ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 

28 հոկտեմբերի 2003թ. N 291

ք.Ստեփանակերտ

Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման կարգը հաստատելու մասին

Ի կատարումն «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2.«Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման կարգ»-ը գործողության մեջ դնել 2004թվականի հունվարի 1-ից:

ԼՂՀ վարչապետ Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2003թվականի ____________

թիվ ______որոշման

Կ Ա Ր Գ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՐԱՎԻ, Հ ԻՓՈԹԵՔԻ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ /ԼԻԶԻՆԳ/ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

I . ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով սահմանվում է շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման /այսուհետ` պետական գրանցում/ կարգը:

2. Պետական գրանցման օբյեկտ են հանդիսանում «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքով /այսուհետ` օրենք/ և սույն կարգով սահմանված պետական գրանցման ենթակա շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրերից ծագող իրավունքները:

3. Պետական գրանցման սուբյեկտներն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, համայնքները, քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, օտարերկրյա պետությունները և միջազգային կազմակերպությունները, օտարերկրյա իրավաբանական ու ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

4. Պետական գրանցման ենթակա են ցանկացած շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրերից ծագող իրավունքները` ներառյալ նյութական և ոչ նյութական գույքը, այդ թվում` ցանկացած շարժական գույք, որը կցված է այլ անշարժ կամ շարժական գույքի, բացառությամբ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված շրջանառությունից հանված կամ այնպիսի շարժական գույքի, որը չի կարող հանդիսանալ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ առարկա:

II . ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

5. Պետական գրանցումն իրականացվում է դիմողի հայեցողությամբ, անկախ վերջինիս բնակության կամ գտնվելու վայրի` ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի /այսուհետ` կոմիտե/ տարածքային ստորաբաժանումներում /այսուհետ` ռեգիստր/:

6. Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի գրանցումն իրականացվում է միայն շահագրգիռ կողմի դիմումի հիման վրա` կամավորության սկզբունքով:

7. Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունք ունեցող սուբյեկտները պետական գրանցման նպատակով ռեգիստր պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

ա/ դիմում,

բ/ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրի բնօրինակը կամ սահմանված կարգով հաստատված պատճենը,

գ/ պետական տուրքի վճարման անդորրագիր,

դ/ պետական գրանցման վճարի անդորրագիր:

Դիմումը մուտքագրվելուց հետո դիմողին տրվում է ստացական` մուտքագրված փաստաթղթերի պարտադիր նշումներով:

8. Պետական գրանցման համար դիմումի և ստացականի ձևը սահմանում է կոմիտեն:

9. Պետական գրանցման վճարների չափերը սահմանում է կոմիտեն` համաձայնեցնելով ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հետ:

10. Պետական գրանցումը կատարվում է շարժական գույքի նկատմամբ գրավի հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման միասնական մատյաններում, որոնց ձևերը սահմանում է կոմիտեն:

11. Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի իրավունքի պետական գրանցման միասնական մատյանը պարունակում է հետևյալ տվյալները`

ա/ տրանսպորտային միջոցների, գործիքների, սարքավորումների և դրանց պահեստամասերի սերիական համարները, ինչպես նաև դրանց տեխնիկական անձնագրերում կամ նույնացման այլ փաստաթղթերում առկա անհրաժեշտ տեղեկություններն ու այլ բնութագրիչ հատկանիշներ, առկայության դեպքում` նաև դրանց թողարկման տարեթիվը, թողարկման համարը, դրանց բացակայության դեպքում` գրավի, հիփոթեքի առարկայի ընդհանուր նկարագիրը.

բ/ գրավատուի և գրավառուի անունները /անվանումները/, բնակության վայրերը /գտնվելու վայրերը/`

ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը /անձնագրում առկայության դեպքում` հայրանունը/, ծննդյան թիվը, անձնագրի տվյալները,

իրավաբանական անձի դեպքում` անվանումը կամ ծածկագիրը, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրված իրավաբանական անձի վկայականի համարը.

գ/ գրավի, հիփոթեքի առարկայի պայմանագրային արժեքը/դրամ/.

դ/ գրավի, հիփոթեքի պայմանագրի կնքման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը.

ե/ գրավի, հիփոթեքի պայմանագրի գործողության ժամկետը:

12. Շարժական գույքի ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման միասնական մատյանը պարունակում է հետևյալ տվյալները`

ա/ տրանսպորտային միջոցների, գործիքների, սարքավորումների և դրանց պահեստամասերի սերիական համարները, ինչպես նաև դրանց տեխնիկական անձնագրերում կամ նույնացման այլ փաստաթղթերում առկա անհրաժեշտ տեղեկությունները, այլ բնութագրիչ հատկանիշներ, առկայության դեպքում` նաև դրանց թողարկման տարեթիվը, թողարկման համարը, դրանց բացակայության դեպքում`ֆինանսական վարձակալության /լիզինգի/ առարկայի ընդհանուր նկարագիրը.

բ/ վարձատուի և վարձակալի անունը /անվանումը/, հասցեն`

ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը /անձնագրում առկայության դեպքում` հայրանունը/, ծննդյան տարեթիվը, անձնագրի տվյալները,

իրավաբանական անձի դեպքում` գրանցված անվանումն ու ծածկագիրը և իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրված իրավաբանական անձի վկայականի համարը.

գ/ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրի գործողության ժամկետը:

13. Պետական գրանցման իրականացումից հետո շարժական գույքի գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ համար կազմվում է կադաստրային գործ, որում ընդգրկված փաստաթղթերը տեսաներածվում են համակարգիչ:

14. Կադաստրային գործն ընդգրկում է հետևյալ փաստաթղթերը`

ա/ դիմում,

բ/ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրի բնօրինակը կամ սահմանված կարգով հաստատված պատճենը,

գ/ պետական գրանցման վճարի անդորրագրերը,

դ/ իրավունքի ծագումը, փոփոխումը, դադարումը հաստատող այլ փաստաթղթեր:

15. Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքը համարվում է գրանցված` շարժական գույքի գրավի, հիփոթեքի իրավունքի և շարժական գույքի ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի գրանցման միասնական մատյաններում գրանցվելու պահից:

16. Պետական գրանցումը կատարվում է փաստաթղթերը ռեգիստր ներկայացվելու օրվանից սկսած 2-րդ աշխատանքային օրը:

17. Պետական գրանցումից հետո տրամադրվում է շարժական գույքի գրավի, հիփոթեքի և ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման վկայական:

18. Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի հիփոթեքի իրավունքի պետական գրանցման վկայականը պարունակում է հետևյալ տվյալները`

ա/ գրավատուի և գրավառուի անունները /անվանումները/, բնակության վայրերը /հասցեները/`

ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը /անձնագրում առկայության դեպքում` հայրանունը/, ծննդյան տարեթիվը.

իրավաբանական անձի դեպքում` գրանցված անվանումը, ծածկագիրը և իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրված իրավաբանական անձի վկայականի համարը.

բ/ տրանսպորտային միջոցների, գործիքների, սարքավորումների և դրանց պահեստամասերի սերիական համարները, ինչպես նաև դրանց տեխնիկական անձնագրերում կամ նույնացման այլ փաստաթղթերում առկա անհրաժեշտ տեղեկությունները և այլ բնութագրիչ հատկանիշներ, առկայության դեպքում` նաև դրանց թողարկման տարեթիվն ու թողարկման համարը, դրանց բացակայության դեպքում` գրավի, հիփոթեքի առարկայի ընդհանուր նկարագիրը.

գ/ գրավի, հիփոթեքի առարկայի պայմանագրային արժեքը /դրամ/.

դ/ գրավի, հիփոթեքի պայմանագրի կնքման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը.

ե/ գրավի, հիփոթեքի պայմանագրի գործողության ժամկետը:

19. Շարժական գույքի նկատմամբ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման վկայականը պարունակում է հետևյալ տվյալները`

ա/ տրանսպորտային միջոցների, գործիքների, սարքավորումների և դրանց պահեստամասերի սերիական համարները, ինչպես նաև դրանց տեխնիկական անձնագրերում կամ նույնացման այլ փաստաթղթերում առկա անհրաժեշտ տեղեկությունները և այլ բնութագրիչ հատկանիշները, առկայության դեպքում նաև դրանց թողարկման տարեթիվը, թողարկման համարը, դրանց բացակայության դեպքում` ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ առարկայի ընդհանուր նկարագիրը.

բ/ վարձատուի և վարձակալի անունները /անվանումները/, հասցեները`

ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը /անձնագրում առկայության դեպքում` հայրանունը/, ծննդյան տարեթիվը, անձնագրի տվյալները,

իրավաբանական անձի դեպքում` գրանցված անվանումը, ծածկագիրը և իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրված իրավաբանական անձի վկայականի համարը.

գ/ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրի գործողության ժամկետը.

դ/ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրի կնքման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը:

20. Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցման վկայականների ձևերը սահմանում է կոմիտեն:

21. Պետական գրանցման ժամանակ թույլ տրված սխալներն ուղղվում են գրավատուի կամ գրավառուի, ինչպես նաև վարձակալի կամ վարձատուի դիմումների հիման վրա կամ ռեգիստրի պաշտոնատար անձի նախաձեռնությամբ` անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայության դեպքում` օրենքի 42-րդ հոդվածի համաձայն:

22. Այն սխալների ուղղումը, որոնք թույլ են տրվել ռեգիստրի կողմից, կողմերի համար կատարվում է անվճար` ռեգիստրի հաշվին:

23. Ռեգիստրի պաշտոնատար անձի նախաձեռնությամբ սխալների ուղղումը կատարվելուց հետո, նույն օրը, դրա մասին պատշաճ ձևով տեղյակ է պահվում կողմերին:

24. Շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի իրավունքի պետական գրանցումը չեղյալ է համարվում`

ա/ գրավառուի դիմումի հիման վրա.

բ/ շարժական գույքի նկատմամբ գրավի, հիփոթեքի իրավունքը դադարեցնելու մասին դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշմամբ, վճռով ու դատավճռով:

25. Շարժական գույքի նկատմամբ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ իրավունքի պետական գրանցումը չեղյալ է համարվում`

ա/ վարձատուի և վարձակալի համատեղ դիմումի հիման վրա.

բ/ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագիրը դատական կարգով վաղաժամկետ լուծելու դեպքում.

գ/ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրի ժամկետն ավարտվելու դեպքում:

26. Պետական գրանցումը մերժվում է, եթե`

ա/ փաստաթղթերը կազմված են օրենքով սահմանված կարգին ոչ համապատասխան,

բ/ բացակայում են պետական գրանցման վճարի անդորրագրերը,

գ/ ներկայացվել են մատիտով գրված, ջնջումներով, ուղղումներով, ինչպես նաև ոչ պատշաճ ձևակերպված փաստաթղթեր,

դ/ գրավադրվել, ֆինանսական վարձակալության է տրվել այնպիսի շարժական գույք, որը հանված է շրջանառությունից կամ այնպիսի շարժական գույք, որը չի կարող հանդիսանալ գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ առարկա:

Արգելվում է այլ պատճառով պետական գրանցման մերժումը /այդ թվում` աննպատակահարմարության պատճառաբանությամբ/:

Պետական գրանցումը մերժվելու դեպքում մեկօրյա ժամկետում դիմողին գրավոր տեղյակ է պահվում մերժման պատճառների մասին:

III . ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

27. Տեղեկատվության տրամադրումը բաց է:

28. Տեղեկատվության տրամադրումն իրականացվում է շահագրգիռ անձանց դիմումի հիման վրա:

29. Տեղեկատվության տրամադրումը վճարովի է:

30. Շարժական գույքի գրավի, հիփոթեքի, ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ մասին տեղեկատվությունը ներառում է`

ա/ գրավատուի, գրավառուի կամ վարձատուի, վարձակալի բնակության վայրերը /հասցեները/,

բ/ գրավի, հիփոթեքի կամ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ առարկայի նկարագիրը,

գ/ գրավի, հիփոթեքի կամ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ առարկայի պայմանագրային արժեքը, վարձավճարի չափը,

դ/ գրավի, հիփոթեքի կամ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրի կնքման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, համարը,

ե/ գրավի, հիփոթեքի կամ ֆինանսական վարձակալության /լիզինգ/ պայմանագրի գործողության ժամկետը:

Նշված տեղեկատվությունը տրամադրվում է դիմելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը:

Հրապարակման ենթակա չեն միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ և պայմանագրով սահմանված պետական, ծառայողական և առևտրային գաղտնիք պարունակող տվյալները:

31. Տեղեկատվության տրամադրման վճարների չափը սահմանում է կոմիտեն` համաձայնեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հետ:

32. Շարժական գույքի նկատմամբ սույն կարգով գրանցված իրավունքների մասին տվյալները ռեգիստրում պահպանվում են պետական գրանցումը սահմանված կարգով չեղյալ ճանաչված կամ ուժը կորցրած օրվանից 2 տարի ժամկետով:

33. Ռեգիստրի պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև պետական գրանցման սուբյեկտների իրավունքները և պարտավորությունները սահմանվում են օրենքով:

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար՝ Ս. Գրիգորյան