ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

24 փետրվարի 2009թ. N 86 Ն

ք.Ստեփանակերտ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 29-ի թիվ 30 որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածով սահմանված դրույթներով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 29-ի «Պետական գույքի հաշվառման և գրանցամատյան վարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 30 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները`

1) որոշման 1-ին կետում «հավելվածի» բառը փոխարինել «թիվ 1 հավելվածի» բառերով.

2) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1.1-ին կետով.

«1.1. Հաստատել հաշվառման օբյեկտների մասին տեղեկատվություն ներկայացնելու ձևերը` համաձայն թիվ 2 հավելվածի:».

3) որոշումը լրացնել թիվ 2 հավելվածով` համաձայն հավելվածի.

4) որոշմամբ հաստատված պետական գույքի հաշվառման և գրանցամատյան վարելու կարգի`

ա. 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Պետական հաշվառման օբյեկտներ են հանդիսանում սեփականության իրավունքով պետությանը պատկանող շարժական և անշարժ գույքը (բացառությամբ դրամական միջոցների), այդ թվում` պետական կառավարչական հիմնարկներին, պետական այլ հիմնարկներին և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված գույքը, իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմասը (բաժնետոմսերը), այլ պետություններում գտնվող (այդ թվում` ներկայացուցչական առաքելությունների համար օգտագործվող)` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը:»,

բ. 7-րդ կետում «N 1, 2, 3, 3ա, 3բ և 3գ» թվերը փոխարինել «թիվ 2 հավելվածի 1, 2, 3, 4, 5 և 6 բառերով»,

գ. 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«10. Պետական մարմինների ղեկավարները յուրաքանչյուր տարի մինչև մայիսի 1-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարարի հրամանով հաստատված մեթոդական ցուցումներին համապատասխան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարարություն են ներկայացնում`

ա) իրենց ենթակայության պետական կառավարչական, պետական այլ հիմնարկներին և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված հիմնական միջոցների մասին տեղեկանքները (թիվ 2 հավելվածի 1, 2, 3 ձևերի),

բ) իրենց ենթակայության պետական կառավարչական, պետական այլ հիմնարկներին և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված և հաշվեկշռում հաշվառված անշարժ գույքի մասին տեղեկանքը (թիվ 2 հավելվածի 4 ձևի),

գ) իրենց ենթակայության պետական կառավարչական հիմնարկներին, պետական այլ հիմնարկներին և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհրաժեշտ անշարժ գույքի մասին տեղեկանքը (թիվ 2 հավելվածի 5 ձևի),

դ) պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսեր (բաժնեմաս) ունեցող իրավաբանական անձանց մասին տեղեկանքը (թիվ 2 հավելվածի 6 ձևի):»,

դ. 11-րդ կետի «բ» ենթակետում,հուլիսի 1-ը» բառերը փոխարինել, «հոկտեմբերի 1-ը» բառերով,

ե. 11-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «դ» ենթակետով.

«դ) մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում տեղեկատվություն սույն կարգի 10-րդ կետի կատարման ընթացքի մասին:»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2009թ. ___________«_____»

թիվ ______ որոշման

Հավելված 2

ԼՂՀ կառավարության

2009թ. ___________«_____»

թիվ ______ որոշման

Ձ Ե Վ Ե Ր

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

Ձև 1

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

__________________________________________________________________________

(պետական մարմնի անվանումը)

___________________________________ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (20 __ Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)

NN ը/կ

Անշարժ գույքը

(շենքեր, շինություններ և անավարտ շինարարություններ)

Տրանսպորտային միջոցները

Այլ հիմնական միջոցներ (բացառությամբ անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցների)

անշարժ գույքի անվանումը

հաս-

ցեն

հաշվե-

կշռային արժեքը

(հազ. դրամ)

տրանս-

պորտային միջոցի անվանումը և մակնիշը

պետհամա-

րանիշը

հաշվե-

կշռային արժեքը

(հազ. դրամ)

հաշվեկշռային

արժեքը

(հազ. դրամ)

քա-

նա-

կը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Հիմնարկի ղեկավար ___________________ __________________

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

Ձև 2

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

______________________________ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ________________________________________________________________

(պետական մարմնի անվանումը) (հիմնարկի, կազմակերպության անվանումը)

___________________________________ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

NN ը/կ

Անշարժ գույքի անվանումը

Հաuցեն

Վարձակալությամբ տրված տարածքը (նշել համապատաuխան հարկը և մակերեuը)

Վարձակալի անվանումը

Վարձատուի անվանումը

Պայմանագրի կնքման ամuաթիվը և գործողության ժամկետը

մեկ քառ. մետրի ամuական վարձավճարի չափը (դրամ)

Տարեկան վարձավճարի չափը (հազ. դրամ)

Ծանոթագրություն

հարկը (քառ. մետր)

նկուղը (քառ. մետր)

կիuա- նկուղը (քառ. մետր)

ընդամենը (քառ. մետր)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Պատաuխանատու անձ ——————————— ———————————-

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

Ձև 3

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

________________________________ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ______________________________________________________________

(պետական մարմնի անվանումը) (հիմնարկի, կազմակերպության անվանումը)

___________________________________________ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

NN ը/կ

Տրանuպորտային միջոցի անվանումը և մակնիշը

Տարեթիվը

Uկզբնական արժեքը (հազ. դրամ)

Մաշվածությունը

Մնացորդային արժեքը

(հազ. դրամ)

Վառելիքի տեuակը

Պետական համարանիշը

Վերագնահատման Գ1 գործակիցը (1995 թ. կատարված)

Ծանոթագրություն

թողարկման

շահագործման հանձնման

(տոկոuը)

(հազ. դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Պատաuխանատու անձ —————————- ————————————

(uտորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

Ձև 4

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

____________________________ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ

(պետական մարմնի անվանումը)

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԵՎ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍԻՆ (20 __ Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)

(լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի, շինության և անավարտ շինարարության համար առանձին)

1.

Անվանումը և տեսակը (շենք (առանձին կանգնած կամ ստորաբաժանված), շինություն կամ անավարտ շինարարություն)

2

Գտնվելու վայրը (փոստային դասիչը, շրջանը, քաղաքը (գյուղը), հասցեն)

3

ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված անշարժ գույքի գտնվելու վայրի գոտին

4

Պատրաստվածության աստիճանը (մինչև 50%, 50-100%, 100%)

5

Շենքի, շինության շահագործման հանձնման տարեթիվը

6

Անշարժ գույքի նշանակությունը (արտադրական, վարչական, օժանդակ և այլն)

7

Շենքի, շինության շինանյութի տեսակը (քարից, երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներից, թեթևացված քարից և այլն)

8

Հարկայնությունը

9

Ընդհանուր մակերեսը (քառ.մ), այդ թվում`

9.1

նկուղ (քառ.մ)

9.2

կիսանկուղ (քառ.մ)

9.3

n-րդ հարկ (քառ.մ)

10

Անշարժ գույքի սպասարկման համար հատկացված հողամասի մակերեսը (հա)

11

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը, սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համարը

12

Անշարժ գույքի ծանրաբեռնված լինելը (վարձակալություն, սերվիտուտ, գրավ և այլն)

13

Հաշվեկշռին հանձնման-ընդունման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

14

Անշարժ գույքի սկզբնական արժեքը (հազ. դրամ)

15

Անշարժ գույքի մնացորդային արժեքը (հազ. դրամ)

16

Պատմամշակութային արժեք ներկայացնող անշարժ գույքի վկայականի համարը և տալու ամսաթիվը (եթե անշարժ գույքն այդպիսին է)

17

Օգտագործողի անունը (անվանումը) և կազմակերպաիրավական ձևը

18

Օգտագործման տրամադրման հիմքերը

19

Օգտագործման պայմանագրի կնքման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

20

Օգտագործման տրամադրման ժամկետները

21

Օգտագործման իրավունքի գրանցման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը, սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համարը

22

Օգտագործողի աշխատողների թիվը

23

Օգտագործողի ղեկավար աշխատողների թիվը

24

Օգտագործողի` պետական հիմունքներով սովորողների թիվը

25

Օգտագործողի` վճարովի հիմունքներով սովորողների թիվը

26

Գործող նորմատիվներով օգտագործողին հասանելիք տարածքի նվազագույն մակերեսը (քառ.մ)

Հիմնարկի ղեկավար ___________________ __________________

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

Ձև 5

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

___________________________ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ

(պետական մարմնի անվանումը)

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍԻՆ (20 __ Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)

(լրացվում է յուրաքանչյուր շենքի, շինության և անավարտ շինարարության համար առանձին)

1

Անվանումը և տեսակը (շենք (առանձին կանգնած կամ ստորաբաժանված), շինություն կամ անավարտ շինարարություն)

2

Գործող նորմատիվներով հավանական օգտագործողին հասանելիք տարածքի նվազագույն մակերեսը (քառ.մ)

3

Հավանական օգտագործողին սեփականության իրավունքով պատկանող տարածքի մակերեսը (քառ.մ)

4

Հավանական օգտագործողին ամրացված տարածքի մակերեսը (քառ.մ)

5

Հավանական օգտագործողի կողմից այլ անձանցից վարձակալված (անհատույց օգտագործման իրավունք ձեռք բերած) տարածքի մակերեսը (քառ.մ)

6

Գտնվելու վայրը (շրջանը, քաղաքը (գյուղը))

7

Անշարժ գույքի նշանակությունը (արտադրական, վարչական, օժանդակ և այլն)

8

Շենքի, շինության շինանյութի տեսակը (քարից, երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներից, թեթևացված քարից և այլն)

9

Հարկայնությունը

10

Ընդհանուր մակերեսը (քառ.մ)

11

Հավանական օգտագործողի անունը (անվանումը) և կազմակերպաիրավական ձևը

12

Օգտագործման տրամադրման ժամկետները

13

Հավանական օգտագործողի աշխատողների թիվը

14

Հավանական օգտագործողի ղեկավար աշխատողների թիվը

15

Հավանական օգտագործողի` պետական հիմունքներով սովորողների թիվը

16

Հավանական օգտագործողի` վճարովի հիմունքներով սովորողների թիվը

Հիմնարկի ղեկավար ___________________ __________________

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

Ձև 6

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ (ԲԱԺՆԵՄԱՍ) ՈՒՆԵՑՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

______________________________________________________________________

(պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) կառավարման լիազորություններն

_________________________________________________________________________________

իրականացնող պետական մարմնի անվանումը)

NN

ը/կ

Իրավաբանական

անձի անվանումը

Կազմակերպա-

իրավական ձևը

Պետական

մասնակցության չափը

Գտնվելու վայրը,

հեռախոսահամարը և

փոստային հասցեն

(հազ. դրամ)

(%)

1

2

3

4

5

6

Պետական կառավարչական

հիմնարկի ղեկավար ___________________ __________________

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

«Կ.Տ.»

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ