ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

16 մարտի 2004թ. N 66

ք.Ստեփանակերտ

ԼՂՀ կառավարության 2002թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 61 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

ԼՂՀ կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

ԼՂՀ կառավարության 2002թ. նոյեմբերի 26-ի «Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերն օտարելու և օգտագործման տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 61 որոշմամբ հաստատված կարգի 57-րդ կետում.

  1. Բանաձևը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Վ վ =Հ հ x3.2xԳ»։

2. Հանել «Սվ-ն՝ հետևյալ հողատեսքերի համար պայմանագրի կնքման տարվա համար հաշվարկված սոցիալական ապահովագրության վճարը» նախադասությունը։

ԼՂՀ վարչապետ Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ