ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

16 նոյեմբեր 1999թ

N 141

ք.Ստեփանակերտ

Ստեփանակերտ քաղաքի «Տեխնիկական գույքագրում» ՊՓԲԸ-ն ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության ենթակայությանը հանձնելու մասին

Լեոնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. ԼՂՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչություն ստեղծելու և անշարժ գույքի աետական միսւսնական կադաստրը վարելու մասին» թիվ 282 որոշման 11-րդ կետի «հանձնել» բառից հետո ավելացնել «Ստեփանակերտ քաղաքի «Տեխնիկական գույքագրում» ՓԲԸ-ն» բառերը։

2. ԼՂՀ կաոավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 10-ի «Համայնքի սեփականության գույքի ցանկը սահմանելու մասին» թիվ 227 որոշման հավելված թիվ 1-ի 3-րդ էտսնակից հանել ««Տեխնիկական գույքագրում» ՓՌԸ» բաոերը։

3. Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին, ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչությանը՝ յոթօրյա ժամկետում, սահմանված կարգով, ավարտել նշված ընկերության հանձնման-ընդունման աշխատանքները։

ԼՂՀ վարչապետ Ա. Դանիելյան