Պատվիրատու Ֆիզիկական անձինք

Ֆիզիկական անձինք կարող են դիմել անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով, որը ներկայացնում է նոտարի վավերացրած կամ հասարակ գրավոր ձևով տրված լիազորագիրը: Ընդհանուր սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար բավարար է ընդհանուր սեփականության մասնակիցներից որևէ մեկի դիմումը:

Իրավաբանական անձինք

Իրավաբանական անձի տնօրենը կամ լիազորագրով հանդես եկող ներկայացուցիչը ներկայացնում է իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության` իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի կողմից հաստատված պատճենները:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, սոցիալական քարտ)՝ բնօրինակ կամ սահմանված կարգով հաստատված պատճեն և լուսապատճեն (լուսապատճենի բացակայության դեպքում այն պատճենահանում է դիմումն ընդունող աշխատակիցը): Ընդհանուր սեփականության իրավունքի պետական գրանցման դեպքում՝ ընդհանուր սեփականության բոլոր մասնակիցների անձը հաստատող փաստաթղթեր:
  • Դիմում (կարող է ներկայացնել այդ գործարքի կողմերից յուրաքանչյուրը, կամ նրանց անունից լիազորագրի հիման վրա հանդես եկող անձը)
  • Պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի փոխանակման համար՝ԼՂՀ շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների (Ստեփանակերտում՝Ստեփանակերտի քաղաքապետի որոշում)
  • Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի փոխանակման համար՝ համայնքի ղեկավարի որոշում
  • Պետական (համայնքային) սեփականություն հանդիսացող հողամասերի փոխանակության պայմանագիր
  • Հողամասերի հատակագծեր` հաստատված ԼՂՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ կոմիտեի նախագահի 2012թ. ապրիլի 3-ի «Հողամասի, շինությունների հատակագծերի օրինակելի ձևերը և այդ հատակագծերին ներկայացվող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին» N 94-Ն հրամանով  (եթե 2000 թ. հունվարի 1-ից հետո հողամասի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում չի կատարվել):
  • Հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխության դեպքում՝ կառավարության որոշում
  • Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր (բնօրինակ) հաշիվ 915005161715
  • Եթե դիմումատուն ներկայացնում է բոլոր փոխանակվող անշարժ գույքերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման պահանջ, յուրաքանչյուր գույքային իրավունքի պետական գրանցման համար գանձվում է օրենքով դրա համար նախատեսված չափերով տուրքեր

Ծառայության մատուցման արժեքը և ժամկետները Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը կատարվում է պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 4-րդ աշխատանքային օրը: Դիմողի ցանկությամբ գրանցումը կարող է կատարվել նաև արագացված կարգով:

4 օր 30 000 դրամ
3 օր 40 000 դրամ
2 օր

նույն օրը

60 000 դրամ

100 000 դրամ

Ծառայության մատուցման արդյունք Իրավունքի պետական գրանցումից հետո գրանցված իրավունքի սուբյեկտներին տրամադրվում են անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման վկայականներ, որոնք հաստատում են գրանցման ներկայացված իրավունքների պետական գրանցման փաստը: