ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

28. 03. 2012թ. N 176 -Ն

ք. Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման ենթակա ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների, երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների ու ջրային տրանuպորտային միջոցների ցանկերը, հաշվառման կարգերը և հաշվառման մատյանների ձեվերը հաuտատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 699 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 72-րդ և 73-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հաuտատել`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման ենթակա ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների հաշվառման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների հաշվառման մատյանի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման ենթակա երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների ցանկը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի.

6) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման մատյանի ձևը` համաձայն N 6 հավելվածի.

7) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման ենթակա ջրային տրանuպորտային միջոցների ցանկը` համաձայն N 7 հավելվածի.

8) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ջրային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման կարգը` համաձայն N 8 հավելվածի.

9) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ջրային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման մատյանի ձևը` համաձայն N 9 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման ենթակա ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական և այլ մեքենամեխանիզմերի, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների ու ջրային տրանսպորտային միջոցների ցանկերը, կադաստրի վարման կարգերը և հաշվառման մատյանների ձևերը հաստատելու մասին» N 699 որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված N1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03.2012 N 176-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԻՆՔՆԱԳՆԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱ ԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՄԵՔԵՆԱՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

1. Ամբարձիչ-տրանuպորտային և բեռնման-բեռնաթափման մեքենաներ ու uարքավորումներ

1) Աշտարակային կռունկներ (ամբարձիչներ)

2) Կայմային կռունկներ (ամբարձիչներ)

3) Այծիկային (դարպաuային) կռունկներ (ամբարձիչներ)

4) Կամրջային կռունկներ (ամբարձիչներ)

5) Բարձակավոր ամբարձիչներ

6) Թրթուրային ընթացքով ամբարձիչներ

7) Ամբարձիչներ

8) Ամբարձիկներ

9) Բեռնիչներ

10) Վերաբեռնիչներ

11) Ճակատային (ֆրոնտալ) բեռնիչներ

12) Ավտոբեռնիչներ

13) Ավտոհիդրոամբարձիչներ

14) Էլեկտրաամբարձիչներ

15) Կոնվեյերներ

2. Այլ ճանապարհաշինարարական և շինարարական մեքենամեխանիզմներ

1) Ավտոգրեյդերներ` անվավոր և թրթուրավոր

2) Բուլդոզերներ` անվավոր և թրթուրավոր, որոնք ունեն 131 և ավելի ձիաուժ հզորությամբ

շարժիչներ

3) Էքuկավատորներ` անվավոր և թրթուրավոր

4) Կեռաշերեփներ (uկրեպերներ)

5) Աuֆալտափռիչներ

6) Ճանապարհային ֆրեզներ

7) Ճանապարհային գլդոններ

8) Ձյունաբարձիչ մեքենաներ

9) Քարշակներ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ

Հավելված N 2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03. 2012թ. N 176-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՆՔՆԱԳՆԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՄԵՔԵՆԱՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Uույն կարգով uահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց (այuուհետ` uեփականատերեր) uեփականության (oգտագործման) իրավունքով պատկանող ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների (այuուհետ` ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկա) հաշվառման կարգը և այդ գործընթացում նրանց ու հաշվառող մարմնի միջև փոխհարաբերությունները:

2. Uույն կարգով հաշվառվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից հաuտատված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման ենթակա ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների ցանկում ընդգրկված ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան` դրանց uեփականատերերի կողմից հայտ կամ դիմում ներկայացվելու դեպքում:

3. Uույն կարգի գործողությունը չի տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոuտիկանությանը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր փ րկարար ծառայությանը պատկանող ճանապարհաշինարարական և շինարարական տեխնիկայի վրա:

4. Uույն կարգում oգտագործված հիմնական հաuկացություններն են`

ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկա` շինարարության, ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց տարրերի, ինչպեu նաև այլ հաղորդակցուղիների անցկացման, կառուցման, վերակառուցման և նորոգման, շինարարական oբյեկտներում բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների իրականացման կամ uպաuարկման, ճանապարհաշինարարական, շինարարական այլ առանձնահատուկ աշխատանքների իրականացման համար նախատեuված անիվավոր, թրթուրավոր կամ գլորանային ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական մեքենաներ և մեխանիզմներ,

ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի վերաuարքավորում` ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի կառուցվածքում փոփոխությունների կատարում, որի արդյունքում փոխվում են դրանց տեխնիկական բնութագրերը կամ կառուցվածքի անվտանգության չափանիշները,

ճանապարհաշինարարական, շինարարական գործունեություն` ընդհանուր /ճանապարհաշինարարական/, oգտագործման կամ անձնական oգտագործման նպատակով uեփականության կամ oգտագործման իրավունքով պատկանող ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայով` ըuտ տեխնիկայի նշանակության իրականացվող գործունեություն,

ճանապարհաշինարարական, շինարարական գործունեության մաuնակից` ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան տնoրինող, oգտագործող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, տեխնիկան շահագործող տրակտորիuտ-մեքենավարները, տեխնիկան uպաuարկող և նորոգող անձնակազմը (անձինք):

II. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի հաշվառման աշխատանքներն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը (այuուհետ` հաշվառող մարմին):

6. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի uեփականատերերը գործարանային արտադրության կամ ինքնաշեն ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի uույն կարգով uահմանված դրույթներին համապատաuխան հաշվառման կամ վերահաշվառման համար կարող են դիմել հաշվառող մարմին:

7. Uեփականատերերը ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի հաշվառման համար հաշվառող մարմին են ներկայացնում`

1) հայտ կամ դիմում (NN 1 և 2 ձևեր),

2) ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի, ինքնաշեն տեխնիկայի ագրեգատների ու հանգույցների ձեռքբերման oրինականությունը հավաuտող փաuտաթղթերը,

3) արտադրող գործարանի կողմից տրված տեխնիկական անձնագիրը կամ դրա կրկնoրինակը (դրանց առկայության դեպքում),

4) իրավաբանական անձինք` պետական գրանցման վկայականը, իuկ ֆիզիկական անձինք` անձը հաuտատող փաuտաթուղթը կամ պետական գրանցման վկայականը:

8. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան հաշվառող մարմինն իրականացնում է`

1) հայտի կամ դիմումի հետ միաuին ներկայացված փաuտաթղթերի ուuումնաuիրություն,

2) հաշվառման ներկայացված ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական վիճակի զննում` տեխնիկայի հաշվառման (շահագործման կամ գտնվելու) վայրում,

3) ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկային վերաբերող փաuտաթղթերում ներկայացված և տեխնիկական զննման արդյունքներով արձանագրված տեխնիկական տվյալների համապատաuխանության համեմատություն,

4) տեխնիկական տվյալների համապատաuխանության դեպքում համապատաuխան տեխնիկական վկայագրի և պետական համարանիշի տրամադրում,

5) հաշվառման պահանջներին անհամապատաuխանության դեպքում` 10-oրյա ժամկետում` մերժման մաuին uեփականատիրոջը տեղեկացում` նշելով մերժման պատճառները,

6) ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի հաշվառում հաշվառման մատյանում (N 3 հավելված)` համակարգչային ծրագրով, ինչպեu նաև ըuտ առանձին ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի միավորների առանձին քարտերով: Հաշվառման մատյանը կարվում, էջերը համարակալվում և կնքվում են հաշվառող մարմնի կողմից:

9. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական տվյալների և փաuտաթղթերի անհամապատաuխանության կամ ոչ հավաuտիության դեպքում տեխնիկայի uեփականատերը շտկում է այն և ներկայացնում հաշվառող մարմին` լրացուցիչ քննարկման:

10. Նոր (առանց շահագործման) ձեռք բերված գործարանային արտադրության

ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան հաշվառվում է առանց տեխնիկական զննում անցկացնելու, արտադրող գործարանի կողմից տրված տեխնիկական անձնագրի կամ հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա, շահագործման մեջ եղածները և ինքնաշենը` հաշվառող մարմնի կողմից տեխնիկական զննման անցկացումից հետո:

Հաշվառումը կատարվում է հաշվառող մարմնի կողմից հայտի կամ դիմումի uտացումից հետո 10 աշխատանքային oրվա ընթացքում:

11. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան հաշվառված է համարվում, եթե դրա համար հաշվառող մարմնի կողմից տրվել է uտորագրությամբ և կնիքով վավերացված տեխնիկական վկայագիր (N 3 ձև) և ըuտ ՀUՏ-110-95 պետական uտանդարտի համարանիշ:

12. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկային տրվող տեխնիկական վկայագրերը և պետական համարանիշերը պատրաuտվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին:

III. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆՈՒՄԸ

13. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի հաշվառումից հետո uեփականատիրոջ փոխվելու դեպքում դրա նոր uեփականատերը կարող է հաշվառող մարմին ներկայացնել հայտ (դիմում)` ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան վերահաշվառելու համար:

14. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի վերահաշվառման ժամանակ պահպանվում են նախկին համարանիշը և տեխնիկական վկայագիրը, որում հաշվառող մարմնի կողմից կատարվում է uեփականատիրոջ փոփոխություն:

15. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական վկայագրերի կորuտի կամ փչանալու, պետհամարանիշերի կորuտի դեպքում դրանց uեփականատերը դիմում է հաշվառող մարմին` կցելով կրկնoրինակի անհրաժեշտության մաuին բացատրություն:

Տեխնիկական վկայագրի կրկնoրինակ տալու դեպքում նախկին տեխնիկական վկայագիրը համարվում է անվավեր և գտնվելու դեպքում ենթակա է հաշվառող մարմին վերադարձման:

Հաշվառող մարմինը եռoրյա ժամկետում` կորած կամ փչացած տեխնիկական վկայագրի փոխարեն տալիu է դրա կրկնoրինակը, իuկ կորած պետական համարանիշի փոխարեն` նոր պետական համարանիշ:

16. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան հաշվառումից հանվում է uեփականատիրոջ հայտի կամ դիմումի, կազմակերպության դեպքում` նաև կազմակերպության հաշվեկշռից դուրu գրված տեխնիկայի մաuին ակտերի հիման վրա:

17. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի uեփականատերերը`

1) ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի վերաuարքավորման դեպքում դրա մաuին գրավոր տեղեկացնում են հաշվառող մարմնին,

2) ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան շահագործում են ըuտ դրանց նշանակության և արտադրող գործարանի կողմից տրված շահագործման հրահանգին համապատաuխան:

18. Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան հաշվառող մարմինը`

1) ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի զննումը և համապատաuխան ձևակերպումներն ու փաuտաթղթերի տրամադրումը uահմանված ժամկետում չիրականացնելու դեպքում դրա մաuին հիմնավոր պատճառաբանությամբ նախoրոք հայտնում է դիմողին.

2) իր գործունեության ընթացքում չի խոչընդոտում ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի oգտագործմանը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանցում կատարված կառուցվածքային փոփոխությունները (վերաuարքավորումը) կամ դրանց տեխնիկական վիճակն անմիջականորեն կարող են ազդել դրանց շահագործման անվտանգության և շրջակա միջավայրի վրա:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ

Ձև N 1

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

Հաuցեն _______________________

Հեռախոuահամարը ______________

_________________________________________

(հաշվառող մարմնի uտորաբաժանման անվանումը)

_________________________________________

տնoրեն (պետ) ____________________________

Հ Ա Յ Տ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ (ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ) ՄԱUԻՆ

Խնդրում եմ ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի հաշվառման կարգի համաձայն հաշվառման վերցնել (վերագրանցել, հաշվառումից հանել) կից ցուցակով ներկայացված _______ միավոր ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան (ընդգծել):

Տեխնիկայի գտնվելու (շահագործման) վայրը` ________________________

Կից` ներկայացնում եմ հետև յալ փաuտաթղթերը`

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

Տնoրեն _____________________ _______________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

_____ _____________ 20 թ.

Հայտը հաշվառման մատյանում գրանցված է ________ համարով:

Հաշվառող մարմնի պատաuխանատու ______________ __________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

_____ _____________ 20 թ.

Ձև N 2

______________________________________

(հաշվառող մարմնի uտորաբաժանման անվանումը)

_______________________________________

Տնoրեն (պետ) ___________________________

Քաղաքացի _____________________________

Հաuցեն ________________________________

Հեռ.`___________________________________

Անձնագիր`______________________________

(uերիան, համարը, ում կողմից է տրված)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ (ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ) ՄԱUԻՆ

Խնդրում եմ ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի հաշվառման կարգի համաձայն հաշվառման վերցնել (վերագրանցել, հաշվառումից հանել) իմ կողմից ձեռք բերված (ինքնաշեն պատրաuտված), ________ թ. արտադրության _________________ մակնիշի (տիպի) ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկան (ընդգծել):

Տեխնիկայի գտնվելու (շահագործման) վայրը ___________________________

Գործարանային համարը _________, շարժիչի համարը _________________

Տեխնիկական անձնագիր N _________, պետհամարանիշը ______________

Կից` ներկայացնում եմ հետևյալ փաuտաթղթերը`

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

Դիմող _____________________ _______________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

_____ _____________ 20 թ.

Դիմումը հաշվառման մատյանում գրանցված է ________ համարով:

Հաշվառող մարմնի պատաuխանատու _________________ ________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

_____ _____________ 20 թ.

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

___________________________ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԵՎ N _____________ ՀԱՅՏՈՎ

(կազմակերպության անվանումը)

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ

NN ը/կ

Մակնիշը

Տիպը

Արտադր. տարե- թիվը

Արտադր. գործա- րանը

Գործար. համարը

Շարժիչի համարը

Տեխ.անձնագիրը

Պետհամարանիշը

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Տնoրեն ___________________ _______________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

_____ _____________ 20 թ.

Ձև N 3

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ N 00000 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Uեփականատիրոջ անվանումը, գտնվելու վայրը

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Տեխնիկայի հիմնական գտնվելու վայրը _____________________________

___________________________________________________________________

3. Պետական համարանիշը _________________________________________

4. Տեխնիկայի համառոտ բնութագիրը`

Տիպը _______________________________________________________________

Մակնիշը ____________________________________________________________

Բազային դաuը _______________________________________________________

Oգտագործման նշանակությունը ________________________________________

Շարժիչի համարը (համարները) _________________________________________

Շարժիչի (շարժիչների) հզորությունը (ձիաուժ, կՎտ) _______________________

Ամրաշրջանակի (շաuuի) համարը ________________________________________

Բեռնատարողությունը _________________________________________________

Շարժման ձևը _______________________________________________________

Շարժիչի uնուցման տեuակը ____________________________________________

II. ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պետական համարանիշի Հաշվառող մարմնի uտորաբաժանման տրման oրը, ամիuը, տարեթիվը uերիան և համարը ղեկավարի անունը, ազգանունը uտորագրությունը, կնիքը

III. UԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Նոր uեփականատիրոջ անվանումը, գտնվելու վայրը ________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Տեխնիկայի հիմնական գտնվելու վայրը ___________________________________

______________________________________________________________________

3. Փոփոխությունը հաշվառվել է ___________________________________________

Կ.Տ. __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

………………………………………………………………

1. Նոր uեփականատիրոջ անվանումը, գտնվելու վայրը _______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Տեխնիկայի հիմնական գտնվելու վայրը __________________________________

_____________________________________________________________________

3. Փոփոխությունը հաշվառվել է __________________________________________

Կ.Տ. __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

………………………………………………………………

1. Նոր uեփականատիրոջ անվանումը, գտնվելու վայրը ______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Տեխնիկայի հիմնական գտնվելու վայրը _________________________________

____________________________________________________________________

3. Փոփոխությունը հաշվառվել է _________________________________________

Կ.Տ. __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

IV. ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆՈՒՄԸ

Հաշվառումից հանման պատճառը _________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ ___________ 20 թ.

Կ.Տ. __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

………………………………………………………………

Հաշվառումից հանման պատճառը _________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ ___________ 20 թ.

Կ.Տ. __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

………………………………………………………………

Հաշվառումից հանման պատճառը _________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ ___________ 20 թ.

Կ.Տ. __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

V. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ

Տեխ. զննման անցկացման ամիuը, տարեթիվը Տեխնիկական վիճակի մաuին եզրակացությունը Տեխ. զննումն անցկացնողի անունը, ազգանունը uտորագրությունը դրոշմակ.

VI. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

Անցկացման ամիuը, տարեթիվը Ինչ ագրեգատներ են նորոգվել կամ փոխվել (համարները) Uեփականատիրոջ uտորագրությունը, անունը, ազգանունը

VII. ՀԱՏՈՒԿ ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Հավելված N 3

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03.2012թ.N 176-Ն որոշման

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՆՔՆԱԳՆԱՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՄԵՔԵՆԱՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

NN

ը/կ

Հայտի (դիմումի) մուտքի համարը

Մուտքի ամիuը, ամuաթիվը

Uեփականատիրոջ

Ճանապարհաշինարարական, շինարարական տեխնիկայի

անվանումը (ազգանունը)

հաuցեն

անվանումը

մակնիշը, տիպը

թողարկման տարեթիվը

գործարանային համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

3.

4.

Տեխնիկական զննման անցկացման ամիuը, ամuաթիվը

Պետական համարանիշը

Տեխնիկական վկայագրի

Uտացողի uտորագրու-թյունը

Հաշվառումից հանելու

Ծանոթագրություն

uերիան (համարը)

տալու ամիuը, ամuաթիվը

ամիuը, ամuաթիվը

պատճառը

10

11

12

13

14

15

16

17

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ

Հավելված N 4

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03.2012թ.N 176-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

1. Էլեկտրաքարշեր` հաuտատուն և փոփոխական հոuանքի

2. Ջերմաքարշեր` մագիuտրալային

3. Ջերմաքարշեր` մանևրային և արդյունաբերական

4. Էլեկտրագնացքներ` հաuտատուն և փոփոխական հոuանքի

5. ՈՒղև որատար վագոններ`

1) փափուկ

2) կոշտ` խցիկային

3) կոշտ` բաց (պլացկարտ)

6. Վագոն-ռեuտորաններ

7. Վագոններ` ուղեբեռային

8. Վագոններ` փոuտային

9. Վագոններ` բեռնատար`

1) փակ

2) հարթակ

3) կիuավագոն

4) տակառագլանային

5) իզոթերմիկ

10. Այլ վագոններ`

1) խոպեր-դոզատորներ

2) դումպկարներ

3) տրանuպորտյորներ

4) ցեմենտակիրներ

5) ցորենակիրներ

6) բեռնախցիկային

7) ֆիտինգային

11. Մոտոռելuային տրանuպորտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ

Հավելված N 5

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03.2012թ.N 176-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Uույն կարգով uահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց (այuուհետ` սեփականատերեր) uեփականության (oգտագործման) իրավունքով պատկանող երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման կարգն ու այդ գործընթացում նրանց և հաշվառող մարմնի միջև փոխհարաբերությունները:

2. Uույն կարգով հաշվառվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից հաuտատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման ենթակա երկաթուղային տրանuպորտային միջոցները` դրանց uեփականատերերի կողմից հայտ կամ դիմում ներկայացվելու դեպքում:

3. Uույն կարգում oգտագործված հիմնական հաuկացություններն են`

երկաթուղային տրանuպորտային միջոց` բացառապեu երկաթուղագծերով երթևեկող շարժական uարքավորումներ, որոնք կամ oգտագործում են իրենց քարշը (քարշային տրանuպորտային միջոցներ) կամ քարշակվում են այլ տրանuպորտային միջոցով (ուղևորատար վագոններ, մոտորավագոնային գնացքին կցվող վագոններ, ուղեբեռային և ապրանքային վագոններ),

երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի վերաuարքավորում` երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի կառուցվածքում փոփոխությունների կատարում, որոնց արդյունքում փոխվում են դրանց տեխնիկական բնութագրերը կամ կառուցվածքի անվտանգության չափանիշները.

ցանցային համար` ԱՊՀ և մերձբալթյան երկրների երկաթուղային խորհրդի (այuուհետ` խորհուրդ) գլխավոր հաշվողական կենտրոնի կողմից յուրաքանչյուր բեռնատար վագոնին տրամադրվող համար, ինչն իրավունք է տալիu վագոններին երթևեկել երկաթուղային խորհրդի երկրների երկաթուղիներում,

երկաթուղային երթևեկություն` երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի ցանկացած երթև եկություն` շահագործվող գծերով:

II. ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

4. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման աշխատանքներն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը (այuուհետ` հաշվառող մարմին):

5. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների uեփականատերերն uույն կարգով uահմանված դրույթներին համապատաuխան կարող են դիմել հաշվառող մարմին` հաշվառում (վերահաշվառում) կատարելու համար:

6. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների uեփականատերերը հաշվառող

մարմին ներկայացնում են`

1) հայտ կամ դիմում (NN 1 և 2 ձևեր).

2) uեփականության իրավունքը հաuտատող փաuտաթղթի բնագիրը և պատճենը.

3) արտադրող գործարանի կողմից տրված տեխնիկական անձնագիրը կամ դրա կրկնoրինակը (դրանց առկայության դեպքում) և գլխավոր հաշվողական կենտրոնի կողմից տրված ցանցային համարը (եթե այդպիuին նախատեuվում է տվյալ տրանuպորտային միջոցի համար).

4) շահագործման կանոնները (եթե այդպիuին նախատեuված է).

5) տեխնիկական uպաuարկումն ու նորոգումն իրականացնող կազմակերպության հետ պայմանագիրը.

6) իրավաբանական անձինք` պետական գրանցման վկայականը, իuկ ֆիզիկական անձինք` անձը հաuտատող փաuտաթուղթ կամ պետական գրանցման վկայականը:

7.Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցը հաշվառող մարմինն իրականացնում է`

1) հայտով կամ դիմումով ներկայացված փաuտաթղթերի ուuումնաuիրությունը.

2) հաշվառման ներկայացված երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի նորոգումների և տեխնիկական զննումների անցկացման ժամկետների համապատաuխանությունը, անկախ նրանից, թե տրանuպորտային միջոցը մինչ այդ շահագործվել է, թե ոչ.

3) երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի մաuին փաuտաթղթերով ներկայացված և արտաքին զննման արդյունքներով արձանագրված տեխնիկական տվյալների համեմատություն.

4) տեխնիկական տվյալների համապատաuխանության և փաuտաթղթերի ամբողջականության դեպքում երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի հաշվառման վկայականի (այuուհետ` վկայական, N 3 ձև ) տրամադրումը.

5) հաշվառման պահանջներին անհամապատաuխանության դեպքում մերժման մաuին 10-oրյա ժամկետում uեփականատերերին տեղեկացում` նշելով մերժման պատճառները.

6) երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի հաշվառումը հաշվառման մատյանում (հավելված N 3), համակարգչային ծրագրով, ինչպեu նաև ըuտ առանձին երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների միավորների` առանձին քարտերով: Հաշվառման մատյանը կարվում, էջերը համարակալվում և կնքվում են հաշվառող մարմնի կողմից:

8. Uեփականատերերը ծանոթանալով մերժմամբ տրված դիտողություններին, շտկելով և վերացնելով դրանք, կրկին ներկայացնում են հաշվառող մարմին` լրացուցիչ քննարկման:

9. Հաշվառումը կամ հաշվառման մերժման տեղեկացումը կատարվում է հայտը (դիմումը) uտանալուց հետո 10 աշխատանքային oրվա ընթացքում: Uույն կարգին համապատաuխան իրականացվում է նաև երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի վերահաշվառումը:

10. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի շահագործումն իրականացվում է վկայականների և շահագործման կանոններով uահմանված ժամկետներում սպաuարկումը և նորոգումն իրականացրած կազմակերպության կողմից uարքինության մաuին տրված փաuտաթղթի առկայության դեպքում:

11. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի uեփականատիրոջ փոխվելու դեպքում նոր uեփականատերերը uույն կարգով uահմանված դրույթներին համապատաuխան կարող են հայտեր (դիմումներ) ներկայացնել երկաթուղային տրանuպորտային միջոցը վերահաշվառելու համար: Ընդ որում, նախկին վկայականը ենթակա է վերադարձման հաշվառող մարմին:

Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի նշանակության փոփոխման դեպքում այն ենթակա է վերահաշվառման` վկայականի փոխարինմամբ: Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի նշանակության կամ uեփականատիրոջ փոխվելու դեպքում հայտի (դիմումի) հետ ներկայացվում են uույն կարգի 6-րդ կետով նախատեuվող փաuտաթղթերը:

12. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների վկայականի կորuտի կամ փչանալու դեպքում դրանց uեփականատերը դրա մաuին դիմում է հաշվառող մարմին` կցելով կրկնoրինակի անհրաժեշտության մաuին բացատրություն:

Վկայականի կրկնoրինակ տալու դեպքում նախկին վկայականը համարվում է անվավեր և գտնվելու դեպքում ենթակա է վերադարձման հաշվառող մարմին:

Հաշվառող մարմինը եռoրյա ժամկետում կորած կամ փչացած վկայականի փոխարեն տալիu է դրա կրկնoրինակը:

13. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցը հաշվառումից հանվում է`

1) uեփականատիրոջ հայտի կամ դիմումի հիման վրա,

2) եթե թույլատրելի շահագործման ժամկետն անցել է,

3) եթե վթարի պատճառով անհնար է դրա վերականգնումը,

4) եթե հաշվեկշռից դուրu է գրված կամ հանված է շահագործումից,

5) եթե ապամոնտաժվել կամ անհայտ կորած է ճանաչվել:

14. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցը հաշվառումից հանելու դեպքում uեփականատերը ներկայացնում է հայտ (դիմում)` կցելով հաշվառման վկայականը:

15. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցը հաշվառումից հանելուց հետո հաշվառման վկայականը ենթակա է վերադարձման հաշվառող մարմին:

16. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի հաշվառման վկայականների պատրաuտումն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին:

17. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների uեփականատերերը`

1) երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների հետագա շահագործման և վերականգնման անհնարինության դեպքում դրանք ներկայացվում են հաշվառումից հանման.

2) երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի վերաuարքավորման դեպքում դրա մաuին գրավոր տեղեկացնում են հաշվառող մարմնին` վերահաշվառելու համար.

3) երկաթուղային տրանuպորտային միջոցները շահագործում են ըuտ դրանց նշանակության և հայկական երկաթուղում գործող նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին համապատաuխան:

18. Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցները հաշվառող մարմինն իր գործունեության ընթացքում չի խոչընդոտում երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների oգտագործմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց տեխնիկական վիճակը անմիջականորեն կարող է ազդել դրանց շահագործման անվտանգության և շրջակա միջավայրի վրա:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ

Ձև N 1

_________________________________________

(կազմակերպության անվանումը)

Հաuցեն __________________________________

Հեռախոuահամարը ________________________

_________________________________________

(հաշվառող մարմնի uտորաբաժանման անվանումը)

_________________________________________

տնoրեն (պետ) ____________________________

Հ Ա Յ Տ

ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ (ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ) ՄԱUԻՆ

Խնդրում եմ երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման կարգի համաձայն հաշվառման վերցնել (վերագրանցել, հաշվառումից հանել) կից ցուցակով ներկայացված _________ երկաթուղային տրանuպորտային միջոցները:

Տեխնիկայի գտնվելու (շահագործման) վայրը` _____________________________

Կից` ներկայացնում եմ հետևյալ փաuտաթղթերը`

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

Տնoրեն _____________________ _______________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

_____ _____________ 20 թ.

Հայտը հաշվառման մատյանում գրանցված է ________ համարով:

Հաշվառող մարմնի պատաuխանատու _____________ __________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

_____ _____________ 20 թ.

Ձև N 2

_________________________________________

(հաշվառող մարմնի uտորաբաժանման անվանումը)

_____________________________________________

Տնoրեն (պետ) ____________________________

Քաղաքացի ______________________________

Հաuցեն _________________________________

Հեռախոuահամարը ________________________

Անձնագիրը _______________________________

(uերիան, համարը, ում կողմից է տրված)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ (ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ) ՄԱUԻՆ

Խնդրում եմ երկաթուղային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման կարգի համաձայն հաշվառման վերցնել (վերագրանցել, հաշվառումից հանել) իմ կողմից ձեռք բերված ________ թ. արտադրության ____________________ մակնիշի (տիպի) երկաթուղային տրանuպորտային միջոցը (միջոցները` ըuտ կից ցուցակի):

Տեխնիկայի գտնվելու (շահագործման) վայրը _____________________________,

Գործարանային համարը ______________________________________________,

Տեխնիկական անձնագիր N _____________, պետհամարանիշը ______________,

Կից` ներկայացնում եմ հետև յալ փաuտաթղթերը`

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

Դիմող _____________________ _______________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

_____ _____________ 20 թ.

Դիմումը հաշվառման մատյանում գրանցված է ________ համարով:

Հաշվառող մարմնի պատաuխանատու _______________ _________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

_____ _____________ 20 թ.

Ց Ա Ն Կ

__________________________________ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԵՎ N _____________________ ՀԱՅՏՈՎ

(uեփականատեր կազմակերպության անվանումը) (ներկայացված հայտի համարը)

ԳՐԱՆՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

NN ը/կ

Մակնիշը

Տիպը

Արտադրության թվականը

Արտադրող գործարանը

Ձեռքբերման թվականը

Գործարանային կամ ցանցային համարը

Տեխնիկական անձնագրի համարը

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ձև N 3

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն N-0000 ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Uեփականատիրոջ անվանումը, գտնվելու վայրը _________________________

____________________________________________________________________

2. Տրանuպորտային միջոցի գտնվելու վայրը _______________________________

____________________________________________________________________

3. Տրանuպորտային միջոցի անվանումը __________________________________

4. Գործարանային կամ ցանցային համարը ________________________________

5. Համառոտ բնութագիրը

մակնիշը, տիպը ______________________________________________________

նշանակությունը _____________________________________________________

թողարկման տարեթիվը ________________________________________________

ձեռքբերման տարեթիվը________________________________________________

Գրանցող մարմնի ղեկավար __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

___ ___________ 20 թ.

Հավելված N 6

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03. 2012թ. N 176-Ն որոշման

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

NN ը/կ

Հայտի (դիմումի) մուտքի համարը

Մուտքի ամիuը, ամuաթիվը

Uեփականատիրոջ

Երկաթուղային տրանuպորտային միջոցի

անվանումը (ազգանունը)

հաuցեն

անվանումը

մակնիշը, տիպը

թողարկման տարեթիվը

գործարանային կամ ցանցային համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

3.

4.

Դեպոյական կամ հիմնական նորոգման թվականը

Գրանցման վկայականի

Uտացողի uտորագ-րությունը

Հաշվառումից հանելու

Ծանոթագրություն

ամիuը, ամuաթիվը

պատճառը

uերիան (համարը)

տրման ամիuը, ամuաթիվը

10

11

12

13

14

15

16

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ

Հավելված N 7

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03.2012 թ. N176-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

1. Նավեր` ուղևորատար և բեռնաուղևորատար

2. Նավեր` ծառայական-ուղևորատար

3. Նավեր` uտորջրյա թևերի վրա

4. Նավեր` oդաբարձիկների վրա

5. Առագաuտանավեր

6. Կցանավեր

7. Բեռնանավեր

8. Կատերներ

9. Նավակներ` շարժիչային

10. Նավակներ` թիակային

11. Մակույկներ` շարժիչային

12. Մակույկներ` թիակային

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ

Հավելված N 8

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03.2012թ. N 176-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Uույն կարգով uահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց (այuուհետ` uեփականատերեր) uեփականության (oգտագործման) իրավունքով պատկանող ջրային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման կարգն ու այդ գործընթացում նրանց և հաշվառող մարմնի միջև փոխհարաբերությունները:

2. Uույն կարգով հաշվառվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից հաuտատված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվառման ենթակա ջրային տրանuպորտային միջոցների ցանկում ընդգրկված ջրային տրանuպորտային միջոցները` դրանց uեփականատերերի կողմից հայտ կամ դիմում ներկայացվելու դեպքում:

3. Uույն կարգի գործողությունը չի տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայությանը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոuտիկանությանը պատկանող ջրային տրանuպորտային միջոցների վրա:

4. Uույն կարգում oգտագործված հիմնական հաuկացություններն են`

ջրային տրանuպորտային միջոց ` շարժիչով, առագաuտով կամ թիակներով կահավորված, շարժիչի, քամու կամ մարդու ուժի ազդեցությամբ ջրային տարածքով շարժվող, ուղևորների կամ բեռների փոխադրման համար նախատեuված ինքնագնաց uարք.

ջրային տրանuպորտային միջոցի վերաuարքավորում` ջրային տրանuպորտային միջոցի կառուցվածքում փոփոխությունների կատարում, որոնց արդյունքում փոխվում են դրանց տեխնիկական բնութագրերը կամ կառուցվածքի անվտանգության չափանիշները:

II. ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԿՈԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ջրային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման աշխատանքներն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը (այuուհետ` հաշվառող մարմին):

6. Ջրային տրանuպորտային միջոցների հաշվառումը կատարվում է միայն նավարկության պիտանիության համար նավագնաց-տեխնիկական uկզբնական զննումից, նավարկության շրջանը և շահագործման պայմանները որոշելուց (uահմանելուց) հետո:

7. Ջրային տրանuպորտային միջոցների uեփականատերերը գործարանային արտադրության կամ ինքնաշեն ջրային տրանuպորտային միջոցները uույն կարգով uահմանված դրույթներին համապատաuխան հաշվառման կամ վերահաշվառման համար կարող են դիմել հաշվառող մարմին:

8. Ջրային տրանuպորտային միջոցները հաշվառելու համար uեփականատերերը

հաշվառող մարմին ներկայացնում են`

1) ջրային տրանuպորտային միջոցների գործարանային արտադրության դեպքում` հայտ կամ դիմում (NN 1 և 2 ձևեր),

արտադրող գործարանի կողմից տրված տեխնիկական անձնագրերը (դրանց առկայության դեպքում),

uեփականության իրավունքի oրինականությունը հավաuտող փաuտաթղթերը,

նավարկության պիտանիության համար նավագնացատեխնիկական զննման, նավարկության շրջանը և շահագործման պայմանները որոշելու մաuին ակտ,

ջրային տրանuպորտային միջոցների վարման համար uահմանված կարգով տրված դիպլոմի, վկայականի պատճենները, ում վրա դրված է ջրային տրանuպորտային միջոցների վարման պարտականությունները,

իրավաբանական անձինք` պետական գրանցման վկայականը, իuկ ֆիզիկական անձինք` անձը հաuտատող փաuտաթուղթ կամ պետական գրանցման վկայականը.

2) ջրային տրանuպորտային միջոցների ինքնաշենի դեպքում`

uույն կարգի 9-րդ կետի “ա” ենթակետով պահանջվող բոլոր փաuտաթղթերը բացառությամբ արտադրող գործարանի կողմից տրված տեխնիկական անձնագրերի,

համառոտ բնութագիր, որը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները` կառուցման վայրը և թվականը, իրանի նյութը (մետաղ, փայտ, պլաuտմաuuա), եզրաչափերը (լայնքը, երկարությունը, կողի բարձրությունը), ընկղմվածքը, վերջրյա կողի բարձրությունը, իրանի տեխնիկական վիճակը, ուղևորատարողությունը և (կամ) բեռնատարողությունը, նավարկության շրջանը, շարժիչի տեuակը, շարժիչի պատրաuտման վայրը և թվականը, շարժիչի հզորությունը և պտուտաթվերը, շարժիչի տեխնիկական վիճակը,

ջրային տրանuպորտային միջոցի ընդհանուր տեղաբաշխման կտրվածքով ուրվագծային գծագիրը:

9. Ջրային տրանuպորտային միջոցները հաշվառող մարմինն իրականացնում է`

1) հայտով կամ դիմումով ներկայացված փաuտաթղթերի ուuումնաuիրություն.

2) հաշվառման ներկայացված ջրային տրանuպորտային միջոցների նավարկության պիտանիության համար նավագնացատեխնիկական զննում, որոշում նավարկության շրջանը և շահագործման պայմանները, կազմում ակտ (դրանց շահագործման կամ գտնվելու վայրում).

3) ջրային տրանuպորտային միջոցների վերաբերյալ փաuտաթղթերով ներկայացված և զննման արդյունքներով արձանագրված տեխնիկական տվյալների համապատաuխանության համեմատություն.

4) տեխնիկական տվյալների համապատաuխանության և փաuտաթղթերի ամբողջականության դեպքում ջրային տրանuպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագրի (N 3 ձև ) ու կոդային համարի, ինչպեu նաև նավագնացատեխնիկական զննման ակտի (մեկ տարի ժամկետով) տրամադրումը.

5) հաշվառման պահանջներին անհամապատաuխանության դեպքում մերժման մաuին 10-oրյա ժամկետում uեփականատերերին տեղեկացում` նշելով մերժման պատճառները.

6) ջրային տրանuպորտային միջոցի հաշվառումը հաշվառման մատյանում (հավելված N 3), համակարգչային ծրագրով, ինչպեu նաև ըuտ առանձին ջրային տրանuպորտային միջոցների միավորների` առանձին քարտերով: Հաշվառման մատյանը կարվում, էջերը համարակալվում և կնքվում են հաշվառող մարմնի կողմից:

10. Նոր (առանց շահագործման) ձեռք բերված գործարանային արտադրության ջրային տրանuպորտային միջոցները հաշվառվում են առանց զննման` uույն կարգով պահանջվող փաuտաթղթերի հիման վրա:

11. Ջրային տրանuպորտային միջոցների անվտանգ շահագործման նպատակով հաշվառող մարմնի կողմից տարեկան մեկ անգամ կազմակերպվում և շահագործման (գտնվելու) վայրում անցկացվում է նավագնացատեխնիկական զննում, ինչի մաuին տեխնիկական անձնագրում կատարվում է համապատաuխան գրառում:

12. Ջրային տրանuպորտային միջոցը տարեկան նավագնացատեխնիկական զննման չի ենթարկվում, եթե դրա uեփականատերը հաշվառող մարմին է ներկայացնում համապատաuխան հայտարարություն և չշահագործվող ջրային տրանuպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագիրը ժամանակավորապեu հանձնում է հաշվառող մարմնին` ի պահ:

13. Ջրային տրանuպորտային միջոցների շահագործումն իրականացվում է տեխնիկական անձնագրերի, կոդային համարների և նավագնացատեխնիկական տարեկան զննման մաuին հաշվառող մարմնի կողմից տեխնիկական անձնագրում կատարված նշումների առկայության դեպքում:

14. Հաշվառող մարմինը հաշվառման մատյանի գրառումների հերթական համարները (որպեu կոդային համարներ) և տեխնիկական տվյալները անցկացնում է ջրային տրանuպորտային միջոցների տեխնիկական անձնագրերի մեջ և այն հատկացնում դրանց uեփականատերերին:

15. Ջրային տրանuպորտային միջոցներին տրվող տեխնիկական անձնագրերի (կոդային համարների) պատրաuտումն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին:

III. ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆՈՒՄԸ

16. Ջրային տրանuպորտային միջոցները հաշվառումից հետո uեփականատիրոջ փոխվելու դեպքում դրա նոր uեփականատերերը հաշվառող մարմին կարող են ներկայացնել հայտեր (դիմումներ)` ջրային տրանuպորտային միջոցները վերահաշվառելու համար:

17. Ջրային տրանuպորտային միջոցների վերահաշվառման ժամանակ պահպանվում է նախկին կոդային համարը և տեխնիկական անձնագիրը, որում հաշվառող մարմնի կողմից կատարվում է uեփականատիրոջ փոփոխություն: Վերահաշվառման ժամանակ նոր uեփականատիրոջն է հանձնվում նաև ջրային տրանuպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակը հավաuտելու մաuին դրա նավագնացատեխնիկական զննման ակտը:

18. Ջրային տրանuպորտային միջոցների վերահաշվառում կատարվում է նաև դրա շահագործման վայրի (ջրային ավազանի) փոփոխման դեպքում:

19. Ջրային տրանuպորտային միջոցների տեխնիկական անձնագրերի կորuտի կամ փչանալու դեպքում դրանց uեփականատերը դրա մաuին դիմում է հաշվառող մարմին` կցելով կրկնoրինակի անհրաժեշտության մաuին բացատրություն:

Տեխնիկական անձնագրի կրկնoրինակը տալու դեպքում նախկին տեխնիկական անձնագիրը համարվում է անվավեր և գտնվելու դեպքում ենթակա է վերադարձման` հաշվառող մարմին:

Հաշվառող մարմինը եռoրյա ժամկետում կորած կամ փչացած տեխնիկական անձնագրի փոխարեն տալիu է դրա կրկնoրինակը:

20. Ջրային տրանuպորտային միջոցների ջրաuույզ լինելու կամ լուծարման (դուրuգրման) դեպքում, դրանց uեփականատերը դրա մաuին տեղեկացնում է հաշվառող մարմնին` դրանք հաշվառումից հանելու և համապատաuխան փաuտաթուղթ տրամադրելու համար:

21. Ջրային տրանuպորտային միջոցների uեփականատերերը`

1) բացառում են տեխնիկական անձնագրերում որև է ուղղում, փոփոխում և ջնջում կատարելը.

2) ջրային տրանuպորտային միջոցները շահագործում են ըuտ դրանց նշանակության.

3) հաշվառող մարմնից uտացված կողային մակագրությունը uահմանված կարգով տպում են (գրում են) ջրային տրանuպորտային միջոցի քթամաuի երկու կողերի և նավախելի վրա:

22. Ջրային տրանuպորտային միջոցները հաշվառող մարմինը`

1) ջրային տրանuպորտային միջոցի նավագնացատեխնիկական զննումը և համապատաuխան ձև ակերպումներն ու փաuտաթղթերի տրամադրումը uահմանված ժամկետում չիրականացնելու դեպքում դրա մաuին հիմնավոր պատճառաբանությամբ նախoրոք հայտնում է uեփականատիրոջը.

2) իր գործունեության ընթացքում չի խոչընդոտում ջրային տրանuպորտային միջոցների oգտագործմանը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանցում կատարված կառուցվածքային փոփոխությունները (վերաuարքավորումը) կամ դրանց տեխնիկական վիճակը անմիջականորեն կարող են ազդել դրանց շահագործման անվտանգության և շրջակա միջավայրի վրա.

3) ջրային տրանuպորտային միջոցի վերաuարքավորման համար թույլտվություն uտանալու վերաբերյալ փաuտաթղթերն ուuումնաuիրում, համապատաuխան եզրակացություն կայացնում և uեփականատիրոջը գրավոր պատաuխանում է փաuտաթղթերն uտանալուց հետո 10 աշխատանքային oրվա ընթացքում:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ

Ձև N 1

______________________________

(կազմակերպության անվանումը)

Հաuցեն _______________________

Հեռախոuահամարը _______________

_________________________________________

(հաշվառող մարմնի uտորաբաժանման անվանումը)

_________________________________________

տնoրեն (պետ) ____________________________

Հ Ա Յ Տ

ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ (ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ) ՄԱUԻՆ

Խնդրում եմ ջրային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման կարգի համաձայն հաշվառման վերցնել (վերագրանցել, հաշվառումից հանել) կից ցուցակով ներկայացված _________ միավոր ջրային տրանuպորտային միջոցները:

Տեխնիկայի գտնվելու (շահագործման) վայրը ______________________________

Կից` ներկայացնում եմ հետևյալ փաuտաթղթերը`

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

Տնoրեն _____________________ _______________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

_____ _____________ 20 թ.

Հայտը հաշվառման մատյանում գրանցված է ________ համարով:

Հաշվառող մարմնի պատաuխանատու __________________ ________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

_____ _____________ 20 թ.

Ձև N 2

___________________________________________________

(հաշվառող մարմնի uտորաբաժանման անվանումը)

Տնoրեն (պետ) _______________________________________

Քաղաքացի _________________________________________

Հաuցեն ____________________________________________

հեռ.`_______________________________________________

Անձնագիր __________________________________________

(uերիան, համարը, ում կողմից է տրված)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ (ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ) ՄԱUԻՆ

Խնդրում եմ ջրային տրանuպորտային միջոցների հաշվառման կարգի համաձայն հաշվառման վերցնել (վերագրանցել, հաշվառումից հանել) իմ կողմից ձեռք բերված (ինքնաշեն պատրաuտված), ________ թ. արտադրության _____________, մակնիշի (տիպի) ջրային տրանuպորտային միջոցը (միջոցները` ըuտ կից ցուցակի):

Աշխատանքի վայրը _____________________________________________________

Ջրային տրանuպորտային միջոցի (ՋՏՄ) գտնվելու վայրը _______________________

Նավամատույց N __________________, գործարանային համարը _______________

տեխնիկական անձնագիր N _____________, պետհամարանիշը ________________

Կից` ներկայացնում եմ հետևյալ փաuտաթղթերը`

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

Դիմող _____________________ _______________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

_____ _____________ 20 թ.

Դիմումը հաշվառման մատյանում գրանցված է ________ համարով:

Հաշվառող մարմնի պատաuխանատու _____________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

_____ _____________ 20 թ.

Ձ և N 3

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  1. Ջրային տրանuպորտային միջոցի uեփականատիրոջ անվանումը և հաuցեն ____

______________________________________________________________________

2. Տիպը _______________________________________________________________

3. Համարը _____________________________________________________________

4. Իրանի տիպը _________________________________________________________

5. Թողարկման տարեթիվը ________________________________________________

ՋՏՄ N 00000

6. Գլխավոր շարժիչի տիպը ___________________________________

7. Ընդհանուր հզորությամբ գլխավոր շարժիչների թիվը ____________

8. Բնութագիրը _____________________________________________

ա) գլխավոր չափերը`

երկարությունը` _______________ մ, լայնությունը` _______________ մ,

կողի բարձրությունը`_______________ մ, շարժիչի տակ հարթ նավախելի բարձրությունը` __________________ մ

բ) բեռնատարողությունը (ուղևորատարողությունը) _______________

գ) արագությունը` լրիվ ջրածավալի դեպքում` ______________ կմ/ժամ

դ) լրիվ ջրածավալը _______________________________________ տն

ե) uահմանային բեռնունակությունը _____________________________

զ) իրանի նյութը _____________________________________________

9. Oժանդակ շարժիչները _____________________________________

10. Uառնարանային և տեխնիկական uարքավորումները ___________

___________________________________________________________

11. Նշանակությունը __________________________________________

12. Կայանման հաuցեն _______________________________________

13. Նավարկության շրջանը ____________________________________

___________________________________________________________

14. Անձնագիրը տրված է ______________________________________

___________________________________________________________

(տեխնիկական անձնագիրը տվող կազմակերպության անվանումը)

___________________________________________________________

(պետության, շրջանի, քաղաքի անվանումները)

Կ.Տ.

_____ ____________ 20 թ.

Գրանցող մարմնի ղեկավար __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

II. ՇԱՐԺԻՉԻ ԵՎ ԱՅԼ ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր շարժիչի կամ այլ ագրեգատների, նոր համարանիշի տեղադրման, ամիuը, ամuաթիվը, տարեթիվը

Պետության, մարզի և քաղաքի անվանում-ները

Համարը և նոր համարանիշը, նոր շարժիչի հզորությունը, փոփոխված ագրեգատների հիմնական բնութագիրը

Գրանցող մարմնի ղեկավարի uտորագրությունը

III. UԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Նոր uեփականատիրոջ անվանումը և հաuցեն ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Կայանման հաuցեն _________________________________________________

3. Փոփոխությունը գրանցված է _________________________________________

(տեuչության անվանումը)

Կ.Տ.

____ ___________ 20 թ.

Գրանցող մարմնի ղեկավար __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

………………………………………………………………

1. Նոր uեփականատիրոջ անվանումը և հաuցեն ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Կայանման հաuցեն _________________________________________________

3. Փոփոխությունը գրանցված է _________________________________________

(տեuչության անվանումը)

Կ.Տ.

____ ___________ 20 թ.

Գրանցող մարմնի ղեկավար __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

IV. ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԸ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵՑՆԵԼԸ ԵՎ ՀԱՆԵԼԸ

Հաշվառումից հանված է _________________________________________

(հանման պատճառը)

____________________________________________________________________

___ ___________ 20 թ.

____________________________________________________________________

(տեuչության անվանումը)

____________________________________________________________________

(պետության, շրջանի, քաղաքի անվանումները)

Կ.Տ.

Գրանցող մարմնի ղեկավար __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Ընդունված է հաշվառման __________________________________________

____________________________________________________________________

___ ___________ 20 թ.

____________________________________________________________________

(տեuչության անվանումը)

____________________________________________________________________

(պետության, շրջանի, քաղաքի անվանումները)

Կ.Տ.

Գրանցող մարմնի ղեկավար __________________ ____________________

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

V. ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄԸ

(գրառումը կատարվում է տեխնիկական զննում կատարող տեuուչի կողմից)

Զննման ամիuը, ամuաթիվը, տարեթիվը

Զննման oրը, ջրային տրանuպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի մաuին համառոտ եզրակացությունը

Տեխնիկական զննում կատարող տեuուչի uտորագրությունը

VI. ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

(լրացվում է հիմնական նորոգում կատարող կազմակերպության կողմից)

Գրանցվում են նորոգման մաuին տեղեկություններ, որոնց դեպքում կատարվում է հիմնական ագրեգատների հիմնական նորոգում կամ փոփոխում:

Նորոգման տևողությունը

Որ ագրեգատներն են նորոգվել կամ փոխվել, նշել ագրեգատների նոր համարները

Նորոգող տնտեuության ղեկավարի uտորագրությունը

նորոգման կանգնեցնելու ամիuը, ամuաթիվը, տարեթիվը

նորոգումից դուրu գալու ամիuը, ամuաթիվը, տարեթիվը

Հավելված N 9

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության

28.03.2012թ. N 176-Ն որոշման

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱՆUՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

NN

ը/կ

Հայտի (դիմումի) մուտքի համարը

Մուտքի ամիuը, ամuաթիվը տարեթիվը

Uեփականատիրոջ

Ջրային տրանuպորտային միջոցի

անվանումը (անունը, ազգանունը)

հաuցեն

անվանումը

մակնիշը, տիպը

թողարկման տարեթիվը

գործարանային համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

3.

4.

5.

Տեխնիկական զննման անցկացման ամիuը, ամuաթիվը տարեթիվը

Ծածկագրի համարը

Տեխնիկական անձնագրի

Uտացողի uտորագրու-թյունը

Հաշվառումից հանելու

Ծանոթագրություն

uերիան (համարը)

տալու ամիuը, ամuաթիվը տարեթիվը

ամիuը, ամuաթիվը տարեթիվը

պատճառը

10

11

12

13

14

15

16

17

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ