Պատվիրատու

Ֆիզիկական անձինք

Ֆիզիկական անձինք կարող են դիմել անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով, որը ներկայացնում է նոտարի կողմից հաստատված լիազորագիրը: Ընդհանուր սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար բավարար է ընդհանուր սեփականության մասնակիցներից որևէ մեկի դիմումը:

Իրավաբանական անձինք

Իրավաբանական անձի տնօրենը կամ լիազորագրով հանդես եկող ներկայացուցիչը ներկայացնում է իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության` իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի կողմից հաստատված պատճենները:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, սոցիալական քարտ)՝ բնօրինակ կամ սահմանված կարգով հաստատված պատճեն և լուսապատճեն (լուսապատճենի բացակայության դեպքում այն պատճենահանում է դիմումն ընդունող աշխատակիցը): Ընդհանուր սեփականության իրավունքի պետական գրանցման դեպքում՝ ընդհանուր սեփականության բոլոր մասնակիցների անձը հաստատող փաստաթղթեր:
  • Դիմում /կարող է ներկայացնել այդ գործարքի կողմերից յուրաքանչյուրը, կամ նրանց անունից լիազորագրի հիման վրա հանդես եկող անձը/
  • Անշարժ գույքի օտարման /առուվաճառք, նվիրատվություն/ պայմանագիր
  • Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր (բնօրինակ) հաշիվ 915005161715
  • Պետական գրանցման համար վճարի մուծման անդորրագիր (բնօրինակ) հաշիվ 915013024012
Ծառայության մատուցման արժեքը Պետական տուրք

բնակելի նշանակության շենք, շինություն

Ստեփանակերտ քաղաքում 20 000 դրամ
ԼՂՀ շրջանների կենտրոններում 15 000 դրամ
Գյուղական բնակավայրերում 10 000 դրամ

հասարակական և արտադրական նշանակության շենք, շինություն

Գյուղատնտեսական նշանակության /անասնաշենքեր,ջերմոցներ,, սիլոսի հորեր, պահեստ և այլն և մինչև 30 ք/մ մակերես ունեցող կրպակներ, տաղավարներ, ավտոտնակներ և այլ անշարժ գույքի 10 000 դրամ
30-130 քառ.մ մակերես ունեցող օբյեկտների /կրպակներ, տաղավարներ/ և այլն 20 000 դրամ
130 քառ. մ և ավելի մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության և այլ անշարժ գույքի 40 000 դրամ

Պետական գրանցման վճար — 15 000 դրամ

Ծառայության մատուցման ժամկետները Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը կատարվում է պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 4-րդ աշխատանքային օրը: Դիմողի ցանկությամբ գրանցումը կարող է կատարվել նաև արագացված կարգով:

4 օր 15 000 դրամ
3 օր 30 000 դրամ
2 օր 45 000 դրամ
ԼՂՀ Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններում, ԼՂՀ կառավարության 2005թվականի օգոստոսի 9-ի N 337 որոշմամբ հաստատված ցանկում նշված բնակավայրերում գտնվող բնակարանների, բնակելի տների միավորի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վճար 1 000 դրամ
Ծառայության մատուցման ժամկետները Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը կատարվում է պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 4-րդ աշխատանքային օրը: Դիմողի ցանկությամբ գրանցումը կարող է կատարվել նաև արագացված կարգով:

4 օր 15 000 դրամ
3 օր 30 000 դրամ
2 օր 45 000 դրամ
Ծառայության մատուցման արդյունք Իրավունքի պետական գրանցումից հետո գրանցված իրավունքի սուբյեկտներին տրամադրվում է անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության և գրավի իրավունքի պետական գրանցման վկայականներ, որոնք հաստատում են գրանցման ներկայացված իրավունքների պետական գրանցման փաստը: