1.

146

17.12.04

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
2.

240

23.12.05

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
3.

245

23.12.05

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
4.

271

14.04.06

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
5.

283

27.05.06

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
6.

285

27.05.06

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
7.

322

30.12.06

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
8.

12

20.01.07

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
9.

34

23.05.07

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
10.

54

21.07.07

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
11.

69

05.10.07

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
12.

97

29.12.07

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
13.

121

30.12.07

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
14.

16

17.04.08

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
15.

18

17.04.08

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
16.

20

17.04.08

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
17.

40

04.07.08

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
18.

49

15.10.08

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
19.

38

07.07.09

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
20.

39

07.07.09

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
21.

51

17.11.09

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
22.

53

19.11.09

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
23.

6

27.01.10

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
24.

12

12.03.10

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
25.

19

29.04.10

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
26.

28

08.10.10

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
27.

82

21.12.11

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2004 թվականի ապրիլի 14-ին

Պետական տուրքի մասին

ԳԼՈՒԽ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1 Օրենքի կարգավորման առարկան

Սույն օրենքը սահմանում է`

— Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական տուրքի հասկացությունը.

— տուրքերի տեսակները եւ դրույքաչափերը.

— տուրք վճարողներին.

— տուրքը գանձելու, վերադարձնելու, արտո նություններ տրամադրելու կարգն ու պայմանները եւ կարգավորում է պետական տուրքի հետ կապված մյուս հա րա բե րու թյունները:

Հոդված 2 Պետական տուրքի հասկացությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական տուրքը պետական մարմինների լիա զո րու թյունների իրականացմամբ պայմանավորված` սույն օրենքով սահմանված ծառայությունների կամ գործողու թյուն նե րի համար ֆիզիկական եւ իրա վա բանական անձանցից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե տության պե տա կան եւ (կամ) համայնք ների բյու ջեներ մուծ վող օրենքով սահմանված պարտադիր վճար է :

ԳԼՈՒԽ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդված 3 Պետական տուրք վճարողները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական տուրք վճարողներ են համարվում սույն օրենքի 7-րդ հոդ վածով նախատեսված ծառայություններից կամ գործողություններից օգտվող ֆի զիկական եւ իրավաբա նա կան անձինք (այսուհետ՝ պետա կան տուրք վճարողներ):

Հոդված 4 Պետական տուրք վճարողների իրավունքները

Պետական տուրք վճարողներն իրավունք ունեն՝

 • պահանջել պետական տուրք գանձող մարմնից՝ կատարելու տուրքի հաշվարկ, իսկ ան հրա ժեշտության դեպքում՝ նաեւ վերա հաշ վարկ.

 • վերադասության, ինչպես նաեւ դատական կարգով գանգատարկել պետական տուրք գան ձող մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց գործողությունները.

 • դիմել համապատասխան պետական մարմիններ՝ պետական տուրքի վճարման ար տո նու թյուններ ստանալու համար.

 • ստանալ պետական տուրքի վճարման մասին տեղեկանք.

 • սույն օրենքով սահմանված դեպքերում պահանջել եւ ստանալ վերադարձման ենթակա պե տական տուրքի գումարը:

Սույն օրենքով տարեկան պետական տուրքի գանձման օբյեկտ դարձած այն լիցենզիաների տրման համար, որոնց գործողության ժամկետը տվյալ լիցենզիաների տրամադրման պահին գործող պայմաններով լրանում է մինչև 2005 թվականի ապրիլի 30-ը, 01.05.2004թ.-30.04.2005թ. ժամանակաշրջանը ներառող գործողության ժամկետի համար սույն օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքը չի վճարվում:

01.05.2004թ.-30.04.2005թ. ժամանակաշրջանի ընթացքում լիցենզիաների գործողության ժամկետը լրանալուց հետո լիցենզիաների ժամկետի երկարաձգման և (կամ) նոր լիցենզիաներ տրվելու դեպքում տարեկան պետական տուրքը գանձվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով և չափերով:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին 01.05.2004թ.-30.04.2005թ. ժամանակաշրջանը և հետագա տարիները ներառող գործողության ծամկետ ունեցող լիցենզիաների տրման համար սահմանված տարեկան պետական տուրքի վճարումը կատարվում է 01.05.2004թ.-30.04.2005թ. ժամանակաշրջանի ընթացքում՝ մինչև տվյալ լիցենզիայի տրման համար առաջին անգամ կատարված վճարման օրը:

Հոդված 5 Պետական տուրք վճարողների պարտականությունները

Պետական տուրք վճարողները պարտավոր են՝

— ժամանակին եւ լրիվ վճարել սույն օրենքով սահմանված պետական տուրքերը.

— պետական տուրքի վճարումով ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնող մարմիններ կամ պաշտոնատար անձանց ներկայացնել պետական տուրքի վճարումը հիմ նավորող փաստա թղթերը.

— ներկայացնել պետական տուրքի վճարման գծով իրենց վերապահված արտոնությունները հաստատող փաստաթղթերը.

— սույն օրենքով սահմանված դեպքերում պետական բյուջե վճարել պետական տուրքը ժա մա նակին չվճարելու համար հաշվարկված տույժի գումարները:

Հոդված 6 Պետական տուրքի վճարման պարտավորության դադարումը

Պետական տուրքի վճարման՝ իրավաբանական անձանց պարտավորությունը դադարում է այդ պար տա կա նու թյան կատարումով, պետական տուրքի վճարումից ազատումով, պետական տուրքի վե րա ցու մով կամ օրենքով սահմանված այլ հիմքերով, իսկ ֆիզիկական անձանցը՝ պարտավորության կատարումով, պետական տուրքի վճա րումից ազատումով, պետական տուրքի վերացումով կամ պետական տուրք վճարողի մահվան դեպքում:

Բացի սույն հոդվածում նշված դեպ քերից, տարեկան պետական տուրք վճարող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց համար տա րե կան պետական տուրքի վճարման պարտավորությունը դադարում է մինչեւ սահմանված ժամկետի վերջին օրը տարեկան պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող ծառայությունների մա տուց ման կամ գործողությունների կատարման արդյունքում տրված փաստաթղթերը (իրավունքները, թույլ տվությունները, լիցենզիաները) սահմանված կարգով ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում, իսկ իրա վաբանական անձանց համար՝ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծարվելու դեպքում:

Հոդված 6 1 . Տարեկան պետական տուրքի վճարման պարտավորության դադարումը

1. Անկախ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածում նշված դրույթներից՝ տուրք վճարողների հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման պարտավորությունը դադարում է՝

1) այդ պարտավորության կատարմամբ՝ սույն օրենքով սահմանված դրույքաչափերով ու ժամկետներում հերթական տարեկան պետական տուրքի գումարների (պետական տուրքի գումարը համարվում է վճարված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջեի համապատասխան հաշվին հաշվեգրվելու օրվանից), ինչպես նաև դրանց վճարումն ուշացնելու համար սույն օրենքով սահմանված տույժերի գումարների վճարմամբ, տարեկան պետական տուրքի վճարումից ազատումով, օրենքով տարեկան պետական տուրքի վերացմամբ, ինչպես նաև ֆիզիկական անձի մահվան դեպքում.

2) մինչև հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման համար սույն օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման արդյունքում տրված փաստաթղթերի (իրավունքների, թույլտվությունների, արտոնագրերի, լիցենզիաների) գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) դեպքում.

3) եթե տարեկան պետական տուրք վճարողը մինչև հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման համար սույն օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին օրը լիազոր մարմին դիմում է ներկայացնում լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման արդյունքում տրված փաստաթղթերի (իրավունքների, թույլտվությունների, արտոնագրերի, լիցենզիաների) գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) համար և այդ դիմումի հետագա բավարարման դեպքում:

Եթե տարեկան պետական տուրք վճարողն իրավունքի, թույլտվության, արտոնագրի կամ լիցենզիայի գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) համար դիմումը լիազոր մարմին ներկայացնում է հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման համար սույն օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից հետո, ապա դրա բավարարման դեպքում հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման համար սույն օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից սկսած հաշվարկվում է միայն տույժ՝ մինչև գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) համար դիմումի ներկայացման օրը: Եթե դիմումում նշված է ավելի վաղ ժամկետ, քան դիմումի ներկայացման օրը, ապա տույժը հաշվարկվում է մինչև իրավունքի, թույլտվության, արտոնագրի կամ լիցենզիայի գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) համար դիմումի ներկայացման օրը, իսկ եթե դիմումում նշված է ավելի ուշ ժամկետ, քան դիմումի ներկայացման օրը, ապա տույժը հաշվարկվում է մինչև իրավունքի, թույլտվության, արտոնագրի կամ լիցենզիայի գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) համար դիմումում նշված օրը.

4) արտոնագրման, թույլտվության կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակն օրենքով արտոնագրման, թույլտվության կամ լիցենզավորման ենթակա չհամարվելու դեպքում՝ համապատասխան օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ հերթական տարեկան պետական տուրքի մասով:

2. Արտոնագրի, թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կասեցվելու դեպքում (բացառությամբ կասեցված լինելու ժամանակահատվածում դիմումի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ արտոնագրի, թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողության ուժը կորցրած ճանաչման դեպքերի) հերթական տարեկան պետական տուրքերի գումարները ենթակա են վճարման անկախ արտոնագրի, թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողության կասեցման հիմքերից ու ժամկետներից:

ԳԼՈՒԽ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

Հոդված 7 Պետական տուրքի գանձման օբյեկտները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական տուրքը գանձվում է`

ա) դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների ու գանգատների, դա տա րանի վճիռ նե րի եւ որոշումների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքների համար, ինչ պես նաեւ դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօ րի նակ ներ) տալու համար.

բ) նոտարի կողմից նոտարական գործողություններ կատարելու համար.

գ) քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկ նակի վկա յա կաններ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումների փո փո խությունների, լրացում ների, ուղղումների եւ վերականգնման վկայականներ տալու համար.

դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պետության քաղաքացիությունը փոխելու համար.

ե) հյուպատոսական ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնելու համար.

զ) պետական գրանցման համար.

է) մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու իրա վունքի վկա յագիր տալու համար.

ը) գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ սպա սարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմա յին անվանումների (ար դյունաբերական սեփա կանության օբյեկտների), ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գոր ծո ղություն ների համար.

թ) ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստա թղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար.

ժ) լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցեն զիաներ տալու հա մար.

ժա) սույն օրենքի 19-րդ եւ 20-րդ հոդվածներով սահմանված ծառայությունների կամ գործողությունների համար .

ԳԼՈՒԽ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

Հոդված 8 Պետական տուրքի դրույքաչափերը

Պետական տուրքի դրույքաչափերը սահմանվում են գնահատման ենթակա գույքի արժեքի կամ սույն օրենքով սահմանված բազային տուրքի նկատմամբ:

Բազային տուրքի չափ է սահմանվում 1000 դրամը:

Հոդված 9 Դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների ու գանգատների, դա տա րանի վճիռների եւ որոշումների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքների համար, ինչ պես նաեւ դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօ րի նակ ներ) տալու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Առաջին ատյանի դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների ու գանգատների, դա տա րանի վճիռ ների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար, ինչ պես նաև դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօ րի նակ ներ) տալու համար պետական տուրքը գանձվում է հետևյալ դրույքաչափերով.

1. Հայցադիմումների և որպես վեճի առարկայի նկատ մամբ ինքնուրույն պահանջներ ներկայացնող եր րորդ անձ գոր ծին մասնակցելու մասին դիմումների հա մար՝

ա) գույքային պահանջով

հայցագնի երկու տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բազային տուր քի 150 տոկոսից

բ) ոչ գույքային պահանջով

բազային տուրքի քառապատիկի չա փով

2. Իրավաբանական անձանց սնանկ ճանաչելու դի մում ների համար

բազային տուրքի 250-ապատիկի չա փով

3. Քաղաքացիներին սնանկ ճանաչելու դիմումների հա մար

բազային տուրքի 50-ապատիկի չա փով

4. Հատուկ վարույթի գործերի վերաբերյալ դի մում ների՝

ա) անչափահասին լրիվ գործունակ ճանաչելու հա մար

բազային տուրքի չափով

բ) այլ դիմումների համար

բազային տուրքի եռապատիկի չափով

5. Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաս տերի հաստատման մասին դիմումների համար

բազային տուրքի կրկնա պա տի կի չափով

6. Ըստ ներկայացնողի և օրդերային կորցրած ար ժե թղթով հավաստված իրավունքները վերականգնելու մա սին դիմումների համար

բազային տուրքի չափով

7. Միջնորդ դատարանների վճիռների հարկադիր կա տարման կատարողական թերթ տալու մասին դի մումների համար՝

ա) գույքային պահանջով

բռնագանձման ենթակա գու մա րի երկու տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բազային տուր քի 150 տոկոսից

բ) ոչ գույքային պահանջով

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

8. Դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վե րա քննիչ բողոքների համար

ա) գույքային պահանջի գործերով

վերաքննիչ բողոքում նշված վի ճարկվող գումարի 3 տոկոսի չա փով, իսկ եթե վիճարկվում են առաջին ատյանի դատարանի կողմից բավարարված կամ չբա վարարված պահանջներն ամ բողջությամբ կամ բավարարված կամ չբավարարված պահանջ նե րը չեն վիճարկվում, ապա առա ջին ատյանի դատարան հարուց ված եւ բողոքարկվող հայցի հայցագնի 3 տոկոսի չափով

բ) ոչ գույքային բնույթի պահանջի գործերով

բազային տուրքի 10-ապատիկի չա փով

գ) հատուկ վարույթի գործերով

բազային տուրքի ութապատիկի չա փով

9. դատարանի վճիռների ու որոշումների դեմ բերված վճռա բեկ բողոքների համար

ա) գույքային պահանջի գործերով

հայցագնի 3 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բա զա յին տուր քի տասնապատիկից եւ ոչ ավելի բազային տուրքի հազա րապա տիկից

բ) ոչ գույքային բնույթի պահանջի գործերով

բազային տուրքի 20-ապատիկի չա փով

գ) հատուկ վարույթի գործերով

բազային տուրքի 10-ապատիկի չա փով

10. Դատարանի վճռի, դատավճռի, դատարանի որոշ ման պատճենը (կրկնօրինակը) գործի քննությանը մասնակցող կողմերի կամ այլ անձանց գրավոր դի մու մի համաձայն տալու համար

բազային տուրքի 50 տոկոսի և պա տ րաստված յուրաքանչյուր էջի համար՝ բազային տուրքի 15 տոկոսի չափով

11. Գործին մասնակցող անձանց հայ ցա դի մու մին կից փաստաթղթերի պատճենները գործի քննու թ յանը մասնակ ցող կողմերի կամ այլ անձանց գրավոր դիմումի համաձայն տալու համար

բազային տուրքի 20 տոկոսի և պա տ րաստված յուրաքանչյուր էջի հա մար՝ բազային տուրքի 10 տոկոսի չափով

Հոդված 10 Նոտարական գործողությունների համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Նոտարական գրասենյակները նոտարական գործողությունների համար պետական տուրքը գան ձում են հետեւյալ դրույքաչափերով.

 1. անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի օտարման (բա ցառությամբ՝ նվի րա տվու թ յան) պայմա նա գրերը վավերացնելու համար՝
ա) գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձերի կամ պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերի համար բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով
բ) այլ անշարժ գույքի համար բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
 1. անշարժ գույքի օգտագործման (վարձակալության, անհատույց օգտագործման, ռենտայի եւ այլն) պայմա նա գրերը վավերացնելու համար՝
ա) գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի կամ տնամերձ հողամասերի, պետական կամ համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերի, ինչպես նաեւ հանրակացարանների համար բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով
բ) բնակարանների համար բազային տուրքի չափով
գ) այլ անշարժ գույքի համար բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
 1. ավտոտրանսպորտային միջոցների օտար ման (բացի նվիրատվությունից) պայմանագրերը վավերացնելու համար՝

ա) առաջին հերթի ժառանգներին

բ) երկրորդ եւ երրորդ հերթի ժառանգներին

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

բազային տուրքի եռապատիկի չափով

գ) այլ անձանց բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
 1. գրավի (բացառությամբ անշարժ գույքի հիփոթեքի կամ շարժական գույքի կոշտ գրավի) պայմա նա գրերի վավերացման համար
բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
 1. անշարժ գույքի հիփոթեքի կամ շարժական գույքի կոշտ գրավի պայ մա նագ րերի վավերացման (բացառությամբ գյու ղա տն տե սական նշանակության ոչ պետական հողամասերի, տնամերձերի եւ այգեգործական հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի եւ բնակելի նշա նա կու թյան գույքի) համար
բազային տուրքի չափով
6. գյուղատնտեսական նշանակության ոչ պետական հողամասերի, տնամերձերի եւ այգեգործական հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի եւ բնա կելի նշանակության գույքի գրավի պայմանագրերի վավերացման համար բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով
7. գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, տնամերձերի, այգեգործական հողերի միա վորման, բաժանման պայմանագրերի վա վե րաց ման համար բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով
8. այլ պայմանագրերի վա վե րացման համար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
9. կտակների վավերացման համար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
10. ժառանգության իրավունքի վկայագրեր տալու եւ նվիրա տվության պայմանագրերի վավերացման հա մար՝
ա) առաջին հերթի ժառանգներին բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
բ) երկրորդ եւ երրորդ հերթի ժառանգներին բազային տուրքի եռապատիկի չափով
գ) այլ անձանց բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
11. անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման եւ տն օրի նման իրավունքի լիազո րագրեր վավերացնելու հա մար բազային տուրքի եռապատիկի չափով
12. շարժական գույքի տիրապետման, օգտագործման եւ տն օրի նման (բացառությամբ ավտոտրանսպորտային միջոցների) լիազո րագրեր վավերացնելու հա մար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
13. գույքային իրավունքների կառավարման լիազորագրերի վավերացման համար բազային տուրքի չափով
14. ավտոտրանսպորտային միջոցները տնօրինելու իրավունքի լիա զո րա գրերը վավերացն ելու համար՝

ա) առաջին հերթի ժառանգներին

բ) երկրորդ եւ երրորդ հերթի ժառանգներին

գ) այլ անձանց

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

բազային տուրքի քսանապատիկի չափով

15. ավտոտրանսպորտային միջոցները տնօրինելու իրավունքի վերալիազորման իրավունքով լիա զո րա գրերի վավերացման համար՝

ա) առաջին հերթի ժառանգներին

բ) այլ անձանց

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի երեսնապատիկի չափով

16. այլ լիազորագրերի վավերացման համար բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով
17. ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված մի ջո ցա ռումների իրականացման համար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
18. փաստաթղթերի թարգմանության յուրա քան չյուր էջի իսկության վավերաց ման համար բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով
19. փաստաթղթերի պատճենների եւ դրանցից քաղվածքների յուրաքանչյուր էջի իսկության վավերացման հա մար բազային տուրքի երեսուն տոկոսի չափով
20. փաստաթղթերի ստորագրությունների, այդ թվում՝ թարգմանչի ստորագրության յուրաքանչյուր փաստաթղթի իսկության վավերացման համար բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով
21. առանց դատարան դիմելու՝ գրավ դրված գույքի հաշվին գրավառուի պահանջները բավարարելու վերաբերյալ գրավառուի եւ գրավատուի միջեւ կնքված համաձայնության վավերացման համար բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
22. նոտարական այլ գործողությունների համար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով:

Հոդված 11 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով.

1. ծննդյան գրանցման համար, ներառյալ՝ վկայական տալ բազային տուրքի տասը տոկոսի չափով
2. ամուսնության գրանցման համար, ներառյալ՝ վկա յական տալը բազային տուրքի չափով
3. ամուսնալուծության գրանցման համար, ներառյալ՝ վկայական տալը բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
4. ազգանվան, անվան եւ հայրանվան փոփոխություն, լրացում եւ ուղ ղում գրանցելու համար, ներառյալ՝ վկայական տալը բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
5. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանց ման մասին վկայականների կրկնօրինակը տալու հա մար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
6. հայրություն (մայրություն) ճանաչելու համար բազային տուրքի չափով
7. որդեգրում գրանցելու համար բազային տուրքի չափով
8. ծննդյան, ամուսնության, ամուսնալուծության եւ մահվան փաստերը վերականգնելու վկայականները տալու համար բազային տուրքի չափով
9. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման առկա յու թյան կամ բացակայության մասին տե ղե կանք տալու համար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
10. պետական տուրք վճարողի դիմումի հիման վրա՝ քաղաքացիական կացության ակտերի գրան ցման վկա յա կանի կրկնօրինակ ստանալու ծանուցում ուղարկելու համար բազային տուրքի չափով:

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից (բաժնից) դուրս կատար վող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքը գանձվում է կրկնակի չափով:

Հոդված 12 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պե տության քա ղաքացիությունը փոխելու համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույ քաչա փե րով.

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքա ցիութ յուն ստանալու համար բազային տուրքի չափով
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քա ղա քա ցիութ յունը փոխելու համար բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով:

Հոդված 13 Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի ծա ռայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույքա չափերով.

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու համար բազային տուրքի չափով
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղա քա ցիություն չունեցող անձանց տրվող կացության վկայականի համար բազային տուրքի 150 տոկոսի չափով
3. օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն չու նե ցող ան ձանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն հրավերի փաստաթղթեր տալու համար բազային տուրքի 12-ապատիկի չափով
4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների, Լեռնային Ղարաբաղի Հան րապետության տարածքում մշտապես բնակվող օտարերկրյա քա ղաքացիների եւ քաղաքացիություն չունե ցող անձանց (բացառությամբ փախստականների) հաշվառելու կամ փաստացի բնակության վայրի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում նշումներ կատարելու համար բազային տուրքի չափով
5. ֆիզիկական անձանց հաշվառման հասցեների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության մար մինների կողմից տեղեկանք տա լու համար (բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պետության արտաքին գործերի նա խարարության, արդարա դատության նախարարության, պաշտպանության նախարարության, իրա վապահ, ֆի նան սական, հար կային եւ անշարժ գույքի կադաստր վարող պետական մար մին ների պահանջով քաղաքացիներին տրվող եղեկանքի) բազային տուրքի չափով
6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղա քա ցիների անձնա գրե րում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե տու թյունում մշտապես բնակվող քաղա քացիություն չունեցող անձանց կացության վկայականներում այլ պետություններում վավերա կան լի նելու մասին նշում կա տարելու համար՝ վավերական լի նե լու ժամկետի յուրաքանչյուր տարվա համար բազային տուրքի չափով:

7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների

կացության կար գա վի ճա կի հետ կապված փաստա թղթեր տալու համար.

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կա ցության ժամա նա կա վոր կարգավիճակ և կացության քարտ տալու, ինչպես նաև հաշվա ռե լու համար բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության սովո րա կան կար գավիճակ և կացության քարտ տալու, ինչպես նաև հաշվառելու համար՝ տարեկան բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
գ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության հատուկ կար գա վիճակ, հատուկ անձնագիր տա լու ինչպես նաև հաշվառման ու վավերական լինելու մա սին նշումներ կատա րելու համար բազային տուրքի 75-ապատիկի չափով
դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության ժա մա նակավոր կարգավիճակի ժամկետը երկարաձգելու համար բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
ե) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության սո վո րա կան կարգավիճակի ժամկետը երկարաձգելու համար բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
զ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության սովո րա կան կար գավիճակ ունեցող օտարերկրյա քա ղա քա ցի նե րին վեց ամսից ավելի ժամկետով Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պետու թյու նից բացա կայելու թույլ տվություն տալու համար բազային տուրքի 150 տոկոսի չափով
է) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կացության սովո րա կան և ժամա նա կավոր կարգավիճակ ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կացու թյան քարտը վերա կանգ նելու համար բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով
ը) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կորցրած հատուկ անձնագրի փոխարեն նորը տալու համար բազային տուրքի 35-ապատիկի չափով

8. Օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պե տու թյուն մուտքի արտոնագիր ձեւակերպելուհետ կապված ծառայությունների հա մար`

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մեկ անգամվա (մինչև հինգ օր) մուտքի կարճաժամկետ արտոնագիր տալու համար բազային տուրքի 4-ապատիկի չափով
բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մեկ անգամվա (մինչև քսանմեկ օր) մուտքի զբոսաշրջիկային արտոնագիր տալու համար բազային տուրքի եռապատիկի չափով
գ) մինչև մեկ ամիս բնակության ժամկետով մուտքի մեկ ան գամվա գործածության երկարաժամկետ արտոնագիր տա լու համար բազային տուրքի 9-ապատիկի չափով
դ) մինչև երկու ամիս բնակության ժամկետով մուտքի մեկ անգամ վա գործածության երկարաժամկետ արտոնագիր տա լու համար բազային տուրքի 12-ապատիկի չափով
ե) մինչև երեք ամիս բնակության ժամկետով մուտքի մեկ անգամ վա գործածության երկարա ժամկետ արտոնագիր տա լու համար բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով
զ) մինչև մեկ ամիս բնակության ժամկետով մուտքի բազ մակի գործա ծության երկարաժամկետ արտոնագիր տալու հա մար բազային տուրքի 14-ապատիկի չափով
է) մինչև երկու ամիս բնակության ժամկետով մուտքի բազ մակի գործա ծության երկարաժամկետ արտոնագիր տալու հա մար բազային տուրքի 17-ապատիկի չափով
ը) մինչև երեք ամիս բնակության ժամկետով մուտքի բազ մակի

գործա ծու թյան երկարաժամկետ արտոնագիր տալու հա մար

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով
թ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա պե տություն մուտքի զբո սա շր ջի կա յին արտոնագրով տրված բնակության ժամկետը եր կա րաց նե լու յու րա քանչյուր օրվա համար բազային տուրքի չափով
ժ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա պե տություն մուտքի երկա րա ժամ կետ

արտոնագրով տրված բնակության ժամկետը եր կա րաց նելու յու րա քանչյուր օրվա համար

բազային տուրքի չափով
ժա) արտոնագիրը վերականգնելու համար բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով
9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու թյու նից դուրս մշտական բնա կու թյան մեկ նե լու ելքի փաստաթղթեր ձեւա կերպելու հա մար բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով:
10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու թյու նից դուրս մշտական բնա կու թյան մեկ նե լու ելքի կորցրած փաստաթղթերը վերականգնելու համար բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով
11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրին կից ռուսերեն ներդիր տալու համար բազային տուրքի չափով

Հոդված 14 Հյուպատոսական ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Հյուպատոսական ծառայությունների կամ գործողությունների հա մար պետական տուրքը (հյուպա տոսական գանձումը) գանձվում է հետեւյալ դրույ քաչափերով.

Դրույքաչափերը` գործակիցներով բազային տուրքի նկատմամբ (եթե այլ բան չի նշված)

ԱՊՀ երկրների համար

Արեւմտյան Եվրո պայի երկրների համար

ԱՄՆ-ի, Կա նա դայի, Արգեն տի նայի եւ այլ զար գացած պե տու թյունների համար

Այլ պե տու թյունների համար

1. անձնագրերի հետ կապված հյուպատոսական գործողությունների համար.

ա) օտարերկրյա պետություններում նախկին ԽՍՀՄ քա ղա քացու համաքա ղաքա ցիա կան արտա սահ ման յան անձ նագիր առաջին անգամ տալու կամ փո խա նակելու համար

53

79

53

43

բ) օտարերկրյա պետություններում կորցրածի փո խարեն նախկին ԽՍՀՄ քաղաքացու համաքա ղաքա ցիա կան արտասահմանյան նոր անձնագիր տալու համար

63

106

69

53

գ) օտարերկրյա պետություններում նախկին ԽՍՀՄ քաղաքացու համաքա ղաքա ցիա կան արտա սահ ման յան անձնագրի ժամկետը երկարացնելու կամ անձ նագրում փոփոխություն կատարելու համար

19

27

19

14

դ) ժամկետանց (երեք ամիս եւ ավելի) նախկին ԽՍՀՄ քաղաքացու համաքա ղաքա ցիա կան արտա սահմանյան անձնագրի ժամկետի երկարացում` յու րաքանչյուր ժամկե տանց տարվա եւ ոչ լրիվ տարվա համար

9

17

22

6

ե) անձնագրում երեխաներ գրանցելու կամ դուրս գրելու համար

14

27

17

9

զ) անձնագրում ելքի թույլտվությունը նշելու համար

22

38

22

14

է) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն վերադարձի վկա յական տալու համար, եթե անձնագիրը կորցրած է անձնագրի տի րոջ մեղքով

20

32

27

17

ը) այլ դեպքերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու թյուն վերա դարձի վկայական տալու համար

0

0

0

0

թ) օտարերկրյա պետություններ մշտական բնա կու թյան ժա մանողներին հյուպատոսական հաշվառման վերցնելու հա մար

22

38

27

17

ժ) հյուպատոսական ժամանակավոր հաշվառման վերցնե լու համար (վեց ամսից ավելի գործուղման մեջ գտնվելու դեպքում)

12

32

14

9

ժա) հյուպատոսական հաշվառման մեջ չլինելու դեպ քում` յուրաքանչյուր տարվա կամ ոչ լրիվ տարվա համար՝ լրացուցիչ

27

32

12

17

2. միջնորդագրեր ձեւակերպելու համար.

ա) օտարերկրյա պետություններում մշտական բնա կության թույլտվություն ստանալու նպատակով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե տության քաղաքա ցիների միջ նորդագրերը ձեւակեր պելու համար

132

183

132

53

բ) օտարերկրյա պետություններում ժամանա կավոր բնա կու թյան թույլտվություն ստանալու նպատակով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների փաստաթղթերը ձեւակերպելու համար

53

79

53

27

գ) ժամանակավոր հաշվառման ժամկետը երկա րաց նելու նպատակով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար

6

17

6

4

3. օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մուտքի արտոնագրեր ձեւակերպելու համար.
ա) կարճաժամկետ մուտքի արտոնագիր

3

3

3

3

բ) զբոսաշրջիկային մուտքի արտոնագիր` 21 օր ժամ կետով, առանց հրավերի

0

0

0

0

գ) մեկ անգամվա մուտքի արտոնագիր` մինչեւ երեք ամիս ժամկետով պաշտոնական հրավերի հիման վրա

3

3

3

3

դ) բազմակի մուտքի արտոնագիր` մինչեւ երեք ամիս ժամկետով պաշտոնական հրավերի հիման վրա

3

3

3

3

ե) դիվանագիտական մուտքի արտոնագիր

0

0

0

0

զ) ուժը կորց. 22.12.05

է) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մուտքի արտո նա գրի մեկ օրվա ընթացքում շտապ ձեւակերպման դեպ քում՝ լրացուցիչ 100 տոկոս

4. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար.
ա) մահվան վկայական տալու համար

0

0

0

0

բ) ծննդյան, ամուսնության, հայրության ճանաչման, որդե գրման եւ այլ վկայականներ տալու համար

17

63

27

17

գ) ամուսնալուծություն գրանցելու եւ վկայական տալու համար

132

157

106

79

դ) ազգանվան, անվան, հայրանվան փոփոխությունը գրանցելու համար

43

79

32

27

ե) կրկնակի վկայականներ տալու համար

12

14

12

6

5. նոտարական գործողությունների համար.

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղա քա ցի նե րից՝ փաստաթղթերը հաստատելու համար

9

27

22

6

բ) օտարերկրյա քաղաքացիներից՝ փաստաթղթեր հաստատելու համար

19

32

27

14

գ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներից՝ լիազորագրերի նոտարական հաստատման համար

14

27

17

12

դ) օտարերկրյա քաղաքացիներից՝ լիազորագրերի նոտարական հաստատման համար

27

32

22

22

ե) ավտոտրանսպորտային միջոցների նվի րա տվու թյան պայմանագրի նոտարական հաստատման հա մար՝ պայմա նագրում նշված գումարի յոթ տոկոսը

զ) ֆիզիկական անձանցից՝ պայմանագրերի նո տա րական հաստատման համար

22

29

17

17

է) իրավաբանական անձանցից՝ պայմանագրերի նո տարական հաստատ ման համար

53

69

53

27

ը) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղա քա ցի նե րից՝ կրթության, աշխատանքի, քաղաքացիական կացության եւ այլ փաստաթղթերի պատճենների եւ նշված փաստա թղթե րից քաղվածքների նո տա րա կան վավերացման յուրաքան չյուր էջի համար

9

29

17

6

թ) օտարերկրյա քաղաքացիներից՝ կրթության, աշխատանքի, քաղաքացիական կացության եւ այլ փաստաթղթերի պատճենների եւ նշված փաս տա թղ թերից քաղվածքների նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար

12

36

22

9

ժ) փաստաթղթերի՝ օտար լեզվից հայերեն թարգմանության եւ նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար

12

29

22

9

ժա) փաստաթղթերի՝ (բա ցառությամբ անձնագրերի եւ քաղաքացիական կացության վկայականների) հայերենից օտար լեզու թարգմանության եւ նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար

19

36

27

14

ժբ) անձնագրերի եւ քաղաքացիական կացության վկայականների՝ հայերենից օտար լեզու թարգմա նու թյան եւ նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար

9

22

17

6

ժգ) քաղաքացու ողջլինելու, որոշակի վայրում գտնվելու եւ այլ տեղեկանքների ձեւակերպման եւ հաստատման համար

14

27

12

9

ժդ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներից՝ ստորագրության իսկության նոտարական վավերացման համար

6

17

17

4

ժե) օտարերկրյա քաղաքացիներից՝ ստորագրության իսկության նոտարական վավե րացման համար

12

22

22

6

ժզ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներից՝ փաստաթղթերի ընդօրինակված պատճենների իսկության նոտարական վավերացման համար

6

17

17

4

ժէ) օտարերկրյա քաղաքացիներից՝ փաստաթղթերի ընդօրինակված պատճենների իսկության նոտարական վավերացման համար

12

22

22

6

ժը) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներից՝ փաստաթղթերի լուսապատճենների իսկության նոտարական վավերացման համար

6

17

17

4

ժթ) օտարերկրյա քաղաքացիներից՝ փաստաթղթերի լուսապատճենների իսկության նոտարական վավերացման համար

12

22

22

6

ի) փաստաթղթերի ընդօրինակման յուրաքանչյուր էջի համար

6

17

17

4

իա) ավտոտրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելու փաստը հավաստող փաստաթղթերի ձեւակերպման համար՝ տվյալ փոխադրամիջոցի արժեքի մեկ տոկոսը, բայց ոչ պակաս, քան

53

69

53

43

6. խնամակալության, ժառանգության եւ այլ գույքային գործեր վարելու համար.
ա) խնամակալ նշանակելու մասին ակտը կազմելու համար

14

17

14

9

բ) ժառանգական գույքը վերգրելու եւ այդ գույքի պահպանման նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար՝ գույքի արժեքի մեկ տոկոսը, բայց ոչ պակաս, քան

22

14

17

17

գ) շահագրգիռ անձանց խնդրանքով վերգրված գույքի ստուգման համար՝ գույքի արժեքի մեկ տոկոսը, բայց ոչ պակաս, քան

12

12

12

6

դ) կտակի նոտարական հաստատման համար

17

19

17

9

ե) ժառանգատուի խնդրանքով կտակի մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու համար

9

12

9

6

զ) ժառանգության իրավունքի մասին վկայագիր տալու համար՝ ժառանգական գույքի արժեքի մեկ տոկոսը, բայց ոչ պակաս, քան

14

17

17

9

է) ապրանքի կամ այլ գույքի վաճառքի համար՝ ստացված գումարի երեք տոկոսը, բայց ոչ պակաս, քան

27

32

38

17

ը) գտնված կամ պահանջված գույքը հանձնելու համար՝ գույքի արժեքի մեկ տոկոսը, բայց ոչ պակաս, քան

19

24

22

12

թ) փաստաթղթերի փաթեթը պահպանելու համար` ամսական

4

6

4

3

ժ) կտակը պահպանելու համար` ամսական

6

9

6

4

ժա) դրամը, արժեթղթերը եւ այլ արժեքները (բացի ժառան գական գույքից) պահպանելու համար` ամսական ընդհանուր գումարի 0.1 տոկոսը
ժբ) 100 ԱՄՆ դոլարը չգերազանցող ժառանգական կամ այլ գույքը պահպանելու համար` ամսական

4

6

4

3

ժգ) 100 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող ժառանգական կամ այլ գույքը պահպանելու համար` ամսական

9

12

12

6

7. նավերի եւ օդանավերի հյուպատոսական սպասարկման նպատակով տարբեր տեղեկանքների եւ փաստաթղթերի, այդ թվում` սանիտարական վկայագրի հավաստման, բեռի մասին տեղեկանք կամ վկայագիր տալու համար

27

12

12

17

8. փաստաթուղթ պահանջելու եւ դրա հիման վրա համապատասխան տեղեկանքներ ձեւակերպելու համար.
ա) մինչեւ հինգ էջի համար

22

27

27

14

բ) հինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար՝ լրացուցիչ

4

6

4

3

9. այլ ծառայությունների համար

9

6

6

6

10. հյուպատոսական գործողությունները ոչ աշխատանքային ժամերին կատարելու համար` յուրաքանչյուր ժամի համար լրացուցիչ.
ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներից

6

9

6

4

բ) օտարերկրյա քաղաքացիներից

12

14

12

7

Սույն հոդվածով սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերը չեն ներառում ծառայությունների կամ գործողությունների կատարման հետ կապված ծախսերը:

Հոդված 15 Պետական գրանցում կատարելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Պետական գրանցում կատարելու համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույ քաչափերով.

1. պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա առեւտրային կազմակերպությունների պետական գրանցման կամ նրանց առանձնացված ստորա բա ժա նում ների հաշվառման համար բազային տուրքի 12-ապա տիկի չափով

1.1. ա) պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների և պետական գրանցամատյանում գրառման ենթակա այլ տեղեկությունների փոփոխությունների հաշվառման համար

բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

1.2. պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա առեւտրային կազմակերպությունների կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների գրանցման (հաշվառման) վկայականի փոխարեն նորը տալու համար (առանց փոփոխությունների գրանցման) բազային տուրքի 24-ապատիկի չափով
1.3. պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա ոչ առեւտրային կազմակերպություն ների պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանում ների հաշվառման համար, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերի բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով
1.4. դ) պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա ոչ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների և պետական գրանցամատյանում գրառման ենթակա այլ տեղեկությունների փոփոխությունների հաշվառման համար, բացառությամբ սույն հոդվածի 3րդ կետի «ա» ենթակետով սահմանված դեպքերի բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
1.5. պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա ոչ առեւտրային կազմակերպութ յունների կամ նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների գրանցման (հաշ վառման) վկայականի փոխարեն նորը տալու համար, բացառությամբ սույն հոդվածի 3.2-րդ կետով սահմանված դեպքերի (առանց փոփոխությունների գրանցման) բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով
1.6. պետական գրանցում իրականացնող այլ մարմնի կողմից գրանցված այլ կազմակերպություններին, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումներին պետական ռեգիստրի կողմից գրանցման (հաշվառման) վկայական տալու համար (առանց փոփոխությունների գրանցման) բազային տուրքի չափով
1.7. հիմնարկների հաշվառման համար բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով
1.8. ը) հիմնարկների փոփոխությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների հաշվառման համար բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
1.9. հիմնարկների հաշվառման վկայականի փոխարեն նորը տալու համար բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

2. անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման համար

բազային տուրքի եռապատիկի չափով

2.1. անհատ ձեռնարկատերերի տվյալների փոփոխության պետա կան գրանց ման համար

բազային տուրքի 150 տոկոսի չափով

2.2. անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման վկայականի փոխարեն նորը տալու համար

բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

3. համատիրությունների պետական գրան ց ման կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման համար

բազային տուրքի չափով

3.1. ա) համատիրությունների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների և պետական գրանցամատյանում գրառման ենթակա այլ տեղեկությունների փոփոխությունների հաշվառման համար

բազային տուրքի 50 տոկոսի չափով

3.2. համատիրությունների կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների գրանցման (հաշվառման) վկայականի փոխարեն նորը տալու համար (առանց փոփոխությունների գրանցման)

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

4. սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանում յուրաքանչյուր գրանցում կատարելու համար, բացառությամբ ընկերության ստեղծմամբ եւ ընկերության վերաբերյալ տեղեկությունների (ֆիրմային անվանման, գտնվելու վայրի, պետական գրանցման տվյալների, կանոնադրական կապիտալի չափի) փոփոխությամբ պայմանավորված գրանցումների

բազային տուրքի չափով

4.1. առանց սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելու բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագիր տալու համար

յուրաքանչյուր վկայագրի համար բազային տուրքի չափով

5. հատուկ արտոնագիր ունեցող փաստաբանների գերագույն դատարանում գրանցելու համար բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով
6. ներդրումային հիմնադրամները, ապահովագրական ընկերությունները, կենսաթոշակային հիմնադրամները գրանցելու համար բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
6 1. ներդրումային հիմնադրամների, ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային հիմնադրամների ընթացիկ պետական գրանցման համար բազային տուրքի քսանապատիկի չափով
7. Օտարերկրյա ներդրումային հիմնադրամների, ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային հիմնադրամների մասնաճյուղերը գրանցելու համար բազային տուրքի 40ապատիկի չափով
8.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված ներդրումային հիմնադրամների, ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային հիմնադրամների մասնաճյուղերը գրանցելու համար բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով
9. ներդրումային հիմնադրամների, ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային հիմնադրամների ներկայացուցչությունները գրանցելու համար բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
10. ուժը կորց. 22.12.05
11. ուժը կորց. 22.12.05
12. արժեթղթերի ազդագրերի պետական գրանցման համար՝

ա) եթե արժեթղթեր ազդագրերը գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
բ) եթե արժեթղթեր ազդագրերը գրանցվում են ֆոնդային բորսայի կողմից բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով
13. ավտոմեքենայի պետական համա րանիշ տալու համար բազային տուրքի 12-ապատիկի չափով
14. ավտոմեքենայի կորցրած պետական համա րա նիշը վերականգնելու համար բազային տուրքի 24-ապատիկի չափով
15. ջրային փոխադրամիջոցները գրանցելու համար բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
16. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների գրանցման եւ պետական համարանիշներ տալու համար բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
17. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների տեխնիկական անձնագիր (գրանցման վկայական) տալու համար բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
17 1 . ոչ ինքնագնաց գյուղատնտեսական մելիորատիվ, հիդրոմելիորատիվ մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական վկայագիր տալու համար` բազային տուրքի չափով
17 2 . ոչ ինքնագնաց գյուղատնտեսական մելիորատիվ, հիդրոմելիորատիվ մեքենաների և սարքավորումների կորցրած տեխնիկական վկայագրի կրկնօրինակը տալու համար` բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
18. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների կորցրած պետական համարանիշները վերականգնելու համար բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
19. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների կորցրած տեխնիկական անձնագրերի (գրանցման վկայականների) կրկնօրինակը տալու համար բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
20. մոտոփոխադրամիջոցների, կցորդների եւ կիսա կցորդների պետական համարանիշներ տալու համար բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

20 1. տրակտորային կցանքների, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների կցորդների և կիսակցորդների պետական համարանիշեր տալու համար

բազային տուրքի եռապատիկի

չափով

21. մոտոփոխադրամիջոցների, կցորդների եւ կիսակցորդների կորցրած պետական համարանիշները վերականգնելու համար բազային տուրքի 12-ապատիկի չափով

21 1. տրակտորային կցանքների, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների կցորդների և կիսակցորդների պետական համարանիշեր վերականգնելու համար

բազային տուրքի վեցապատիկի

չափով

22. դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին եւ միջազգային կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշներ տալու համար բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով
23. ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնա գիր (գրանցման վկայական) տալու համար բազային տուրքի վեցապատիկի չափով
24. ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) կորցրած տեխնիկական անձնագրի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակ տալու համար բազային տուրքի 12-ապատիկի չափով
25. տրանսպորտային միջոցների տարեկան տեխնի կական զննությունը ճանապարհային ոստիկանության մարմինների կողմից անցկացնելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ տալու համար բազային տուրքի վեցապատիկի չափով
25.1 լիցենզառուներին տրանսպորտային միջոցների   պարտադիր տեխնիկական զննության  համապատասխան նմուշիփաստաթուղթ տրամադրելու համար բազային տուրքի 150 տոկոսի չափով
26. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների, (hanel) ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների տարեկան տեխնիկական զննությունն անցնելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ տալու համար բազային տուրքի 150 տոկոսի չափով
27. կորց 18
28. ջրային փոխադրամիջոցները վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաեւ դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որեւէ գործողություն կատարելու համար բազային տուրքի չափով
29. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաները, ոչ ինքնագնաց գյուղատնտեսական մելիորատիվ, հիդրոմելիորատիվ մեքենաները, սարքավորումները, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմները գրան ցե լու, վերա գրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաեւ դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապ ված որեւէ գործողություն կատարելու համար բազային տուրքի 50 տոկոսի չափով

29. 1 . կորց 20

բազային տուրքի 150 տոկոսի չափով

30. դեղերի, դեղագործական արտադրանքի, բժշկական ն շանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, սարքերի եւ տեխնիկայի պետական գրանցման համար՝
ա) նոր ակտիվ նյութեր պարունակող դեղերի առաջին դեղաձեւի կամ դեղաչափի, նոր դեղի նոր դեղաձեւի կամ դեղաչափի համար բազային տուրքի 70-ապատիկի չափով
բ) հայտնի դեղերի նոր զուգորդումների համար բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
գ) վերարտադրված (գեներիկ) դեղերի առաջին դեղաձեւի կամ դեղաչափի, յուրաքանչյուր հաջորդ դեղաձեւի կամ դեղաչափի համար բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
դ) նոր ցուցումների համար բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
ե) դեղանյութերի պետական գրանցում կատարելու հա մար բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով
զ) բուսապատրաստուկների, այլ բնական ծագում ունեցող պատրաստուկների համար բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով
է) հոմեոպաթիկ դեղերի համար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
ը)կեն սաբանական ակտիվ միացություններ պարունակող սննդային հավելումների, բուժական նշանակության մանկական սննդի եւ դեղարարական արտադրանքի համար բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով
թ) բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, սարքերի եւ տեխնիկայի I դասի համար բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
ժ) բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, սարքերի եւ տեխնիկայի II դասի համար բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով
ժա) բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, սարքերի եւ տեխնիկայի III դասի հա մար բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով
ժբ) դեղագործական արտադրանքի, արտադրող ընկերության անվանման, փաթեթավորման եւ արտադրանքի անվտանգության, արդյունավետության եւ որակի վրա չազդող այլ փոփոխությունների հետ կապված գրանցման հավաստագիրը վերաձեւակերպելու համար բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
31. անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համար՝
ա) Պետական, համայնքային, ոչ պետական կազմակերպություններին, օտարերկրյա կազմակերպություններին և քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող անձանց պատկանող անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման համար բացառությամբ սեփականաշնորհվող պետական, հանրային և համայնքային բնակարանային ֆոնդի բնակարանների/ բազային տուրքի չափով
բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին՝
բա) սեփականաշնորհված, հատկացված պետական, հանրային և համայնքային բնակարանային ֆոնդի և կոոպերատիվ հիմունքներով կառուցված բնակարանների նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման համար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
բբ) պատկանող հասարակական, արտադրական և այլ (բացառությամբ բնակելի) նշանակության անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման համար բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
գ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին տնամերձ, այգեգործական (ամառանոցային) և բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման համար հատկացված, սեփականաշնորհված և որպես սեփակա նություն նրանց անցած հողերի և ամրակայված միավոր գույքի (բացառությամբ պատերազմական գործողություններից տուժած. լքված, նոր բնակեցվող և ծայրամասային բնակավայրերում գտնվող) պետական գրանցման համար՝ բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
գա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված պատե րազմական գործողություններից տուժած, լքված, նոր բնակեցվող և ծայրամասային բնակավայրերում գտնվող տնամերձ, այգեգործական ամառանոցային/ և բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման համար հատկացված, սեփականաշնորհ ված և որպես սեփականություն նրանց անցած հողերի և ամրակայված գույքի բազային տուրքի 30 տոկոսի չափով
դ) հասարակական և արտադրական նշանակության անշարժ գույքի օտարման (վաճառք, փոխանակություն, նվիրատվություն) պայմանագրերի պետական գրանցման համար՝
դա) 30-ից մինչև 130 քառ. մ մակերես ունեցող «փոքր» օբյեկտների (կրպակներ, տաղավարներ և այլն), բացառությամբ «դբ)» կետով նշված անշարժ գույքի բազային տուրքի քսանապատիկի չափով
դբ) գյուղատնտեսական նշանակության (անասնաշենքեր, ջերմոցներ, սիլոսի հորեր, պահեստ և այլն՝ անկախ ընդհանուր մակերեսի չափից) և մինչև 30 քառ. մ ընդհանուր մակերես ունեցող կրպակներ, տաղավարների, ավտոտնակների և այլ անշարժ գույքի բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
դգ) 130 քառ. մ և ավելի մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության և այլ անշարժ գույքի բազային տուրքի քառասնապատիկի չափով
ե) անհատական բնակելի տների, այգետնակների պետական գրանցման համար՝ բազային տուրքի չափով
զ) անշարժ գույքի առանձին միավորների (ավտոտնակ, հացատուն, գոմ և այլ կառույցներ) պետական գրանցման համար՝ բազային տուրքի չափով
է) բնակելի նշանակության անշարժ գույքի՝ հողի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողերի) և ամրակայված գույքի օտարման (ձեռք բերման) պայմանագրի պետական գրանցման համար՝
էա) Ստեփանակերտ քաղաքում բազային տուրքի քսանապատիկի չափով
էբ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների կենտրոններում բազային տուրքի տասնհինգապատիկի չափով
էգ) գյուղական բնակավայրերում բազային տուրքի տասնապատիկի չափով
ը) գյուղատնտեսական նշանակության սեփականա շնորհված հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի նկատմամբ սեփականության իրավունքի և օտարման (ձեռք բերման) պայմանագրի պետական գրանցման համար՝ բազային տուրքի չափով
ըա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին՝ Լեռնային Ղարա բաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված պատե րազմական գործողություններից տուժած, լքված, նոր բնակեցվող ծայրամասային բնակավայրերում գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի օտարման պայմանագրի բազային տուրքի 30 տոկոսի չափով
թ) կտակի կամ ժառանգման միջոցով ձեռք բերված անշարժ գույքի պետական գրանցման համար՝ բազային տուրքի չափով
ժ) պետական և համայնքային սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և ենթավարձակալության պայմանագրի պետական գրանցման համար՝ բազային տուրքի չափով
ժա) պետական և համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օտարման, վարձակալության և ենթավարձակալության պայմանագրի բազային տուրքի չափով
ժբ) շենքերի և շինությունների վարձակալության և ենթավարձակալության պայմանագրի բազային տուրքի չափով
ժգ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների սեփականությունը համարվող անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի բազային տուրքի չափով
ժգ1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանքաղաքացիներին սեփականաշնորհված գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի վարձակալության պայմանագրի բազային տուրքի չափով
ժդ) անշարժ գույքի (անկախ սեփականության ձևից) օգտագործման իրավունքի պայմանագրի բազային տուրքի չափով
ժե) անշարժ գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողերի և բնակելի նշանակության անշարժ գույքի գրավի (հիփոթեքի) պայմանագրերի գրանցում կատարելու և նշված գույքի հիփոթեքի առարկայի օտարման վրա սահմանափակում (արգելադրում) կիրառելու համար՝ բազային տուրքի չափով
ժե1) գյուղատնտեսական նշանակության սեփականաշնորհված հողամասերի յուրաքանչյուր միավորի, ինչպես նաև բնակելի նշանակության անշարժ գույքի գրավի (հիփոթեքի) պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու և նշված հողամասերի գրավի (հիփոթեքի) առարկայի օտարման վրա սահմանափակում /արգելադրում/ կիրառելու համար՝ բազային տուրքի չափով
ժե2 շարժական գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների) գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
ժե3 գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների  գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար բազային տուրքի չափով
ժզ) անշարժ գույքի (անկախ սեփականության ձևից) փոխանակ-ման պայմանագրերի (բացառությամբ «դ» կետով նշված հասարակական և արտադրական նշանակության անշարժ գույքի) բազային տուրքի չափով
ժէ) հողը մշտական օգտագործման հանձնելու՝ լիազորված մարմինների կողմից տրված որոշումների բազային տուրքի չափով
ժը) հողամասերի (անկախ սեփականության ձևից և նպատակային նշանակությունից) սահմանները փոփոխելու, միավորելու և բաժանելու վերաբերյալ փաստաթղթերից ծագող իրավունքների բազային տուրքի չափով
ժթ) անշարժ գույքի (անկախ սեփականության ձևից) նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման, այդ թվում՝ սերվիտուտի բազային տուրքի չափով
ի) անշարժ գույքի արտոնված օգտագործման իրավունքի արտոնագրի պետական գրանցման համար՝ բազային տուրքի չափով
իա) անշարժ գույքի նկատմամբ ժամկետային, հայեցողական, անժամկետ, ցմահ, որոշակի ժամկետով իրավունքի բազային տուրքի չափով
իբ) անշարժ գույքի սեփականության իրավունքով առանձին իրավազորությունների (գույքը տիրապետելու, օգտագործելու, փոփոխությունների ենթարկելու, այլ անձանց իրավունքը բացառելու, գրավ դնելու և այլն) բազային տուրքի չափով
իբ1)անշարժ գույքի նկատմամբ այլ իրավունքների բազային տուրքի չափով
իգ) անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի դադարման մասին որոշումների, վճիռների և դատավճիռների բազային տուրքի չափով
իդ) հողի մշտական օգտագործման և հողի ու շենքերի, շինությունների վարձակալության իրավունքի դադարման մասին որոշումների, վճիռների և դատավճիռների բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
իե) անշարժ գույքից կամ նրա մի մասից սեփականատիրոջ, օգտագործողի հրաժարվելու մասին որոշումների բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
32. չափման միջոցների տեսակի հաստատման, ստանդարտ նմուշների հաստատման պետական գրանցում կատարելու համար բազային տուրքի հնգապատիկի չափով
33. անշարժ հուշարձանների հետախուզության եւ հնագիտական պեղումների թույլտվության եւ պետական գրանցում կատարելու համար՝
ա) ֆիզիկական անձանցից բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով
բ) իրավաբանական անձանցից բազային տուրքի քառապատիկի չափով
34. կորց 16

35. Մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման եւ այդ ապրանքների ցանկացած մաքսային ռեժիմով բացթողումը կասեցնելու մասին դիմումը վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ընդունելու համար

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

Սույն հոդվածի 30-րդ եւ 31-րդ կետերով սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերը չեն ներառում ծառայությունների կամ գործողությունների կատարման հետ կապված ծախսերը:

Հոդված 16. Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով՝

ա) մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիրը տալու համար` բազային տուրքի հնգապատիկի չափով.

բ) ուժը կորց 245

գ) ուժը կորց 245

դ) ուժը կորց 245

ե) ուժը կորց 245

զ) մշակութային արժեքներն արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու իրավունքի վկայագրի կրկնօրինակը տալու համար՝ բազային տուրքի եռապատիկի չափով :

Սույն հոդվածով սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերը չեն ներառում ծառայությունների կամ գործողությունների կատարման հետ կապված ծախսերը:

Հոդված 17. Գյուտերի, օգտակար մոդել, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով (բազային տուրքի նկատմամբ գործակիցներով).

1. գյուտերի իրավական պահպանության գծով՝

ա) գյուտի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու, այդ թվում միջազգային հայտն ազգային փուլ փոխադրելու համար,

եթե հայտը վերաբերում է միասնական մտահղացում կազմող գյուտերի խմբի, ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի համար՝ լրացուցիչ

20

5

բ) կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու համար 10
գ) գյուտի նախնական փորձաքննության, ինչպես նաեւ նախնական արտոնագիր տալու վերաբերյալ լիազոր մարմնի որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 15
դ) գյուտի նախնական արտոնագիր տալու համար 15
ե) գյուտի նկարագրության հրապարակման համար՝ հինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար 2.5
զ) նախնական արտոնագիր տալու դեմ կամ գյուտի ԽՍՀՄ հեղինակային վկայագրի գործողության դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 50
է) գյուտի ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու համար

եթե հայտը վերաբերում է միասնական մտահղացում կազմող գյուտերի խմբի, ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի համար՝ լրացուցիչ

եթե գյուտի ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու դիմումը ներկայացվել է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 12 ամսվա ընթացքում՝ լրացուցիչ՝

մեկ գյուտի համար

միասնական մտահղացում կազմող գյուտերի խմբի մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի համար

180

140

90

70

ը) գյուտի հիմնական արտոնագիր տալու վերաբերյալ լիազոր մարմնի որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 20
թ) գյուտի արտոնագիր (հիմնական) տալու համար 15
ժ) գյուտի արտոնագիր (հիմնական) տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 64
ժա) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում ներկայացնելու համար 15
ժբ) գյուտի հայտը օգտակար մոդելի հայտի փոխակերպելու դիմումներ կայացնելու համար 10
ժգ) գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր

տար վա համար)

երկրորդ, երրորդ տարվա համար

չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար

վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար

ութերորդ, իններորդ տարվա համար

տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա համար

տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա համար

տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա համար

տասնվեցերորդ, տասնյոթերորդ տարվա համար

տասնութերորդ, տասնիններորդ, քսաներորդ տարվա համար

20

25

30

38

48

58

68

80

100

քսանմեկերորդ, քսաներկուերորդ տարվա համար 130
քսաներեքերորդ, քսանչորսերորդ, քսանհինգերորդ տարվա համար 160
ժդ) արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար) 38
ժե) լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է՝

մեկ արտոնագրի

մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար՝ լրացուցիչ)

60

45

ժզ) արտոնագրի զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխու թյուններ կատարելու համար 10
ժէ) արտոնագրի կրկնակը տալու համար 2
ժը) գյուտերի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական

գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար

8
ժթ) գյուտի արտոնագիր ստանալու իրավունքի զիջման մասին դիմում ներկայացնելու համար 15
ի) փորձաքննության հարցման պատասխանի ներկայացման ժամկետի

եր կարա ձգման մասին հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու համար

8
իա) հայտատուի նախաձեռնությամբ գյուտի հայտի նյութերում լրացումներ, ճշգրտումներ եւ ուղղումներ կատարելու համար (յուրաքանչյուրի)

իբ) կրկնական փորձաքննության անցկացման մասին դիմումի ներկայացման բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու համար

10

8

իգ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար

իդ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար

2

10

իե) լրացուցիչ իրավական պահպանություն տրամադրելու համար

50

իզ) արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար

50

2. օգտակար մոդելերի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով՝

ա) օգտակար մոդելի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու, այդ թվում միջազգային հայտն ազգային փուլ փոխադրելու համար,

եթե հայ տը վերաբերում է միասնական մտահղացում կազմող օգտակար մոդելնե րի խմբի, ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր օգտակար մոդելի համար լրացուցիչ

20

5

բ) կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու համար 10
գ) օգտակար մոդելի հայտի փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 15
դ) օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու համար 15
ե) օգտակար մոդելի նկարագրության հրապարակման համար՝ հինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար 2.5
զ) օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 50
է) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում ներկայացնելու համար 15
ը) օգտակար մոդելի հայտը գյուտի հայտի փոխակերպելու դիմում ներկայացնելու համար 10

թ) օգտակար մոդել ի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)

երկրորդ, երրորդ տարվա համար

չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար

վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար

ութերորդ, իններորդ տարվա համար

տասներորդ տարվա համար

20

25

30

38

50

ժ) արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար) 38
ժա) լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է՝ մեկ արտոնագրի 60
մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար՝ լրացուցիչ) 45
ժբ) արտոնագրի զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար 10
ժգ) արտոնագրի կրկնակը տալու համար 2
ժդ) օգտակար մոդելների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար 8
ժե) օգտակար մոդելի արտոնագիր ստանալու իրավունքի զիջման մասին դիմում ներկայացնելու համար 15
ժզ) փորձաքննության հարցման պատասխանի ներկայացման ժամկետի եր կարացնելու մասին հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու համար

ժէ) հայտատուի նախաձեռնությամբ օգտակար մոդելի հայտի նյութերում լրացումներ, ճշգրտումներ եւ ուղղումներ կատարելու համար յուրաքանչյուրի

8

10

ժը) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար

ժթ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար

2

10

ի) արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար

30

իա) կրկնական փորձաքննության անցկացման մասին դիմումի ներկայացման բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու համար

8

3. արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով՝

ա) արդյունաբերական նմուշի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու համար

եթե հայտը պարունակում է 2-10 տարբերակներ՝ լրացուցիչ

եթե հայտը պարունակում է 10-ից ավելի տարբերակներ՝ լրացուցիչ

20

20

20

բ) կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու համար 10
գ) փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպ քում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 15
դ) արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր տալու համար 15
ե) արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր տալու դեմ կամ արդյունաբերական նմուշի ԽՍՀՄ վկայագրի գործողության դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 50
զ) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմումներ կայացնելու համար 15
է) արդյունաբերական նմուշի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա համար)

երկրորդ, երրորդ տարվա համար

չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար

վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար

ութերորդ, իններորդ տարվա համար

տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա համար

տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա համար

տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա համար

20

25

30

38

48

58

70

ը) արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի գրանցման համար (պայ մա նագրով նախատեսված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար) 38
թ) լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է՝

մեկ արտոնագրի

մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար՝ լրացուցիչ)

60

45

ժ) արտոնագրի զիջման մասին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար 10
ժա) արտոնագրի կրկնակը տալու համար 2
ժբ) արդյունաբերական նմուշների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա պետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար 8
ժգ) արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր ստանալու իրավունքը զիջելու մասին դիմում ներկայացնելու համար 15
ժդ) փորձաքննության հարցման պատասխանի ներկայացման ժամկետը

եր կարացնելու մասին հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու համար

ժե) հայտատուի նախաձեռնությամբ արդյունաբերական նմուշի հայտի նյութերում լրացումներ, ճշգրտումներ եւ ուղղումներ կատարելու համար յուրաքանչյուրի

8

10

ժզ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար

ժէ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար

2

10

ժը) արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար

40

ժթ) կրկնական փորձաքննության անցկացման մասին դիմումի ներկայացման բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու համար

8

4. ապրանքային եւ սպասարկման նշանների իրավական պահպանության հետ կապված գործողու թյուն ների գծով՝

ա) նշանի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար 30
բ) կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու համար 10
գ) նշանի փորձաքննություն անցկացնելու համար

ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար՝ լրացուցիչ

40

15

դ) հայտի նախնական փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 30
ե) նշանի փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 50
զ) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար 30
է) նշանի գրանցման համար

կոլեկտիվ նշանի դեպքում

50

90

ը) նշանը գրանցելու կամ գրանցման գործողության դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 90
թ) նշանը գրանցելու գործողության ժամկետը երկարացնելու համար

ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար՝ լրացուցիչ

120

10

ժ) նշանների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գրանցա մատյանում եւ նշանի վկայականում փոփոխություն կատարելու համար 18
ժա) նշանը զիջելու մասին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր նշանի համար) 60
ժբ) լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է`

մեկ նշանի

մի քանի նշանի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար՝ լրացուցիչ)

60

50

ժգ) գրանցված լիցենզային պայմանագրի կամ զիջման մասին պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար 25
ժդ) նշանի վկայականի կրկնակը տալու համար 2
ժե) նշանի միջազգային գրանցման կամ տարածքային ընդարձակման հայտ ներկայացնելու համար 50

ժզ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված և գրանցման ներկայացված ապրանքային նշանների տվյալների հիմնապաշարում որոնում անցկացնելու համար՝

ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման համապատասխան յուրաքանչյուր դասով՝ ներկայացված բառային կամ պատկերայիննշանին նույնական կամ նման նշանների

20

ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման համապատասխան յուրաքանչյուր դասով՝ ներկայացված համակցված նշանիննույնական կամ նման նշանների

40

մեկ սեփականատիրոջը և (կամ) հայտատուին պատկանող նշանների

60
ժէ) ապրանքային նշանի վկայական ստանալու իրավունքը զիջելու մասին դիմում ներկայացնելու համար 38
ժը) փորձաքննության հարցման պատասխանի ներկայացման ժամկետը եր կա րա ձգելու մասին հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու համար 8
ժթ) հայտատուի նախաձեռնությամբ ապրանքային նշանի հայտի նյու թե րում լրացումներ, ճշգրտումներ եւ ուղղումներ կատարելու համար յուրաքանչյուրի 10
ի) ապրանքային նշանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հան րա հայտ ճանաչելու մասին դիմում ներկայացնելու համար

իա) կրկնական փորձաքննության անցկացման մասին դիմումի ներկայացման ժամկետը երկարաձգելու համար

250

8

իբ) ապրանքային նշանի հայտը զատելու մասին դիմում ներկայացնելու համար 10
իգ) ապրանքային նշանի գրանցումը բաժանելու մասին դիմում ներկայացնելու համար 15

իդ) ապրանքային նշանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու դեմ բողոք ներկայացնելու համար

90

իե) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչված ապրանքային նշանի իրավական պահպանության դեմ բողոք ներկայացնելու համար

150

իզ) ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը դրա չօգտագործման պատճառով վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար

90

5. ապրանքների ծագման տեղանունների իրավական պահպանության հետ կապ ված գործողու թյուն ների գծով՝

ա) ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման եւ (կամ) տեղանվան օգտագործման իրավունքի հայտ ներկայացնելու համար 30
բ) ապրանքի ծագման տեղանվան փորձաքննություն անցկացնելու համար 38
գ) հայտի նախնական փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 30
դ) տեղանվան գրանցումը մերժելու եւ (կամ) տեղանվան օգտագործման իրավունք չընձեռելու մասին փորձաքննության որոշման հետ չհա մա ձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոքներ կայացնելու համար 50
ե) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու համար 30
զ) ապրանքի ծագման տեղանունն օգտագործելու իրավունքի վկայական տալու համար 50
է) ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման եւ տեղանվան օգ տա գործ ման իրա վունքի վկայական տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայաց նելու համար 90
ը) ապրանքի ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայականի

գործողության ժամկետը երկարացնելու համար

100
թ) ապրանքի ծագման տեղանվան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում եւ ապրանքի ծագման տեղանվան վկայականում փոփո խու թյուն կատարելու համար 18
ժ) փորձաքննության հարցման պատասխանը ներկայացնելու ժամկետը երկարացնելու մասին հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու համար 8
ժա) հայտատուի նախաձեռնությամբ ապրանքի ծագման տեղանվան հայտի նյութերում լրացումներ, ճշգրտումներ եւ ուղղումներ կատարելու համար յուրաքանչյուրի 10
ժբ) ապրանքի ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայականի կրկնակը տալու համար

ժգ) կրկնական փորձաքննության անցկացման մասին դիմումի ներկայացման ժամկետը երկարաձգելու համար

2

8

6. ֆիրմային անվանումների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով՝

ա) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ ներկայացնելու, փորձաքննություն անցկացնելու եւ վկայական տալու համար

անվանափոխության դեպքում, երբ գրանցման ներկայացված ֆիրմային անվանման մեջ պահպանված է «Ֆիրմային անվանումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան նախկինում գրանցված ֆիրմային անվանման տարբերակող նշանակության անունը

5

1

բ) փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար 5
գ) ֆիրմային անվանման վկայականի կրկնակը տալու համար 2

7. ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով՝

ա) ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման հայտ ներ կա յաց նե լու եւ վկայական տալու համար 20
բ) ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային բա ցա ռիկ իրավունքները զիջելու մասին պայմանագրի գրանցման համար 30
գ) ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային իրա վունքները փոխանցելու պայմանագրի գրանցման համար 20
դ) ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման վկայականի կրկ նակը տալու համար 2

8. այլ գործողությունների գծով՝

ա) արտոնագրային տեղեկատվության յուրաքանչյուր էջի համար

0.2

բ) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա պե տության պետական գրանցամատյաններից քաղված քներ տալու հա մար (յուրաքանչյուր օբյեկտի համար) 2
գ) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի հայտի վավերացված պատճենը տալու համար 10
դ) գյուտի միջազգային հայտի առաքման համար 32
ե) Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն փոր ձա քն նու թյան պահանջներին (ձեւական հատկանիշներով) հայ տի հա մապատասխանությունը ստուգելու եւ առաքելու համար 30
զ) արտոնագրային հավատարմատարի թեկնածուի որակավորման քննություն ընդունելու համար 8
է) արտոնագրային հավատարմատարի գրանցման կամ գրանցման մեջ փոփոխություն կատարելու համար

ը) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների մասին պաշտոնական հրապարակումներում հայտատուի մեղքով տեղ գտած ակնհայտ սխալներն ուղղելու մասին նրա կողմից դիմում ներկայացնելու համար (յուրաքանչյուր սխալի համար)

թ) լիցենզային կամ զիջման մասին պայմանագրերի գրանցման կամ գրանցումը մերժելու մասին լիազոր մարմնի որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար

4

2,5

50

Գյուտի հայտին կից արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագրի (PCT) համաձայն, որեւէ միջազգային մարմնի կազմած միջազգային որոնման հաշվետվություն կամ միջազգային նախնական փորձաքննության եզրակացություն ներկայացնելու դեպքում, սույն հոդվածի 1-ին կետի «է» ենթա կետով սահմանված դրույքաչափերը նվազեցվում են 50 տոկոսով:

Հոդված 18. Լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լի ցեն զիաներ, արտոնագրեր (թույլտվություններ) տալու համար պետական տուրքի դրույ քա չա փե րը

Լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ, ար տո նագրեր (թույլտվություններ) տալու համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույ քա չա փե րով.

1. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

1.1 «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառքի, ներմուծման, արտահանման, փոխադրման համար` տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

2.1 դեղերի արտադրության համար՝ տարեկան բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով
2.2 կորց 121
2.3 կորց 121
2.4 դեղատնային գործունեության համար՝ տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
2.5 կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության եւ սպասարկման իրականացման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
2.6 գենետիկ ինժեներիայի գործունեության համար՝ տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
2.7 բժշկական միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն կրթական ծրագրերի իրականացման համար՝ տարեկան բազա յին տուրքի 300-ապատիկի չափով

3. ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ կորց 16

4. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ կորց 16

5. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ կորց 16

6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

ա) անասնաբուժության համար՝ տարեկան բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով
բ) տոհմային անասնաբուծության համար՝ տարեկան բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով
գ) Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատվաստուկների արտադրության համար տարեկան` բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
դ) հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ` եգիպտացորենի) սերմերի արտադրության և վաճառքի համար`տարեկան

բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով

7. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

7.1 բնական գազի ներկրման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 1.000-ապատիկի չափով
7.2 բնական գազի փոխադրման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 1.000-ապատիկի չափով
7.3 բնական գազի բաշխման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 1.000-ապատիկի չափով
7.4 բնական գազի արտահանման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 1.000-ապատիկի չափով
7.5 էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, այդ թվում՝
7.5.1 մինչեւ 6 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորու թյան կայանների համար՝ տարեկան բազա յին տուրքի 50-ապատիկի չափով
7.5.2 6-15 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով
7.5.3 15-25 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան բազային տուրքի 1500-ապատիկի չափով
7.5.4 25-50 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան բազային տուրքի 2000-ապատիկի չափով
7.5.5 50 մՎտ-ից բարձր դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան բազային տուրքի 6000-ապատիկի չափով
7.6 էլեկտրական էներգիայի ներկրման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 2000-ապատիկի չափով
7.7 էլեկտրական էներգիայի հաղորդման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 2000-ապատիկի չափով
7.8 էլեկտրական էներգիայի բաշխման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 5000-ապատիկի չափով
7.9 է լեկտրական էներգիայի արտահանման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 3000-ապատիկի չափով
7.10 ջերմային էներգիայի արտադրության համար՝ տարեկան բազային տուրքի 50-պատիկի չափով
7.11 ջերմային էներգիայի փոխադրման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
7.12 ջերմային էներգիայի բաշխման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
7.13 էլեկտրաէներգետիկական եւ գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայությունների համար՝ տարեկան բազային տուրքի 2000-ապատիկի չափով
7.14 էներգետիկ շուկային մատուցվող ծառայությունների համար՝ տարեկան բազային տուրքի 2000-ապատիկի չափով
7.15 էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի եւ բնական գազի համակարգերում նոր արտադրական հզորությունների կառուցման (վերականգնման) համար՝ տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

8. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

ա) նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

բ) տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
 • տարրական ընդհանուր` 1-ին աստիճան
 • տարրական մասնագիտացված` 1-ին աստիճան
 • տարրական հատուկ` 1-ին աստիճան

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով

գ) հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
 • հիմնական ընդհանուր` 2-րդ աստիճան
 • հիմնական մասնագիտացված` 2-րդ աստիճան
 • հիմնական հատուկ` 2-րդ աստիճան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

դ) միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
 • միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճան
 • միջնակարգ մասնագիտացված` 3-րդ աստիճան
 • միջնակարգ հատուկ` 3-րդ աստիճան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

ե) կորց 6
զ) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացման համար

բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով

է) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման համար, բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական ծրագրերի

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով

ը) բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման համար, բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով

թ) տրանսպորտային միջոց վարելու ուսուցման գործունեության իրականացման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

9. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

ա) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար, այդ թվում՝

— Ստեփանակերտ քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջաններում ցանցի շահագործման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 600-ապատիկի չափով

— Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում ցանցի շահագործման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 400-ապատիկի չափով

— Ստեփանակերտ քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի շրջանների տարածքում ցանցի շահագործման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

— մեկ շրջանի տարածքում ցանցի շահագործման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

բ) ձայնային ծառայությունների մատուցման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

գ) շարժական կապի ծառայությունների մատուցման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

կորց 121

ե) տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

զ) հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար,այդ թվում՝

զ.1) հեռուստահաղորդումների հեռարձակման համար՝

— Ստեփանակերտ քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջաններում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 60-ապատիկի չափով

— Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով

— Ստեփանակերտ քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի շրջանների տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

— մեկ շրջանի տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

զ. 2) ռադիոհաղորդումների հեռարձակման համար՝

— Ստեփանակերտ քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջաններում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով

— Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

— Ստեփանակերտ քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի շրջանների տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

— մեկ շրջանի տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով
Սույն կետի «բ» — «ե» ենթակետերով սահմանված գործունեության տեսակներից յուրաքանչյուրը «ա» ենթակետով սահմանված գործունեության տեսակի հետ միաժամանակ իրականացվելու դեպքում կիրառվում է դրանց համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերից առավելագույնը:

9․1 ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

ա) փոստային կապի ծառայությունների, բացառությամբ դրամական միջոցների փոստային փոխադրությունների, մատուցման համար` տարեկան բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով

10. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

10.1 վտան գա վոր թա փոն նե րի վե րամ շա կման, վնա սա զերծման, պահ պա նման, փո խադ րման եւ տե ղադ րման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
10.2 ավտոտրանսպորտային միջոցներից աղտոտող նյութերի արտանետումների (չափումների յուրաքանչյուր չափիչ կետի) համար` տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
գ) օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման թույլտվության տրման համար բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

11. ՈՐԱԿԻ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

11.1 չափ ման մի ջոց նե րի ար տադ րութ յան համար՝ տարեկան բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

12. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

12.1 վիճակախաղերի կազմակերպման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 3.000-ապատիկի չափով
12.2 յուրաքանչյուր վայրում շա հում նե րով խա ղե րի կազ մա կեր պման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 1.000-ապատիկի չափով
բ1) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար` տարեկան բազային տուրքի 3.000-ապատիկի չափով
12.3 յուրաքանչյուր վայրում խա ղատա ն կազ մա կեր պ ման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 3.000-ապատիկի չափով

13. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

13.1 միջազգային կանոնավոր օդային հաղորդակցության գոր ծու նեութ յան համար՝ տարեկան բազային տուրքի 1500-ապատիկի չափով
13.2 կորց 121
13.3 եր կա թու ղա յին տրանս պոր տի գոր ծու նեութ յան կազ մա կեր պման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

դ) ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

ե) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար`

— անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով՝ տարեկան

-անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մեկից ավելի ավտոմոբիլներով և կազմակերպությունների կողմից (անկախ ավտոմոբիլների քանակից)` տարեկան

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

զ) տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության իրականացման համար` օգտագործվող  յուրաքան չյուր հոսքագծի հաշվով, տարեկան

բազային տուրքի

2000-ապատիկի չափով

14. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

ա) քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման կամ փորձաքննության համար, ըստ քաղաքաշինական հետեւյալ ոլորտների`

— բնակելի, հասարակական և արտադրական` տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

— տրանսպորտային ` տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

— հիդրոտեխնիկական ` տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

— էներգետիկ` տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

— կապի` տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

բ) շինարարության իրականացման համար, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`

— բնակելի, հասարակական և արտադրական` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

— տրանսպորտային` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

— հիդրոտեխնիկական` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

— էներգետիկ` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

— կապի` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

գ) շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության համար, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`

— բնակելի, հասարակական և արտադրական` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

— տրանսպորտային` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

— հիդրոտեխնիկական` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

— էներգետիկ` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

— կապի` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

դ) ինժեներական հետազննման համար` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

ե) շենքերի և շինություների տեխնիկական վիճակի

հետազննության համար` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

15. ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԸՆԴԵՐՔԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ (ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ) ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ (ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ)

15.1 ազնիվ, գունավոր եւ հազվագյուտ մետաղների յու րաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շա հա գործ ման) համար՝ տարեկան բազային տուրքի 10.000-ապատիկի չափով
15.2 վառելիքաէներգետիկ հումքի յուրաքանչյուր հան քավայրի օգտագործման (շահագործման) համար՝ տա րեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
15.3 շինանյութերի արտադրության հումքի, այդ թվում՝ երեսպատման, շինարարական քարերի, լցանյութերի եւ բալաստային հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգ տագործման (շահագործման) համար՝ տարեկան բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով
15.4 գունագեղ քարերի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգ տագործման (շահագործման) համար՝ տարեկան բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով
15.5 մետաղագործական, քիմիական, թեթեւ եւ արդ յու նաբերության այլ ճյուղերի հումքի յուրաքանչյուր հան քավայրի օգտագործման (շահագործման) համար՝ տա րեկան բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով
զ) հանքային ջրերի յուրաքանչյուր հանքավայրի կամ հանքահորի`
— արդյունաբերական (շշալցման) նպատակով օգտագործման (շահագործման ) համար` տարեկան բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով
— արդյունաբերական (ածխաթթու գազ ստանալու) նպատակով օգտագործման (շահագործման ) համար` տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
— բուժական (ռեկրեացիոն) նպատակներով օգտագործման (շահագործման ) համար` տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
15.7 ջրօգտագործման համար`ֆիզիկական անձանցից իրավաբանական անձանցից բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով
15.8 ջրային համակարգի օգտագործման համար` ֆիզիկական անձանցից իրավաբանական անձանցից բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

16. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ

16.1 լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների վերաբերյալ օրենքով նախատեսված փորձաքննությունների իրականացման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով
16.2 անվճարունակ կազմակերպությունների անվճարունակության գործերով կառավարչի գործունեության իրականացման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով
16.3 տեղագրական, կադաստրային քարտեզագրման և հողաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով Ուժը կորցրած
16.4 ան շարժ գույ քի գնա հա տման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով
16.5 ռիել տո րա կան գոր ծու նեութ յան համար՝ տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
16.6 սննդամթերքի արտադրության համար, այդ թվում
16.7սննդամթերքի արտադրության համար, այդ թվում`
-թորած ալկոհոլային խմիչքների /բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» /ԱՏԳ ԱԱ/ դասակարգչի 220870 ծածկագրային դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող, մինչև 9% սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների, ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի և թթի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների )/ և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրության համար՝ տարեկան բազային տուրքի 1.000-ապատիկի չափով

— «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրության համար` տարեկան

բազային տուրքի

300-ապատիկի չափով

— «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող՝ միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի և թթի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար` տարեկան

բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով

— գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության համար` տարեկան

բազային տուրքի

25-ապատիկի չափով

— գարեջրի արտադրության համար` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

16.8 հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող պետական նշանակության փաստաթղթերի տպագրական աշխատանքների կատարման համար՝ տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով
16.9թ) թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

16.10 ժ) թանկարժեք մետաղների զտարկման, բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրության համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

16.11 ժա) թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի՝
— արտադրություն կամ պատրաստում` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

— նոր թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի մշակում` տարեկան

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով

— պահպանում

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

— տեղափոխում` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

— բաշխում, բացթողում և իրացում` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

— արտադրության, պատրաստման, վերամշակման, իրացման, օգտագործման (այդ թվում` բժշկական) նպատակով ձեռքբերում` տարեկան

բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով

— գիտական և ուսումնական նպատակներով օգտագործում

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

— ցուցակներում ներառված պատրաստուկների ստացման նպատակով վերամշակում` տարեկան

բազային տուրքի

30-ապատիկի չափով

— օգտագործմամբ փորձաքննության  անցկացում` տարեկան

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

— արտահանում կամ ներմուծում` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

ժբ) ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով

ժգ) աուդի տորական ծառայությունների իրականացման համար՝

ֆիզիկական անձանցից՝ տարեկան

իրավաբանական անձանցից՝ տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով

ժդ) զվարճանքի օբյեկտներում երգի կամ պարի էրոտիկ ներկայացումներ կազմակերպելու համար

բազային տուրքի 600-ապատիկի չափով

ժե) առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար`

— Ստեփանակերտ քաղաքում կազմակերպման համար` տարեկան — շրջկենտրոններում կազմակերպման համար` տարեկան

-Ստեփանակերտ քաղաքից և շրջկենտրոններից դուրս կազմակերպման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

17. Բացի սույն հոդվածի 1-16 «ժե» կետերում, ինչպես նաև 19-րդ հոդվածում նշված դեպքերի՝
ֆիզիկական անձանցից՝ տարեկան բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով
իրավաբանական անձանցից՝ տարեկան բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
18. լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար լիցենզիայի տվյալ տեսակը տալու համար սահմանված դրույքաչափի կրկնակի չափով, բայց ոչ ավելի բազային տուրքի 24-ապատիկից
19. լիցենզիայի մեկից ավելի յուրաքանչյուր հաջորդ ներդիրի կամ կորցրած ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով
20. լիցենզիայի վերաձեւակերպման համար բազային տուրքի 10-պատիկի չափով
21. լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց

տեղեկությունների տրամադրման համար

բազային տուրքի եռապատիկի չափով
22. լիցենզիայի ժամկետի երկարաձգման համար բազային տուրքի եռապատիկի չափով
23. բացառությամբ սույն հոդվածի 9-րդ կետի «ա-զ»,12-րդ կետի «բ», «գ», 15-րդ կետի «ա- զ» և 16-րդ կետի «ժե» ենթակետերում նշված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների, մեկից ավելի յուրաքանչյուր վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեության տեսակով զբաղվելու լիցենզիայի տրման համար`տարեկան տվյալ լիցենզիայի տրման համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով

Եթե «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն լիցենզավորված անձը պարտավոր է լիցենզավորման ենթակա գործունեությունն իրականացնել միայն լիցենզիայում նշված վայրում, ապա մեկից ավելի վայրերում լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեության իրականացման լիցենզիաներ ստանալու համար հայտերի միաժամանակ ներկայացման դեպքում հայտատուն կարող է ինքնուրույն ընտրել այն լիցենզիան, որի համար սույն օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքերը ենթակա են գանձման (վճարման) սույն հոդվածի 1-17-րդ կետերով սահմանված դրույքաչափերով: Հայտատուի կողմից ինքնուրույն չորոշելու և (կամ) լիցենզավորող մարմնին չհայտնելու դեպքում լիցենզավորող մարմինն իր հայեցողությամբ որոշում է, թե նույն գործունեության իրականացման լիցենզիաներից որի համար է սույն օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքը ենթակա գանձման (վճարման) սույն հոդվածի 1-17-րդ կետերով սահմանված դրույքաչափերով:

Սույն հոդվածի 1-17-րդ կետերով սահմանված դրույքաչափերի համաձայն վճարված պետական տուրքի հիման վրա տրված լիցենզիայից բացի, յուրաքանչյուր այլ վայրի համար լիցենզիայի տրման համար տարեկան պետական տուրքերը ենթակա են գանձման (վճարման) սույն հոդվածի 23-րդ կետով սահմանված դրույքաչափով:

Եթե լիցենզավորված անձն ստացել է լիցենզիա (լիցենզիաներ)՝ վճարելով տարեկան պետական տուրքը սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 23-րդ կետի համաձայն, ապա սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի այլ կետերով սահմանված կարգով վճարված պետական տուրքի հիման վրա ստացված լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչվելու կամ սահմանված տարեկան հերթական պետական տուրքը սահմանված ժամկետում չվճարելու հիմքով կասեցված համարվելու օրվանից սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 23-րդ կետի համաձայն վճարած տուրքը եռօրյա ժամկետում ենթակա է լրավճարման այդ լիցենզիաներից որևէ մեկի համար՝ 18-րդ հոդվածի այլ կետերով տվյալ գործունեության իրականացման լիցենզիայի տրման համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով: Եռօրյա ժամկետում լրավճարումը չկատարելու դեպքում սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 23-րդ կետի համաձայն վճարված տարեկան պետական տուրքի հիման վրա տրված լիցենզիան (լիցենզիաները) համարվում է (են) կասեցված եռօրյա ժամկետին հաջորդող օրվանից:

Լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող արտոնագրի, թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողության ժամկետը լրիվ տարով (տարիներով) երկարաձգելու դեպքում դրանց տրման համար սահմանված տարեկան պետական տուրքը շարունակվում է վճարվել տարեկան պետական տուրքի գանձման և վճարման համար սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով:

Լիցենզիայի, արտոնագրի կամ թույլտվության գործողության ժամկետն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, բացառապես ոչ լրիվ տարով երկարաձգվելու դեպքում պետական տուրք գանձող մարմնի կողմից օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքը ենթակա է համամասնորեն հաշվարկման և գանձման՝ հաշվի առնելով լիցենզիայի գործողության երկարաձգված ժամկետի ոչ լրիվ տարվա ամիսների թիվը (լիցենզիայի, արտոնագրի կամ թույլտվության գործողության ժամկետը ոչ լրիվ տարով օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է երկարաձգվել բացառապես ամիսներով):

Հոդված 19. «Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված լիցենզիաներ, թույլտվություններ և սերտիֆիկատներ տալու և դրանց գործողության ժամկետները երկարաձգելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Իրավաբանական անձանց տրվող լիցենզիաներ

1. քաղաքացիական և ծառայողական զենքի և դրանց փամփուշտների արտադրություն կազմակերպելու համար`

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով

բ) 5 տարով երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով

2. քաղաքացիական և ծառայողական զենքի գեղարվեստական հարդարում, նորոգում կազմակերպելու համար`

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

բ) 5 տարով երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 80-ապատիկի չափով

3. քաղաքացիական և ծառայողական զենքի առևտուր իրականացնելու համար`

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

բ) 5 տարով երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով

Իրավաբանական անձանց տրվող թույլտվություններ

4. զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից դուրս քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով)`

ա) յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), 7,5 ջոուլից ոչ ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ, ազդանշանային, անփող կամ նետողական ու սառը շեղբավոր զենքի համար

բազային տուրքի չափով

բ) յուրաքանչյուր միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ զենքի համար

բազային տուրքի

կրկնապատիկի չափով

գ) յուրաքանչյուր միավոր ծառայողական կարճափող, քաղաքացիական ակոսափող կամ համակցված հրազենի համար

բազային տուրքի

եռապատիկի չափով

դ) հրազենի և գազային զենքի 100-ական փամփուշտներից և ռազմամթերքից բաղկացած յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար

բազային տուրքի

50 տոկոսի չափով

5. զենքի առևտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում քաղաքացիական և ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիս գործողության ժամկետով)`

ա) յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), 7,5 ջոուլից ոչ ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ, ազդանշանային, անփող կամ նետողական ու սառը շեղբավոր զենքի համար

բազային տուրքի

50 տոկոսի չափով

բ) յուրաքանչյուր միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ զենքի համար

բազային տուրքի չափով

գ) յուրաքանչյուր միավոր ծառայողական կարճափող, քաղաքացիական ակոսափող կամ համակցված հրազենի համար

բազային տուրքի

կրկնապատիկի չափով

6. Քաղաքացիական կամ ծառայողական զենք ձեռք բերելու իրավունք ունեցող կազմակերպություններին` զենք ձեռք բերելու համար`

ա) յուրաքանչյուր միավոր նետողական կամ սառը շեղբավոր զենքի համար

բազային տուրքի չափով

բ) յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), ազդանշանային, անփող, ողորկ-երկարափող, 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ զենքի համար

բազային տուրքի

կրկնապատիկի չափով

գ) յուրաքանչյուր միավոր ակոսափող, համակցված կամ կարճ ակոսափող զենքի համար

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

7. զենքի հավաքածու կազմելու համար`

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

բ) 5 տարով երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

8. զենքի հավաքածու ցուցադրելու համար`

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 80-ապատիկի չափով

բ) 5 տարով երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով

9. քաղաքացիական և ծառայողական, առանձին դեպքերում` մարտական զենք պահելու և օգտագործելու համար

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

բ) 5 տարով երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

10. քաղաքացիական և ծառայողական զենք և դրանց փամփուշտներ ներկրելու (արտահանելու) համար (6 ամիս գործողության ժամկետով կամ նույն ժամկետով երկարաձգելու համար)`

բազային տուրքի

քառապատիկի չափով

Ֆիզիկական անձանց տրվող թույլտվություններ

11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին` յուրաքանչյուր միավոր քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար`

ա) գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), անփող հրազենի, ազդանշանային  զենքի համար (5 տարի գործողության ժամկետով կամ 5 տարով երկարաձգելու համար)

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

բ) ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ զենքի համար (6 ամիս գործողության ժամկետով)

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

գ) որսորդական ակոսափող կամ համակցված հրազենի համար (6 ամիս գործողության ժամկետով)

բազային տուրքի

վեցապատիկի չափով

12. օտարերկրյա քաղաքացիներին` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու համար (5 օր գործողության ժամկետով)`

ա) մեկ միավոր նետողական կամ սառը շեղբավոր զենքի համար

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

բ) մեկ միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր ռևոլվեր), անփող հրազենի ազդանշանային զենքի համար

բազային տուրքի

վեցապատիկի չափով

գ) մեկ միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշիչ զենքի համար

բազային տուրքի

12-ապատիկի չափով

դ) մեկ միավոր ակոսափող կամ համակցված հրազենի համար

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

13. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին` զենքի հավաքածու կազմելու համար`

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

բ) 5 տարով երկարաձգելու համար

բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

14. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին` զենքի հավաքածու ցուցադրելու համար`

ա) 3 տարի գործողության ժամկետով

բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով

բ) 5 տարով երկարաձգելու համար

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

15. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին` ինքնապաշտպանական ողորկ-երկարափող հրազեն պահելու (առանց կրելու իրավունքի) համար (5 տարի գործողության ժամկետով կամ նույն ժամկետով երկարաձգելու համար)

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

16. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին` հրազեն, օդաճնշիչ զենք, սպորտային ողորկափող հրազեն պահելու և կրելու համար (5 տարի գործողության ժամկետով կամ 5 տարով երկարաձգելու համար)

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

17. ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ ծառայողական, այդ թվում նաև` մարտական զենքի առանձին տեսակներ պահելու և կրելու համար (մինչև 3 տարի գործողության ժամկետով կամ 5 տարով երկարաձգելու համար)

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

18. քաղաքացիական և պարգևատրական զենք և դրանց փամփուշտներ ներկրելու (արտահանելու) համար (մինչև 2 ամիս գործողության ժամկետով կամ մինչև 2 ամսով երկարաձգելու համար)

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

19. օտարերկրյա քաղաքացիներին` քաղաքացիական զենք և դրանց փամփուշտներ արտահանելու համար (5 օր գործողության ժամկետով)

բազային տուրքի

եռապատիկի չափով

20. սույն հոդվածում նշված լիցենզիաներն ու թույլտվությունները վերաձևակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար (առանց ժամկետի երկարաձգման)

լիցենզիայի կամ թույլտվության տվյալ տեսակը տալու համար սահմանված դրույքաչափի հիսուն տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի բազային տուրքի 12-ապատիկից

Հոդված 20. Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքը գանձվում է հե տեւյալ դրույ քաչա փերով.

1.վարորդական իրավունքի վկայական տալու համար բազային տուրքի 12-ապատիկի չափով
2.վարորդական իրավունքի կորցրած վկայականի կրկնօրինակը տա լու համար բազային տուրքի 24-ապատիկի չափով
3.գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայական տալու համար բազային տուրքի եռապատիկի չափով
4.գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայականի կրկնօրինակ տալու համար բազային տուրքի վեցապատիկի չափով
5.տարանցիկ համարանիշ տալու համար բազային տուրքի եռապատիկի չափով
6.պետական մենաշնորհային բնույթի ծառա յու թյունների (գործո ղու թյունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայա կա նի) տրա մադրման հա մար յուրա քանչյուր քննությունը ընդունելու հա մար (բացառությամբ բժշկական եւ դեղագործա կան, արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գոր ծու նեու թյան լիցենզավորման եւ արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման համար քննությունների) բազային տուրքի եռապատիկի չափով
6.1. արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնելու որակավորման քննությանը մասնակցելու համար

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

1.փորձարկումներ կատարելու վկայագիր տալու համար բազային տուրքի 12-ապատիկի չափով
2.համապատասխանության հավաստում կատարելու իրավունքի վկայագիր տալու համար բազային տուրքի 24-ապատիկի չափով
3.կորց 54
4.կորց 54
5.կորց 54
6.անտառանյութի արտահանման սերտիֆիկատ տալու համար՝
ա) յուրաքանչյուր ավտոմոբիլի կամ կոնտեյների համար բազային տուրքի տաս նապատիկի չափով
բ) յուրաքանչյուր վագոնի համար բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով
1.կորց 54
2.կորց 54
3.կորց 54
4.կորց 54
5.կորց 322
6.կորց 322
7.կորց 322
8.կորց 322
9.իրավաբանական անձանց կողմից պայթուցիկ նյութեր ձեռք բե րե լու թույլտվություն տալու, տեղափոխելու եւ պահպանելու հա մար բազային տուրքի 24-ապատիկի չափով
10.իրավաբանական անձանց կողմից թունավոր, ռադիո ակ տիվ եւ իզոտոպային նյութեր ձեռքբերելու թույլտվություն տալու, տե ղա փոխելու եւ պահպան ելու համար բազային տուրքի վեցապատիկի չափով
11.կնիքի եւ դրոշմակնիքի պատրաստման թույլ տվություն տալու հա մար՝
ա) բյուջետային հիմնարկներից բազային տուրքի եռապատիկի չափով
բ) իրավաբանական անձանցից եւ ֆիզիկա կան ան ձան ցից բազային տուրքի վեցապատիկի չափով
1.շինություն քանդելու եւ շինարարության թույլտվություն տալու համար բազային տուրքի 18-պատիկի չափով
2.«Արցախ», «Արցախյան», «Ղարաբաղ», «ղարաբաղյան», «Հանրապե տություն», «հանրապետական» «Լեռնային Ղարաբաղ», «հայ», «հայկական» բառերը եւ դրանց թարգմանությունները ֆիրմային անվանման տարբերակող նշանակության անվան մեջ օգտագործելու թույլտվության համար՝ տարեկան բազային տուրքի 600-ապատիկի չափով
3.իրավաբանական անձանց պետական միասնական և պետական գրանցամատյաններից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրման համար բազային տուրքի չափով
4.սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասնակիցների և պետական գրանցամատյաններից մեկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների վերաբերյալ պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրման համար բազային տուրքի չափով
5.պետական մարմինների լիազորությունների իրականացմամբ պայմանավորված՝ սույն օրենքով սահմանված ծառայությունների կամ գործողությունների մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) փոխանակման, վերաձեւակերպման կամ կորցրած վկայականի կրկնօրինակ տալու համար (բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի) տվյալ փաստաթուղթը (վկայականը) տալու համար դրույքաչափի կրկնապատիկը, սակայն ոչ ավել բազային տուրքի տասնապատիկից
6.«Օտարերկրյա պաշտոնական փաստա թղթե րի օրի նա կա նացման պահանջը չեղյալ հայ տա րարելու մասին» Հաագայի 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի կոնվեն ցիայի առաջին հոդ վա ծով նախատեսված փաստաթղթերի վրա ապոս տիլ (հա վաս տող մակագրություն) դնելու կամ այդ փաստաթղթերն օրինականացնելու համար բազային տուրքի հնգա պա տիկի չափով
7.Պետական սեփականություն համարվող բնա կարանների անհատույց մասնավորեցման համար

բազային տուրքի չափով

8.միջին եւ բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների պետական հավատարմագրման անցկացման կամ հավատարմագրման վկայական տալու համար

բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով

33. միջին եւ բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին տրված պետական հավատարմագրման վկայականում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու համար

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

34. միջին եւ բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին պետական հավատարմագրման կորցրած վկայականի կրկնօրինակ տալու համար բազային տուրքի 80- ապատիկի չափով
35.նոտարի թեկնածուների որակավորման ստուգման համար

36.նոտարի թարգմանչի որակավորման ստուգման համար

բազային տուրքի քսանապատիկի չափով

բազային տուրքի քսանապատիկի չափով

37. Իրավական ակտերի հաշվառման մատյանից յուրաքանչյուր իրավական ակտի վերաբերյալ տեղեկություններ տալու համար բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով
38. երկակի նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտահանման թույլտվություն տալու համար բազային տուրքի քսանապատիկի չափով
39.չափման միջոցների ստուգաճշտում, պետական չափագիտական հսկողության ենթակա ոլորտներում չափումների կատարման մեթոդիկաների վկայագրում իրականացնելու հավատարմագրման վկայագիր տալու համար՝ բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

ԳԼՈՒԽ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդված 21 Պետական տուրքի գծով արտոնությունների տեսակները

Պետական տուրքի գծով կարող են սահմանվել հետեւյալ արտոնությունները՝

ա) պետական տուրքի վճարումից ազատում.

բ) պետական տուրքի նվազեցում.

գ) պետական տուրքի դրույքաչափի նվազեցում.

դ) պետական տուրքի վճարման ժամկետի հետաձգում.

ե) պետական տուրքը սահմանված ժամկետում բյուջե չգանձելու համար հաշվարկված տույժերի վճարումից ա զա տում, նվազեցում, դրանք վճարելու ժամկետի հետաձգում:

Հոդված 22. Դատարաններում պետական տուրքի գծով արտոնությունները

Դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են.

ա) հայցվորները՝ աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարումների հետ կապված այլ գումարների գանձման եւ աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ հայցերով.

բ) հայցվորները՝ ալիմենտի գանձման վերաբերյալ հայցերով.

գ) հայցվորները՝ խեղման կամ առողջության այլ վնասման, ինչպես նաեւ կերակրողի մահվան հետեւանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ հայցերով.

դ) սոցիալական ապահովագրության եւ սոցիալական ապահովության մարմինները՝ տու ժո ղին կամ նրա ընտանիքի անդամներին վճարված թոշակի եւ նպաստի գումարները վնաս պատճառողից գանձելու վերաբերյալ ռեգրեսիվ հայցերով.

ե) հայցվորները՝ հանցագործության հետեւանքով իրենց պատճառված նյութական վնասի փոխ հատուցման վերաբերյալ հայցերով.

զ) հայցվորները՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում այլ անձանց օրենքով պաշտպանվող իրա վունք ների եւ շահերի պաշտպանության հարցերով դատարան տրվող դիմումների գծով.

է) ոչ առեւտրային կազմակերպությունները եւ ֆիզիկական անձինք՝

— գործը կարճելու կամ հայցն առանց քննության թողնելու մասին դատարանի որոշումը բեկանելու, վճիռների կատարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու, վճիռների կատարման ե ղա նակը եւ կարգը փոփոխելու, հայցերի ապահովման կամ ապահովման մի տեսակը մեկ այլ տեսակով փոխարի նելու վերա բերյալ հայցերով,

— երեւան եկած նոր հանգամանքների հետեւանքով դատարանի վճիռը կամ որոշումը վերանա յե լու վերաբերյալ գանգատներով,

— դատարանների վճիռներով նշանակված տուգանքների զիջման կամ նվա զեց ման վերա բեր յալ հայ ցե րով,

— դատարանների վճիռների կատարումը շրջադարձելու դիմումներով բաց թողնված ժամկետները վերականգնելու, ինչպես նաեւ հարկադիր կատարողների գործողությունները գան գա տարկելու վերաբերյալ դիմումներով,

— տուգանքների զիջումը կամ նվազեցումը մերժելու մասին դատարանի որո շումների դեմ գանգատներով, դատարանի որոշումների դեմ մյուս գանգատներով,

— վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատասխան լիազորված մարմինների ընդունած որոշման դեմ գանգատներով,

— մշակութային արժեքները ապօրինի տիրապետողից հետ պահանջելու մասին հայց ներկայացնելիս.

ը)դատախազության մարմինները՝ պետական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ հայցերով.

թ)վճռաբեկ գանգատ տվող անձի կողմից դատավարության ընթացքում հանդես եկած դատավարության մասնակիցները եւ երրորդ անձինք՝ գանգատին միանալու վերաբերյալ հայցերով.

ժ) դիմողները՝ ընտրելու եւ (կամ) ընտրվելու իրենց իրավունքների խախտման վերաբերյալ դիմումներով.

ժա) դիմողները՝ քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու վերաբերյալ դիմումներով.

ժբ) փախստականի կարգավիճակ հայցողները՝ փախստականի կարգավիճակ ստանալու մասին դիմումի մերժումը բողոքարկելու վերաբերյալ հայցերով եւ բողոքներով.

ժգ) փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք՝ իրենց խախտված բնակարանային իրավունքները վերականգնելու վերաբերյալ հայցերով եւ բողոքներով.

ժդ) հոգեբուժական հաստատությունները՝ քաղաքացուն հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկադիր բուժման ենթարկելու վերաբերյալ դիմումներով.

ժե) դատական ակտերի հարկադիր կատարողները՝

 • կողմերի հաշտության համաձայնության հիման վրա դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի վերանայման վերաբերյալ դիմումներով.

 • օրենքով սահմանված դեպքերում պարտապանին անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու վերաբերյալ հայցադիմումներով.

ժզ) ժամանակավոր ադմինիստրացիայի (վարչակազմի) ղեկավարը եւ լուծա րային կառավարիչը՝ օրենքով սահմանված իրենց խնդիրներն իրագործելու նպատակով ներկայացվող հայցերով.

ժէ) պարտապանը` սեփական անվճարունակությունը (սնանկությունը) ճանաչելու վերաբերյալ հայցադիմումներով.

ժը) դիմողները` վճարման կարգադրություններ արձակելու մասին դիմումներով:

Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված անձինք տուրքի վճարումից ազատվում են նաեւ դատարանի վճիռների եւ որոշումների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքների համար:

Քրեական դատավարությունում հարուցված քաղաքացիական հայցի համար պետական տուրք չի գանձվում:

Սույն օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված պետական տուրքի վճարումից չեն կարող ազատվել անհատ ձեռնարկատերերը եւ առեւտրային կազմակերպությունները՝ բացառությամբ սույն հոդվածի երկրորդ մասում նշված դեպքերի:

Հոդված 23. Նոտարական գործողություններ իրականացնող մարմիններում պետական տուրքի գծով արտոնությունները

Նոտարական գործողություններ իրականացնող մարմիններում պետական տուրքի վճա րումից ազատ վում են՝

ա) ֆիզիկական անձինք՝ պետության կամ համայնքի օգտին կտակի կամ գույքի նվիրատվության պայ մա նագիրը վավերացնելու համար.

բ) պետությանը կամ համայնքին ժառանգության իրավունքով ան ցած գույքի մասին նրանց վկայագիր, ինչպես նաեւ դրանց ստացման անհրա ժեշտ փաստաթղթեր տալու համար.

գ) ֆիզիկական անձինք՝ ժառանգության իրավունքի մասին նրանց վկայագիր տալու հա մար, եթե՝

— բնակելի տունը՝ հողամասով բնակարանը կամ բնակարանային-շինարարական կոոպերատիվում փայը անց նում է ժառանգատուի հետ համատեղ բնակվող այնպիսի ան ձանց, ովքեր ժառանգատուի մահվան օրվա դրությամբ եղել են հաշվառված նույն տանը եւ նրա մահից հետո շարունակում են բնակվել այնտեղ.

— ժառանգության իրավունքի օբյեկտ են համարվում բանկերում եղած ավանդները, անձնական եւ գույքային ապահովագրության գծով ապահովագրական գումարները, պետական փոխառության պարտատոմսերը, աշխատավարձի գումարները, կենսաթոշակները.

դ) ֆիզիկական անձինք՝ թոշակների եւ նպաստների ստացման վերաբերյալ լիազորագրերը վավերացնելու համար.

ե) մայրերը՝ բազմազավակության շքանշաններով եւ մեդալներով իրենց պարգեւատրելու մասին փաս տա թղթերի պատճենների իսկությունը վավերացնելու համար.

զ) այն քաղաքացիների ժառանգները, ովքեր իրենց աշխատանքի (ծառայության) վայրում կազմակերպությունների հաշվին ապահովագրված են եղել դժբախտ պատահարի հետեւանքով մահվան կամ զոհվելու դեպքերից՝ ապահովագրական վարձատրության ժառանգման իրավունքը հաստա տող վկայագիր տալու համար.

է) երկրորդ աշխարհամարտի հաշմանդամները եւ այն անձինք, ովքեր հաշմանդամ են դարձել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նախկին ԽՍՀՄ-ը պաշտպանելիս կամ զինվորական այլ պարտականություն ներ կատարելիս վիրավորվելու, կոնտուզիայի, խեղման կամ ռազմաճակատում գտնվելու հետ կապված հիվանդության հետեւանքով, նախկին պարտիզան հաշմանդամները, ինչպես նաեւ կենսաթոշակային օրենսդրությանը համապատասխան զին ծառայողների՝ վերը նշված խմբերին հավասարեցված մյուս հաշմանդամները, երկրորդ աշխարհամարտում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նախկին ԽՍՀՄ-ը պաշտպանելիս կամ զինվորական այլ պարտականություններ կատարելիս զոհված կամ անհայտ կորած անձանց ընտանիքի անդամները՝ վերոհիշյալ հիմքերով արտոնություններ վերապահելու համար անհրա ժեշտ փաստաթղթերի պատճենների իսկությունը վավերացնելու համար.

ը) սեփականատերերն ու օգտագործողները՝ կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման գործընթացի ժամանակ պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օտարման պայմանագրերը վավերացնելու համար.

թ) ֆիզիկական անձինք՝ պետական սեփականություն համարվող բնակարանների անհատույց մասնավորեցման (նվիրատվության) պայմանագրի վավերացման համար.

թա) սեփականատերը՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրված պետական սեփականություն համարվող հողամասերի օտարման պայմանագրերը վավերացնելու համար.

ժ) 1988-92 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մշտապես բնակված անձինք՝ իրենց զբաղեցրած համայնքային բնակարանային ֆոնդի բնակելի տարածքների վարձակալության պայմանագրերը վավերացնելու համար:

ժա) սեփականատերերը և օգտագործողները՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածով սահմանված բնակելի տարածության օգտագործման պայմանագրերը վավերացնելու համար.

ժբ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ծրագրերի շրջանակներում հողերի միավորման (կոնսոլիդացիա) պայմանագրերը վավերացնելու համար:

Հոդված 24. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում իրականացնող մարմիններում պետական տուրքի գծով արտոնությունները

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում իրականացնող մարմիններում պե տա կան տուրքի վճարումից ազատվում են ՝

ա) կրթության համակարգի մարմինները, անչափահասների գործերով հանձնա ժողովները՝ ծնողա զուրկ եւ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բոլոր տեսակի գիշերօթիկ հիմնարկներ եւ ուսում նա կան հաստատություններ ուղարկելու կապակցությամբ ծննդյան վկա յականների կրկն օրի նակ ներ տալու համար.

բ) քաղաքացիները՝ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ժամանակ, գրանցող մարմնի աշխատակցի թույլ տված սխալների հետ կապված, գրանցումներում փոփոխություններ, լրացումներ եւ ուղղումներ կատարելու դեպքերում՝ նոր վկայականներ տալու համար.

գ) ամուսինները` ամուսնության գրանցման ժամանակ իրենցից մեկի ազգանունը որպես ամուսնական ընդհանուր ազգանուն ընտրելու դեպքում.

դ) անչափահաս երեխաների ակտային գրանցումներում ծնողի ազգանունը կամ անունը փոփոխելու կապակցությամբ կատարվող ուղղումների համար:

Հոդված 25. Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստա թղթերի եւ մատուցվող ծառայությունների, ինչպես նաեւ հյուպատոսական ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքի գծով արտոնությունները

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների կացության կարգավիճակի հետ կապված փաստաթղթեր տալու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մուտքի արտոնագիր ձեւակերպելու հետ կապված ծառայությունների համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են`

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի եւ կառավարության կողմից աշխատանքի հրավիրված օտարերկրյա մասնագետներն ու նրանց ընտանիքի անդամները.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մարդասիրական եւ տեխնիկական օգնություն ցույց տալու նպա տակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ժամանող անձինք: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ (այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայ մանագրերով) ուղղակիորեն նշված չլինելու դեպքում ծրագրի (գործունեության) տարբերակումն ըստ մարդասիրական օգնության եւ բարեգործական ու տեխնիկական (այլ) բնույթի` իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մարդասիրական օգնությունը կոորդինացնող լիազորված մարմինը.

գ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացու մերձավոր ազգականները (ամուսին, երեխա, հայր, մայր, քույր, եղբայր).

դ) քաղաքական անկայուն իրավիճակի պատճառով ապաստան փնտրող կամ փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք.

ե) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթօջախներում սովորող օտարերկրյա ուսանողները.

զ) մինչեւ 18 տարեկան անձինք.

է) դիվանագիտական անձնագրերով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մուտք գործող ան ձինք, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների դի վա նագիտական ներկայա ցուց չութ յուն ների եւ հյուպատո սա կան հիմնարկների աշխատակիցներն ու նրանց ընտանիքի անդամները.

ը) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, վարչա պետի կամ ար տաքին գործերի նախարարի հրավերով Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պե տություն այցելող պաշտոնական անձինք եւ պատվիրակությունների անդամները.

թ) փախստականի կարգավիճակ ստացած անձի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ժամանող մերձավոր ազգականները (ամուսին, երեխա, հայր, մայր, քույր, եղբայր):

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մուտքի արտոնագիր տալու համար պետական տուրքի վճարու մից ազատվում են.

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում հավատարմագրված միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության նախնական համաձայնությամբ բուժման նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ժամանող անձինք.

գ) կացության հատուկ կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք.

դ) քաղաքացիական, ընտանեկան եւ քրեական գործերով որպես կողմ, վկա կամ փոր ձա գետ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ այլ պետությունների դատարաններ կամ նախաքննական մարմիններ հրավիրվող անձինք:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են 16 տարին լրանալուց հետո առաջին անգամ անձնագիր ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները:

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության մարմինների կողմից ֆիզիկական անձանց հաշվառման հասցեների վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են՝

ա) միայնակ կենսաթոշակառուները.

բ) առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամները:

Հոդված 26. Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտա հա նե լու իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքի գծով արտոնությունները

Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտա հանելու իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են՝

ա) արտահանվող մշակութային արժեքների հեղինակը, իսկ հեղինակի մահվանից հետո, նրա մահվան հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից՝ սկսած 50 տարվա ընթացքում, նրա ժառանգները.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այլ պետությունների պետական պարգեւներով, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների պարգեւներով պարգեւատրված անձինք՝ այդ պարգեւների գծով՝ համապատասխան հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում.

գ) առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ հեղինակի խնամակալը կամ հոգաբարձուն.

դ) պետության եւ (կամ) համայնքների սեփականությունը հանդիսացող թանգարանները, արխիվները, գրադարանները, մշակութային արժեքների այլ պահոցներն իրենց հավաքածուներում (ֆոնդերում) մշտապես պահպանվող մշակութային արժեքները ժամանակավոր արտահանելիս` օրենքով սահմանված համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում.

ե) երաժշտական համույթները, երաժիշտ կատարողները հյուրախաղերի կամ ուսումնառության մեկնելիս հայրենական կամ արտասահմանյան վարպետների ձեռքով պատրաստված ժամանակավոր արտահանվող երաժշտական գործիքների եւ նվագարանների համար՝ օրենքով սահմանված համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում.

Այն անձինք, ովքեր պետությանը նվիրաբերել են մշակութային արժեքներ, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցված են կամ ենթակա են գրանցման պետական պահպանական ցուցակներում կամ գրանցամատյաններում, նվիրաբերված յուրաքանչյուր արժեքի դիմաց ազատվում են (մեկ անգամ) արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքի վճարումից։

Հոդված 27. Գյուտերի, օգտակար մոդելերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքի գծով արտոնությունները

Պետության կողմից գաղտնի ճանաչված գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի ար տոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար տարեկան պետական տուրք չի վճար վում:

Արտոնագրատիրոջ կողմից արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի օգտագործման իրավունքը ցանկացած այլ անձի տալու պատրաստակամության մասին հայտարարության հրապարակումից հետո տրված յուրաքանչյուր լիցենզիայի համար դրան հաջորդող տարվանից արտոնագիրն ուժի մեջ պահելու պետական տուրքը նվազեցվում է 10 տոկոսով, բայց 50 տոկոսից ոչ ավելի:

Ֆիզիկական անձինք, մինչեւ 25 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձինք գյուտի նախնական արտոնագիր, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր ստանալու եւ այն գործողության մեջ պահելու հետ կապված սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա»- «ե»,«ժա»-«ժդ», «ժզ» (նախնական արտոնագրի զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասով) եւ «ժէ»- «իա» ենթակետերով, 2-րդ կետի «ա»- «ե», «է»- «ժ», «ժբ» (արտոնագրի զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասով) և «ժգ»- «ժէ» ենթակետերով, 3-րդ կետի «ա»- «դ», «զ»- «ը», «ժ» (արտոնագրի զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասով), «ժա»- «ժե» ենթակետերով նախատեսված տուրքերը, ինչպես նաեւ ապրանքային եւ սպասարկման նշանների (բացառությամբ կոլեկտիվ նշանի) գրանցման եւ վկայական ստանալու հետ կապված՝ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «ա»- «է», «ժ», «ժա», «ժգ» (զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասով), «ժդ» եւ «ժէ»- «ժթ» ենթակետերով սահմանված տուրքերը վճարում են 75 տոկոս զեղչով, իսկ 25-ից 100 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձինք՝ 50 տոկոս զեղչով:

Արտոնագրված գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի օգտա գործ ման մա սին լիցեն զային պայմանագիր գրանցելու պահից տվյալ արտոնագիրը գործողության մեջ պա հելու համար հետա գա տարեկան պետական տուրքը վճարվում է լրիվ դրույքաչափով:

Հոդված 28. «Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված լիցենզիաներ, թույլտվություններ եւ սերտիֆիկատներ տալու եւ դրանց գործողության ժամկետները երկարաձգելու համար պետական տուրքի գծով արտոնությունները

Ուսումնական հաստատություններն ազատվում են զենք ձեռք բերելու լիցենզիաների եւ զենք պահելու եւ օգտագործելու թույլտվությունների համար նախատեսված պետական տուրքի վճարումներից:

Զենքով պարգեւատրված անձինք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության անդամները, դատավորները, դատախազները, քննիչները, գլխավոր դատախազի որոշմամբ՝ դատախազության մյուս աշխատողները, ինչպես նաեւ պետական ռազմականացված կազմակերպությունների զինծառայողները եւ կենսաթոշակի անցած աշխատակիցներն ազատվում են իրենց ժամանակավորապես հատկացված զենքը պահելու եւ կրելու թույլտվության համար նախատեսված պետական տուրքի վճարումներից:

Հոդված 29. Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքի գծով արտոնությունները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրման համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են օրենսդիր և գործադիր իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կենսաթոշակային հիմնադրամը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

Տրանսպորտային միջոցների տարեկան տեխնիկական զննության համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամները՝ այդ ավտոմեքենաների մասով:

Պետական իրավասու մարմինները կալանք և (կամ) արգելանք դնելու միջոցով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման պետական գրանցման համար ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման համար բյուջետային հիմնարկները, կազմակերպությունները ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման գործընթացի ժամանակ սեփականաշնորհված կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրված գյուղատնտեսական նշանակության, տնամերձ, այգեգործական / ամառանոցային / և բնակելի տան շինարարության ու դրա սպասարկման համար հատկացված և որպես սեփականություն նրանց անցած հողերի ու ամրակայված գույքի նկատմամբ սեփականության / օգտագործման / իրավունքի պետական գրանցում կատարելու համար սեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են պետական սեփականություն համարվող բնա կա րաններն անհատույց մասնավորեցրած քաղաքացիները՝ այդ բնակարանների նկատ մամբ սեփականության իրավունքի գրանցման համար:

Օրենքով նախատեսված դեպքերում սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրված պետական սեփականություն համարվող հողամասերի նկատմամբ սե փականության իրավունքը գրանցելիս սեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մշտապես բնակված՝ պետական բյու ջե տա յին հիմնարկների տնօրինության տակ գտնվող հանրակացարանային բնակելի տա րածքները սեփակա նա շնոր հած, ինչպես նաեւ իրենց զբաղեցրած համայնքային բնա կարանային ֆոնդի բնակելի տա րածք ների նկատմամբ սահմանված կարգով վար ձա կալ ճանաչված անձինք ազատվում են այդ գույ քի նկատմամբ իրավունքների պե տա կան գրանցման համար պետական տուրքի վճարումից:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում բնակելի տարածության օգտագործման իրավունքը գրանցելու համար սեփականատերերը և օգտագործողներն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ծրագրերի շրջանակներում հողերի միավորման (կոնսոլիդացիա) պայմանագրերով սեփականության իրավունքը գրանցելու համար սեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Հոդված 30. Առանձին վճարողների կամ վճարողների խմբերի համար պետական տուրքի գծով արտոնությունների սահմանումը

Առանձին վճարողների կամ վճարողների խմբերի համար պետական տուրքի գծով արտոնություններ կարող են սահմանել՝

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը՝ սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 7-րդ կետի «գ» ենթակետով նախատեսված դեպքում.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները` պետական տուրքի բոլոր տեսակների գծով, վճարողի փոխարեն պետական տուրքը վճարելու միջոցով.

գ) դատարանները կամ դատավորները` սույն օրենքի 9-րդ հոդվածում նշված առանձին գործերով՝ ելնելով կողմերի գույքային դրությունից.

դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, դեսպանը կամ հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարը` սույն օրենքի 14-րդ հոդվածում նշված առանձին գործերով՝ ելնելով վճարողի գույքային դրությունից.

ե) պետական տուրքի վճարման գծով այլ արտոնությունները սահմանվում են օրենքով:

ԳԼՈՒԽ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ, ՎՃԱՐԵԼՈՒ, ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐԱՆՔ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հոդված 31. Պետական տուրքի գանձումը

Պետական տուրքը գանձվում է մինչեւ համապատասխան ծառայության մատուցումը կամ գործո ղու թյան իրականացումը, եթե սույն օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ կամ վճարողին պետական տուրքի գծով արտո նութ յուն տրված չէ:

Պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման նպատակով գործողությունների կատարման եւ ծա ռայությունների մատուցման պահ է ճանաչվում դրանց ավարտման պահը:

Պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող մի քանի գոր ծողություններ միա ժա մա նակ կա տարելու կամ ծառայություններ մատուցելու դեպքում պետական տուր քը հաշվարկվում է յուրաքանչյուրի հա մար առանձին եւ փոխանցվում համա պա տասխան բանկային հաշվին: Պե տական տուրքի վճարումը հաստատող փաստա թղթի բնօրինակը, Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պե տու թյան կառավարության կողմից այլ բան սահմանված չլինելու դեպքում, պետական տուրքի տե սակի, վճարողի ան վան, գումարի փո խանց ման բանկային հաշվի համարի եւ վճարման ամ սա թվի նշու մով, մնում է պետական տուրք գանձող մարմ նում՝ համապատասխան գործո ղու թյուն ների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումը հաստատող գործերին կցված:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինը սահմանում է պետական տուրքի այն տեսակները, որոնց գանձումը պետական տուրք գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար անձի կողմից կարող է իրա կա նացվել կանխիկ: Այդ դեպքում գանձված (ստացված) պետական տուրքի գումարները համապատասխան գործողություններ կատարող կամ ծառայություններ մա տու ցող մարմինները (դրանց պատասխանատու պաշտոնատար ան ձինք) բանկ են մուծում (բյուջե փոխանցում) համապատասխան գործողությունների կատարման, ծառայությունների մատուցման հաջորդ երկու բանկային օրվա ընթացքում:

Առանձին դեպքերում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ պետական տուրքի գանձման լիազորությունը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է պատվիրակվել ձեռ նարկություններին, կազմակերպություններին: Այդ դեպքում դրանց իրականացման հետ կապված ծախ սերի փոխհատուցման նպա տա կով տվյալ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների կողմից կարող են սահմանվել վճարներ, որոնց չափը համաձայնեցվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի հետ:

Հոդված 32. Գյուտերի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքը գանձելու առանձնահատկությունները

Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի, ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի հայտը մի քանի ինքնուրույն հայտերի բաժանելու դեպքում յուրաքանչյուր զատված հայտի համար պետական տուրքերը վճարվում են այնպես, ինչպես առանձին ինքնուրույն հայտի համար:

Եթե սույն օրենքի 17-րդ հոդվածով նախատեսված որեւէ գործողության համար վճարված տուրքի գումարը չի համապատասխանում սահմանված չափերին, ապա պակաս վճարված պետական տուրքը ենթակա է վճարման՝ այդ մասին ծանուցագրի ստացման օրվանից երկամսյա ժամկետում:

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր տալու համար, ապրանքային եւ սպասարկման նշանների գրանցման եւ վկայական տալու համար, ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման եւ (կամ) օգտագործման իրավունքի վկայական տալու համար պետական տուրքերը վճար վում են այդ մասին լիազորված պե տական կառավարման մարմնի որոշումը ստանալու օրվանից եռամսյաժամկետում: Նշված տուրքերը կարող են վճարվել նաեւ այդ ժամկետի ավարտից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում: Այս դեպքում դրանց չափերն ավելացվում են 50 տոկոսով:

Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության հետ կապված տարեկան պետական տուրքերը վճարվում են արտոնագրի գործողության լրիվ տարվա համար: Տարեկան պետական տուրքի առաջին վճարումը կատարվում է մինչեւ արտոնագրի գործողության երկրորդ տարվա սկիզբը կամ արտոնագիր տալու համար սահմանված պետական տուրքի հետ մեկտեղ:

Սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ կետերի «ե» ենթակետերով սահմանված պետական տուրքերը ենթակա են վճարման արտոնագիր տալու համար սահմանված պետական տուրքի հետ մեկտեղ:

Եթե արտոնագիր տալու համար պետական տուրքը վճարվել է սահմանված ժամկետի ավարտից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում՝ սույն հոդվածի երրորդ մասի համաձայն՝ 50 տոկոս ավելացված դրույքաչափով, ապա դրա հետ մեկտեղ վճարման ենթակա այլ պետական տուրքերի դրույքաչափերը չեն փոխվում:

Արտոնագրի գոր ծողության յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար պետական տուրքը վճարվում է գործողության ընթացիկ տարվա ընթացքում: Տարեկան պե տական տուրքը կարող է վճարվել նաեւ սահմանված ժամկետի ավարտից հետո՝ վեց ամսվա ըն թացքում: Այս դեպքում պետական տուրքի չափն ավելացվում է 50 տոկոսով:

Նշանի գրանցման գործողության, ինչպես նաեւ ապրանքի ծագման տեղանվան օգտագործման իրա վունքի վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգելու հա մար պետական տուրքը վ ճարվում է դրանց գործողության տասներորդ տարվա ընթացքում: Պետական տուրքը կարող է վճարվել նաեւ այդ ժամկետի ավարտից հետո՝ վեցամսվա ընթացքում: Այս դեպքում տուրքի չափն ավելացվում է 50 տոկոսով:

Մինչեւ արտոնագիր տալու օրը չվճարված տարեկան պետական տուրքը վճարվում է արտոնագիրը փաստացի տալու օրվանից ոչ ուշ:

Սույն հոդվածի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ մասերով սահմանված ժամկետներում վճարված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը պետական տուրք գանձող մարմին է ներկայացվում ոչ ուշ, քան տվյալ ժամկետի ավարտից հետո՝ 10 օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետում վճարումը հաստատող փաստաթուղթը չներկայացնելու դեպքում տվյալ պետական տուրքը համարվում է չվճարված, եւ համապատասխան գործողությունը չի կատարվում, կամ ծառայությունը չի մատուցվում:

Գյուտերի այն հայտերով, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիա զորած մարմին են ներկայացվել մին չեւ 1993 թվականի հուլիսի 1-ը, ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու մասին դիմումները կա րող են ներկայացվել սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից եռամսյա ժամկետում՝ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի «է» ենթա կետով սահմանված տուրքը վճարելու դեպքում:

Հոդված 33. Պատասխանատվությունը պետական տուրքը ճիշտ հաշվարկելու եւ ժամանակին գանձելու համար

Պետական տուրքը հաշվարկում եւ գանձում են սույն օրենքով սահմանված ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնող պաշտոնատար անձինք:

Պետական տուրքը ճիշտ հաշվարկելու, ժամանակին գանձելու պատասխանատվությունը դրվում է համապատասխան ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնող պաշտոնատար անձանց վրա, իսկ գումարները կանխիկ գանձ ված (ստացված) լինելու դեպքում՝ դրանք ժամանակին բյուջե փո խանցելու պատաս խանատվությունը դրվում է պետական տուրք գանձող մարմնի պատասխանատու պաշտոնատար անձի վրա:

Սույն օրենքով սահմանված տարեկան հերթական պետական տուրքի վճարումը յուրաքանչյուր առաջիկա տարվա համար կատարվում է մինչև առաջիկա տարին սկսելը՝ լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման արդյունքում փաստաթղթերի (իրավունքների, թույլտվությունների, արտոնագրերի, լիցենզիաների) վրա նշված փաստաթղթերի (իրավունքների, թույլտվությունների, արտոնագրերի, լիցենզիաների) տրման ամսաթվից ոչ ուշ:

Գործունեության արտոնագրի, թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու, դադարեցնելու (բացառությամբ տարեկան պետական տուրքը չվճարելու դեպքերի) մասին լիազոր մարմինների որոշումները վերադասության կամ դատական կարգով անվավեր ճանաչելու դեպքում սույն մասով սահմանված տարեկան պետական տուրքի վճարման ժամկետը երկարաձգվում է արտոնագրի, թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու, դադարեցնելու որոշման ընդունման օրվանից մինչև այդ որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին ակտն ուժի մեջ մտնելու օրն ընկած ժամանակահատվածով:

Հոդված 34. Պատասխանատվությունը պետական տուրքի գանձումն ուշացնելու համար

Պետական տուրք գանձող պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց վրա դրված պարտակա նությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետեւանքով սահմանված ժամկետներում բյուջե չգանձ ված պետական տուրքի գումարները ենթակա են նրանցից բռնագանձման պետական բյուջե՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 0.5 տոկոսի չափով հաշվարկված տույժի հետ:

Պետական տուրք գանձող պաշտոնատար անձինք սահմանված ժամկետում բյուջե չգանձ ված պե տական տուրքի գումարները, ինչպես նաեւ դրանց համար սույն հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան հաշվարկված տույժերը բյուջե են վճարում լիազորված մարմնի կողմից համապատասխան ակտ ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում:

Սույն օրենքով սահմանված կարգով պետական տուրքի վճարման ժամկետի հետաձգման գծով արտոնություն ունեցող վճարողի կողմից պետական տուրքի վճարման համար սահմանված ժամկետներում վճարումը, ինչպես նաեւ սույն օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքերի վճարման համար սահմանված ժամկետներում վճարումը չկատարելու դեպքում, բյուջե չվճարված պետական տուրքի գու մարները ենթակա են վճարողից բռնագանձման պետական բյուջե՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա հա մար 0.5 տոկոսի չափով հաշվարկված տույժի հետ միասին:

Պետական տուրքի չգանձված կամ չվճարված գումարների, ինչպես նաեւ դրանց համար սույն օրենքով սահմանված տույժերի գանձումը կատարվում է դատական կարգով:

Տարեկան պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթում վճարման նպատակը (լիցենզիայի համարը և պարտավորության ժամանակահատվածը) չնշելու կամ վճարումից հետո՝ երեսունօրյա ժամկետում, վճարման նպատակի վերաբերյալ գրավոր հայտարարություն լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում տարեկան պետական տուրք վճարողի կողմից վճարված տարեկան պետական տուրքի գումարների հաշվին առաջին հերթին մարվում են սույն օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքի տույժերի գծով պարտավորությունները, ապա՝ հերթական տարեկան պետական տուրքի գումարները (ըստ դրանց վճարման համար սահմանված ժամկետի վաղեմության): Սույն մասում նշված ժամկետում գրավոր հայտարարություն չներկայացնելու կամ ներկայացված հայտարարությունում նշված վճարման նպատակը նոր հայտարարությամբ փոփոխելու դեպքում տարեկան պետական տուրքի պարտավորությունները վերահաշվարկման ենթակա չեն:

Լիցենզիաների, արտոնագրերի և թույլտվությունների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված գործողության ժամկետներից շուտ դրանց գործողության դադարեցման դեպքում դադարեցման օրվանից, լիցենզավորված անձի դիմումի հիման վրա լիցենզիայի դադարեցման դեպքում դիմումի ներկայացման (դիմումում դադարեցման ավելի ուշ ժամկետ նշված լինելու դեպքում՝ այդ օրվանից, իսկ դիմումում ավելի վաղ ժամկետ, քան դիմումի ներկայացման օրը նշված լինելու դեպքում՝ դիմումի ներկայացման օրվանից) օրվանից, եթե այդ դիմումը հետագայում բավարարվել է, իսկ սույն օրենքի 61-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով սահմանված դեպքում համապատասխան օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած նախկինում չվճարված հերթական տարեկան պետական տուրքերի վճարման համար սույն օրենքով սահմանված ժամկետներում վճարումը չկատարելու համար ժամկետանց օրերի տույժեր չեն հաշվարկվում:

Հոդված 35. Պետական տուրքի վճարումը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական տուրքը վճարվում է հայկական դրամով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը կարող է սահմանել եւ պար տա դիր կիրառության մեջ դնել պետական տուրքի վճարման բանկային հաշվար կա յին փաստաթղթերի (անդոր րա գրերի) տիպային ձեւեր:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս իրականացվող ծառայու թյունների կամ գործո ղությունների համար պետական տուրքերը կարող են վճարվել արտարժույթով՝ հիմք ըն դու նելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արցախբանկ ՓԲԸ կողմից նախորդ եռամսյակի վերջին ամսվա 20-րդ օրվա դրությամբ վճարման ներկայացվող արտարժույթի հաշվարկային փոխարժեքները:

Հոդված 36. Պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման կարգի պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը

Պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման կարգի պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինները:

Հոդված 37. Պետական տուրքը վերադարձնելը

Պետական տուրքը ենթակա է վերադարձման մասնակի կամ լրիվ՝

ա) եթե պետական տուրքը վճարվել է ավելի, քան պահանջվում է գործող օրենսդրությամբ.

բ) դատարանների կողմից դիմումները (բողոքները) վերադարձնելու կամ դրանց ընդունումը մերժելու, ինչպես նաև նոտարի կողմից նոտարական գործողությունների կատարումը մերժելու, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների կողմից քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումը և ուրիշ գործողությունների ու ծառայությունների կատարումը մերժելու դեպքում.

գ) տվյալ գործով վարույթը կարճելու կամ հայցն առանց քննության թողնելու դեպքում, եթե գործը ենթա կա չէ դատարանում քննության, կամ, եթե հայցվորի կողմից չի պահ պանվել տվյալ կատեգորիայի գործի համար վեճը լուծելու սահմանված նախնական արտադատարանա կան կարգը, կամ հայցը ներկայացրել է անգործունակ անձը.

դ) եթե հայցի ենթադրական գինը, որից դատարանը գանձել է պե տա կան տուրքը, գործի քննարկման ընթացքում ճշտվել է, որի հետեւանքով պակասել է հայցի ընդհանուր գինը.

ե) գույքն արգելանքից ազատելու մասին հայցը բավարարելու դեպքում.

զ) պետական տուրք գանձող պետական մարմնի կողմից այս կամ այն գործողության կա տարումը մեր ժելու դեպքում, եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ.

է) մինչեւ համապատասխան գործողությունների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ավարտման պահը, պետական տուրքը վճարողի կողմից համապատասխան ծառայություններ ստանալուց կամ գործողություններ կատարելուց հրաժարվելու դեպքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պետական տուրք գանձող մարմնի կողմից, սահմանված կարգով, արդեն սկսվել է տեւական բնույթ կրող համապատասխան գործողության կատարումը կամ ծառայության մատուցումը.

ը) անչափահաս երեխաներ չունեցող ամուսինների փոխադարձ համաձայնությամբ ամուս նալու ծու թ յան ակտի գրանցման համար մուծված պետական տուրքը, եթե գրանցումը չի կա տարվել ամուսինների հաշտվելու կամ նրանցից որեւէ մեկի չներկայանալու պատճառով.

թ) քաղաքացիական կացության ակտերը կամ նոտարական կարգով վավերացված պայմանագրերը, ժառանգության իրավունքի մասին վկայականները եւ այլ փաստաթղթերը դա տական կարգով անվավեր ճանաչելու դեպքում.

ժ) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների գրանցման հայտերով փորձաքննության կայացրած որոշումը բողոքարկման խորհրդի կամ դատարանի կողմից անվավեր ճանաչելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար վճարված պետական տուրքը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կատարվում է փորձաքննության որոշման ընդունումից հետո իհայտ եկած նոր հանգամանքների հիմքերով:

ժա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից մեկնելու փաստաթղթեր ստանալու համար քաղաքացիների վճարած պետական տուրքերը` մինչեւ մեկնելու թույլտվություն ստանալը արտա սահման մեկնելուց հրաժարվելու դեպքում:

Հոդված 38. Պետական տուրքը վերադարձնելու կարգը

Ֆինանսական մարմինները պետական տուրքը վերադարձնում են այն բյուջեից, որին հաշվանցվել է գումարը` ոչ ուշ, քան սույն հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը ստանալուց հետո` 30 օրվա ընթացքում:

Պետական տուրքը վերադարձվում է վճարողի դիմումի համաձայն, եթե այն ներկայացվել է ֆինան սական մարմնին` պետական տուրքի կամ նրա մի մասի վերադարձնելու իրավունքի ա ռաջացման օրվանից` երեք տարուց ոչ ուշ ժամկետում:

Պետական տուրքը կամ նրա մի մասը վերադարձնելու մասին ֆինանսական մարմնին դիմում տալը կասեցնում է վերոհիշյալ ժամկետի ընթացքը:

Պետական տուրքը վերադարձնելու մասին դիմումին կցվում են դատարանի եւ պետական տուրք գանձող մյուս հիմնարկների տեղեկանքները` պետական տուրքը մասնակի կամ լրիվ վե րադարձնելու հանգամանքների հիմնավորման մասին, ինչպես նաեւ պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթերը:

Հոդված 39. Պետական տուրքը վերադարձնելու արժույթը

Պետական տուրքը վերադարձվում է հայկական դրամով, իսկ սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի եր կրորդ մասով նախատեսված դեպքերում՝ նաեւ արտարժույթով:

Հոդված 40. Պետական տուրքը գանձելիս համապատասխան ծառայություններ կամ գոր ծողություններ իրականացնող պաշտոնատար անձանց գործողությունների գանգատարկումը

Պետական տուրքը գանձելիս համապատասխան ծառայություններ կամ գործողություններ իրակա նացնող պաշտոնատար անձանց գործողությունները կարող են գանգատարկվել այն մարմնին, որին ան միջականորեն ենթարկվում են այդ անձինք, կամ դատարան:

Վերադասության կարգով գանգատները քննության են առնվում եւ դրանց վերաբերյալ ո րոշումներ են ընդունվում ոչ ուշ, քան գանգատը ստացվելու օրվանից` հնգօրյա ժամկետում:

Հոդված 41. Սույն օրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեսչական նորմատիվ ակտերը

Սույն օրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեսչական նորմատիվ ակտերն ընդունում է ԼՂՀ կառավարության լիազոր մարմինը:

ԳԼՈՒԽ

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 42. Պետական տուրքի կրկնակի գանձման բացառումը

Պետական տուրքի կրկնակի գանձումից խուսափելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական տուրք չի գանձվում այն գործողությունների կամ ծառայությունների գծով, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրք արդեն գանձվել է, բացառությամբ սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ և 14-րդ հոդվածի 3-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:

Հոդված 43. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2004 թվականի մայիսի 1-ից:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 1999 թվականի հունիսի 5-ի «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը՝ հետագա փո փո խու թյուններով եւ լրացում նե րով:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ