Եղեն ախպյուր

Եղեն ախպյուր

խոտհարք

Շինատեղ

Շինատեղ

խոտհարք

Բլանց դիքավար

Բլանց դիքավար

խոտհարք

Բախճոտ

Բախճոտ

խոտհարք

Նահատակի թումբ

Նահատակի թումբ

լեռ

Թունունց տեղ

Թունունց տեղ

թփակալած արոտ

Տափլակ քար

Տափլակ քար

խոտհարք

Գյադուկ

Գյադուկ

վարելահող

Չլինգին թումբ

Չլինգին թումբ

խոտհարք

Հկեղան

Հկեղան

խոտհարք

Տանա հող

Տանա հող

վարելահող

Բլարանց տեղ

Բլարանց տեղ

վարելահող

Հող ախպյուր

Հող ախպյուր

խոտհարք

Տանիելենի տափ

Տանիելենի տափ

թփակալած արոտ

Ղուշին հող

Թռչնահող

վարելահող

Քիրդ ախպյուր

Քիրդ ախպյուր

խոտհարք

Կասրա գյոլ

Կասրա լիճ

լճակ

Բղրամանց տեղ

Բղրամանց տեղ

վարելահող

Սզնուտեն թումբ

Սզնուտեն թումբ

վարելահող

Խմրահունց

Խմրահունց

վարելահող

Ջհանգիրանց տափ

Ջհանգիրանց տափ

վարելահող

Կրիքորանց տեղ

Կրիքորանց տեղ

խոտհարք

Բրհղեցը կլյոխը

Բրհղեցը կլյոխը

խոտհարք

Մեծունց տեղ

Մեծունց տեղ

խոտհարք

Գալջուկներ

Գեղջուկներ

խոտհարք

Մրկին տեղ

Մրկին տեղ

վարելահող

Սունանց տեղ

Սունանց տեղ

խոտհարք

Վարթունց տեղ

Վարթունց տեղ

վարելահող

Ծեքատուս

Ծեքատուս

խոտհարք

Խաչի հող

Խաչի հող

վարելահող

Բլանց տեղ

Բլանց տեղ

խոտհարք

Թուփ քոլ

Թուփ քոլ

վարելահող

Էրգան հող

Էրգան հող

վարելահող

Թլիշին խաչ

Թլիշին խաչ

խոտհարք

Բիրանին ծյոր

Բիրանին ծյոր

խոտհարք

Փոնթին բաղ

Փոնթին բաղ

վարելահող

Պտըռանանց խութ

Պտըռանանց խութ

թփակալած արոտ

Աբունց տեղ

Աբունց տեղ

թփակալած արոտ

Բղթամանց տեղ

Բղթամանց տեղ

խոտհարք

Վելին հող

Վելին հող

վարելահող

Քոհնա բաղ

Հին բաղ

վարելահող

Ընձանա հող

Ընձանա հող

վարելահող

Թլենի

Թլենի

վարելահող

Թավ

Թավ

վարելահող

Շղճատափ

Շղճատափ

վարելահող

Զանունց տեղ

Զանունց տեղը

վարելահող

Սահականց ծյոր

Սահականց ծյոր

վարելահող

Յրղանեն կլյոխ

Փլվածքեն կլյոխ

վարելահող

Ղուլին հող

Ղուլունց հող

վարելահող

Վելունց ծյոր

Վելունց ծյոր

վարելահող

Էրգյան հող

Էրգյան հող

վարելահող

Կրկժահող

Կրկժահող

վարելահող

Տնըերգիր

Տնըերգիր

վարելահող

Ուրղունա հող

Ուրղունա հող

վարելահող

Չընչըխներեն կլյոխ

Չընչըխներեն կլյոխ

վարելահող

Ներքե խաչի հող

Ներքե խաչի հող

վարելահող

Ղզլհող

Կարմիրհող

արոտավայր

Չնչխներեն տակը

Չնչխներեն տակը

վարելահող

Կալի հող

Կալի հող

արոտավայր

Գորգա ծյոր

Գորգա ծյոր

վարելահող

Սահլա տափ

Սահլա տափ

վարելահող

Ղլանց վանուն տեղ

Ղլանց վանուն տեղը

վարելահող

Ջվադեն տափ

Ջվադեն տափ

խոտհարք

Լըլխկենե

Լըլխկենե

խոտհարք

Պառավա ծյոր

Պառավա ծյոր

արոտավայր

Վնեսա հող

Վնեսա հող

արոտավայր

Միչի խութ

Միչի խութ

խոտհարք

Աթախ

Աթախ

խոտհարք

Կաղնուտ տակ

Կաղնուտ տակ

խոտհարք

Սվքարա տակ

Սվքարա տակ

արոտ

Սվաքար

Սվաքար

ժայռ

Գանձասար

Գանձասար

սար

Պեխահող

Պեխահող

արոտավայր

Կռանեն տեղ

Կռանեն տեղ

արոտավայր

Տանձուտ

Տանձուտ

արոտավայր

Սայունց կումեր

Սայունց կումեր

արոտավայր

Խնձարա հող

Խնձարա հող

արոտավայր

Քոլատակ

Քոլատակ

արոտավայր

Նովեր

Նովեր

արոտավայր

Փոքր նովեր

Փոքր նովեր

արոտավայր

Մեծ տափ

Մեծ տափ

արոտավայր

Մոշուտ չխուր

Մոշուտ տափ

արոտավայր

Մուսայելին խըմհատ

Մուսայելին խըմհատ

արոտավայր

Սաքին խըմհատ

Սաքին խըմհատ

արոտավայր

Խչնա կետ

Խչնա կետ

գետ

Պառավածյորի կետ

Պառավածյորի կետ

գետ

Մզրին կետ

Մզրին կետ

գետակ

Վանքեն ախպյուր

Վանքեն ախպյուր

աղբյուր

Սայունց ախպյուր

Սայունց ախպյուր

աղբյուր

Տունգին ախպյուր

Տունգին ախպյուր

աղբյուր

Տանին ախպյուր

Տանին ախպյուր

աղբյուր

Գեղջուկ ախպյուր

Գեղջուկ ախպյուր

աղբյուր

Հոռ ախպյուր

Հոռ ախպյուր

աղբյուր

Ռուզանանց ախպյուր

Ռուզանանց ախպյուր

աղբյուր

Գյուլասին ախպյուր

Գյուլասին ախպյուր

աղբյուր

Փսնորթա ախպյուր

Փսնորթա ախպյուր

աղբյուր

Պեխին ախպյուր

Պեխին ախպյուր

աղբյուր

Ակոփ ախպյուր

Ակոփ ախպյուր

աղբյուր

Ղզլհողի ախպյուր

Կարմիր ախպյուր

աղբյուր

Գանձասար

Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի

վանքի համալիր

26.

Վարդաձոր

Վարդաձոր

Վարդաձոր

գյուղ

Խաչին յալ

Խաչին թումբ

բլուր

Գունգուլմազ

Մթնածյոր

թումբ

Տիրքին յալ

Տիրքին թումբ

թումբ

Կերեզմանոտեն թումբ

Կերեզմանոտեն թումբ

թումբ

Գոդակ սար

Կարճասար

բլուր

Դերին յալ

Դերին թումբ

թումբ

Կոբրին յալ

Կոբրին թումբ

թումբ

Ծակ ախպյուր

Ծակ ախպյուր

ձոր

Սուսուլ ճյուր

Սուսուլ ճյուր

ձոր

Ամբարին ճյուր

Ամբարին ճյուր

աղբյուր

Մելիքանց ախպյուր

Մելիքանց ախպյուր

աղբյուր

Քոհնա քահրիզ

Հին քահրիզ

աղբյուր

Սանդրած ախպյուր

Սանդրած ախպյուր

աղբյուր

Փարսադանանց ախպյուր

Փարսադանանց ախպյուր

աղբյուր

Մակեդոնեն ճըղպրոտ

Մակեդոնեն ճըղպրոտ

աղբյուր

Պեխուն ախպյուր

Պեխուն ախպյուր

աղբյուր

Տաշեղ յալ

Տաշեղ թումբ

բլուր

Օրթեն ծյոր

Միջին ծյոր

արոտավայր

Կյողեն հող

Կյողեն հող

արոտավայր

Լիճին տափ

Լճին տափ

արոտավայր

Մելիքանց տափ

Մելիքանց տափ

արոտավայր

Չոբանանց տափ

Չոբանանց տափ

խոտհարք

Հանքավայր-1

Հանքավայր-1

հանքավայր

Հանքավայր-2

Հանքավայր-2

հանքավայր

Մելիք Ալավերդու ամրոց

Մելիք Ալավերդու ամրոց

ամրոց

Շինատեղ

Շինատեղ

գյուղատեղի

Սուրբ Աստվածածին

Սուրբ Աստվածածին

եկեղեցի

Հուշահամալիր

II Աշխարհամարտումի և Արցախյան գոյամարտի

հուշարձան

Միջին հող

Միջին հող

թաղամաս

Գյունեթաղ

Գյունեթաղ

թաղամաս

Բաղեր

Բաղեր

թաղամաս

Հին հանգիստարան

Հին հանգիստարան

հին գերեզմանոց

Հանգիստարան

Հանգիստարան

գերեզմանոց

27.

Քոլատակ

Քոլատակ

Քոլատակ

գյուղ

Լելախկ

Լելախկ

արոտավայր

Դիքավար

Դիքավար

վարելահող

Քմծարա խութ

Քմծարա խութ

վարելահող

Բաղեն կլոխ

Բաղեն կլոխ

խոտհարք

Կանաչ ծով

Կանաչ ծով

արոտավայր

Նշխարքի ճյուր

Նշխարքի ճյուր

արոտավայր

Լենջին տակ

Լենջին տակ

վարելահող

Բալունց ախպյուր

Բալունց ախպյուր

թփուտ- արոտավայր

Ազունց ախպյուր

Ազունց ախպյուր

արոտավայր

Սվաղեն տափ

Սվաղեն տափ

վարելահող

Էրկու փոսեր

Էրկու փոսեր

վարելահող

Վերին թթո ճյուր

Երե թթո ճյուր

վարելահող

Թթո ճյուր

Թթո ճյուր

թփուտներ

Հաղթատափ

Հաղթատափ

արոտավայր

Հակոբավանք

Հակոբավանք

անտառ

Կյուլեն խութ

Կյուլեն խութ

արոտավայր

Կթեվանի ճյուր

Կթեվանի ճյուր

արոտավայր

Լելախկեն թումբ

Լելախկեն թումբ

թփուտ արոտ

Ուզուն թալա

Էրկան բացատ

արոտավայր

Աղաց կալեր

Աղաց կալեր

արոտավայր

Շվաքեն հող

Շվաքեն հող

արոտավայր

Խոխանաբերդ

Խոխանաբերդ

անտառ

Ղլեն քար

Բերդա քար

անտառ լեռ

Դարպասներ

Դարպասներ

լեռ

Տընջրեն տակ

Տընջրեն տակ

արոտավայր

Միրիքներա սըեռ

Միրիքներա սըեռ

արոտավայր

Բեշտան

Բեշտան

արոտավայր

Կոշիկ անապատ

Կոշիկ անապատ

անտառ

Նովեն պառակ

Նովեն պառակ

արոտավայր

Հնձանա ճյուր

Հնձանա ճյուր

անտառ

Պիլոր ճյուր

Պիլոր ճյուր

անտառ

Ռուբենին տափ

Ռուբենին տափ

արոտավայր

Քռոճ ճյուր

Քռոճ ճյուր

արոտավայր

Հարամ ճյուր

Հարամ ճյուր

թփուտ

Քարեն կլյոխ

Քարեն կլյոխ

արոտավայր

Խնդողնուտ

Խնդողնուտ

արոտավայր

Ջրաղաց

Ճեղաց

վարելահող

Հացոտեն խութ

Հացոտեն խութ

անտառ

Սրենի

Սրենի

վարելահող թփուտ

Կյողեն ախպյուր

Կյողեն ախպյուր

արոտավայր

Խոխանաբերդ

Խոխանաբերդ

բերդ

Դարբասներ

Դարբասներ

բերդ

Ղլեն քար

Բերդա քար

բերդ

Հակոբավանք

Հակոբավանք

վանք

Քոլատակ

Քոլատակ

գետ

Կթևանա ճյուր

Կթևանա ճյուր

գետ

Վանքեն տակե ախպյուր

Վանքեն տակե ախպյուր

աղբյուր

Տկողնեն ախպյուր

Տկողնեն ախպյուր

աղբյուր

Կյողեն ախպյուր

Կյողեն ախպյուր

աղբյուր

Թթո ճյուր

Թթո ճյուր

աղբյուր

Երե թթո ճյուր

Երե թթո ճյուր

աղբյուր

Բալունց ախպյուր

Բալունց ախպյուր

աղբյուր

Ազունց ախպյուր

Ազունց ախպյուր

աղբյուր

Կոշիկ անապատ

Կոշիկ անապատ

վանքի համալիր

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի պաշտոնակատար Ս. Արզումանյան