ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին

Ընդունված է 2010 թվականի մարտի 25-ին

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի 2010-2012 թվականների մասնավորեցման նպատակները

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի (այ սուհետ` պետական գույք) մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր) մշակված է «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան և նպատակաուղղված է սոցիալ-տնտեսական զարգացման և հարկա-բյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղություններով սահմանված խնդիրների լուծմանը:

2. Պետական գույքի մասնավորեցման ոլորտում 2010-2012 թվականների պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներն են`

1) առևտրային կազմակերպությունների պետական բաժնետոմսերի մասնավորեցման միջոցով դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը և մրցակցային միջավայրի բարելավմանը նպաստելը.

2) պետական գույքի մասնավորեցման այն ձևերի (մրցույթ, ուղղակի վաճառք) կամ դրանց համակցության լայնորեն կիրառումը, որոնք նպաստում են մասնավորեցվող առևտրային կազմակեր-պություններում ներդրումների ընդգրկմանն ու աշխատատեղերի պահպանմանը կամ ավելացմանը.

3) պետական բաժնետոմսեր ունեցող առևտրային կազմակերպությունների թվի հետևողական կրճատումը և մասնավոր հատվածի շրջանակների ընդլայնումը.

4) մասնավորեցման քաղաքականության շարունակականության ապահովումը և սույն ծրագրի գործողության ժամկետում պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացն ավարտելը.

5) «փոքր», անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտների մասնավորեցումն ավարտելը.

6) պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին պետական (համայնքա-յին) բյուջեների եկամուտների ավելացումը:

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Ս ույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստը`

մասնավորեցման նախորդ ծրագրեր` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առևտրի, հասարակական սննդի, բնակչության կենցաղային սպասարկման, վարձակալված տարածքների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1995-1996 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանի որոշումը (11 օգոստոսի 1995 թվական, Հ.Ն 0034-1), «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության օրենքը (19 հոկտեմբերի 1998 թվական, ՀՕ-33), «Պետական գույքի մասնավորեցման 2002-2003 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (28 մարտի 2002 թվական, ՀՕ-203), «Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (19 մայիսի 2004 թվական, ՀՕ-120), «Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (30 մայիսի 2007 թվական, ՀՕ -38):

Սույն օրենքում օգտագործվում են նաև «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականա-շնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված հասկացու-թյունները:

Հոդված 3. Մասնավորեցվող պետական գույքի ընտրության սկզբունքները

Ծրագրում ընդգրկված մասնավորեցվող պետական գույքի ընտրության սկզբունքներն են`

1) «փոքր» օբյեկտների, արտադրական և սոցիալական բնույթի անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտների մասնավորեցումը կամ ապապետականացումն ավարտելը.

2) պետական բաժնետոմսեր ունեցող այն առևտրային կազմակերպությունների մասնա-վորեցումը, որոնք անհրաժեշտ չեն պետական գործառույթների իրականացման համար:

Հոդված 4. Տնտեսության այն ճյուղերը և ոլո րտները, որոնցում մասնավորեցում չի նախատեսվում

1. Սույն ծրագրի համաձայն մասնավորեցման ենթակա չեն`

1) քաղաքացիական պաշտպանության և մոբիլիզացիոն նշանակության օբյեկտները, ռազ-մական կառույցները.

2) պետական ռեզերվների և մոբիլիզացիոն պաշարների պահեստային տնտեսության օբյեկտ-ները.

3) միջպետական, հանրապետական և շրջանային (տեղական) նշանակության ավտոճանա-պարհները, ինչպես նաև բնակավայրերի (համայնքների) փողոցները (ճանապարհները), գնացքների երթևեկության և օդային թռիչքների անվտանգությունն ապահովող ծառայությունները, զորային տիպի ավտոշարասյուները.

4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատու-թյունները.

5) պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները:

2. Մասնավորեցման ենթակա օբյեկտների զբաղեցրած տարածքները չեն մասնավորեցվում և դրանք առանձնացվում են մասնավորեցվող գույքի կազմից, եթե տվյալ օբյեկտները տեղա-բաշխված են`

1) ինժեներատեխնիկական կառույցներում, հաղորդակցության ուղիներում (կամուրջներ, թու-նելներ, պատնեշներ, ստորգետնյա անցումներ և այլն) և ինժեներատեխնիկական առումով դրանց մասը համարվող կից տարածքներում, երկաթուղային կայարաններում, սոցիալական և մշակութային ոլորտի օբյեկտներում (ուսումնական հաստատություններ, մշակութային օբյեկտներ).

2) պաշտպանական և անվտանգության նշանակություն ունեցող օբյեկտներում և դրանց կից տարածքներում:

3. Սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված դեպքերում, երբ տվյալ տարածքի մասնա-վորեցումը չի թույլատրվում, այն կարող է օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` վարձակալական հիմունքներով:

Հոդված 5. Պետական բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունները, «փոքր», անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտները, որոնց մասնավորեցումն իրականացվում է ծրագրով

1. Սույն ծրագրի մաս է կազմում 2010-2012 թվականներին մասնավորեցման առաջարկվող պետական (համայնքային) բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունների ցանկը` համաձայն հավել-վածի:

2. Մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում չընդգրկված, ինչպես նաև ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված` «փոքր», անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտները համար-վում են սույն ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով:

3. Սույն ծրագրի մաս են կազմում դատական կարգով անվավեր ճանաչված մասնավորեցման գործարքների առարկաները` մասնավորեցման օբյեկտները: Ծրագրում ընդգրկված օբյեկտների մասնավորեցման գործարքների` դատարանի կողմից անվավեր ճանաչվելու արդյունքում գնորդ-ներին հետ վերադարձման ենթակա գումարները փոխհատուցվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հան-րապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին:

4. Սույն ծրագրի մաս են համարվում մասնավորեցման նախապատրաստման աշխատանքների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` կառավարու-թյուն) որոշումներով ստեղծված ընկերությունները և առանձնացված գույքի տարրերը:

Հոդված 6. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարումները

1. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարումների սանդղակը կիրառվում է «փոքր», անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտների ու վարձակալած գույքի մասնա-վորեցման դեպքում, բացառությամբ մասնավորեցման նախորդ ծրագրերով տարաժամկետ վճար-ման իրավունք ստացած սուբյեկտների, որոնց նկատմամբ կիրառվում է մասնավորեցման նախորդ ծրագրերով սահմանված տարաժամկետ վճարումների սանդղակը:

«փոքր», անավարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտների ու վարձակալած գույքի մասնավորեցման դեպքում տարաժամկետ վճարումների չափերը

Վճարման ենթակա գումարը (դրամ)

Առաջին վճարի չա-

փը (տոկոս)

Վճարման ժամկետը (տարի)

Վճարումների թիվը (անգամ)

Մինչև 250.000

100

250.001-1.000.000

50

1

2

1.000.001-2.000.000

40

2

3

2.000.001-3.000.000

35

3

4

3.000.001-4.000.000

30

4

5

4.000.001-5.000.000

25

5

6

5.000.001-6.000.000

25

6

7

6.000.001-7.000.000

20

7

8

7.000.001-8.000.000

20

8

9

8.000.001-9.000.000

20

9

10

9.000.001-10.000.000

20

10

11

10.000.001-ից ավելին

20

11

12

2. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարման դեպքում առաջին վճարի վճարումից հետո գույքի (օբյեկտի) արժեքի վճարման ենթակա մնացած գումարը վճարվում է հավասար մասերով` տարին մեկ անգամ: Գնորդը ցանկացած ժամանակ կարող է վճարել մնացած ամբողջ արժեքը կամ դրա մասը:

3. Մասնավորեցված օբյեկտի գնորդի` գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծագում է այդ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման պահից, սակայն այդ գույքը համար-վում է գրավադրված մինչև գրավով ապահովված պարտավորության (պարտավորությունների) կատարման պահը: Ընդ որում, գույքը գնորդի կողմից կարող է օտարվել բացառապես այն պայմանով, երբ նոր գնորդը ստանձնում է գրավով ապահովված պարտավորության (պարտավորու-թյունների) կատարումը նույն պայմանով, և գրավի իրավունքը պահպանվում է մինչև այդ պարտա-վորության (պարտավորությունների) կատարման պահը, իսկ գույքը կարող է գրավադրվել (հաջոր-դող գրավ) բացառապես գնորդի կողմից գրավով ապահովված պարտավորության (պարտավորու-թյունների), բացառությամբ աշխատատեղերի ստեղծման պարտավորության, կատարմանը հա-մաչափ:

4. Պետական գույքի մասնավորեցման առանձին դեպքերում (բացառությամբ «փոքր», անա-վարտ շինարարության և կիսավեր օբյեկտների ու վարձակալած գույքի մասնավորեցման դեպքերի) կառավարությունն իրավասու է սահմանելու տարաժամկետ վճարումների իրականացման այլ համամասնություններ և ժամանակացույց:

Հոդված 7. Մասնավորեցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական միջոցառումները

Մասնավորեցում իրականացնող կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը (այսուհետ` լիազորված մարմին) սահմանում է պետական գույքի մասնավորեցման նախապատրաստման կազմակերպական-տեխնիկական համալիր միջոցառումների պլան: Այն իրականացնում են կառավարության որոշմամբ կամ վերոհիշյալ մարմնի կողմից նշանակված անձինք կամ պետական, տարածքային կառավարման մարմինները, ընդ որում`

1) լիազորված մարմնի սահմանած կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարությունները, պետական կառավարման մյուս և տարածքային կառավարման մարմինները տեղեկություններ են տրամադրում մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված իրենց համա-կարգի պետական բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունների ֆինանսական վիճակի, ինչպես նաև առաջարկություններ` այն կարգավորելու կամ ընկերությունը լուծարելու մասին.

2) կարող են հրավիրվել նաև մասնագիտացված աուդիտորական կազմակերպություններ, որի հիմնական նպատակն է մասնավորեցվող օբյեկտների ակտիվների և պասսիվների չափի ճշգրտումը, ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության ստուգումը և այլն.

3) անհրաժեշտության դեպքում ստեղծվում են փորձագետների ժամանակավոր խմբեր կամ հրավիրվում են անկախ փորձագետներ և խորհրդատուներ, որոնց միջոցով մշակվում են հանձնա-րարականներ` պետական բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունները վերակազմակերպելու (միա-ձուլելու, միացնելու, բաժանելու, առանձնացնելու, վերակազմավորելու) ուղղությամբ:

Հոդված 8. Մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված ընկերությունների նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունների սահմանափակումները

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավունք չունեն ծրագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո դրանում ընդգրկված պետական բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունները լուծարելու կամ վերա-կազմակերպելու (միաձուլելու, միավորելու, բաժանելու, առանձնացնելու, վերակազմավորելու), բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման և տեղա-կան ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են սույն հոդվածի առաջին մասում նշված ընկերություններին թույլ չտալ իրականացնելու ոչ համարժեք կամ զեղչ գներով խոշոր գործարքներ, ընկերության գործունեության հետ չկապված ծախսեր (գործարքներ), մասնավորապես` բաժնե-տիրոջ լիազորություններ իրականացնող պետական (համայնքային) կառավարման մարմնի աշխա-տակիցների գործուղման, բարեգործական, ընկերության հիմնական գործունեության հետ չառնչվող սոցիալական ուղղվածություն ունեցող և այլ անհատույց գործարքներ:

2. Ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունների մասնավո-րեցման (լուծարման) և (կամ) մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների մասին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում, մասնավորեցում իրականացնող լիազորված մարմնին են փոխանցվում ընկերության` պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի տնօրինման լիազորությունները, եթե կառա-վարության որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:

3. Ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնետոմսեր ունեցող ընկերությունների պետական գույքի դուրսգրումը, օտարումը և վարձակալության հանձնումը կատարվում է լիազորված մարմնի թույլտվությամբ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և տարածքային մարմինների ներկայացմամբ:

Հոդված 9. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական միջոցառումները

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական միջոցառումներն են`

1) հասարակությանը և հավանական ներդրողներին «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին, պետական գույքի մասնավորեցման մասին կառավարության համապատասխան որոշումներին և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին ծանոթացնելու գործընթացի կազմակերպումը.

2) մասնավորեցման նշանակալի գործարքների մասին հավանական ներդրողներին տեղե-կացնելու գործընթացի կազմակերպումը և նրանց հետ բանակցությունների վարումը.

3) մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված կադրերի համար մեթոդական և գործ-նական ուսուցման կազմակերպումը.

4) լիազորված մարմնի կողմից անհրաժեշտության դեպքում մասնավորեցման և լուծարման գործընթացներում խորհրդատվական ընկերությունների ու փորձագետների ներգրավումը.

5) լիազորված մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին տեխնիկական և ֆինանսա-կան աջակցությունը:

Հոդված 10. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

14 ապրիլի 2010 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-17-Ն

Հավելված

«Պետական գույքի մասնավորեցման

2010-2012 թվականների ծրագրի մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Ց Ա Ն Կ

2010-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ)

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Հ/Հ

Ծածկագիր

Ընկերության (ձեռնարկության) անվանումը

Հասցեն

1

2

3

4

Էներգետիկա

7088

«Արցախգազ» ՓԲԸ

ք. Ստեփանակերտ, Տ. Մեծի փողոց

7000

«Արցախէներգո» ՓԲԸ

ք. Ստեփանակերտ, Ս.Դավթի փողոց

7002

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ

ք. Ստեփանակերտ, Առաքելյան 10

Էլեկտրատեխնիկա և ռադիոէլեկտրոնիկա

7011

«Ստեփանակերտի կոնդենսատորների գործարան» ՓԲԸ

ք. Ստեփանակերտ, Առաքելյան 17

Սննդի արդյունաբերություն

7119

Մարտակերտի կաթի կոմբինատ /կիսավեր/

ք. Մարտակերտ

Ճանապարհաշինություն և շահագործում

7140

«Վահե Կարապետյան» անշահագործում ՓԲԸ

ք. Շուշի

Շինանյութերի արտադրություն

7129

«Տրանսքար» ՓԲԸ

ք. Քարվաճառ

Նյութատեխնիկական մատակարարում

7080

«Շրջագրոսպասարկում» ՓԲԸ

ք. Մարտունի

7131

Մարտակերտի «Գիտակ» ՓԲԸ

Մարտակերտի շրջան, գ. Նոր Մարաղա

Կոմունալ տնտեսություն

7086

«Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ

ք. Ստեփանակերտ, Տ. Մեծի 40

7087

«Ջերմային տնտեսություն» ՓԲԸ

ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 7

7090

«Ասկերանի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ

ք. Ասկերան

7091

«Մարտակերտի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ

ք. Մարտակերտ, Ազատամարտիկ-ների 119

7092

«Մարտունու կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ

ք. Մարտունի

7094

«Բարեկարգում» ՊՓԲԸ

ք. Շուշի, Մադաթովի 1

7095

«Հադրութի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ

ք. Հադրութ

Այլ ճյուղեր

7145

ԼՂՀ «Կինոտեսամիավորում» ՓԲԸ

ք. Ստեփանակերտ, Ս. Դավթի 3

Առողջապահություն

7097

«Ստոմատոլոգիա» ՓԲԸ

ք. Ստեփանակերտ, Ա. Մանուկյան

9 ա