ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

N 47 ք.Ստեփանակերտ 16 մայիսի 1999թ.

ԼՂՀ-ում հողամասեր հատկացնելու և հետ վերցնելու կարգը հաստատելու մասին

ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 18-րղ հոդվածի համաձայն՝ ԼՂՀ կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հողամասեր հատկացնելուն, հետ վերցնելու կարգը (կցվում է)։

ԼՂՀ վարչապետ Ժ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ

2. ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը և ԼՂՀ արդարադատության պետական վարչությանը՝ երկամսյա ժամկետում մշակել և ԼՂՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել հողամասերի հատկացման մրցութային հանձնաժողովի օրինակելի կանոնադրությունը։

Հաստատված Է ԼՂՀ կառավարության 1999. մարտի 16-ի թիվ 47 ոբոշմամբ

ԿԱՐԳ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հողամասեր հատկացնելու և հետ վերցնելու

Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն կարգով սահմանվում Է Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բոլոր կատեգորիաների հողերից հողամասեր հատկացնելու և հետ վերցնելու կարգը՝ անկախ հողօգտագործողից և սեփականության ձև ից։

2. Արգելվում Է նախարարություններին, պետական վարչություններին, գերատեսչություններին, հիմնարկ-ձեոնարկություններին, նախագծային և. այլ կազմակերպություններին՝ գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների, անտառտնտեսությունների, սեփականատերերի ու հողօգտագործողների հողերի վրա բոլոր տեսակի շինարարության համար հետախուզական Ն. նախագծային աշխատանքներ կատարելը՝ առանց ԼՂՀ կառավարության որոշման։

3. Պետական կամ հասարակական կարիքների համար հողամասերը հետ վերցնելու կամ դրանք ժամանակավորապես օգտագործելու դեպքում հողօգտագործողներին ու սեփականատերերին պատճառված վնասները ենթակա են հատուցման։ Հատուցման ենթակա են հողի, բնակելի տների, մշակութակենցաղային նշանակության օբյեկտների, արտադրական և այլ շենքերի ու կառույցների արժեքը կամ դրանք նոր տեղ փոխադրելու հետ կապված ծախսերը, բոլոր սեփականատերերի և հողօգտագործողների կողմից աճեցված պտղահատապտղային, դաշտապաշտպան ն. մյուս բազմամյա տնկարկների, անավարտ արտադրության (հերկի, պարարտացման, ցանքի ե այլ աշխատանքների) արժեքը, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի արժեքը,ինչպես նաև հողօգտագործողների, հողի սեփականատիրոջ մյուս ծախսերը, որոնք կապված են հողամասերը հատկացնելու և հետ վերցնելու հետ։

ԼՂՀ քաղաքացիներին, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններին հատկացված հողամասերը պետական կարիքների համար կարող են հետ վերցվել, եթե, քաղաքացիների, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունների համաձայնությամբ, նրանց համարժեք հողամաս Է հատկացվում կամ տրվում համապատասխան փոխհատուցում։

Ձեռնարկությունները, հիմնարկներն ու կազմակերպությունները պարտավոր են քաղաքացուն, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններին որպես փոխհատուցում տրված նոր հողամասում կառուցել բնակելի, արտադրական և այլ շենքեր, եթե այդպիսիք եղել են նախկին հողամասում, և լրիվ ծավալով հատուցել մյուս բոլոր վնասները։

4. Գյուղացիական և գյուղացիանան կոլեկտիվ տ նտեսոլթյունների հողերի վրա գյուղատնտեսական նշանակության արտադրական շինություններ կարող են կւաւուցվել միւսյն ԼՂՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։

Այն տարածքների ցանկը, որտեղ արգելվում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա արտադրական շինությունների կառուցումը, սահմանում է ԼՂՀ կառավարությունը։

5. Քաղաքացիները, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունները, ձեռնարկությունները, կազմակերպությունները ն. հիմնարկները հատկացված հողամւսսերի օգտագործմանը, այդ թվում՝ շինարարական աշխատանքների կատարմանը, ձեռնամուխ են լինում այդ հողամւսսերի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումից Ա սահմանված կարգով հողամասերի սահմանները տեղանքում սահմանանիշերով ամրակցելուց հետո։

6. Քաղաքացիները, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններն իրենց սեփականությունը հանդիսացող հողերը կարող են օտարել ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանվածկարգով: ։

Հողամասերը հետ վերցնելու և հատկացնելու կարգը

7. Պետական կարևորության օբյեկտների շինարարության համար հողամասերը հետ վերցնելու և հատկացնելու վերաբերյալ շրջանային հողաշինարարական ծառայության կողմից կազմվում է հողհատկացման գործ։

Օբյեկտների տեղաբաշխման նպատակով հողհատկացման գործը կազմելիս կատարվում է նախնական ոաումնասիրություն (հողի գնահատում և գրաֆիկական մասի ձևակերտում)։

Հողհատկացման գործը կազմվում է ամբողջ օբյեկտի շինարարության համար։

8. Գոյություն ունեցող օբյեկտի համար լրացուցիչ հողամաս հատկացնելու դետքում հողհատկացման գործը նախապատրաստելիս կատարվում է նախկինում հատկացված հողամասերի մանրազնին ուսումնասիրություն, ստուգվում է դրանց նպատակային օգտագործումը։

9. Ոչ գյուղատնտեսական կարիքների համար հողամասերի հատկացումը կատարվում է աստիճանաբար՝ ըստ դրանց յուրացման Ա, որպես կանոն, աճեցված բերքը հավաքելուց հետո։

10. Եթե հողամասը հատկացվում է հանրատարած օգւոակար հանածոների՝ բաց.եղանակով արդյունահանման նպատակով կամ այնպիսի շինարարության համար, որը փչացնում է հողի բերրի շերտը, ապա հողամաս ստացող ձեռնարկությունները, հիմնարկները և կազմակերպությունները պարտավոր են հանել ու պահպանել ալդ շերտը՝ հետագայում հողերի վերամշակում (ոեկուլտիվացիա) կատարելիս այն օգտագործելու համար։

Հողամասերի հատկացմավերաթերյաչ միջնորդությանն երի հարացումն և քննարկման կարգը 11. ԼՂ.Հ քաղաքացիները, գյուղացիփկան և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունները, ձեռնարկությունները, հիմնարկները, հասարակական և կրոնական:

կազմակերպությունները հողամասերը ստանալու համար հայտ են ներկայացնում հողամասերը տրամադրելու իրավունք ունեցող մարմիններին (այսուհետև՝ իրավասու մարմիններ)՝ նշելով հողամասի գտՏվելա վայրը, հատկացնելու նպատակը և պահանջվող հողատարածության չափը։

12. Իրավասու մարմինները 10-օրյա ժամկետում քննության են առնում ստացված հայտերը և հայտը բավարարելու դեպքում հողաշինարարական ծառայության միջոցով կազմում են տվյալ հողամասի հատկացման մասին հողհատկացման գործ։

13. Այն դեպքում, երբ պետական կամ հասարակական նպատակների համար պահանջվող հողամասը հանդիսանում է քաղաքացիների, գյուղացիական կամ գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությնների սեփականությունը կամ, գործող կարգի համաձայն, օգտագործվում է նրանց կողմից, հարցի նախնական քննարկման ժամանակ պետք է բավարարել նախկին հողատիրոջ՝ սուլն կանոնադրության 3-րդ կետով նախատեսված պահանջները։

Հողամասերը հատկացնելու, հետ վերցնելու, հողի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքը դադարեցնելու հետ կապված հողային վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

14. Հողհատկացման գործեր նախապատրաստելիս պարտադիր կարգով հաշվի եե առնվում շրջանի հատակագծման սխեման, ներ համայնքային հողաշի նարարւսկան նախագիծը, բնակավայրի կառուցապատման գլխավոր հատակագիծը, հողագիտական և հետազոտական, հողերի համեմատական գնահատման, տեղանքի սեյսմաբանական, բնապահպան և այլ նյութեր։

15. Հողամասերի ընտրությունը կատարվում է երկու և ավելի տարբերակներով, հաշվարկելով նրանց տնտեսական և այլ առավելությունները։

16. Իրավասու մարմնի աշխատանքի արդյունքները ձևակերպվում են ակտով, որտեղ նշվում են պահանջվող հողամասի տարածությունը՝ ըստ հողատեսքերի, դրա կադաստրային գնահատականը, փոխհատուցման արժեքը (անհրաժեշտության դեպքում), բնութագիրը, հողհատկացման հանձնաժողովի կարծիքը օբյեկտի տեղադրման նպատակահարմար տարբերակի վերաբերյալ։

17. Ոչ գյուղատնտեսական նպատակների համար հողամասերի հատկացումը կատարվում է երկու փուլով՝ (օսխնական և վերջնական.

ա) նախնական հողհատկացման նպատակն է կազմել օբյեկտի տեղաբաշխման նախագիծ՝ ճշտելով պաՏանջվող հողատարածության չափը.

բ) վերջնական հողհատկացման նպատակն է նախագծով ճշտված տարածքի սահմաններում կատարել հողամասի վերջնական հատկացումը։

18. Կազմված հողհատկացման նյութերը (նախնական և վերջնական) իրավասու մարմինների կողմից ներկայացվում են ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն։

19. Նախ&ական հողհատկացման գործում պետք է լինեն հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) հողամաս ստանալու համար միջնորդություն հարուցող ձեռնարկության, հիմնարկության, կազմակերպության վերադաս մարմնի հայտը.

բ) հողամասի ընտրություն կատարող տեղական և շրջանային հանձնաժողովների կողմից համատեղ կազմված ակտը.

գ) հողամասի գնահատման ակտը. դ) տվյալ շրջանի վարչակազմի եզրակացությունը.

ե) հատկացվող հողամասի տեղանքի հատակագիծը՝ նշելով պահանջվող հողամասի սահմանները և տարածությունը՝ ըստ հողատեսքերի, նրա կաղաստրային գնահատման ցուցանիշներով.

զ) սեփականատիրոջ կամ հողօգտագործողի համաձայնությունը հողամաս հատկացնելու մասին՝ համաձայն սույն կանոնադրության 3-րդ կետի.

է) նախկին հողօգտագործողի վերադաս կազմակերպության համաձայնությունը։

20. ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուսումնասիրում է ստացված նախնական հողհատկացման գործը Ա իր եզրակացությունը որոշման նախագծի և նյութերի հետ միասին ներկայացնում է ԼՂՀ կաոավարության քննարկմանը։

ԼՂՀ կառավարությունը նախնական հողհատկացման նյութերի հիման վրա ընդունում է ամապատասխան որոշում։

Եթե օբյեկտի շինարարության վերաբերյալ որոշման կայացվելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում սահմանված կարգով ԼՂՀ կառավարություն չեն ներկայացվում վերջնական հողհատկացման նյութերը, ապա տվյալ հողօգտագործողը կորցնում է հողօգտագործման իրավունքը։

21. վերջնական հողհատկացման գործում պետք է լինեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ ա) հատկացվող հողամասի հողաշինարարական հատակագիծը՝ ճշտված հողատեսքերով. բ) հողի գնահատման ճշտված ակտը. գ) հողաշի նարարու թյան տիտղոսացուցակը.

ղ) ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության եզրակացությունը՝ ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագծի հետ միասին։

Նշված նյութերը ներակայացվում են ԼՂՀ կառավարություն, որը որոշում է կայացնում նպատակային օգտագործման համար հողամաս հատկացնելու մասին։

Նոր հողօգտագործողին հողամաս հատկացնելու մասին որոշման ընդունումից հետո նա պարտավոր է 3-ամսյա ժամկետում նախկին հողօգտագործողին փոխհատուցել պատճառված բոլոր վնասների արժեքը՝ գնահատման ակտի համաձայն։

22. Հանրատարած օգտակար հանածոների՝ բաց եղանակով արդյունահանման դեպքում պահանջվող հողամասերի համար հողհատկացման գործում պետք է լինի նաև համապատասխան մարմինների եզրակացությունը պաշար ների վերաբերյալ։

23. Բնապահաան նշանակության (արգելանոցներ, ազգային և ծաոաբանական զբոսայգիներ, յբոաաբանական այգիներ, արգելավայրեր, բնության հուշարձաններ) հողերի հատկացման համար հողհատկացման գործում, բացի սույն կանոնադրության 19-րդ և 21-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերից, պետք է լինի նաև պահանջվող տարածքի առանձնահատուկ պայմանների հիմնավորումը։

24. Հանգստավայրերի (հանգստյան տներ, պանսիոնատներ, առողջարաններ, տուրիստական բազաներ, ստացիոնար և վրանավոր տոլրիստական-առողջարարական ճամբարներ, մանկական տուրիստական կայաններ, քաղաքների և այլ բնակավայրերի շուրջը եղած զբոսայգիների, կանաչ գոտիների, առողջարարական նշանակության հողերից դուրս գտնվող ոաումնազբոսաշրջային արահետներ, ազդանշանված ուղիներ, մարզական ճամբարներ) հողերի հատկացումը կատարվում է սույն կանոնադրության 19-րդ և 21-րդ կետերի համաձայն՝ պետական

կառավարման համապատասխան մարմնի համաձայնությամբ։

25. Պատմամշակութային նշանակության (պատմամշակութային արգելանոցներ, հաշազբոսայգիներ, եկեղեցական և վանքային համալիրների հնագիտական և ճարտարապետական տեղանքապատկերային համալիրներ) հողերի հատկացման համար, բացի սույն կանոնադրության 18-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերից, պետք է լինի նաև պահանջվող տարածքի առանձնահատուկ պայմանների հիմնավորումը՝ պետական կառավարման համապատասխան մարմնի համաձայնությամբ հանդերձ։

26. Անտառային, ջրային ֆոնդի հողերի, ինչպես նաև տրանսպորտի, կապի և այլ ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հատկացումը կատարվում է սույն կանոնադրության 19-րդ և 21-րդ կետերի համաձայն՝ պետական կառավարման համապատասխան մարմնի համաձայնությամբ։

27. Հողի և միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն թողնող օբյեկտների տեղաբաշխումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից կազմված պետական հանձնաժողովի միջոցով, որի կազմի մեջ մտնում են կառավարության, տվյալ շրջանի, վարչակազմի, տեղական ինքնակառավարման մարմնի, քաղաքաշի նության նախարարության, գյուղատնտեսության նախարարության, բնապահպանության վարչության ու այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։

Նշված նպատակներով հողամասերի հատկացումը կատարվում է սույն կանոնադրության 19-րդև 21-րդկետերի համաձայն։

28. Ձեռնարկություններին, հիմնարկներին, կազմակերպություններին ոչ գյուղատնտեսական նպատակներով հատկացված հողամասերը, 2 տարի շարունակ նպատակային նշանակությամբ չօգտագործվելու դեպքում, սահմանված կարգով հետ են վերցվում և թողնվում համապատասխան պետական կառավարման մարմնի իրավասության տակ։

29. Հողամասերը, որպես տնամերձ, քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով հատկացվում են պահուստային հողերից հետևյալ կարգով, տեղական ինքնակառավարման մարմինը միջնորդություն է հարուցում տվյալ շրջանի վարչակազմին, որը միջնորդությունը բավարարելոլ դեպքում 10-օրյա ժամկետում կազմում է հողհատկացման գործ և որոշում ընդունելուց հետո այն ուղարկում Լեռնային Ղ՚պ՚՚աբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) տեղական ինքնակառավարման մարմնի միջնորդությունը. բ) հատկացվող հողամասի հատակագիծը՝ նշելով հողատարածությունը ըստ հողատեսքերի. գ) շրջանի գլխավոր ինժեներ –հողաշի նարարի եզրակացությունը. դ) շրջանի վարչակազմի որոշումը։

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը երկշաբաթյա ժամկետում ուսումնասիրում և իր եզրակացությունը՝ որոշման նախագծի հետ միասին, ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը ։

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը քննարկում և համապատասխսն որոշում է կայացնում պահուստային ֆոնդի հողի կատեգորիայի փոփոխման և տնամերձ հողամաս հատկացնելու մասին։

30. Միջնորդությունը մերժելու դեպքում համապատասխան մարմինը հայտ ներկայացնողին 10-օրյա ժամկետում տալիս է մերժման գրավոր հիմնավորումը։

Քաղաքացիների, կոլեկտիվների համար այգեգործության (ամառանոցի) նպատակով հողամասի հատկացման կարգը

31. Քաղաքացիների, կոլեկտիվների ներկայացրած հայտերի հիման վրա այգեգործության (ամւտւանոցի) համար պահանջվող հողամասերը հատկացվում են շրջանների վարչակազմերի, իսկ Ստեփանակերտ քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի որոշումներով, ըստ տվյալ շրջանի (քաղաքի) համար կազմված և ԼՂՀ կառավարության կողմից հաստատված սխեմայի (գծակարգի)։ Նշված նպատակի համար հողամասեր կարող են հատկացվել նա և սույն կանոնադրության 19-րդ և 21-րդ կետերի համաձայն։

կոլեկտիվներին հատկացված հողամասերի բաժանումը իրականացվում է համապատասխան հիմնարկ-ձեոնարկութլունների Ակազմակերպությունների կողմից։

32. Սխեմայով նախատեսված կոլեկտիվ այգեգործության (ամառանոցների) հողամասերն արդյունավետ օգտագործելու նպատակով շրջանների վարչակազմերը (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը) հողամասերի հատկացումը պետք է կատարեն աստիճանաբար, ըստ հողազանգվածների, մեկ հողազանգվածը լրիվ բաշխելուց հետո։

33. Կոլեկտիվ այգեգործության (ամառանոցների) համար հողազանգվածների տարածքների կազմակերպման ու կառուցապատման նախագծերը և նախահաշվային փաստաթղթերը պատվիրում և հաստատում են հողհատկացնող շրջանների վարչակազմերը և քաղաքացի ներին, կոլեկտիվներին են հանձնում՝ կազմված նախագծի արժեքը նրանց կողմից տվյալ շրջանի վարչակազմի համապատասխան հաշվին փոխանցելուց (մուծելոլց) հետո։

 

Հատկացված հողամասի սահմանները տեղանքում տեղափոխեչա ն հողային փաստաթղթերում փոփոխություններ մսւցնկյու կարգը

34. ԼՂՀ կառավարության կողմից հողհատկացման վերաբերյալ որոշման ընդունումից հետո հատկացվող հողամասի սահմանները տեղանքում նշահարվում են հանրապետական և հողաշինարարական ծառայության կողմից, որին ներկա են գտնվում շրջանի գլխավոր ինժեներ– հողաշինարարը, հողամաս ստացող ձեռնարկության, հիմնարկության, կազմակերպության ներկայացուցիչը, քաղաքացին, որին սեփականության (օգտագործման) կամ վարձակալության իրավունքով հողամաս է հատկացվել, նախկին սեփականատիրոջ կամ հողօգտագործողի ներկայացուցիչը։

35. Հատկացվող հողամասը տեղանքում սահմանազատելոլ ընթացքում նրա արտաքին սահմաններն ամրակցվում են համապատասխան սահմանանիշերով։ Հողամասի սահմանները տեղանքում նշելուց հետո կազմվում է ակտ։ Ակտին կցվում է հատկացվող հողամասի սխեմատիկ գծագիրը, որի վրա ցույց են տրվում տեղանքում չափված նրա սահմանների ուրվագիծը Ա գծերի երկարությունը։ Ակտը, դաշտային չափումների նյութերի հետ միասին, կցվում է հողաշինարարական գործին։

36. Հողամասի հատկացման կապակցությամբ հողօգտագործման ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունների հիման վրա հողաշինարարական ծառայության կողմից ուղղում է մտցվում հողի սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի հողաշինարարության հատակագծում, շրջանային հերթապահ քարտեզում և հողային այլ փաստաթղթերում, իսկ շրջանի կամ Ստեփանւսկերտ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն ուղղում է մտցնում քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի կառուցապատման գլխավոր հատակագծերում։

37. Հատկացված հողամասի ճշգրիտ սահմանների որոշման եղանակը, դրանց ճշտության նկատմամբ տեխնիկական պահանջները, սահմանանիշերի ձևերը սահմանում է անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստր վարող պետական մարմի նը։

Հատկացված հողամասի գրանցումը 38. Սույն կարգով հատկացված հողամասերի նկատմամբ իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչությունում։ Հողամասերի հատկացման մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգը

39. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին, պետական և ոչ պետական ձեռնարկություններին, հասարակական, հասարակական-քաղաքական և այլ կազմակերպականներին ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասերի (բացի բնակավայրերի հողերից) հատկացումը կատարվում է մրցութային կարգով։ ԼՂՀ կառավարությանն իր նախաձեռնությամբ կամ շրջանների վարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) միջնորդությամբ կարող է հողամասերի հատկացումն իրականացնել ոչ մրցութային կարգով։

40. Հողամասերի հատկացման մրցույթի անցկացման համար հիմք են ծառայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այդ թվում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) և շրջանների վարչակազմերի կողմից հաստատված սխեմաները և մրցույթի պայմանները, ինչպես նաև՝ տվյալ բնակավայրի կառուցապատման գլխավոր հատակագծին սխեմաների առնչությունը։ վերջինիս վերաբերյալ շրջանի (Ստեփանակերտ քաղաքի) գլխավոր ճարտարապետի կողմից տրվում է համապատասխան տեղեկանք։

41. Շրջանների վարչակազմերում (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում) ստեղծվում են հողամասերի Տատկացման մրցութային հանձնաժողովներ, որոնց կազմում ընդգրկվում են շրջանների վարչակազմերի ղեկավարները (Ստեփանակերտի քաղաքապետը) կամ իրենց տեղակալներո (հանձնաժողովի նախագահ), գլխավոր (ավագ) հողաշինարարները, գլխավոր:

ճարտարապետները,

սանիտարահամաճարակաբանական կայանների գլխավոր բժիշկները, ԼՂՀ բնապահպանության վարչության, հուշարձանների պահպանության համար պատասխանատու, ինչպես նաև համապատասխան պետական այլ մարմինների ներկայացուցիչները և մասնագետ ներ:

Մրցութային հանձնաժողովի կազմը հաստատվում է շրջանի վարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ) կողմից։

42. Մրցութային հանձնաժողովը՝ ա) սահմանում է մրցույթի պայմանները.

բ) ապահովում է մրցույթի անցկացման կարգի ու պայմանների մասին տեղեկատվության տարածումը.

գ) մրցույթի մասնակիցների համար ապահովում է հավասար պայմաններ. դ) որոշում է մրցույթի հաղթողին. ե) իրականացնում է մրցույթի անցկացման հետ կապված այլ միջոցառումներ։

43. Մրցութային հանձնաժողովը մրցույթի անցկացումից աոնվազն մեկ ամիս աոաջ լրատվական միջոցներով հայտնում է մրցույթի անցկացման պայմանները՝ նշելով՝

ա) օգտագործման համար հատկացվելիք հողամասի (հողամասերի) համարները (ինդեքսները), հեկտարայինտարածությունը, կատեգորիաները, կադաստրային տվյալները.

բ) հողամասի (հողամասերի) տեղանքի քարտեզը. գ) հողհատկացման նպատակը կամ նախընտրելի նպատակները.

դ) հաղորդակցուղիների (ճանապարհներ, ջրատարներ, կոյուղի, էլեկւորահաղորդման գծեր և այլն) առկայությունը.

ե) հաղորդակցուղիների բացակայության դեպքում դրանց անցկացման հնարավորությունը. զ) մրցույթի անցկացման ժամանակը և տեղը.

է) հողի, բնական ռեսուրսների օգտագործման Ա բնապահպանական առումով ներկայացվող մյուս պահանջները։

44. Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները, ձեռնարկությունները, հիմնարկներն ու կազմակերպությունները (այսուհետև՝ մասնակիցներ) մրցութային հանձնաժողովին ներկայացնում

ա) հայտ, որում նշում են այն հողամասի համարը (ինդեքսը) որը իրենք ցանկություն են հայտնում վերցնել հողօգտագործման նպատակով, հողօգտագործման նպատակն ու յպայմանները, իրենց հասցեները (իրավաբանական հասցեները), հեոախոսահամարները.

բ) հողի օգտագործման տեխնիկատնտեսական հաշվարկները, փաստաթղթերը և հիմնավորումները։

Պետական և ոչ պետական ձեռնարկությունները, հիմնարկներն ու կազմակերպությունները, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցները ներկայացնում են նաև՝

-իրենց հիմնադիր փաստաթղթերը կամ գրանցման վկայականի պատճենները, –իրենց սպասարկող բանկերից տեղեկանք վճարունակության մասին. -արտադրական և ֆինանսական գործունեության մասին տեղեկանք։

Մրցույթի մասնակիցները պատասխանատվություն են կրում իրենց կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ճշտության համար։

45. Մրցույթին մասնակցել ցանկացողների հայտերի ընդունումը դադարեցվում է մրցույթի անցկացման օրվանից մեկ շաբաթ աոաջ։

46. Մրցութային հանձնաժողովն իր աշխատանքները իրականացնում է շրջանի վարչակազմի (Ստեփանակերաի քաղաքապետարանի) կողմից հաստատված կանոնադրության համաձայն։

47. Մրցութային հանձնաժողովը մրցույթն անցկացնում է այն հողամասերի համար, որոնց տրամադրման (այատակով ներկայացվել են մեկից ավելի հայտեր։

48. Մրցայթ)ւց հանվում են այն հայտերը՝ ա) որոնցոլք բացահալտվել են կեղծ տեղեկություններ. բ) որոնց հետ ժամանակին չեն ներկայացվել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը. գ) որոնց կից փաստաթղթերը չեն բխում ԼՂՀ օրենսդրության պահանջներից.

դ)որոնցում բացակայում են համապատասխան երաշխիքներ հայցվորի

պարտավոոությոնների կատարման վերաբերյալ։

49. Մրցույթի արդյունքները ամփոփելիս ե հաղթողին որոշելիս մրցութային հանձնաժողովը հաշվի է աոնամ՝

ա) հողօգտագործման նպատակը (գյուղմթերքների, շինանյութերի, ժողսպառման և այլ ապրանքների արտադրություն).

բ) արտադրության (շինարարության) կազմակերպման համար ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցների առկայությունը.

գ) տվյալօբյեկտի՝ կարճ ժամկետում կառուցման և շահագործման հնարավորությունը.

դ)հողի ասցիոնալ օգտագործման երաշխիքը և բնապահպանական միջոցառումներիիրականացման Օախատեսումը.

ե) շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ազատ աշխատուժի օգտագործման նախատեսումը։

50. Շրջանի (Ստեփանակերտ քաղաքի) մրցութային հանձնաժողովը, սույն կարգին համապատասխան, ամփոփում է մրցույթի արդյունքները, որոշում մրցույթի հաղթողին։

ՄրցոլթայիՏ հանձնաժողովի որոշման մեջ նշվում են մրցութային հանձնաժողովի կազմը, հաղթողի անաՏը, քվեարկության արդյունքները, ներկայացված հայտերի ցանկը, հաղթողի հետ պայմանագրի կ1ցյման ժամկետ ն ու պայմանները։

Մրցոլթային հանձնաժողովի որոշումը ենթակա է հրապարակման։

Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատվում է շրջանի վարչակազմի

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) կողմից։

Շրջանի վարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) որոշումը՝ սույն կանոնադրությամբ նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերի հետ, ներկայացվում է ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն։

51. Մրցութային կարգով հողամասերի հատկացումը կատարվում է մեկ փուլով՝ նախնական փուլի բացառմամբ։

52. Մրցութային կարգով հողամասերի հատկացման ժամանակ, հավասար պայմանների դեպքում, նախապատվության իրավունքը տրվում է տվյալ բնակավայրի բնակիչներին։

53. Մրցույթը համարվում է չկայացած, եթե՝ ա) մրցույթի ն մասնակ ցել ցանկացողը միայն մեկն է. բ) մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի որոշվել մրցույթի հաղթողը։

54. Մրցույթի չկայանալու դեպքում 15-օրյա ժամկետում նշանակվում է կրկնամրցույթ։ Այն դեպքում, եթե կրկնամրցույթին մասնակցելու համար դիմում է մեկ մասնակից, ապա նա ճանաչվում է մրցույթի հաղթող։

55. Մրցույթի հաղթողների հետ կնքվում է համապատասխան պայմանագիր, որում նշվում են հողօգտագործման նպատակ ները և. աշխատանքների

կատարման ու ավարտմաԱպայմանները։

Հողօգտագործողի կողմից նշված պայմանագրի խախտման դեպքում ԼՂՀ հողային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է դադարեցվել հողի օգտագործման իրավունքը։

56. Մրցութային հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերի ընդունման մերժումը կամ նրա այլ գործողությունները կարող են մրցույթի մասնակիցների կողմից գանգատարկվել դատարան։

57. Հատկացված հողամասերը մեկ այլ հողօգտագործողի վաճաոելու կամ տրամադրելու դեպքում, երբ վերանում է հողօգտագործման անհրաժեշտությունը կամ փոխվում են հողօգտագործման նպատակը, բնույթը, տվյալ հողամասի վերահատկացումը կատարվում է սահմանված կարգով՝ ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ։

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

N 47 ք.Ստեփանակերտ 16 մայիսի 1999թ.

ԼՂՀ-ՈՒՄ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ և ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԼՂՀ հողային օրենսգրքի 18-րղ հոդվածի համաձայն՝ ԼՂՀ կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հողամասեր հատկացնելուն, հետ վերցնելու կարգը (կցվում է)։

ԼՂՀ վարչապետ Ժ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ

2. ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը և ԼՂՀ արդարադատության պետական վարչությանը՝ երկամսյա ժամկետում մշակել և ԼՂՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել հողամասերի հատկացման մրցութային հանձնաժողովի օրինակելի կանոնադրությունը։

Հաստատված Է ԼՂՀ կառավարության 1999. մարտի 16-ի թիվ 47 ոբոշմամբ

ԿԱՐԳ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հողամասեր հատկացնելու և հետ վերցնելու

Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն կարգով սահմանվում Է Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բոլոր կատեգորիաների հողերից հողամասեր հատկացնելու և հետ վերցնելու կարգը՝ անկախ հողօգտագործողից և սեփականության ձև ից։

2. Արգելվում Է նախարարություններին, պետական վարչություններին, գերատեսչություններին, հիմնարկ-ձեոնարկություններին, նախագծային և. այլ կազմակերպություններին՝ գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների, անտառտնտեսությունների, սեփականատերերի ու հողօգտագործողների հողերի վրա բոլոր տեսակի շինարարության համար հետախուզական Ն. նախագծային աշխատանքներ կատարելը՝ առանց ԼՂՀ կառավարության որոշման։

3. Պետական կամ հասարակական կարիքների համար հողամասերը հետ վերցնելու կամ դրանք ժամանակավորապես օգտագործելու դեպքում հողօգտագործողներին ու սեփականատերերին պատճառված վնասները ենթակա են հատուցման։ Հատուցման ենթակա են հողի, բնակելի տների, մշակութակենցաղային նշանակության օբյեկտների, արտադրական և այլ շենքերի ու կառույցների արժեքը կամ դրանք նոր տեղ փոխադրելու հետ կապված ծախսերը, բոլոր սեփականատերերի և հողօգտագործողների կողմից աճեցված պտղահատապտղային, դաշտապաշտպան ն. մյուս բազմամյա տնկարկների, անավարտ արտադրության (հերկի, պարարտացման, ցանքի ե այլ աշխատանքների) արժեքը, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի արժեքը,ինչպես նաև հողօգտագործողների, հողի սեփականատիրոջ մյուս ծախսերը, որոնք կապված են հողամասերը հատկացնելու և հետ վերցնելու հետ։

ԼՂՀ քաղաքացիներին, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններին հատկացված հողամասերը պետական կարիքների համար կարող են հետ վերցվել, եթե, քաղաքացիների, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունների համաձայնությամբ, նրանց համարժեք հողամաս Է հատկացվում կամ տրվում համապատասխան փոխհատուցում։

Ձեռնարկությունները, հիմնարկներն ու կազմակերպությունները պարտավոր են քաղաքացուն, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններին որպես փոխհատուցում տրված նոր հողամասում կառուցել բնակելի, արտադրական և այլ շենքեր, եթե այդպիսիք եղել են նախկին հողամասում, և լրիվ ծավալով հատուցել մյուս բոլոր վնասները։

4. Գյուղացիական և գյուղացիանան կոլեկտիվ տ նտեսոլթյունների հողերի վրա գյուղատնտեսական նշանակության արտադրական շինություններ կարող են կւաւուցվել միւսյն ԼՂՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։

Այն տարածքների ցանկը, որտեղ արգելվում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա արտադրական շինությունների կառուցումը, սահմանում է ԼՂՀ կառավարությունը։

5. Քաղաքացիները, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունները, ձեռնարկությունները, կազմակերպությունները ն. հիմնարկները հատկացված հողամւսսերի օգտագործմանը, այդ թվում՝ շինարարական աշխատանքների կատարմանը, ձեռնամուխ են լինում այդ հողամւսսերի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումից Ա սահմանված կարգով հողամասերի սահմանները տեղանքում սահմանանիշերով ամրակցելուց հետո։

6. Քաղաքացիները, գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններն իրենց սեփականությունը հանդիսացող հողերը կարող են օտարել ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանվածկարգով: ։

Հողամասերը հետ վերցնելու և հատկացնելու կարգը

7. Պետական կարևորության օբյեկտների շինարարության համար հողամասերը հետ վերցնելու և հատկացնելու վերաբերյալ շրջանային հողաշինարարական ծառայության կողմից կազմվում է հողհատկացման գործ։

Օբյեկտների տեղաբաշխման նպատակով հողհատկացման գործը կազմելիս կատարվում է նախնական ոաումնասիրություն (հողի գնահատում և գրաֆիկական մասի ձևակերտում)։

Հողհատկացման գործը կազմվում է ամբողջ օբյեկտի շինարարության համար։

8. Գոյություն ունեցող օբյեկտի համար լրացուցիչ հողամաս հատկացնելու դետքում հողհատկացման գործը նախապատրաստելիս կատարվում է նախկինում հատկացված հողամասերի մանրազնին ուսումնասիրություն, ստուգվում է դրանց նպատակային օգտագործումը։

9. Ոչ գյուղատնտեսական կարիքների համար հողամասերի հատկացումը կատարվում է աստիճանաբար՝ ըստ դրանց յուրացման Ա, որպես կանոն, աճեցված բերքը հավաքելուց հետո։

10. Եթե հողամասը հատկացվում է հանրատարած օգւոակար հանածոների՝ բաց.եղանակով արդյունահանման նպատակով կամ այնպիսի շինարարության համար, որը փչացնում է հողի բերրի շերտը, ապա հողամաս ստացող ձեռնարկությունները, հիմնարկները և կազմակերպությունները պարտավոր են հանել ու պահպանել ալդ շերտը՝ հետագայում հողերի վերամշակում (ոեկուլտիվացիա) կատարելիս այն օգտագործելու համար։

Հողամասերի հատկացմավերաթերյաչ միջնորդությանն երի հարացումն և քննարկման կարգը 11. ԼՂ.Հ քաղաքացիները, գյուղացիփկան և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունները, ձեռնարկությունները, հիմնարկները, հասարակական և կրոնական:

կազմակերպությունները հողամասերը ստանալու համար հայտ են ներկայացնում հողամասերը տրամադրելու իրավունք ունեցող մարմիններին (այսուհետև՝ իրավասու մարմիններ)՝ նշելով հողամասի գտՏվելա վայրը, հատկացնելու նպատակը և պահանջվող հողատարածության չափը։

12. Իրավասու մարմինները 10-օրյա ժամկետում քննության են առնում ստացված հայտերը և հայտը բավարարելու դեպքում հողաշինարարական ծառայության միջոցով կազմում են տվյալ հողամասի հատկացման մասին հողհատկացման գործ։

13. Այն դեպքում, երբ պետական կամ հասարակական նպատակների համար պահանջվող հողամասը հանդիսանում է քաղաքացիների, գյուղացիական կամ գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությնների սեփականությունը կամ, գործող կարգի համաձայն, օգտագործվում է նրանց կողմից, հարցի նախնական քննարկման ժամանակ պետք է բավարարել նախկին հողատիրոջ՝ սուլն կանոնադրության 3-րդ կետով նախատեսված պահանջները։

Հողամասերը հատկացնելու, հետ վերցնելու, հողի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքը դադարեցնելու հետ կապված հողային վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

14. Հողհատկացման գործեր նախապատրաստելիս պարտադիր կարգով հաշվի եե առնվում շրջանի հատակագծման սխեման, ներ համայնքային հողաշի նարարւսկան նախագիծը, բնակավայրի կառուցապատման գլխավոր հատակագիծը, հողագիտական և հետազոտական, հողերի համեմատական գնահատման, տեղանքի սեյսմաբանական, բնապահպան և այլ նյութեր։

15. Հողամասերի ընտրությունը կատարվում է երկու և ավելի տարբերակներով, հաշվարկելով նրանց տնտեսական և այլ առավելությունները։

16. Իրավասու մարմնի աշխատանքի արդյունքները ձևակերպվում են ակտով, որտեղ նշվում են պահանջվող հողամասի տարածությունը՝ ըստ հողատեսքերի, դրա կադաստրային գնահատականը, փոխհատուցման արժեքը (անհրաժեշտության դեպքում), բնութագիրը, հողհատկացման հանձնաժողովի կարծիքը օբյեկտի տեղադրման նպատակահարմար տարբերակի վերաբերյալ։

17. Ոչ գյուղատնտեսական նպատակների համար հողամասերի հատկացումը կատարվում է երկու փուլով՝ (օսխնական և վերջնական.

ա) նախնական հողհատկացման նպատակն է կազմել օբյեկտի տեղաբաշխման նախագիծ՝ ճշտելով պաՏանջվող հողատարածության չափը.

բ) վերջնական հողհատկացման նպատակն է նախագծով ճշտված տարածքի սահմաններում կատարել հողամասի վերջնական հատկացումը։

18. Կազմված հողհատկացման նյութերը (նախնական և վերջնական) իրավասու մարմինների կողմից ներկայացվում են ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն։

19. Նախ&ական հողհատկացման գործում պետք է լինեն հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) հողամաս ստանալու համար միջնորդություն հարուցող ձեռնարկության, հիմնարկության, կազմակերպության վերադաս մարմնի հայտը.

բ) հողամասի ընտրություն կատարող տեղական և շրջանային հանձնաժողովների կողմից համատեղ կազմված ակտը.

գ) հողամասի գնահատման ակտը. դ) տվյալ շրջանի վարչակազմի եզրակացությունը.

ե) հատկացվող հողամասի տեղանքի հատակագիծը՝ նշելով պահանջվող հողամասի սահմանները և տարածությունը՝ ըստ հողատեսքերի, նրա կաղաստրային գնահատման ցուցանիշներով.

զ) սեփականատիրոջ կամ հողօգտագործողի համաձայնությունը հողամաս հատկացնելու մասին՝ համաձայն սույն կանոնադրության 3-րդ կետի.

է) նախկին հողօգտագործողի վերադաս կազմակերպության համաձայնությունը։

20. ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը ուսումնասիրում է ստացված նախնական հողհատկացման գործը Ա իր եզրակացությունը որոշման նախագծի և նյութերի հետ միասին ներկայացնում է ԼՂՀ կաոավարության քննարկմանը։

ԼՂՀ կառավարությունը նախնական հողհատկացման նյութերի հիման վրա ընդունում է ամապատասխան որոշում։

Եթե օբյեկտի շինարարության վերաբերյալ որոշման կայացվելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում սահմանված կարգով ԼՂՀ կառավարություն չեն ներկայացվում վերջնական հողհատկացման նյութերը, ապա տվյալ հողօգտագործողը կորցնում է հողօգտագործման իրավունքը։

21. վերջնական հողհատկացման գործում պետք է լինեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ ա) հատկացվող հողամասի հողաշինարարական հատակագիծը՝ ճշտված հողատեսքերով. բ) հողի գնահատման ճշտված ակտը. գ) հողաշի նարարու թյան տիտղոսացուցակը.

ղ) ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության եզրակացությունը՝ ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագծի հետ միասին։

Նշված նյութերը ներակայացվում են ԼՂՀ կառավարություն, որը որոշում է կայացնում նպատակային օգտագործման համար հողամաս հատկացնելու մասին։

Նոր հողօգտագործողին հողամաս հատկացնելու մասին որոշման ընդունումից հետո նա պարտավոր է 3-ամսյա ժամկետում նախկին հողօգտագործողին փոխհատուցել պատճառված բոլոր վնասների արժեքը՝ գնահատման ակտի համաձայն։

22. Հանրատարած օգտակար հանածոների՝ բաց եղանակով արդյունահանման դեպքում պահանջվող հողամասերի համար հողհատկացման գործում պետք է լինի նաև համապատասխան մարմինների եզրակացությունը պաշար ների վերաբերյալ։

23. Բնապահաան նշանակության (արգելանոցներ, ազգային և ծաոաբանական զբոսայգիներ, յբոաաբանական այգիներ, արգելավայրեր, բնության հուշարձաններ) հողերի հատկացման համար հողհատկացման գործում, բացի սույն կանոնադրության 19-րդ և 21-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերից, պետք է լինի նաև պահանջվող տարածքի առանձնահատուկ պայմանների հիմնավորումը։

24. Հանգստավայրերի (հանգստյան տներ, պանսիոնատներ, առողջարաններ, տուրիստական բազաներ, ստացիոնար և վրանավոր տոլրիստական-առողջարարական ճամբարներ, մանկական տուրիստական կայաններ, քաղաքների և այլ բնակավայրերի շուրջը եղած զբոսայգիների, կանաչ գոտիների, առողջարարական նշանակության հողերից դուրս գտնվող ոաումնազբոսաշրջային արահետներ, ազդանշանված ուղիներ, մարզական ճամբարներ) հողերի հատկացումը կատարվում է սույն կանոնադրության 19-րդ և 21-րդ կետերի համաձայն՝ պետական

կառավարման համապատասխան մարմնի համաձայնությամբ։

25. Պատմամշակութային նշանակության (պատմամշակութային արգելանոցներ, հաշազբոսայգիներ, եկեղեցական և վանքային համալիրների հնագիտական և ճարտարապետական տեղանքապատկերային համալիրներ) հողերի հատկացման համար, բացի սույն կանոնադրության 18-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերից, պետք է լինի նաև պահանջվող տարածքի առանձնահատուկ պայմանների հիմնավորումը՝ պետական կառավարման համապատասխան մարմնի համաձայնությամբ հանդերձ։

26. Անտառային, ջրային ֆոնդի հողերի, ինչպես նաև տրանսպորտի, կապի և այլ ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հատկացումը կատարվում է սույն կանոնադրության 19-րդ և 21-րդ կետերի համաձայն՝ պետական կառավարման համապատասխան մարմնի համաձայնությամբ։

27. Հողի և միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն թողնող օբյեկտների տեղաբաշխումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից կազմված պետական հանձնաժողովի միջոցով, որի կազմի մեջ մտնում են կառավարության, տվյալ շրջանի, վարչակազմի, տեղական ինքնակառավարման մարմնի, քաղաքաշի նության նախարարության, գյուղատնտեսության նախարարության, բնապահպանության վարչության ու այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։

Նշված նպատակներով հողամասերի հատկացումը կատարվում է սույն կանոնադրության 19-րդև 21-րդկետերի համաձայն։

28. Ձեռնարկություններին, հիմնարկներին, կազմակերպություններին ոչ գյուղատնտեսական նպատակներով հատկացված հողամասերը, 2 տարի շարունակ նպատակային նշանակությամբ չօգտագործվելու դեպքում, սահմանված կարգով հետ են վերցվում և թողնվում համապատասխան պետական կառավարման մարմնի իրավասության տակ։

29. Հողամասերը, որպես տնամերձ, քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով հատկացվում են պահուստային հողերից հետևյալ կարգով, տեղական ինքնակառավարման մարմինը միջնորդություն է հարուցում տվյալ շրջանի վարչակազմին, որը միջնորդությունը բավարարելոլ դեպքում 10-օրյա ժամկետում կազմում է հողհատկացման գործ և որոշում ընդունելուց հետո այն ուղարկում Լեռնային Ղ՚պ՚՚աբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) տեղական ինքնակառավարման մարմնի միջնորդությունը. բ) հատկացվող հողամասի հատակագիծը՝ նշելով հողատարածությունը ըստ հողատեսքերի. գ) շրջանի գլխավոր ինժեներ –հողաշի նարարի եզրակացությունը. դ) շրջանի վարչակազմի որոշումը։

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը երկշաբաթյա ժամկետում ուսումնասիրում և իր եզրակացությունը՝ որոշման նախագծի հետ միասին, ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը ։

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը քննարկում և համապատասխսն որոշում է կայացնում պահուստային ֆոնդի հողի կատեգորիայի փոփոխման և տնամերձ հողամաս հատկացնելու մասին։

30. Միջնորդությունը մերժելու դեպքում համապատասխան մարմինը հայտ ներկայացնողին 10-օրյա ժամկետում տալիս է մերժման գրավոր հիմնավորումը։

Քաղաքացիների, կոլեկտիվների համար այգեգործության (ամառանոցի) նպատակով հողամասի հատկացման կարգը

31. Քաղաքացիների, կոլեկտիվների ներկայացրած հայտերի հիման վրա այգեգործության (ամւտւանոցի) համար պահանջվող հողամասերը հատկացվում են շրջանների վարչակազմերի, իսկ Ստեփանակերտ քաղաքում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի որոշումներով, ըստ տվյալ շրջանի (քաղաքի) համար կազմված և ԼՂՀ կառավարության կողմից հաստատված սխեմայի (գծակարգի)։ Նշված նպատակի համար հողամասեր կարող են հատկացվել նա և սույն կանոնադրության 19-րդ և 21-րդ կետերի համաձայն։

կոլեկտիվներին հատկացված հողամասերի բաժանումը իրականացվում է համապատասխան հիմնարկ-ձեոնարկութլունների Ակազմակերպությունների կողմից։

32. Սխեմայով նախատեսված կոլեկտիվ այգեգործության (ամառանոցների) հողամասերն արդյունավետ օգտագործելու նպատակով շրջանների վարչակազմերը (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը) հողամասերի հատկացումը պետք է կատարեն աստիճանաբար, ըստ հողազանգվածների, մեկ հողազանգվածը լրիվ բաշխելուց հետո։

33. Կոլեկտիվ այգեգործության (ամառանոցների) համար հողազանգվածների տարածքների կազմակերպման ու կառուցապատման նախագծերը և նախահաշվային փաստաթղթերը պատվիրում և հաստատում են հողհատկացնող շրջանների վարչակազմերը և քաղաքացի ներին, կոլեկտիվներին են հանձնում՝ կազմված նախագծի արժեքը նրանց կողմից տվյալ շրջանի վարչակազմի համապատասխան հաշվին փոխանցելուց (մուծելոլց) հետո։

 

Հատկացված հողամասի սահմանները տեղանքում տեղափոխեչա ն հողային փաստաթղթերում փոփոխություններ մսւցնկյու կարգը

34. ԼՂՀ կառավարության կողմից հողհատկացման վերաբերյալ որոշման ընդունումից հետո հատկացվող հողամասի սահմանները տեղանքում նշահարվում են հանրապետական և հողաշինարարական ծառայության կողմից, որին ներկա են գտնվում շրջանի գլխավոր ինժեներ– հողաշինարարը, հողամաս ստացող ձեռնարկության, հիմնարկության, կազմակերպության ներկայացուցիչը, քաղաքացին, որին սեփականության (օգտագործման) կամ վարձակալության իրավունքով հողամաս է հատկացվել, նախկին սեփականատիրոջ կամ հողօգտագործողի ներկայացուցիչը։

35. Հատկացվող հողամասը տեղանքում սահմանազատելոլ ընթացքում նրա արտաքին սահմաններն ամրակցվում են համապատասխան սահմանանիշերով։ Հողամասի սահմանները տեղանքում նշելուց հետո կազմվում է ակտ։ Ակտին կցվում է հատկացվող հողամասի սխեմատիկ գծագիրը, որի վրա ցույց են տրվում տեղանքում չափված նրա սահմանների ուրվագիծը Ա գծերի երկարությունը։ Ակտը, դաշտային չափումների նյութերի հետ միասին, կցվում է հողաշինարարական գործին։

36. Հողամասի հատկացման կապակցությամբ հողօգտագործման ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունների հիման վրա հողաշինարարական ծառայության կողմից ուղղում է մտցվում հողի սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի հողաշինարարության հատակագծում, շրջանային հերթապահ քարտեզում և հողային այլ փաստաթղթերում, իսկ շրջանի կամ Ստեփանւսկերտ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն ուղղում է մտցնում քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի կառուցապատման գլխավոր հատակագծերում։

37. Հատկացված հողամասի ճշգրիտ սահմանների որոշման եղանակը, դրանց ճշտության նկատմամբ տեխնիկական պահանջները, սահմանանիշերի ձևերը սահմանում է անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստր վարող պետական մարմի նը։

Հատկացված հողամասի գրանցումը 38. Սույն կարգով հատկացված հողամասերի նկատմամբ իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչությունում։ Հողամասերի հատկացման մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգը

39. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին, պետական և ոչ պետական ձեռնարկություններին, հասարակական, հասարակական-քաղաքական և այլ կազմակերպականներին ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասերի (բացի բնակավայրերի հողերից) հատկացումը կատարվում է մրցութային կարգով։ ԼՂՀ կառավարությանն իր նախաձեռնությամբ կամ շրջանների վարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) միջնորդությամբ կարող է հողամասերի հատկացումն իրականացնել ոչ մրցութային կարգով։

40. Հողամասերի հատկացման մրցույթի անցկացման համար հիմք են ծառայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այդ թվում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) և շրջանների վարչակազմերի կողմից հաստատված սխեմաները և մրցույթի պայմանները, ինչպես նաև՝ տվյալ բնակավայրի կառուցապատման գլխավոր հատակագծին սխեմաների առնչությունը։ վերջինիս վերաբերյալ շրջանի (Ստեփանակերտ քաղաքի) գլխավոր ճարտարապետի կողմից տրվում է համապատասխան տեղեկանք։

41. Շրջանների վարչակազմերում (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում) ստեղծվում են հողամասերի Տատկացման մրցութային հանձնաժողովներ, որոնց կազմում ընդգրկվում են շրջանների վարչակազմերի ղեկավարները (Ստեփանակերտի քաղաքապետը) կամ իրենց տեղակալներո (հանձնաժողովի նախագահ), գլխավոր (ավագ) հողաշինարարները, գլխավոր:

ճարտարապետները,

սանիտարահամաճարակաբանական կայանների գլխավոր բժիշկները, ԼՂՀ բնապահպանության վարչության, հուշարձանների պահպանության համար պատասխանատու, ինչպես նաև համապատասխան պետական այլ մարմինների ներկայացուցիչները և մասնագետ ներ:

Մրցութային հանձնաժողովի կազմը հաստատվում է շրջանի վարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ) կողմից։

42. Մրցութային հանձնաժողովը՝ ա) սահմանում է մրցույթի պայմանները.

բ) ապահովում է մրցույթի անցկացման կարգի ու պայմանների մասին տեղեկատվության տարածումը.

գ) մրցույթի մասնակիցների համար ապահովում է հավասար պայմաններ. դ) որոշում է մրցույթի հաղթողին. ե) իրականացնում է մրցույթի անցկացման հետ կապված այլ միջոցառումներ։

43. Մրցութային հանձնաժողովը մրցույթի անցկացումից աոնվազն մեկ ամիս աոաջ լրատվական միջոցներով հայտնում է մրցույթի անցկացման պայմանները՝ նշելով՝

ա) օգտագործման համար հատկացվելիք հողամասի (հողամասերի) համարները (ինդեքսները), հեկտարայինտարածությունը, կատեգորիաները, կադաստրային տվյալները.

բ) հողամասի (հողամասերի) տեղանքի քարտեզը. գ) հողհատկացման նպատակը կամ նախընտրելի նպատակները.

դ) հաղորդակցուղիների (ճանապարհներ, ջրատարներ, կոյուղի, էլեկւորահաղորդման գծեր և այլն) առկայությունը.

ե) հաղորդակցուղիների բացակայության դեպքում դրանց անցկացման հնարավորությունը. զ) մրցույթի անցկացման ժամանակը և տեղը.

է) հողի, բնական ռեսուրսների օգտագործման Ա բնապահպանական առումով ներկայացվող մյուս պահանջները։

44. Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները, ձեռնարկությունները, հիմնարկներն ու կազմակերպությունները (այսուհետև՝ մասնակիցներ) մրցութային հանձնաժողովին ներկայացնում

ա) հայտ, որում նշում են այն հողամասի համարը (ինդեքսը) որը իրենք ցանկություն են հայտնում վերցնել հողօգտագործման նպատակով, հողօգտագործման նպատակն ու յպայմանները, իրենց հասցեները (իրավաբանական հասցեները), հեոախոսահամարները.

բ) հողի օգտագործման տեխնիկատնտեսական հաշվարկները, փաստաթղթերը և հիմնավորումները։

Պետական և ոչ պետական ձեռնարկությունները, հիմնարկներն ու կազմակերպությունները, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցները ներկայացնում են նաև՝

-իրենց հիմնադիր փաստաթղթերը կամ գրանցման վկայականի պատճենները, –իրենց սպասարկող բանկերից տեղեկանք վճարունակության մասին. -արտադրական և ֆինանսական գործունեության մասին տեղեկանք։

Մրցույթի մասնակիցները պատասխանատվություն են կրում իրենց կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ճշտության համար։

45. Մրցույթին մասնակցել ցանկացողների հայտերի ընդունումը դադարեցվում է մրցույթի անցկացման օրվանից մեկ շաբաթ աոաջ։

46. Մրցութային հանձնաժողովն իր աշխատանքները իրականացնում է շրջանի վարչակազմի (Ստեփանակերաի քաղաքապետարանի) կողմից հաստատված կանոնադրության համաձայն։

47. Մրցութային հանձնաժողովը մրցույթն անցկացնում է այն հողամասերի համար, որոնց տրամադրման (այատակով ներկայացվել են մեկից ավելի հայտեր։

48. Մրցայթ)ւց հանվում են այն հայտերը՝ ա) որոնցոլք բացահալտվել են կեղծ տեղեկություններ. բ) որոնց հետ ժամանակին չեն ներկայացվել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը. գ) որոնց կից փաստաթղթերը չեն բխում ԼՂՀ օրենսդրության պահանջներից.

դ)որոնցում բացակայում են համապատասխան երաշխիքներ հայցվորի

պարտավոոությոնների կատարման վերաբերյալ։

49. Մրցույթի արդյունքները ամփոփելիս ե հաղթողին որոշելիս մրցութային հանձնաժողովը հաշվի է աոնամ՝

ա) հողօգտագործման նպատակը (գյուղմթերքների, շինանյութերի, ժողսպառման և այլ ապրանքների արտադրություն).

բ) արտադրության (շինարարության) կազմակերպման համար ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցների առկայությունը.

գ) տվյալօբյեկտի՝ կարճ ժամկետում կառուցման և շահագործման հնարավորությունը.

դ)հողի ասցիոնալ օգտագործման երաշխիքը և բնապահպանական միջոցառումներիիրականացման Օախատեսումը.

ե) շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ազատ աշխատուժի օգտագործման նախատեսումը։

50. Շրջանի (Ստեփանակերտ քաղաքի) մրցութային հանձնաժողովը, սույն կարգին համապատասխան, ամփոփում է մրցույթի արդյունքները, որոշում մրցույթի հաղթողին։

ՄրցոլթայիՏ հանձնաժողովի որոշման մեջ նշվում են մրցութային հանձնաժողովի կազմը, հաղթողի անաՏը, քվեարկության արդյունքները, ներկայացված հայտերի ցանկը, հաղթողի հետ պայմանագրի կ1ցյման ժամկետ ն ու պայմանները։

Մրցոլթային հանձնաժողովի որոշումը ենթակա է հրապարակման։

Մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատվում է շրջանի վարչակազմի

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) կողմից։

Շրջանի վարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) որոշումը՝ սույն կանոնադրությամբ նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերի հետ, ներկայացվում է ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն։

51. Մրցութային կարգով հողամասերի հատկացումը կատարվում է մեկ փուլով՝ նախնական փուլի բացառմամբ։

52. Մրցութային կարգով հողամասերի հատկացման ժամանակ, հավասար պայմանների դեպքում, նախապատվության իրավունքը տրվում է տվյալ բնակավայրի բնակիչներին։

53. Մրցույթը համարվում է չկայացած, եթե՝ ա) մրցույթի ն մասնակ ցել ցանկացողը միայն մեկն է. բ) մրցութային հանձնաժողովի կողմից չի որոշվել մրցույթի հաղթողը։

54. Մրցույթի չկայանալու դեպքում 15-օրյա ժամկետում նշանակվում է կրկնամրցույթ։ Այն դեպքում, եթե կրկնամրցույթին մասնակցելու համար դիմում է մեկ մասնակից, ապա նա ճանաչվում է մրցույթի հաղթող։

55. Մրցույթի հաղթողների հետ կնքվում է համապատասխան պայմանագիր, որում նշվում են հողօգտագործման նպատակ ները և. աշխատանքների

կատարման ու ավարտմաԱպայմանները։

Հողօգտագործողի կողմից նշված պայմանագրի խախտման դեպքում ԼՂՀ հողային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է դադարեցվել հողի օգտագործման իրավունքը։

56. Մրցութային հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերի ընդունման մերժումը կամ նրա այլ գործողությունները կարող են մրցույթի մասնակիցների կողմից գանգատարկվել դատարան։

57. Հատկացված հողամասերը մեկ այլ հողօգտագործողի վաճաոելու կամ տրամադրելու դեպքում, երբ վերանում է հողօգտագործման անհրաժեշտությունը կամ փոխվում են հողօգտագործման նպատակը, բնույթը, տվյալ հողամասի վերահատկացումը կատարվում է սահմանված կարգով՝ ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ։