1.

34

12.12.98

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
2.

98

10.03.00

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
3.

150

13.06.01

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
4.

43

15.05.03

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
5.

106

10.05.04

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
6.

174

09.03.05

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
7.

178

25.03.05

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
8.

195

02.06.05

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
9.

296

03.07.06

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
10.

28

23.05.07

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
11.

41

30.06.07

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
12.

7

04.04.08

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
13.

48

20.10.09

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
14.

55

19.11.09

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
15.

59

25.12.09

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
16.

40

13.11.10

«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային միավորները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են՝ շրջանները, համայնքները, շրջանի կարգավիճակ ունեցող Ստեփանակերտ քաղաքը:

Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր:

Շրջաններում իրականացվում է պետական կառավարում, իսկ համայնքներում՝ տեղական ինքնակառավարում:

Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացվում է տեղական ինքնակառավարում՝ համատեղելով պետական կառավարման հետ:

Հոդված 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները և շրջանների վարչական կենտրոնները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է յոթ շրջանի և շրջանի կարգավիճակ ունեցող Ստեփանակերտ քաղաքի:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները և նրանց վարչական կենտրոններն են՝

Շրջանը

Շրջկենտրոնը

Ասկերան

ք. Ասկերան

Հադրութ

ք. Հադրութ

Մարտակերտ

ք. Մարտակերտ

Մարտունի

ք. Մարտունի

Շահումյան

ք. Քարվաճառ

Շուշի

ք. Շուշի

Քաշաթաղ

ք. Բերձոր

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների տարածքները

Շրջանի տարածքը կազմվում է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից:

Հոդված 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերը, նրանց ցանկը

Բնակավայրերը մշտական բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավորներ են:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը, նրանց դասակարգումը՝ գյուղ կամ քաղաք, տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող թիվ 2 և թիվ 4 հավելվածներում:

Հոդված 5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքները, նրանց ցանկը

Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը՝ առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ միասին ընդգրկվում են համայնքների մեջ:

Քաղաքի դասակարգում ունեցող բնակավայր ընդգրկող համայնքները կոչվում են քաղաքային համայնքներ, միայն գյուղի դասակարգում ունեցող բնակավայրեր ընդգրկող համայնքները՝ գյուղական համայնքներ:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող թիվ 2 հավելվածում:

Մեկ բնակավայր ընդգրկող համայնքին տրվում է այդ բնակավայրի անվանումը, երկու և ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքին՝ առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրի անվանումը:

Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոն է համարվում առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրը:

Հոդված 6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման փոփոխումը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանային բաժանման, շրջանների վարչական կենտրոնների, համայնքների փոփոխումը, նոր համայնքների ստեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դասակարգման փոփոխումը, ինչպես նաև շրջանների, բնակավայրերի և համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները կատարվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ` սույն օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:

Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, օտար, ոչ բարեհունչ և կրկնվող անվանումները վերացնելու նպատակով՝ հաշվի առնելով բնակավայրի բնակչության կարծիքը:

Շրջանների, Ստեփանակերտ քաղաքի և համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրության փոփոխությունները կառավարության առաջարկությամբ սահմանվում են սույն օրենքով:

Համայնքների և շրջանների վարչական սահմանների ամրացումը իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 6 1 . Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի

վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող N 6 հավելվածում:

Հոդված 7. ուժը կորցրած:

Հոդված 8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.34-ում:

Հոդված 8.1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.1-ում:

Հոդված 8.2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ապահենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ապահենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.2-ում:

Հոդված 8.3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ասրիկի

գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ասրիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.3-ում:

Հոդված 8.4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանքի գյուղական հա-մայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.4-ում:

Հոդված 8.5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտի գյուղական հա-մայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.5-ում:

Հոդված 8.6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղջերունիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղջերունիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.6-ում:

Հոդված 8.7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղցատեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղցատեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.7-ում:

Հոդված 8.8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղցու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղցու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցի չ մաս կազմող հավելված 8.8-ում:

Հոդված 8.9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զառալյուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զառալյուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.9-ում:

Հոդված 8.10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զովքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զովքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.10-ում:

Հոդված 8.11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զուարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զուարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.11-ում:

Հոդված 8.12. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Իշխանիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Իշխանիկի գյուղական համայն-քի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.12-ում:

Հոդված 8.13. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խոզենեկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խոզենեկի գյուղական համայն-քի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.13-ում:

Հոդված 8.14. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խոփերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խոփերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.14-ում:

Հոդված 8.15. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծավալքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծավալքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.15-ում:

Հոդված 8.16. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.16-ում:

Հոդված 8.17. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Կորեկնեկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Կորեկնեկի գյուղական համայն-քի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.17-ում:

Հոդված 8.18. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Հավսաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Հավսաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.18-ում:

Հոդված 8.19. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Հովվաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Հովվաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.19-ում:

Հոդված 8.20. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ճումենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ճումենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.20-ում:

Հոդված 8.21. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Մշենու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Մշենու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.21-ում:

Հոդված 8.22. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բանանցի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բանանցի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.22-ում:

Հոդված 8.23. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.23-ում:

Հոդված 8.24. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի գյուղակ ան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.24-ում:

Հոդված 8.25. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Էրքեջի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Էրքեջի գյուղական հա-մայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.25-ում:

Հոդված 8.26. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Խարխափուտի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Խարխափուտի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.26-ում:

Հոդված 8.27. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Կարաչինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրություն

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Կարաչինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.27-ում:

Հոդված 8.28. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Մանաշիդի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Մանաշիդի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.28-ում:

Հոդված 8.29. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Վերինշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Վերինշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.29-ում:

Հոդված 8.30. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Շիկաքարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Շիկաքարի գյուղական համայն-քի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.30-ում:

Հոդված 8.31. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.31-ում:

Հոդված 8.32. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չափնու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չափնու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.32-ում:

Հոդված 8.33. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ջերմաջուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ջերմաջուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.33-ում:

Հոդված 8.34. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քնարավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քնարավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.34-ու

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

26 հունիսի 1998 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-15

Հավելված թիվ 2

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

օրենքի

Ց Ա Ն Կ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

2.1. Ասկերանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

հ/հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը

1.

Ասկերան

Ասկերան քաղաք

Քյաթուկ գյուղ

2.

Ակնաղբյուր

Ակնաղբյուր գյուղ

3.

Այգեստան

Այգեստան գյուղ

4.

Աստղաշեն

Աստղաշեն գյուղ

5.

Ավետարանոց

Ավետարանոց գյուղ

6.

Արմենակավան

Արմենակավան գյուղ

7

Պատարա

Պատարա գյուղ

8..

Բերքաձոր

Բերքաձոր գյուղ

9.

Դահրավ

Դահրավ գյուղ

10..

Դաշուշեն

Դաշուշեն գյուղ

11

Իվանյան գյուղ

Իվանյան գյուղ

12

Լուսաձոր

Լուսաձոր գյուղ

13.

Խնապատ

Խնապատ գյուղ

14.

Խանցք

Խանցք գյուղ

15.

. Խաչեն

Խաչեն գյուղ

Ուրախաչ գյուղ**

16

. Խաչմաչ

Խաչմաչ գյուղ

17

Խնածախ

Խնածախ գյուղ

18.

Խնձրիստան

Խնձրիստան գյուղ

19.

Խրամորթ

Խրամորթ գյուղ

20.

Ծաղկաշատ

Ծաղկաշատ գյուղ

21

Կարմիր գյուղ

Կարմիր գյուղ

22

Հարավ

Հարավ գյուղ

23.

Հիլիս

Հիլիս գյուղ

24

Հովսեփավան

Հովսեփավան գյուղ

25.

Մադաթաշեն

Մադաթաշեն գյուղ

26.

Մխիթարիշեն

Մխիթարիշեն գյուղ

27.

Մոշխմհատ

Մոշխմհատ գյուղ

28.

Նախիջևանիկ

Նախիջևանիկ գյուղ

29.

Նորագյուղ

Նորագյուղ գյուղ

3 0.

Ներքին Սզնեք

Ներքին Սզնեք գյուղ

31.

Շոշ

Շոշ գյուղ

32.

Ջրաղացներ

Ջրաղացներ գյուղ

33.

Ռև

Ռև գյուղ

34.

Սառնաղբյուր

Սառնաղբյուր գյուղ

Դահրազ գյուղ

35

Սարդարաշեն

Սարդարաշեն գյուղ

36.

Սարուշեն

Սարուշեն գյուղ

37.

Սղնախ

Սղնախ գյուղ

38.

Վարդաձոր

Վարդաձոր գյուղ

Վարազաբուն գյուղ

39

Վերին Սզնեք

Վերին Սզնեք գյուղ

40

. ՈՒղտասար

ՈՒղտասար գյուղ

41

Փառուխ

Փառուխ գյուղ

Քարագլուխ գյուղ**

42

. Քռասնի

Քռասնի գյուղ

2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները եւ բնակավայրերը

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը

1.

Հադրութ

Հադրութ քաղաք

Վանք գյուղ

Տյաք գյուղ

2.

Ազոխ

Ազոխ գյուղ

3.

Ակնաղբյուր

Ակնաղբյուր գյուղ

4.

Այգեստան

Այգեստան գյուղ

Մելիքաշեն գյուղ

4 1

Առաջամուղ

Առաջամուղ գյուղ

5.

Առաքել

Առաքել գյուղ

Ձորագյուղ գյուղ

Կարմրաքար գյուղ**

Ջրաբերդ գյուղ

Սարալանջ գյուղ

Քարագլուխ գյուղ**.

6.

Արևշատ

Արևշատ գյուղ

7.

Բանաձոր

Բանաձոր գյուղ

Ցոր գյուղ

8.

Դրախտիկ

Դրախտիկ գյուղ

9.

Թաղասեռ

Թաղասեռ գյուղ

10.

Թաղուտ

Թաղուտ գյուղ

11.

Խանձաձոր

Խանձաձոր գյուղ

Հայկավան գյուղ

12.

Խծաբերդ

Խծաբերդ գյուղ

Արփագետիկ գյուղ

Պետրոսաշեն գյուղ**

Սպիտակաշեն գյուղ

13.

Ծակուռի

Ծակուռի գյուղ

14.

Ծամձոր

Ծամձոր գյուղ

Սարինշեն գյուղ

15.

Կարմրակուճ

Կարմրակուճ գյուղ

16.

Հարթաշեն

Հարթաշեն գյուղ

17.

Հակակու

Հակակու գյուղ

18

Հին Թաղեր

Հին Թաղեր գյուղ

19

Մարիամաձոր

Մարիամաձոր գյուղ

20.

Մեծ Թաղեր

Մեծ Թաղեր գյուղ

21.

Մոխրենես

Մոխրենես գյուղ

22.

Նորաշեն

Նորաշեն գյուղ

23.

Պլեթանց

Պլեթանց գյուղ

Ծաղկավանք գյուղ

24.

Ջրակուս

Ջրակուս գյուղ

Հողեր գյուղ

25.

Վարդաշատ

Վարդաշատ գյուղ

26.

Տող

Տող գյուղ

27.

Տումի

Տումի գյուղ

28.

ՈՒխտաձոր

ՈՒխտաձոր գյուղ

29

Քյուրաթաղ

Քյուրաթաղ գյուղ.

2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

1.

Մարտակերտ

Մարտակերտ քաղաք

Լևոնարխ գյուղ**

Մարալյան Սարով գյուղ*

2.

Աղաբեկալանջ

Աղաբեկալանջ գյուղ

3.

Առաջաձոր

Առաջաձոր գյուղ

Հայադ գյուղ*

4.

Գառնաքար

Գառնաքար գյուղ

5.

Գետավան

Գետավան գյուղ

6.

Դրմբոն

Դրմբոն գյուղ

7.

Զագլիկ

Զագլիկ գյուղ

8.

Զարդախաչ

Զարդախաչ գյուղ

9.

Թալիշ

Թալիշ գյուղ

10.

Թբլղու

Թբլղու գյուղ

11.

Խնկավան

Խնկավան գյուղ

12.

Ծաղկաշեն

Ծաղկաշեն գյուղ

13.

Ծմակահող

Ծմակահող գյուղ

14.

Կիչան

Կիչան գյուղ

15.

Կոճողոտ

Կոճողոտ գյուղ

16.

Կուսապատ

Կուսապատ գյուղ

17.

Հաթերք

Հաթերք գյուղ

18.

Հարությունագոմեր

Հարությունագոմեր գյուղ

19.

Հովտաշեն

Հովտաշեն գյուղ

20.

Ճանկաթաղ

Ճանկաթաղ գյուղ

21.

Մատաղիս

Մատաղիս գյուղ

22.

Մաղավուզ

Մաղավուզ գյուղ

Քմքաձոր գյուղ

23.

Մեծ շեն

Մեծ շեն գյուղ

24.

Մեհմանա

Մեհմանա գյուղ

25.

Մոխրաթաղ

Մոխրաթաղ գյուղ

26.

Ներքին Հոռաթաղ

Ներքին Հոռաթաղ գյուղ

27.

Նոր Այգեստան

Նոր Այգեստան գյուղ

Այգեստան գյուղ*

28.

Նոր Կարմիրավան

Նոր Կարմիրավան գյուղ

Կարմիրավան գյուղ*

29

Նոր Հայկաջուր

Նոր Հայկաջուր գյուղ

Հայկաջուր գյուղ*

Նոր Ջրաբերդ գյուղ

Ջրաբերդ գյուղ**

30.

Նոր Ղազանչի

Նոր Ղազանչի գյուղ

Ղազանչի գյուղ**

31.

Նոր Մարաղա

Նոր Մարաղա գյուղ

Լենինավան գյուղ*

Մարաղա գյուղ*

32.

Նոր Սեյսուլան

Նոր Սեյսուլան գյուղ

Սեյսուլան գյուղ*

Հացավան գյուղ*

33.

Շահմասուր

Շահմասուր գյուղ

34.

Չափար

Չափար գյուղ

35.

Չլդրան

Չլդրան գյուղ

36.

Պողոսագոմեր

Պողոսագոմեր գյուղ

Ղազարահող գյուղ

37.

Վաղուհաս

Վաղուհաս գյուղ

38.

Վանք

Վանք գյուղ

Անձավներ գյուղ

Դաշտագլուխ գյուղ

Ծաղկունք գյուղ

Ճրագ գյուղ

Նարեշտար գյուղ

39.

Վարդաձոր

Վարդաձոր գյուղ

40.

Վարնկաթաղ

Վարնկաթաղ գյուղ

41.

Վերին Հոռաթաղ

Վերին Հոռաթաղ գյուղ

41 1

Տոնաշեն

Տոնաշեն գյուղ

Դաստակերտ գյուղ**

42

Քոլատակ

Քոլատակ գյուղ.

2.4. Մարտունու շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

հ/հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը

1.

Մարտունի

Մարտունի քաղաք

Կաքավաձոր գյուղ

Քաջավան գյուղ

2.

Աշան

Աշան գյուղ

3.

Ավդուռ

Ավդուռ գյուղ

4.

Բերդաշեն

Բերդաշեն գյուղ

5.

Գիշի

Գիշի գյուղ

6.

Եմիշճան

Եմիշճան գյուղ

7.

Զարդանաշեն

Զարդանաշեն գյուղ

8.

Թաղավարդ

Թաղավարդ գյուղ

9.

Խերխան

Խերխան գյուղ

10.

Խնուշինակ

Խնուշինակ գյուղ

11.

Ծովատեղ

Ծովատեղ գյուղ

12.

Կաղարծի

Կաղարծի գյուղ

(փոփ.

10.03.2000)

Վարանդա գյուղ

1 3.

Կարմիր Շուկա

Կարմիր Շուկա գյուղ

Սխտորաշեն գյուղ

14.

Կոլխոզաշեն

Կոլխոզաշեն գյուղ

15.

Հաղորտի

Հաղորտի գյուղ

16.

Հացի

Հացի գյուղ

17.

Հերհեր

Հերհեր գյուղ

18.

Կավահան

Կավահան գյուղ

19.

Ղուզե Ճարտար

Ղուզե Ճարտար գյուղ

20.

Ճարտար

Ճարտար գյուղ

21.

Մաճկալաշեն

Մաճկալաշեն գյուղ

22.

Մյուրիշեն

Մյուրիշեն գյուղ

23.

Մսմնա

Մսմնա գյուղ

24.

Մուշկապատ

Մուշկապատ գյուղ

25.

Ննգի

Ննգի գյուղ

26.

Նորշեն

Նորշեն գյուղ

27.

Շեխեր

Շեխեր գյուղ

28

Պառավաթումբ

Պառավաթումբ գյուղ

29.

Ջիվանի

Ջիվանի գյուղ

30.

Սարգսաշեն

Սարգսաշեն գյուղ

31.

Սոս

Սոս գյուղ

32.

Սպիտակաշեն

Սպիտակաշեն գյուղ

33.

Վազգենաշեն

Վազգենաշեն գյուղ

34.

Վարանդա

Վարանդա գյուղ

35.

Քարահունջ

Քարահունջ գյուղ

36.

Քերթ

Քերթ գյուղ.

2.5. Շահումյանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

հ/հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը

1. Շահումյան Շահումյան ավան*

2. Վերին շեն Վերին շեն ավան*

3. Կարաչինար Կարաչինար գյուղ*

4. Մանասինշեն Մանասինշեն գյուղ*

5. Գաղթուտ Գաղթուտ գյուղ*

6. Խարխափուտ Խարխափուտ գյուղ*

7. Հայ Պարիս Հայ Պարիս գյուղ*

8. Ռուս Պարիս Ռուս Պարիս գյուղ*

9. Էրքեջ Էրքեջ գյուղ*

10. Մանաշիդ Մանաշիդ գյուղ*

11. Բուզլուխ Բուզլուխ գյուղ*

12. Գյուլիստան Գյուլիստան գյուղ*

13. Թոդան Թոդան գյուղ*

14. Գյուրզալար Գյուզալար գյուղ

15. Զեյվա Զեյվա գյուղ*

16. Շաֆագ Շաֆագ գյուղ*

17. Գետաշեն (բնակավայրերի ցանկը՝ թիվ 4 հավելվածում)

18. Քարվաճառ Քարվաճառ քաղաք

19. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ

20. Զուար Զուար գյուղ

Զարկունի գյուղ

Թութխուն գյուղ

Հավախաղաց գյուղ

 1. Ծար Ծար գյուղ

 2. Հավսաթաղ Հավսաթաղ գյուղ

 3. Ճումեն Ճումեն գյուղ

 4. Նոր Բրաջուր Նոր Բրաջուր գյուղ

 5. Նոր Վերինշեն Նոր Վերինշեն գյուղ

 6. Չարեքտար Չարեքտար գյուղ

 7. Ապահեն Ապահեն գյուղ

 8. Ասրիկ Ասրիկ գյուղ

 9. Եղջերունիկ Եղջերունիկ գյուղ

 10. Եղցատեղ Եղցատեղ գյուղ

 11. Եղցի Եղցի գյուղ

 12. Զառալյուր Զառալյուր գյուղ

 13. Զովք Զովք գյուղ

 14. Իշխանիկ Իշխանիկ գյուղ

 15. Խոզենեկ Խոզենեկ գյուղ

 16. Խոփեր Խոփեր գյուղ

 17. Ծավալք Ծավալք գյուղ

 18. Կորեկնեկ Կորեկնեկ գյուղ

 19. Հովվաշեն Հովվաշեն գյուղ

 20. Մշենի Մշենի գյուղ

 21. Նոր Բանանց Նոր Բանանց գյուղ

 22. Նոր Գետաշեն Նոր Գետաշեն գյուղ

 23. Շիկաքար Շիկաքար գյուղ

 24. Չափնի Չափնի գյուղ

 25. Ջերմաջուր Ջերմաջուր գյուղ

46. Ակնաբերդ Ակնաբերդ գյուղ***

47. Դադիվանք Դադիվանք գյուղ***

48. Նոր Էրքեջ

Նոր Էրքեջ գյուղ

49. Նոր Կարաչինար

Նոր Կարաչինար գյուղ

50. Նոր Մանաշիդ

Նոր Մանաշիդ գյուղ

51. Նոր Խարխապուտ

Նոր Խարխապուտ գյուղ

52. Քնարավան

Քնարավան գյուղ

2.6. Շուշիի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

հ/հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը

1.

Շուշի

Շուշի քաղաք

Ղայբալիշեն գյուղ

2.

Եղծահող

Եղծահող գյուղ

Կանաչ Թալա գյուղ

Տասը վերստ գյուղ

3.

Լիսագոր

Լիսագոր գյուղ

4.

Հին շեն

Հին շեն գյուղ

Հունանավ գյուղ

5.

Մեծ շեն

Մեծ շեն գյուղ

6.

Քարին տակ

Քարին տակ գյուղ

7.

Քիրսավան

Քիրսավան գյուղ

2.7. Ստեփանակերտ քաղաքի համայնք

հ/հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը

1.

Ստեփանակերտ

Ստեփանակերտ քաղաք

2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

Հ/Հ Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը

1.

Բերձոր

Բերձոր քաղաք

2.

Կովսական

Կովսական քաղաք

Արցախամայր գյուղ

Դիցմայրի գյուղ

Կերեն գյուղ

Վանատուն գյուղ Քարատակ գյուղ

3.

Միջնավան

Միջնավան քաղաք

Բարդութաղ գյուղ

Դալք գյուղ

4.

Ալաշկերտ

Ալաշկերտ գյուղ

5.

Աղաձոր

Աղաձոր գյուղ

6.

Աղանուս

Աղանուս գյուղ

Ապարան գյուղ

Մելիքահող գյուղ

Մեղվաձոր գյուղ

7.

Աղավնատուն

Աղավնատուն գյուղ Խաչգետիկ գյուղ

Հարար գյուղ

Սուարաս գյուղ

8

Աղավնո

Աղավնո գյուղ

9.

Այգեհովիտ

Այգեհովիտ գյուղ

Թովմասար գյուղ

Լճաշեն գյուղ

10.

Այգեկ

Այգեկ գյուղ

11.

Արախիշ

Արախիշ գյուղ

Աղբրաձոր գյուղ

Գահանիստ գյուղ

Զորախաչ գյուղ

Հայթաղ գյուղ

Մովսեսաշեն գյուղ

Վազգենաշեն գյուղ

Քարաբակ գյուղ

12.

Արծվաշեն

Արծվաշեն գյուղ

Մխանց գյուղ

13.

Արտաշավի

Արտաշավի գյուղ Արտաշատ գյուղ

Հախնազար գյուղ

14.

Գանձա

Գանձա գյուղ

Բազմատուս գյուղ

15.

Գետամեջ

Գետամեջ գյուղ

16.

Գետափ

Գետափ գյուղ

17.

Գողթանիկ

Գողթանիկ գյուղ

18.

Դրախտաձոր

Դրախտաձոր գյուղ

Անի գյուղ Նորաբերդ գյուղ

19.

Եզնագոմեր

Եզնագոմեր գյուղ

Կատոս գյուղ Շրվական գյուղ Սպիտակջուր գյուղ

Ուխտաձոր գյուղ

20.

Երիցվանք

Երիցվանք գյուղ

Ամիրյան գյուղ

Երվանդակերտ գյուղ Կրմեն գյուղ

21.

Իշխանաձոր

Իշխանաձոր գյուղ

22.

Ծաղկաբերդ

Ծաղկաբերդ գյուղ

Մարաթուկ գյուղ

Վանոցա գյուղ

23.

Ծիծեռնավանք

Ծիծեռնավանք գյուղ

Մելիքաշեն գյուղ

Տանձուտ գյուղ

24.

Ծոբաձոր

Ծոբաձոր գյուղ Որդուակ գյուղ

25.

Կումայրի

Կումայրի գյուղ

Շիրակ գյուղ

Իցան գյուղ

26.

Հակ

Հակ գյուղ

27.

Հակարի

Հակարի գյուղ

28.

Հայկազյան

Հայկազյան գյուղ

Ջանֆիդա գյուղ

Սահառ գյուղ

29.

Հոչանց

Հոչանց գյուղ

30.

Ձորափ

Ձորափ գյուղ

31.

Ղազարապատ

Ղազարապատ գյուղ

Անտառամեջ գյուղ

32.

Մամարք

Մամարք գյուղ

Հալե գյուղ

33.

Մարտունաշեն

Մարտունաշեն գյուղ

34.

Միրիկ

Միրիկ գյուղ

35.

Մշենի

Մշենի գյուղ

Արվական գյուղ

36.

Մոշաթաղ

Մոշաթաղ գյուղ

Հերիկ գյուղ

Բերդիկ գյուղ Վարազգոմ գյուղ

37.

Մուշ

Մուշ գյուղ

38.

Նորաշենիկ

Նորաշենիկ գյուղ

39.

Շալուա

Շալուա գյուղ

Բուդաղաձոր գյուղ

Զորացիք գյուղ

Հիմնաշեն գյուղ

Վերին շեն գյուղ

Քարուտ գյուղ

Հաթամաշեն գյուղ

Սիս գյուղ

40.

Սարատակ

Սարատակ գյուղ

41.

Սոնասար

Սոնասար գյուղ

Մարգիս գյուղ

42.

Ներքին Սուս

Սուս գյուղ

Բոխոչոխ գյուղ

Գիհուտ գյուղ

Ներքին Սուս գյուղ

Ուրմիա գյուղ

43.

Վակունիս

Վակունիս գյուղ

Խաչինտափ գյուղ Չորմանք գյուղ Շամք գյուղ

44.

Վաղազին

Վաղազին գյուղ

Արջաձոր գյուղ

Մարտիրոս գյուղ Մեղրաշեն գյուղ

45.

Վան

Վան գյուղ

46.

Վարդաբաց

Վարդաբաց գյուղ

Քարոտան գյուղ

47.

Վուրգավան

Վուրգավան գյուղ

48.

կորց 55

49.

Տիգրանավան

Տիգրանավան գյուղ

50.

Ուռեկան

Ուռեկան գյուղ

Ամուտեղ գյուղ

51.

Փակահան

Փակահան գյուղ

52.

Քաշունիք

Քաշունիք գյուղ

Մորաջուր գյուղ

Վերին Քաշունիք գյուղ

53.

Քարեգահ

Քարեգահ գյուղ:

Հավելված թիվ 4

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

օրենքի

Ց Ա Ն Կ

Գետաշենի համայնքի բնակավայրերի

1. Գետաշեն գյուղ*

2. Մարտունաշեն գյուղ*

3. Ազատ գյուղ*

4. Կամո գյուղ*

5. Կուշչի- Արմավիր գյուղ*

6. Միխայլովկա գյուղ*

7. Այգեստան գյուղ*

Ծանոթագրություններ

*-ով նշված բնակավայրերը ժամանակավորապես գտնվում են հակառակորդի վերահսկողության տակ:

**-ով նշված բնակավայրերը ռազմական գործողություններից հետո դեռևս բնակեցված չեն:

***-ով նշված բնակավայրերը ժամանակավոր մտցված են վարչատարածքի մեջ:

Հավելված N 6

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղա-գրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:

Տարածությունը կազմում է 2911.88 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 34150.75 մ:

Ստեփանակերտ քաղաքը սահմանակից է`

«Ա-Բ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքին,

«Բ-Գ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքի 2-րդ հատվածին,

«Գ-Դ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքին,

«Դ-Ե» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն համայնքին,

«Ե-Զ» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին,

«Զ-Է» հատվածով` Շուշի քաղաքին,

«Է-Ա» հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնածախ համայնքին։

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ — ԲԵՐՔԱՁՈՐ

Սահմանագիծը` «Ա-Բ» հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ-Բերքաձոր սահմանագիծը սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, երկաթգծի կամրջից հարավարևելյան ուղղությամբ 262.7 մ անցնելուց հետո այն թեքվում է հարավ` 75.6 մ, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ` լանջով, նախկին ոռոգման ջրատարով արևելյան և հարավային ուղղությամբ շրջանցում է բանջարանոցները, նորից միանում ոռոգման ջրատարին և հարավային ուղղությամբ հասնում մինչև Աջափնյակ թաղամասից հոսող գետակի հետ միախառնման տեղը, որից հետո գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա-Բ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4397.36 մ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ -ՇՈՇԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` «Բ-Գ» հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ-Շոշի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է «Բ» հանգուցային կետից, շարժվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, շրջանցելով անտառի հարավային և արևմտյան եզրերը՝ 826.3 մ բարձրության նիշից հասնում է մինչև 872.0 մ բարձրության նիշը, որտեղից այն ջրբաժանի ուղղությամբ շարունակվում է դեպի հարավ՝ հատելով ձորակը և դաշտային ճանա-պարհը և նույն ճանապարհով միանում է «Գ» հանգուցային կետին:

«Բ-Գ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1795.77 մ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ — ՔՌԱՍՆԻ

Սահմանագիծը` «Գ-Դ» հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ-Քռասնի սահմանագիծը սկսվում է «Գ» հանգուցային կետից, շարժվելով հարավ-արևմուտք՝ հասնում է գետակի հունին և, հոսանքի ուղղությամբ անցնելով, շրջանցում է Ստեփանակերտի Աջափնյակ թաղամասի մարզահրապարակը արևելքից և հարավ-արևմտյան ուղղությամբ շրջանցելով տնամերձերը՝ միանում է «Դ» հանգուցային կետին:

«Գ-Դ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1166.72 մ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ — ԴԱՇՈՒՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Դ-Ե» հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ-Դաշուշեն սահմանագիծը սկսվում է «Դ» հանգուցային կետից, Քռասնի-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի ձախ կողմով անցնում է 254.7 մ, այնուհետև վարելահողի եզրով և դաշտային ճանապարհով շարժվում է հարավ-արևմուտք` մինչև գետակի հունը։ Հատելով գետակը՝ այն շարունակվում է արևմտյան ուղղությամբ` շրջանցելով վարելահողը արևմուտքից և հարավից, հարավարևմտյան ուղղությամբ դաշտային ճանապարհով միանում է Կարկառ գետի հունին և հոսանքին հակառակ ուղղությամբ շարունակվում է մինչև գետակի հետ միախառնման կետը, ապա Կարկառ գետի հոսանքին հակառակ ուղությամբ անցնելով 881.3 մ՝ հասնում է ձորակին։ Ձորակով բարձրանում գազալցակայանի ուղղությամբ և հասնում Ստեփանակերտ-Շուշի և Ստեփանակերտ-Կարմիր Շուկա ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող «Ե» հանգուցային կետին:

«Դ-Ե» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5183.96 մ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ — ՇՈՇ

Սահմանագիծը` «Ե-Զ» հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ-Շոշ սահմանագիծը սկսվում է «Ե» հանգուցային կետից, Ստեփանակերտ-Շուշի ավտոմայրուղու աջ մասով հասնում է մինչև «Զ» հանգուցային կետը:

«Ե-Զ» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1204.16 մ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ — ՇՈՒՇԻ

Սահմանագիծը` «Զ- Է» հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ-Շուշի սահմանագիծը սկսվում է «Զ» հանգուցային կետից, արևմտյան ուղղությամբ իջնում է Արմենավան գետը, այնուհետև գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ հասնում թիվ 1 շրջադարձային կետը, որից հետո գետակի հոսանքն ի վեր արևմտյան ուղղությամբ շարժվելով` հասնում մինչև Ստեփանակերտ-Ղայբալիշեն ճանապարհի հետ հատման կետը, ավտոճանապարհով 680 մ շարժվում է Ստեփանակերտի ուղղությամբ և ձորակի հունով միանում «Է» հանգուցային կետին:

«Զ-Է» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 8586.11մ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ — ԽՆԱԾԱԽ

Սահմանագիծը` «Է-Ա» հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ-Խնածախ սահմանագիծը սկսվում է «Է» հանգուցային կետից, անցնելով հյուսիս-արևելք՝ ջրբաժանով հասնում է մինչև 1432 մ բարձրության նիշը, որից հետո շարու-նակվելով նույն ուղղությամբ՝ իջնում է ձորակի հունը, հոսանքի ուղղությամբ հասնում է մինչև Փահլուր բնակավայրից արևելք գտնվող ձորակի հետ միախառնվելու կետը, շարժվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք և շրջանցելով գերեզմանի հատվածը՝ անտառի եզրով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ իջնում է գետակի հունը, այնուհետև հոսանքի ուղղությամբ անցնելով 1487 մ՝ թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնելով թիվ 1 շրջադարձային կետը՝ իջնում է Թրակետ գետի հունը և հոսանքի ուղղությամբ շարունակվում մինչև Ստեփանակերտ-Ասկերան ճանա-պարհին գտնվող կամուրջը, միանում է Կարկառ գետին և հունով միանում «Ա» հանգուցային կետին:

«Է-Ա» սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11816.66 մ:

Հավելված 8.1.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՔԱՐՎԱՃԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քարվաճառի քաղաքային համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի արևմտյան մասում:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 12218.1 հա:

Համայնքի վարչական սահմանագծի երկարությունը կազմում է 54413.3 մ:

Քարվաճառ համայնքը հյուսիս-արևելքից 0015-0052 հատվածով սահմանակից է Նոր Վերին-շեն համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0052–0016 հատվածով` Մշենի համայնքին, հարավ-արևելքից 0016 -–0029 հատվածով` Նոր Մանաշիդ համայնքին, հարավից 0029 -–0030 և 0030 -–0053 հատված-ներով համապատասխանաբար` Շահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերին և Խոփեր համայնքին, հարավ-արևմուտքից 0053–- 0031 հատվածով` Ծար համայնքին, արևմուտքից 0031-0015 հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարա-ծաշրջանին:

ՔԱՐՎԱՃԱՌ — ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0015 — 0052

Քարվաճառ և Նոր Վերինշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համա-ձայն 0015-0052 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, հանգուցային 0015 կետից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևելք 868.7 մ և միանում 2786.0 մ նիշ ունեցող և դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: Ուղղվելով արևելք 560.7 մ` միանում է նույն ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող 0052 հանգուցային կետին:

0015 — 0052 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1429.4 մ:

ՔԱՐՎԱՃԱՌ — ՄՇԵՆԻ

Սահմանագիծը` 0052 — 0016

Քարվաճառ և Մշենի համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0052-0016 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, հանգուցային 0052 կետից ուղղվում է արևելք 625.6 մ և միանում թիվ 1 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 1445.7 մ` միանում է 2119.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 1301.3 մ` միանում է 2148.0 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1342.5 մ` միանում է 1935.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հարավ-արևելք 973.4 մ ` միանում է 1793.0 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով արևելք, հատելով գետը 595.7 մ՝ միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևելք, հատելով գետակը 435.5 մ՝ միանում է 1782.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 343.7 մ` միանում է գետակի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևելք 628.8 մ` միանում է 1832.7 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 753.6 մ, հատելով առուն՝ միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 10 կետին: Անցնելով 925.6 մ, հատելով Մշենի–Քարվաճառ ճանապարհը՝ միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող հանգուցային 0016 կետին:

0052 — 0016 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9371.4 մ:

ՔԱՐՎԱՃԱՌ — ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ

Սահմանագիծը` 0016 — 0029

Քարվաճառ և Նոր Մանաշիդ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0016 -0029 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0016 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ և անցնելով 959.5 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1069.7 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ 560.4 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ — արևելք ջրբաժանով 862.4 մ` միանում է 2030.4 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 712.0 մ` միանում է 2090.7 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ — արևելք 485.6 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 452.4 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ — արևելք և անցնելով ջրբաժանով 829.6 մ՝ միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 485.5 մ` միանում է 2513.0 մ նիշ ունեցող Կոչդաղ սարի կատարին գտնվող թիվ 9 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 922.4 մ` միանում է 2384.1 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 641.5 մ` միանում է 2440.7 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 11 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 497.8 մ` միանում է 2460.5 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 804.5 մ` միանում է թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անց-նելով 691.8 մ` միանում է 2686.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող 0029 հանգուցային կետին:

0016 — 0029 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9975.1 մ:

ՔԱՐՎԱՃԱՌ — ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` 0029 -0030

Քարվաճառ համայնքի և Շահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0029-0030 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0029 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 575.7 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ 587.7 մ` միանում է 2716.5 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 592.4 մ` միանում է 2756.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 454.4 մ` միանում է 2770.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին, որը նաև գեոդեզիական կետ է: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 746.6 մ` միանում է 2628.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 1054.8 մ և անցնելով ձորակով՝ միանում է 2191.6 մ ջրային նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով գետակի հոսանքով 775.3 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով ևս 996.1 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Այնուհետև անցնելով 720.4 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Թեքվելով գետակից հյուսիս-արևմուտք 788.3 մ` միանում է Թարթառ գետի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հարավ, Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ, և անցնելով 134.7 մ` միանում է 0030 հանգուցային կետին:

0029 — 0030 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7426.4 մ:

ՔԱՐՎԱՃԱՌ — ԽՈՓԵՐ

Սահմանագիծը` 0030-0053

Քարվաճառ և Խոփեր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0030-0053 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, Թարթառ գետի վրա գտնվող հանգուցային 0030 կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 733.4 մ` անանուն գետի հոսանքին հակառակ միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով 1168.0 մ` նույն ուղղությամբ միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող 1768.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1310.0 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 941.3 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ արևմուտք 955.0 մ` միանում է 2743.7 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին, որը նաև գեոդեզիական կետ է: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 443.4 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 514.8 մ` միանում է 2824.9 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 558.7 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին՝ 2790.0 մ նիշ ունեցող 0053 հանգուցային կետին:

0030 — 0053 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6624.6 մ:

ՔԱՐՎԱՃԱՌ -–ԾԱՐ

Սահմանագիծը` 0053-0031

Քարվաճառ և Ծար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0053-0031 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, հանգուցային 0053 կետից ուղղվելով արևմուտք 427.3 մ` միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 401.4 մ` միանում է 2883.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին, որը նաև «Զեյլիկ» գեոդեզիական կետն է: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 348.9 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով արևմուտք 287.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 487.2 մ` միանում է 2863.0 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 364.4 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 156.0 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 900.3 մ` միանում է 2866.0 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 1165.2 մ` միանում է 3034.0 մ նիշ ունեցող 0031 հանգուցային կետին:

0053 -–0031 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4545.8 մ:

ՔԱՐՎԱՃԱՌ — ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0015 -0031

Քարվաճառ համայնքի և Վարդենիսի տարածաշրջանի համայնքների բաժանման սահմա-նագիծը, համաձայն 0015-0031 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0015 հանգուցային կետից ջրբաժանով ուղղվելով հարավ-արևմուտք 409.3 մ, միանում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 383.4 մ` միանում է 2787.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ 626.3 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Հատելով դաշտային ճանապարհը նույն ուղղությամբ 172.2 մ` միանում է լեռնանցքով անցնող դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ 1005.4 մ` միանում է 2900.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող Դամիրդաշ սարի կատարին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ 655.4 մ` միանում է թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 652.8 մ` միանում է 2819.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Շարունակելով լեռնաշղթայով 457.3 մ` միանում է թիվ 8 կետին: ՈՒ ղղվելով հարավ-արևելք 292.3 մ` միանում է 2740.1 բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 483.4 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Թեքվելով հարավ 482.3 մ, հատելով դաշտային, ապա` Վարդենիս–Քարվաճառ ճանապարհը, միանում է թիվ 11 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 665.4 մ` միանում է 2695.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 242.2 մ` միանում է թիվ 13 կետին: Հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով 232.2 մ, միանում է թիվ 14 կետին: Թեքվելով արևմուտք 333.2 մ` միանում է թիվ 15 կետին: Շարունակելով ջրբաժանով 242.4մ` միանում է թիվ 16 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 300.2 մ` միանում է 2832.2 մ բարձունքային նիշ ունեցող 17 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 393.4 մ` միանում է թիվ 18 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 790.3 մ` միանում է թիվ 19 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 480.4 մ` միանում է 3037.4 բարձունքային նիշ ունեցող, ինչպես նաև «Կոմգուր» գեոդեզիական կետ հանդիսացող թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 884.5 մ` ջրբաժանով միանում է թիվ 21 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ 400.6 մ` միանում է թիվ 22 կետին: Հատելով դաշտային ճանապարհը և անցնելով 315.4 մ` միանում է թիվ 23 կետին: Հատելով դաշտային ճանապարհը, ուղղվելով արևմուտք ջրբաժանով 330.6 մ՝ միանում է թիվ 24 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 370.4 մ` միանում է թիվ 25 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 250.4 մ` միանում է 2883.9 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 26 կետին: ՈՒղղվելով հարավ ջրբաժանով 630.4 մ` միանում է թիվ 27 կետին: Հատելով դաշտային ճանապարհը նույն ուղղությամբ 313.5 մ` միանում է թիվ 28 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 266.5 մ` միանում է 2852.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 29 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 295.4 մ` միանում է թիվ 30 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 350.4 մ` միանում է 31 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 810.3 մ` միանում է 3051.8 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 32 կետին: Անցնելով 522.4 մ` միանում է 3034.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 0031 հանգուցային կետին:

0015 — 0031 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 15040.6 մ:

Հավելված 8.2.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՊԱՀԵՆԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ապահենի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի արևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 42 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 2025.44 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 20769.7 մ:

Ապահեն համայնքը հյուսիսից 0066-0035 հատվածով սահմանակից է Եղցատեղ համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0035-0068 հատվածով` Զուար համայնքին, հարավից 0068-0067 հատվածով` Ասրիկ համայնքին, արևմուտքից 0066-0067 հատվածով` Խոզենեկ համայնքին:

ԱՊԱՀԵՆ -ԵՂՑԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` 0066 — 0035

Ապահեն և Եղցատեղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0066 — 0035 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0066 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 661.4 մ և միանում է 2185.8 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 244.2 մ` միանում է 2177.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 430.7 մ` միանում է 2181.6 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով 738.4 մ` միանում է 0035 հանգուցային կետին:

0066 -0035 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2074.6 մ:

ԱՊԱՀԵՆ — ԶՈՒԱՐ

Սահմանագիծը` 0035 — 0068

Ապահեն և Զուար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0035-–0068 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0035 հանգուցային կետից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևելք Զուլֆիգարյան լեռնաշղթայով 635.8 մ և միանում է 2124.3 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 750.4 մ` միանում է 1976.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով նույն ջրբաժանով 567.8 մ` միանում է 1983.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 1054.4 մ` միանում է 1908.2 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 203.5 մ` միանում է 1887.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 678.8 մ` միանում է 1847.3 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ևս 340.6 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ — արևելք 506.7 մ` միանում է 1775.5 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 615.7 մ` միանում է 1617.6 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 278.4 մ` միանում է Մոզ գետի վրա գտնվող 0068 հանգուցային կետին:

0035 — 0068 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5632.1 մ:

ԱՊԱՀԵՆ — ԱՍՐԻԿ

Սահմանագիծը` 0068 -0067

Ապահեն և Ասրիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0068-– 0067 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0068 հանգուցային կետից ուղղվում է արևմուտք 557.0 մ և միանում է 1673.4 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 914.3 մ և հատելով Ասրիկ-Ապահեն ճանապարհը` միանում է 1952.2 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 799.6 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 469.3 մ` միանում է 2497.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1070.7 մ` միանում է 2253.9 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով ևս 421.7 մ` միանում է 2221.5 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ևս 430.2 մ` միանում է 2280.5 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 345.2 մ` միանում է 2292.5 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 353.7 մ` միանում է 2284.0 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 684.9 մ` միանում է 2375.1 մ նիշ ունեցող 0067 հանգուցային կետին:

0068 — 0067 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6046.4 մ:

ԱՊԱՀԵՆ — ԽՈԶԵՆԵԿ

Սահմանագիծը` 0066 — 0067

Ապահեն և Խոզենեկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0066-0067 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0066 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 589.4 մ և միանում է 2191.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 800.0 մ` միանում է 2062.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 527.2 մ` միանում է 1973.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 435.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 910.0 մ` միանում է 1767.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ հատելով Մոզ գետը և, անցնելով 861.3 մ, միանում է 1950.6 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 662.8 մ` միանում է 2099.5 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 388.3 մ` միանում է 2126.9 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 446.7 մ` միանում է 2194.1մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 736.9 մ` միանում է 2230.0 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 658.6 մ` միանում է 2375.1 մ նիշ ունեցող 0067 հանգուցային կետին:

0066 — 0067 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7016.5 մ:

Հավելված 8.3.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՍՐԻԿԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ասրիկի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի արևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 44.0 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 4168.20 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 32237.3 մ:

Ասրիկ համայնքը հյուսիսից 0067 — 0068 հատվածով սահմանակից է Ապահեն համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0068 -–0062 հատվածով` Զուար համայնքին, արևելքից 0062-0025 հատվածով` Հովվաշեն համայնքին, հարավ-արևելքից 0025 -–0059 հատվածով` Զուար համայնքի 2-րդ հատ-վածին, հարավից 0059–0064 հատվածով` Իշխանիկ համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 0067-0064 հատվածով` Խոզենեկ համայնքին:

ԱՍՐԻԿ — ԱՊԱՀԵՆ

Սահմանագիծը` 0067 — 0068

Ասրիկ և Ապահեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0067-–0068 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0067 հանգուցային կետից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևելք 684.9 մ և միանում 2284.0 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 353.7 մ` միանում է 2292.5 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 345.7 մ` միանում է 2280.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 430.2 մ` միանում է 2221.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 421.7 մ` միանում է 2253.9 մ. նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1070.8 մ` միանում է 2497.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 469.3 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 7 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևելք 799.6 մ` միանում է 1952.2 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք, հատելով Ապահեն — Ասրիկ ճանապարհը և անցնելով 914.3 մ՝ միանում է 1673.4 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 565.0 մ` միանում է Մոզ գետի վրա գտնվող 0068 հանգուցային կետին:

0067 -0068 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6054.6 մ:

ԱՍՐԻԿ — ԶՈՒԱՐ

Սահմանագիծը` 0068 — 0062

Ասրիկ և Զուար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0068 — – 0062 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0068 հանգուցային կետից Մոզ գետի հոսանքով անցնելով 816.3 մ` միանում է նույն գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ևս 1021.6 մ` միանում է Մոզ գետի և Թութխուն գետի միացման տեղում գտնվող 0062 հանգուցային կետին:

0068 — 0062 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1838.0 մ:

ԱՍՐԻԿ — ՀՈՎՎԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0062 — 0025

Ասրիկ և Հովվաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0062-0025 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0062 հանգուցային կետից Թութխուն գետի հոսանքին հակառակ ուղղվում է հարավ-արևմուտք 961.8 մ և միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1191.0 մ` միանում է Քարաջուր և Թութխուն գետերի միացման տեղում գտնվող 0025 հանգուցային կետին:

0062 — 0025 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2152.8 մ:

ԱՍՐԻԿ — ԶՈՒԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` 0025 – 0059

Ասրիկ և Զուար 2–րդ հատված համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0025-0059 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, հանգուցային 0025 կետից, որը գտնվում է Թութխուն և Քարաջուր գետերի միացման տեղում, ուղղվում է Քարաջուր գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ և, անցնելով 576.8 մ, միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ևս 1079.7 մ` միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ և անցնելով ձորակով 820.4 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 817.2 մ` միանում է 2207.9 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 623.7 մ` միանում է 2289.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 286.2 մ` միանում է եռակողմ լեռնաշղթայի վրա գտնվող 0059 հանգուցային կետին:

0025 — 0059 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4204.1 մ:

ԱՍՐԻԿ — ԻՇԽԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0059 — 0064

Ասրիկ և Իշխանիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0059 – 0064 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0059 հանգուցային կետից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևմուտք 859.5 մ և միանում 2301.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 554.5 մ` միանում է 2325.5 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 847.0 մ` միանում է 2283.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 724.0 մ` միանում է 2272.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ և ջրբաժանով 837.1 մ` միանում է 2448.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով 761.2 մ` միանում է 2568.8 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 709.4 մ` միանում է 2884.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 586.3 մ` միանում է 2582.4 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով ևս 903.2 մ` միանում է 2628.3 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով 698.0 մ` միանում է 2508.6 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ ջրբաժանով 1075.1 մ` միանում է 2531.3 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ևս 777.6 մ` միանում է 2529.4 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 796.7 մ` միանում է 2454.2 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 195.6 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 14 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 473.7 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 15 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 711.4 մ` միանում է 2787.2 մ նիշ ունեցող 0064 հանգուցային կետին:

0059 — 0064 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11509.9 մ:

ԱՍՐԻԿ — ԽՈԶԵՆԵԿ

Սահմանագիծը` 0067 — 0064

Ասրիկ և Խոզենեկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0067 -– 0064 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 2375.1 մ նիշ ունեցող 0067 հան-գուցային կետից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևմուտք 681.0 մ և միանում է 2352.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք, անցնելով ջրբաժանով 1178.3 մ՝ միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 593.6 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 434.1 մ` միանում է թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 473.8 մ` միանում է 2648.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 942.7 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1221.3 մ` միանում է 2695.7 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 953.2 մ` միանում է 2787.2 մ նիշ ունեցող 0064 հանգուցային կետին:

0067 -–0064 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6477.9 մ:

Հավելված 8.4.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ

ԴԱԴԻՎԱՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դադիվանքի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 30 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 7139.6 հա:

Համայնքի վարչական սահմանագծի երկարությունը կազմում է 50575.2 մ:

Դադիվանք համայնքը հյուսիսից 0005-0006 հատվածով սահմանակից է Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, հյուսիս-արևելքից 0006-0007 հատվածով սահմանակից է Շահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերին, արևելքից 0007-0020 հատվածով սահմանակից է Մարտակերտի շրջանի հետ, հարավից 0020-0019 հատվածով սահմանակից է Նոր Էրքեջ համայնքին, հարավ-արևմուտքից 0019 — 0008 հատվածով սահմանակից է Նոր Գետաշեն համայնքի հետ, արևմուտքից 0008 — 0005 հատվածով սահմանակից է Եղեգնուտ համայնքին:

ԴԱԴԻՎԱՆՔ — ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը 0005- 0006

Դադիվանք համայնքի և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման սահմա-նագիծը, համաձայն 0005 — 0006 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0005 հանգուցային կետից Մռավի լեռնաշղթայի վրա գտնվող 3344.2 մ նիշ ունեցող բարձունքից ջրբաժանով ուղղվում է արևելք և, անցնելով 560.4 մ, միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 497.8 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 488.2 մ` միանում է 3391.3 նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 672.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Անցնելով 589.7 մ` միանում է 3380.7 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 920.5 մ` միանում է 3450.4 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ևս 731.6 մ` միանում է 3467.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 623.3 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 435.7 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Թեքվելով հյուսիս — արևելք 806.3 մ` միանում է 3603.1 մ նիշ ունեցող 0006 հանգուցային կետին:

0005 -0006 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6325.9 մ:

ԴԱԴԻՎԱՆՔ — ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` 0006 — 0007

Դադիվանք համայնքի և Շ ահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0006-0007 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկա-րագրման, 0006 հանգուցային կետից Մռավի լեռնաշղթայի 3603.1 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ-արևելք 332.2 մ և միանում 3504.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 402.7 մ` միանում է 3633.8 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 343.3 մ` միանում է 3675.0 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Ուղղվելով հարավ 243.6 մ` միանում է 3675.0 մ նիշ ունեցող Մռավ սարի Գյամիշ գագաթին գտնվող 0007 հանգուցային կետին:

0006 — 0007 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1321.8 մ:

ԴԱԴԻՎԱՆՔ -–ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0007 — 0020

Դադիվանք համայնքի և Մարտակերտի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0007–0020 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, հանգուցային 0007 կետից Մռավ սարի Գյամիշ բարձունքից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևմուտք 919.7 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 714.8 մ` միանում է 3115.9 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 615.6 մ` միանում է 3044.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 553.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 697.7մ` միանում է 2956.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 590.6 մ` միանում է 3291.8 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1097.4 մ` միանում է 2728.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Ուղղվելով հարավ 669.8 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 619.7 մ` միանում է 2564.4 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 563.4 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 725.5 մ, անցնելով Կաննիգյոլի կողքով, միանում է թիվ 11 կետին: Ուղղվելով հարավ 430.4 մ` միանում է 2017.5 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 452.3 մ` միանում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 13 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ-արևելք 835.7 մ` միանում է 2196.2 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Ուղղվելով հարավ 704.8 մ` միանում է 2374.4 մ նիշ ունեցող Բուզլուխ սարի գագաթին գտնվող թիվ 15 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 610.4 մ` միանում է թիվ 16 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 629.3 մ` միանում է 2090.5 մ նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 556.4 մ` միանում է թիվ 18 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 593.7 մ` միանում է թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 713.6 մ` միանում է 1868.5 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 20 կետին: Ուղղվելով հարավ 723.7 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 21 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 575.6 մ` միանում է թիվ 22 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 455.7 մ` միանում է 1660.3 մ նիշ ունեցող թիվ 23 կետին: Ուղղվելով քիչ հարավ- արևմուտք 520.4 մ և հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 24 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 665.7 մ` միանում է սնդիկի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան անկյունում և ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 25 կետին: Անցնելով անտառի և բացատի եզրով 356.6 մ հարավ` միանում է հանքավայրի հարավ-արևմտյան անկյունում և ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 26 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 310.7 մ հարավ` միանում է ճանապարհի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 27 կետին: Թեքվելով անտառով հարավ-արևմուտք 781.9 մ` միանում է Դադիվանք–Չարե ք տար ճանապարհից 100.0 մ արևելք գտնվող թիվ 28 կետին: Թեքվելով և համարյա ուղղվելով հարավ 853.6 մ և հատելով Դադիվանք-Չարեքտար ճանապարհը՝ միանում է Թարթառ գետի ոլորանի անկյունում գտնվող 0020 հանգուցային կետին:

0007 -–0020 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 18538.1 մ:

ԴԱԴԻՎԱՆՔ — ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ

Սահմանագիծը` 0020 — 0019

Դադիվանք և Նոր Էրքեջ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0020 -–0019 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, հանգուցային 0020 կետից, որը գտնվում է Դադիվանքից հարավ Թարթառ գետի ոլորանի վրա, ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 1502.4 մ և միանում է 1625.8 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով ավելի հյուսիս-արևմուտք 449.6 մ` միանում է 1185.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 786.7 մ` միանում է 1459.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 593.9 մ` միանում է Թարթառ և Բուլանդի գետերի միացման տեղում գտնվող 0019 հանգուցային կետին:

0020 – 0019 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4332.6 մ:

ԴԱԴԻՎԱՆՔ — ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0019 — 0008

Դադիվանք և Նոր Գետաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0019 — 0008 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, հանգուցային 0019 կետից ուղղվում է հյուսիս Բալանզի գետի հոսանքին հակառակ 824.1 մ և միանում թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 871.4 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 884.4 մ և անցնելով գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1201.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1250.6 մ` միանում է 1884.3 մ նիշ ունեցող ջրբաժանի վրա գտնվող 0008 հանգուցային կետին:

0019 — 0008 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5032.2 մ:

ԴԱԴԻՎԱՆՔ — ԵՂԵԳՆՈՒՏ

Սահմանագիծը` 0005 — 0008

Դադիվանք և Եղեգնուտ համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0005-0008 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, հանգուցային 0008 կետից, Մռավ սարից, 3344.2 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ 405.7 մ և միանում է 3218.9 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ- արևմուտք 1305.8 մ` միանում է 2885.5 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 2 կետին: Ուղղվելով հարավ 391.4 մ` միանում է 2779.4 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 701.7 մ` միանում է 2609.1 մ նիշ ունեցող բարձունքում գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 747.4 մ` միանում է 2366.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 802.4 մ` միանում է 2169.8 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Ուղղվելով հարավ 332.6 մ` միանում է անանուն և Մայդան գետերի հատման տեղում գտնվող թիվ 7 կետին: Գետի ընթացքով անցնելով 1175.4 մ` միանում է Մայդան գետի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Գետի հոսանքով անցնելով 601.3 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 9 կետին: Անցնելով ևս 429.5 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք անտառով 875.6 մ` միանում է 2309.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 11 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 753.4 մ` միանում է 2286.4 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 12 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 576.8 մ՝ միանում է 2241.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 426.7 մ` միանում է 2249.6 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 504.7 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 15 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 357.4 մ` միանում է 2275.9 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 16 կետին: Ուղղվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 631.4 մ` միանում է 2298.3 մ նիշ ունեցող Բագարլի սարի կատարին գտնվող թիվ 17 կետին, որը նաև գեոդեզիական կետ է: Ուղղվելով արևմուտք 452.4 մ` միանում է 2277.4 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք և անցնելով 944.9 մ՝ միանում է 2033.4 մ նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 444.4 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 663.5 մ՝ միանում է 2004.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 21 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 440.0 մ` միանում է 2078.3 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 22 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 425.4 մ` միանում է 2000.4 մ նիշ ունեցող թիվ 23 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 634.4 մ` միանում է 1884.3 մ նիշ ունեցող 0008 հանգուցային կետին:

0005 — 0008 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 15024.6 մ:

Հավելված 8.5.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ

ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եղեգնուտի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսային մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 24 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 6916.4 հա:

Վարչական տարածքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 39823.1 մ:

Եղեգնուտ համայնքը հյուսիսից 0004-0005 հատվածով սահմանակից է Ադրբեջանի Հանրա-պետությանը, արևելքից 0005-0008 հատվածով` Դադիվանք համայնքին, հարավից 0008-0009 հատվածով` Նոր Գետաշեն համայնքին, արևմուտքից 0009–0004 հատվածով` Քնարավան համայնքին:

ԵՂԵԳՆՈՒՏ — ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` 0004 — 0005

Եղեգնուտ համայնքի և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման սահմանա-գիծը, համաձայն 0004- 0005 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0004 հանգու-ցային կետից Մռավի լեռնաշղթայի 3416.8 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ-արևելք 557.8 մ և միանում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 403.9 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 429.4 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 704.8 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 588.7 մ` միանում է 3257.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 584.8 մ` միանում է 3255.2 մ նիշ ունեցող Օմարի լեռնանցքում գտնվող թիվ 16 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 383.7 մ` միանում է 3344.2 մ նիշ ունեցող 0005 հանգուցային կետին:

0004 — 0005 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3653.1 մ:

ԵՂԵԳՆՈՒՏ — ԴԱԴԻՎԱՆՔ

Սահմանագիծը` 0005 — 0008

Եղեգնուտ և Դադիվանք համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0005-0008 հանգուցային կետերի նկարագրման, հանգուցային 0005 կետից՝ Մռավ սարի 3344.2 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ 405.7 մ և միանում 3218.9 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1305.8 մ` միանում է 2885.5 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 2 կետին: Ուղղվելով հարավ 391.4 մ` միանում է 2779.4 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 701.7 մ` միանում է 2609.1 մ նիշ ունեցող բարձունքում գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 747.4 մ` միանում է 2366.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 802.4 մ` միանում է 2169.8 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Ուղղվելով հարավ 332.6 մ` միանում է անանուն և Մայդան գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 7 կետին: Մայդան գետի ընթացքով անցնելով 1175.4 մ` միանում է Մայդան գետի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Գետի հոսանքով անցնելով 601.3 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 9 կետին: Անցնելով ևս 429.5 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք անտառով 875.6 մ` միանում է 2309.1 նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 11 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 753.4 մ` միանում է 2286.4 նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 12 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 576.8 մ՝ միանում է 2241.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 426.7 մ` միանում է 2249.6 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 504.7 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 15 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 357.4 մ` միանում է 2275.9 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 16 կետին: Ուղղվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 631.4 մ` միանում է 2298.3 մ նիշ ունեցող Բաղարլի սարի կատարին գտնվող թիվ 17 կետին, որը նաև գեոդեզիական կետ է: Ուղղվելով արևմուտք 452.4 մ` միանում է 2277.4 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք և անցնելով 944.9 մ` միանում է 2033.4 մ նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 444.4 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով ջրբաժանով 663.5 մ՝ միանում է 2004.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 21 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 440.4 մ` միանում է 2078.3 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 22 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 425.4 մ` միանում է 2000.4 մ նիշ ունեցող թիվ 23 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 634.4 մ` միանում է 1884.3 մ նիշ ունեցող 0008 հանգուցային կետին:

0005- 0008 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 15072.6 մ:

ԵՂԵԳՆՈՒՏ — ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0008 — 0009

Եղեգնուտ և Նոր Գետաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0008-0009 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0008 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 504.5 մ և միանում թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ 359.7 մ` միանում է 1979.5 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 647.4 մ` միանում է անտառի մեջ գտնվող 1899.7 մ նիշ ունեցող բլրին գտնվող թիվ 3 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 1078.2 մ` միանում է 1865.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 792.3 մ` միանում է Գետավան-Եղեգնուտ ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Հատելով Լև գետը և անցնելով նույն ուղղությամբ 140.7 մ՝ միանում է 1348.5 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 636.6 մ` միանում է 1825.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 302.4 մ` միանում է 1668.8 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 281.4 մ` միանում է Եղեգնուտից եկող դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 9 կետին: Ճանապարհով անցնելով 169.4 մ դեպի արևմուտք՝ միանում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 10 կետին: Անցնելով 495.5 մ արևմտյան ուղղությամբ և անցնելով խոտհարքի միջով՝ միանում է թամբաձև բարձունքին, անտառի և անտառով իջնող ջրբաժանի եզրին գտնվող թիվ 11 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 275.4 մ` միանում է անտառ մտնող դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 12 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 249.7 մ` միանում է մեծ ջրբաժանի վրա գտնվող 1825.1 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 688.8 մ` միանում է 1796.1 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Նույն ուղղությամբ անտառով անցնելով ևս 395.4 մ միանում է 1802.9 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Ուղղվելով հյուսիս 528.3 մ` միանում է 1891.5 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ևս 698.4 մ` միանում է 2023.4 մ նիշ ունեցող 0009 հանգուցային կետին:

0008- 0009 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 8244.1 մ:

ԵՂԵԳՆՈՒՏ -–ՔՆԱՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` 0004 — 0009

Եղեգնուտ և Քնարավան համայնքների սահմանագիծը, համաձայն 0004-0009 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, հանգուցային 0004 կետից` Մռավ սարի վրա գտնվող 3416.8 մ նիշ ունեցող բարձունքից, ուղղվում է հարավ 897.6 մ և միանում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 492.4 մ` միանում է 3032.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 615.5 մ` միանում է 2931.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 697.7 մ` միանում է 2791.9 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1077.8 մ, միաժամանակ հատելով անանուն գետը, միանում է 2481.7 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Ուղղվելով հարավ 351.4 մ` միանում է 2492.7 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1026.4 մ` միանում է 2802.7 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 377.7 մ` միանում է 2802.6 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 322.4 մ` միանում է 2812.5 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 847.6 մ` միանում է 2845.4 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին, որը միաժամանակ «Սուսուզլուկ» գեոդեզիական կետն է: Թեքվելով հարավ 1062.5 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 11 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ- արևմուտք 725.9 մ` միանում է 2174.2 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 172.4 մ` միանում է 2162.6 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 604.7 մ` միանում է 2045.2 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 828.7 մ` միանում է 1787.3 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 608.7 մ` միանում է 1692.5 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Անցնելով ևս 397.6 մ` միանում է Լեվ գետի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 17 կետին: Հատելով գետը և անցնելով նույն ուղղությամբ 1040.6 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 18 կետին: Ուղղվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 753.7 մ` միանում է 2023.4 մ նիշ ունեցող 0009 հանգուցային կետին:

0004 — 0009 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 12901.3 մ:

Հավելված 8.6.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ

ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եղջերունիկի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևելյան մասում: Հեռավորությունը Քարվաճառից 46 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 2086.95 հա:

Համայնքի վարչական սահմանագծի երկարությունը կազմում է 20090.1 մ:

Եղջերունիկ համայնքը հյուսիսից 0055-0037 հատվածով սահմանակից է Չարեքտար համայնքին: Արևելքից 0037-0039 հատվածով սահմանակից է Մարտակերտի շրջանի Վանք համայնքին: Հարավից 0039-0057 հատվածով սահմանակից է Հովվաշեն համայնքին: Հարավ-արևմուտքից 0057-0056 հատվածով սահմանակից է Զուար համայնքին: Հյուսիս-արևմուտքից 0055- 0056 հատվածով սահմանակից է Հավսաթաղ համայնքին:

ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ — ՉԱՐԵՔՏԱՐ

Սահմանագիծը` 0055- 0037

Եղջերունիկ և Չարեքտար համայնքների տարածքների սահմանագիծը, համաձայն 0055 -– 0037 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0055 հանգուցային կետից, 2000.1 մ նիշ ունեցող բարձունքից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևելք 775.4 մ, միանում է 2180.6 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 822.7 մ` միանում է 2217.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով դաշտային ճանապարհով 975.7 մ` միանում է 2176.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 552.4 մ` միանում է 2185.4 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 790.9 մ` միանում է հանգուցային 0037 կետին:

0055 -–0037 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3917.1 մ:

ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ — ՎԱՆՔ 3-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` 0037 -–0039

Եղջերունիկ համայնքի և Վանք համայնքի 3-րդ հատվածի (Մարտակերտի շրջան) տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0037-0039 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարա-գրման, 0037 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ 264.4 մ և միանում 2230.3 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 572.2 մ` միանում է 2246.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 342.3 մ` միանում է 2225.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 360.4 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հարավ-արևմուտք 461.7 մ` միանում է Ղարաբաղյան լեռնաշղթայի վրա գտնվող Ելեգեդիր բարձունքի 2275.9 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով հարավ-արևմուտք 458.6 մ` միանում է թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 457.7 մ` միանում է 2190.6 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 346.8 մ` միանում է նույն լեռնաշղթայի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 613.9 մ` միանում է 2286.2 մ նիշ ունեցող 0039 հանգուցային կետին:

0037 — 0039 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3878.0 մ:

ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ — ՀՈՎՎԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0039 — 0057

Եղջերունիկ և Հովվաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0039-0057 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0039 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 385.6 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 455.9 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 588.2 մ` միանում է թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 516.1 մ` միանում է 2270.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 158.5 մ` միանում է 2255.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 571.3 մ` միանում է 2255.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 609.6 մ` միանում է 2236.6 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 647.8 մ` միանում է 2133.2 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով գետակի հոսանքով 952.0 մ` միանում է Չորման գետի վրա գտնվող թիվ 0057 հանգուցային կետին:

0039 -–0057 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4885.1 մ:

ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ — ԶՈՒԱՐ

Սահմանագիծը` 0057 -–0056

Եղջերունիկ և Զուար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0057-0056 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0057 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Չորման գետի վրա, ուղղվում է հյուսիս 625.6 մ և միանում է 2058.5 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 422.7 մ` միանում է 2136.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 738.4 մ` միանում է 2066.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 464.4 մ և անցնելով ջրբաժանով՝ միանում է 2031.3 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս և անցնելով ջրբաժանով 702.3 մ` միանում է 1848.2 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 293.9 մ` միանում է Քեչիլիկայա գետի վրա գտնվող 0056 հանգու-ցային կետին:

0057 — 0056 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3247.2 մ:

ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ -–ՀԱՎՍԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` 0055 — 0056

Եղջերունիկ և Հավսաթաղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0055 — 0056 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0055 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 650.4 մ և միանում է 2277.7 մ նիշ ունեցող Աղբաբա սարի կատարին գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 770.1 մ` միանում է 2138.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով ու դաշտային ճանապարհով 516.5 մ՝ միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով 858.8 մ` միանում է 2021.2 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 781.3 մ` միանում է 1941.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 585.6 մ` միանում է Քեչիլիկայա գետի վրա գտնվող 0056 հանգուցային կետին:

0055- 0056 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4162.7 մ:

Հավելված 8.7.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԵՂՑԱՏԵՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եղցատեղի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի կենտրոնական մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 31 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 1874.44 հա:

Համայնքի վարչական տարածքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 19943.6 մ:

Եղցատեղ համայնքը հյուսիսից 0047 -–0046 հատվածով սահմանակից է Ճումեն համայնքին, արևելքից 0046 — 0036 հատվածով սահմանակից է Հավսաթաղ համայնքին, հարավից 0036 -–0035 հատվածով սահմանակից է Զուար համայնքին և 0035 -–0066 հատվածով` Ապավեն համայնքին, հարավ-արևմուտքից 0066 -–0034 հատվածով` Խոզենեկ համայնքին: Արևմուտքից 0047 -–0034 հատվածով սահմանակից է Նոր Մանաշիդ համայնքին:

ԵՂՑԱՏԵՂ -–ՃՈՒՄԵՆ

Սահմանագիծը` 0047 — 0046

Եղցատեղ և Ճումեն համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0047-0046 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0047 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 500.9 մ և միանում 2245.2 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 340.8 մ՝ միանում է 2212.2 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 323.7 մ` միանում է 2204.3 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով արևելք և անցնելով ջրբաժանով անցնող ճանապարհով 990.8 մ՝ միանում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս 473.7 մ` միանում է 2126.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 392.5 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1295.7 մ և հատելով դաշտային ճանապարհը` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 442.1 մ` միանում է 1677.8 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 603.6 մ` միանում է 1532.2 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 268.8 մ և հատելով գետը՝ միանում է 1459.6 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով անտառով 669.7 մ` միանում է 0046 հանգուցային կետին:

0047 -–0046 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6302.3 մ:

ԵՂՑԱՏԵՂ — ՀԱՎՍԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` 0046 — 0036

Եղցատեղ և Հավսաթաղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0046–0036 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0046 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ և անցնելով ջրբաժանով 777.4 մ՝ միանում է 1801.6 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 365.7 մ` միանում է 1817.8 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Ուղղվելով հարավ 972.4 մ` միանում է 1655.9 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 359.7 մ` միանում է գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Ուղղվելով հարավ 941.1 մ` միանում է 1896.8 մ նիշ ունեցող ջրբաժանի վրա գտնվող 0036 հանգուցային կետին:

0046 — 0036 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3416.3 մ:

ԵՂՑԱՏԵՂ — ԶՈՒԱՐ

Սահմանագիծը` 0036 — 0035

Եղցատեղ և Զուար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0036-–0035 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0036 հանգուցային կետից ուղղվում է ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 976.2 մ և միանում թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 532.0 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 489.3 մ` միանում է 2121.6 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 531.5 մ` միանում է 2202.8 մ նիշ ունեցող Աղայաթաղ սարի բարձունքին գտնվող 0035 հանգուցային կետին:

0036 — 0035 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2528.9 մ:

ԵՂՑԱՏԵՂ — ԱՊԱՀԵՆ

Սահմանագիծը` 0035 — 0066

Եղցատեղ և Ապահեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0035-0066 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0035 հանգուցային կետից ուղղվում է ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 738.4 մ և միանում 2131.4 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 430.7 մ` միանում է 2177.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 244.2 մ` միանում է 2985.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 661.4 մ` միանում է 2170.6 մ նիշ ունեցող 0066 հանգուցային կետին:

0035- 0066 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2074.7 մ:

ԵՂՑԱՏԵՂ -–ԽՈԶԵՆԵԿ

Սահմանագիծը` 0066 — 0034

Եղցատեղ և Խոզենեկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0066 -–0034 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0066 հանգուցային կետից ուղղվում է արևմուտք 543.3 մ, միանում է 2244.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 580.5 մ` միանում է 2345.4 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1005.9 մ՝ միանում է 2357.8 մ նիշ ունեցող 0034 հանգուցային կետին:

0066 -–0034 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2129.7 մ:

ԵՂՑԱՏԵՂ -–ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ

Սահմանագիծը` 0047 — 0034

Եղցատեղ և Նոր Մանաշիդ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համա-ձայն 0047-0034 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0047 հանգուցային կետից ուղղվելով հարավ և անցնելով գետակի հոսանքով 560.7 մ` միանում է 2083.1 մ ջրային նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 874.4 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1030.7 մ` գետակի հոսանքին հակառակ միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1025.8 մ` միանում է 2357.8 մ նիշ ունեցող 0034 հանգուցային կետին:

0047 -0034 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3491.6 մ:

Հավելված 8.8.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԵՂՑՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եղցու գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 15 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 966.41 հա:

Վարչական տարածքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 14463.4 մ:

Եղցի համայնքը հյուսիսից 0050-0012 հատվածով սահմանակից է Նոր Խարխափուտ համայնքին: Հյուսիս-արևելքից 0012-0051 հատվածով սահմանակից է Նոր Բրաջուր համայնքին: Հարավից և արևմուտքից 0050-0051 հատվածով սահմանակից է Նոր Վերինշեն համայնքին:

ԵՂՑԻ — ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ

Սահմանագիծը` 0050 — 0012

Եղցի և Նոր Խարխափուտ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0050 — 0012 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0050 հանգուցային կետից 2673.1 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հյուսիս-արևելք 234.4 մ, միանում է 2331.0 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Ուղղվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 557.8 մ՝ միանում է թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 517.7 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 611.8 մ` միանում է 2285.3 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 348.8 մ` միանում է 2273.6 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Ուղղվելով արևելք 721.1 մ` միանում է 2268.6 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 320.6 մ` միանում է 2252.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևելք 425.6 մ` միանում է թամբաձև բարձունքում գտնվող թիվ 8 կետին: Ուղղվելով արևելք 461.7 մ` միանում է 2306.5 մ նիշ ունեցող թիվ 0012 հանգուցային կետին:

0050 — 0012 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4199.5 մ:

ԵՂՑԻ -–ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0012 — 0051

Եղցի և Նոր Բրաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0012-0051 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0012 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ, անցնելով ջրբաժանով 453.4 մ, և միանում է 2238.6 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 885.4 մ, անցնելով ջրբաժանով՝ միանում է 2216.9 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 715.4 մ` միանում է 2112.4 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 900.7 մ` ջրբաժանով և դաշտային ճանա-պարհով միանում է 2005.8 մ նիշ ունեցող 0051 հանգուցային կետին:

0012 -–0051 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2954.9 մ:

ԵՂՑԻ — ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0050 — 0051

Եղցի և Նոր Վերինշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0050-0051 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0050 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 785.7 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Անցնելով հարավ-արևելք 500.6 մ` միանում է 2068.2 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 774.7 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով գետակի հոսանքով 1590.6 մ` միանում է վտակի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: ՈՒ ղղվելով հարավ 582.7 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 կետին: Անցնելով ճանապարհով հարավ 161.4 մ` միանում է Իստիբուլաղ գնացող ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով արևելք և անցնելով ճանապարհով 446.3 մ՝ միանում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով անտառով 265.5 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 675.7 մ` միանում է Եղցի գյուղատեղից իջնող գետակի վրա գտնվող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 229.3 մ` միանում է 1531.2 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 570.7 մ՝ միանում է 1850.7 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ջրբա ժ անով 725.8 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող 2005.8 մ նիշ ունեցող 0051 հանգուցային կետին:

0050 -–0051 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7309.0 մ:

Հավելված 8.9.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ

ԶԱՌԱԼՅՈՒՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զառալյուրի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 52.0 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 3669.24 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 27089.3 մ:

Զառալյուր համայնքը հյուսիսից 0059–0058 հատվածով սահմանակից է Զուար համայնքի 2–րդ հատվածին, արևելքից 0058 -–0071 հատվածով` Հովվաշեն համայնքին, հարավից 0071 -–0072 հատվածով` Քաշաթաղի շրջանի հետ, արևմուտքից 0072 -–0070 հատվածով` Կորեկնեկ համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 0059-0070 հատվածով` Իշխանիկ համայնքին:

ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ — ԶՈՒԱՐ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` 0059 — 0058

Զառալյուր և Զուար 2-րդ հատված համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0059–- 0058 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0059 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 379.4 մ և միանում է 2293.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 720.6 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1110.6 մ` միանում է 2096.6 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով արևելք և անցնելով ջրբաժանով 910.4 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 863.6 մ և անցնելով ջրբաժանով` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 235.6 մ` միանում է 1731.3 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 600.3 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 729.7 մ` միանում է 2218.6 մ նիշ ունեցող 0058 հանգուցային կետին:

0059 — 0058 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5550.2 մ:

ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ -–ՀՈՎՎԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0058 — 0071

Զառալյուր և Հովվաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0058–- 0071 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0058 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 841.7 մ, միանում է Կալաբոյուն գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 634.0 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով 481.8 մ` միանում է 2147.1 մ նիշ ունեցող Փոքր Կալաբոյուն սարի գագաթին գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 613.1 մ` միանում է 2040.2 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 239.1 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 834.3 մ` միանում է 2143.0 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 600.0 մ` միանում է 2144.5 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 770.2 մ` միանում է 2218.7 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 770.5 մ` միանում է 2381.7 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 755.7 մ` միանում է 2532.8 մ նիշ ունեցող 0071 հանգուցային կետին:

0058 — 0071 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6540.4 մ:

ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ -–ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0071 — 0072

Զառալյուր համայնքի և Քաշաթաղի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0071-0072 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0071 հանգուցային կետից, որը միաժամանակ հանդիսանում է որպես «Կալաֆալիկ» գեոդեզիական կետ, թեքվելով հարավ-արևմուտք 588.8 մ` միանում է 2454.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1215.8 մ` միանում է 2506.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 714.8 մ` միանում է 2628.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Ուղղվելով արևմուտք և անցնելով 750.7 մ` միանում է 2626.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 800.8 մ` միանում է 2623.5 մ նիշ ունեցող Նարդեվան սարի կատարին գտնվող թիվ 5 կետին, որը նույն անունով գեոդեզիական կետն է: Անցնելով ևս 477.7 մ` միանում է 2587.6 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 1033.8 մ` միանում է 2618.8 մ նիշ ունեցող 0072 հանգուցային կետին:

0071 -–0072 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5582.4 մ:

ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ -–ԿՈՐԵԿՆԵԿ

Սահմանագիծը` 0072 — 0070

Զառալյուր և Կորեկնեկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0072-0070 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0072 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 674.3 մ և միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 894.5 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 1107.6 մ` միանում է 2236.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 445.5 մ` միանում է 2225.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևելք 517.4 մ` միանում է 2185.7 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1256.3 մ` միանում է 2185.7 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 359.4 մ` միանում է 2012.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 436.7 մ` միանում է Թութխուն և Ղարախաչ գետերի միացման տեղում գտնվող 0070 հանգուցային կետին:

0072 — 0070 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5691.8 մ:

ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ -–ԻՇԽԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0059 — 0070

Զառալյուր և Իշխանիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0059-0070 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0059 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ 534.9 մ և միանում է երկու ձորակների միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 460.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 342.6 մ` միանում է 2141.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 654.1 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող 2090.7 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ևս 975.1 մ` միանում է 2096.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 757.2 մ `միանում է Թութխուն և Քարաջուր գետերի միացման տեղում գտնվող 0070 հանգուցային կետին:

0059 — 0070 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3724.5 մ:

Հավելված 8.10.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԶՈՎՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զովքի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի կենտրոնական մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 15 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 586.17 հա:

Վարչական տարածքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10810.9 մ:

Զովք համայնքը հյուսիսից 0017-0045 հատվածով սահմանակից է Նոր Վերինշեն համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0045-0044 հատվածով սահմանակից է Նոր Բրաջուր համայնքին, հարավ-արևելքից 0044–- 0028 հատվածով սահմանակից է Ճումեն համայնքին, հարավից և արևմուտքից 0017-0028 հատվածով սահմանակից է Նոր Մանաշիդ համայնքին:

ԶՈՎՔ -–ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0017- 0045

Զովք և Նոր Վերինշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0017-0045 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0017 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք, անցնելով անտառով 811.1 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղու-թյամբ անցնելով 761.6 մ` միանում է 0045 հանգուցային կետին:

0017 -–0045 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1572.7 մ:

ԶՈՎՔ -–ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0045 — 0044

Զովք և Նոր Բրաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0045-0044 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0045 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք՝ անցնելով ճանապարհով 215.7 մ, և միանում է ճանապարհի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 440.6 մ` միանում է գետակի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ 149.9 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 353.9 մ` միանում է 1582.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 575.6 մ` միանում է 1874.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին, նույն ուղղությամբ անցնելով 1001.1 մ, միանում է գետակի և ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 6 կետին: Ուղղվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 295.7 մ` միանում է 2047.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 678.7 մ` միանում է 2152.1 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 331.4 մ` միանում է 2193.5 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող 0044 հանգուցային կետին:

0045- 0044 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4042.6 մ:

ԶՈՎՔ — ՃՈՒՄԵՆ

Սահմանագիծը` 0044 — 0028

Զովք և Ճումեն համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0044-0028 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0044 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք և անցնելով 685.8 մ` միանում է 2234.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 283.0 մ` միանում է 0028 հանգուցային կետին:

0044 — 0028 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 968.8 մ:

ԶՈՎՔ — ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ

Սահմանագիծը` 0028 — 0017

Զովք և Նոր Մանաշիդ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0028 — 0017 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0028 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 593.7 մ և միանում 2155.4 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 845.7 մ` միանում է 1988.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 382.7 մ` միանում է 2002.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 609.2 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 302.4 մ` միանում է 1901.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 613.7 մ` միանում է 1825.7 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 361.7 մ` միանում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով 517.7 մ` միանում է 1591.1 մ նիշ ունեցող 0017 հանգուցային կետին:

0028 — 0017 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4226.8 մ:

Հավելված 8.11.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ

ԶՈՒԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զուարի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի արևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 40 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 2780.07 հա:

Համայնքի վարչական սահմանագծի երկարությունը կազմում է 25409.5 մ:

Զուար համայնքը հյուսիսից 0035-0036 հատվածով սահմանակից է Եղցատեղ համայնքին, հյուսիս-արևելքի` 0036-0056 հատվածով` Հավսաթաղ համայնքին, արևելքից 0056-0057 հատ-վածով` Եղջերունիկ համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից 0057-0035 հատվածով` Շահում-յանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերին:

ԶՈՒԱՐ — ԵՂՑԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` 0035 — 0036

Զուար և Եղցատեղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0035-–0036 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0035 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք 519.4 մ և միանում է 2121.6 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 474.1 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 504.4 մ` անտառոտ ջրբաժանով միանում է 1896.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 950.6 մ` միանում է 0036 հանգուցային կետին:

0035 -–0036 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2448.5 մ:

ԶՈՒԱՐ — ՀԱՎՍԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` 0036 — 0056

Զուար և Հավսաթաղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0036-0056 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 1896.8 մ նիշ ունեցող 0036 հանգուցային կետից ուղղվում է արևելք 625.7 մ և միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 702.7 մ` միանում է 1790.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 567.7 մ` միանում է 1696.3 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 480.4 մ` միանում է 1563.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 519.7 մ` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Անցնելով գետը և ուղղվելով արևելք 354.7 մ` միանում է 1455.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 543.7 մ` միանում է Ալտիկովշակ գետի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 973.7 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 1000.7 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ արդեն Քեչիլիկայա անվամբ գետով 1530.7 մ` միանում է 0056 հանգուցային կետին:

0036 — 0056 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7365.7 մ:

ԶՈՒԱՐ — ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0056 — 0057

Զուար և Եղջերունիկ համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0056 — 0057 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0056 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ 292.4 մ և միանում է 1848.2 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 705.8 մ` միանում է 2031.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 444.8 մ` միանում է 2066.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 767.9 մ` միանում է 2136.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 407.9 մ` միանում է 2058.5 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 684.8 մ` միանում է Չորման գետի վրա գտնվող 0057 հանգուցային կետին:

0056 -0057 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3303.62 մ:

ԶՈՒԱՐ -–ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` 0057 -–0035

Զուար համայնքի և Շահումյանի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0057-0035 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0057 հանգուցային կետից անցնելով հոսանքով 1049.7 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1655.8 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով 990.0 մ` միանում է Թութխուն գետի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Ուղղվելով դեպի արևմուտք՝ Մոզ գետի հոսանքին հակառակ անցնելով 880.0 մ՝ միանում է նույն գետի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Անցնելով ևս 915.6 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 278.4 մ` միանում է 1617.6 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Ուղղվելով հյուսիս 615.7 մ` միանում է 1775.5 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով Զուլֆիգարյան լեռնաշղթայով և դաշտային ճանապարհով 506.7 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 340.6 մ` միանում է 1847.3 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և ճանապարհով 666.6 մ` միանում է 1887.3 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 203.5 մ` միանում է 1908.2 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1054.4 մ` միանում է 1983.1 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Անցնելով 567.8 մ` միանում է 1976.1 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Անցնելով ջրբա-ժանով 750.4 մ` միանում է 2124.3 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 635.8 մ` միանում է Աղայաթաղ սարի կատարին գտնվող 0035 հանգուցային կետին:

0057 -–0035 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 12291.7 մ:

ԶՈՒԱՐ II ՀԱՏՎԱԾ

ԶՈՒԱՐ II ՀԱՏՎԱԾ -–ՀՈՎՎԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0025 -–0058

Զուար (Թութխուն և Զարկունի տեղամաս) և Հովվաշեն համայնքների տարածքների սահմանագիծը, համաձայն 0025 -–0058 հանգուցային կետերի ուրվանկարի նկարագրման, 0025 հանգուցային կետից Թութխուն և Քարաջուր գետերի միացման տեղից ուղղվում է հարավ-արևելք և, անցնելով Թութխան գետի հոսանքին հակառակ 809.7 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1110.7 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Թեքվելով արևելք և անցնելով ջրբաժանով 1170.7 մ` միանում է 1989.3 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 1475.5 մ` միանում է 2263.8 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ 835.6 մ` միանում է 2135.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 515.8 մ` միանում է 2080.7 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1225.7 մ` միանում է 1893.3 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Ուղղվելով հարավ 740.7 մ` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Հատելով գետը և անցնելով հարավ-արևմուտք 701.4 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 9 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ-արևմուտք 672.9 մ` միանում է 2218.6 մ նիշ ունեցող 0058 հանգուցային կետին:

0025 -–0058 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9258.7 մ:

ԶՈՒԱՐ II ՀԱՏՎԱԾ–- ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0058 — 0059

Զուար և Զառալյուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0058-0059 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0058 հանգուցային կետից ջրբաժանով ուղղվում է հյուսիս — արևմուտք 729.7 մ և միանում թիվ 1 կետին: Թեքվելով ավելի հյուսիս-արևմուտք 600.3 մ` միանում է 1731.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 235.6 մ` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 863.6 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 910.4 մ` միանում է 2096.6 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 1110.6 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 720.6 մ` միանում է 2293.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 379.8 մ` միանում է եռակողմ լեռնաշղթայի վրա գտնվող 0059 հանգուցային կետին:

0058 -–0059 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5550.6 մ:

ԶՈՒԱՐ II ՀԱՏՎԱԾ — ԱՍՐԻԿ

Սահմանագիծը` 0025 — 0059

Զուար և Ասրիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0025-0059 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0025 հանգուցային կետից ուղղվում է Քարաջուր գետի հոսանքին հակառակ 638.6 մ, միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1253.6 մ` միանում է նույն գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հարավ ձորակով 998.6 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 830.6 մ` միանում է 2207.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 636.4 մ` միանում է 2280.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 284.7 մ` միանում է եռակողմ լեռնաշղթայի վրա գտնվող 0059 հանգուցային կետին:

0025 — 0059 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4642.5 մ:

Հավելված 8.12.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԻՇԽԱՆԻԿԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իշխանիկի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 54 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 9169.66 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 49638.2 մ:

Իշխանիկ համայնքը հյուսիսից 0064-0059 հատվածով սահմանակից է Ասրիկ համայնքին, արևելքից 0059-0070 հատվածով` Զառալյուր համայնքին, հարավ-արևելքից 0070-0073 հատ-վածով` Կորեկնեկ համայնքին, հարավից 0073–- 0074 հատվածով` Քաշաթաղի շրջանին, հարավ-արևմուտքից 0074-0063 հատվածով` Ջերմաջուր համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 0064- 0063 հատվածով` Նոր Բանանց համայնքին:

ԻՇԽԱՆԻԿ -ԱՍՐԻԿ

Սահմանագիծը` 0064 — 0059

Իշխանիկ և Ասրիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0064-–0059 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0064 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 711.4 մ և միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 473.7 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 195.6 մ` միանում է 2454.2 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 796.7 մ` միանում է 2529.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 777.6 մ` միանում է 2531.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1075.1 մ` միանում է 2508.6 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ևս 698.0 մ` միանում է 2628.3 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ևս 903.2 մ` միանում է 2582.4 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 586.3 մ` միանում է 2884.4 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ևս 709.4 մ` միանում է 2568.8 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 761.2 մ` միանում է 2448.4 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 837.1 մ` միանում է 2272.1 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Անցնելով ևս 724.0 մ` միանում է 2283.1 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 847.0 մ` միանում է 2325.5 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Անցնելով ևս 554.5 մ` միանում է 2301.7 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևելք 859.5 մ` միանում է 0059 հանգու-ցային կետին:

0064 -–0059 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11509.9 մ:

ԻՇԽԱՆԻԿ — ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0059 -–0070

Իշխանիկ և Զառալյուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0059–- 0070 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0059 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ 534.9 մ և միանում է երկու ձորակների միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 460.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 342.6 մ` միանում է 2141.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 654.1 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող 2090.7 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ևս 975.1 մ` միանում է 2096.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 757.2 մ` միանում է Թութխուն և Քարաջուր գետերի միացման տեղում գտնվող 0070 հանգուցային կետին:

0059 -–0070 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3724.5 մ:

ԻՇԽԱՆԻԿ-ԿՈՐԵԿՆԵԿ

Սահմանագիծը` 0070 — 0073

Իշխանիկ և Կորեկնեկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0070-0073 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0070 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով ջրբաժանով 205.9 մ, միանում է 1851.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 347.1 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 427.2 մ` միանում է 1880.9 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1048.1 մ` միանում է 2228.8 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 719.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 166.4 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 121.8 մ` միանում է 2128.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կ ե տին: Անցնելով ջրբաժանով 688.9 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 552.0 մ` միանում է 2180.0 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով 652.1 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 10 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 317.4 մ` միանում է 2225.1 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1029.6 մ` միանում է 2449.8 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Թեքվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1314.3 մ` միանում է 2739.1 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Անցնելով 333.3 մ` միանում է 2810.5 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1222.0 մ` միանում է 2725.7 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Անցնելով ևս 1180.7 մ` միանում է 2900.0 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 874.0 մ` միանում է 3091.5 մ նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 887.8 մ` միանում է 3154.8 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Անց-նելով ևս 1185.7 մ` միանում է Քաշաթաղի շրջանը բաժանող լեռնաշղթայի վրա գտնվող 3164.1 մ նիշ ունեցող 0073 հանգուցային կետին:

0070 — 0073 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 13276.8 մ:

ԻՇԽԱՆԻԿ -–ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0073 -–0074

Իշխանիկ համայնքի և Քաշաթաղ շրջանի բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0073 -0074 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 3462.1 մ նիշ ունեցող Դելիկդաղ սարի կատա-րին գտնվող 0073 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 318.6 մ և միանում 3475.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 1039.7 մ` միանում է 3562.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 624.7 մ` միանում է 3485.3 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 438.6 մ` միանում է 3597.2 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 866.7 մ` միանում է 3518.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 522.6 մ` միանում է 3616.9 մ նիշ ունեցող 0074 հանգու-ցային կետին:

0073 -0074 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3810.9 մ:

ԻՇԽԱՆԻԿ — ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0074 — 0063

Իշխանիկ և Ջերմաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0074–- 0063 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0074 հանգուցային կետից ուղղվում է ջրբաժանով 977.0 մ և միանում է 3408.8 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 893.9 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 823.2 մ` միանում է 3348.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 735.3 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 513.7 մ` միանում է 3244.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1069.8 մ` միանում է 3294.5 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 812.4 մ` միանում է 3236.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 831.3 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 8 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 464.1 մ` միանում է 3113.8 մ նիշ ունեցող 0063 հանգուցային կետին:

0074 — 0063 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7120.5 մ:

ԻՇԽԱՆԻԿ -–ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ

Սահմանագիծը` 0064 — 0063

Իշխանիկ և Նոր Բանանց համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0064 — 0063 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 2787.2 մ նիշ ունեցող 0064 հանգուցային կետից ուղղվում է ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 1077.3 մ և միանում է 2575.3 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 666.5 մ` միանում է 2573.2 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 641.6 մ` միանում է 2609.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 997.1 մ` միանում է 2660.7 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 651.0 մ` միանում է 2789.7 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 860.9 մ` միանում է 2687.4 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 503.3 մ` միանում է 2821.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 358.7 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 8 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 760.6 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 493.2 մ` միանում է 3005.1 մ նիշ ունեցող Սարիբուլաղդաղ բարձունքի կատարին գտնվող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1131.7 մ` միանում է 2978.5 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1106.0 մ` միանում է 3062.0 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 948.2 մ` միանում է 3113.4 մ նիշ ունեցող 0063 հանգուցային կետին:

0064 — 0063 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10195.6 մ:

Հավելված 8.13.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ

ԽՈԶԵՆԵԿԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խոզենեկի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի արևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 45 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 3178.19 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 26831.2 մ:

Խոզենեկ համայնքը հյուսիսից 0034 — 0066 հատվածով սահմանակից է Եղեգնուտ համայնքին, արևելքից 0066-0067 հատվածով` Ապահեն համայնքին, հարավից 0067-0064 հատվածով` Իշխա-նիկ համայնքին, հարավ-արևելքից 0064-0065 հատվածով` Նոր-Բանանց համայնքին, հարավ-արևելքից 0065-0029 հատվածով` Քարվաճառ համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 0034-–0029 հատվածով` Նոր Մանաշիդ համայնքին:

ԽՈԶԵՆԵԿ — ԵՂՑԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` 0034 — 0066

Խոզենեկ և Եղցատեղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0034-0066 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 2357.8 մ նիշ ունեցող 0034 հանգուցային կետից ուղղվում է արևելք 1008.9 մ և միանում է 2345.4 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 580.5 մ` միանում է 2244.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 543.3 մ` միանում է 2170.6 մ նիշ ունեցող 0066 հանգուցային կետին:

0034 — 0066 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2132.7 մ:

ԽՈԶԵՆԵԿ — ԱՊԱՀԵՆ

Սահմանագիծը` 0066 — 0067

Խոզենեկ և Ապահեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0066-0067 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0066 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 589.4 մ և միանում է 2191.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 800.0 մ` միանում է 2062.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 527.2 մ` միանում է 1973.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 435.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 910.0 մ` միանում է 1767.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ հատելով Մոզ գետը և անցնելով 861.3 մ` միանում է 1950.6 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 662.8 մ` միանում է 2099.5 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 388.3 մ` միանում է 2126.9 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 446.7 մ` միանում է 2194.1 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 736.9 մ` միանում է 2230.0 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 658.6 մ` միանում է 2375.1 . նիշ ունեցող 0067 հանգուցային կետին:

0066 — 0067 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7016.6 մ:

ԽՈԶԵՆԵԿ — ԻՇԽԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0067 — 0064

Խոզենեկ և Իշխանիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0067-0064 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 2375.1 մ նիշ ունեցող 0067 հանգուցային կետից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևմուտք 681.0 մ և միանում է 2352.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք, անցնելով ջրբաժանով 1178.3 մ, միանում է ջրբա-ժանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 593.6 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 434.1 մ` միանում է թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 473.8 մ` միանում է 2648.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 942.7 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1221.3 մ` միանում է 2695.7 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 953.2 մ` միանում է 2787.2 մ նիշ ունեցող 0064 հանգուցային կետին:

0067 -–0064 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6477.9 մ:

ԽՈԶԵՆԵԿ — ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ

Սահմանագիծը` 0064 — 0065

Խոզենեկ և Նոր Բանանց համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0064-0065 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0064 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս 549.2 մ և միանում է 2663.3 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 879.7 մ` միանում է 2745.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 706.8 մ` միանում է 2702.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 909.2 մ` միանում է 2773.6 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 565.4 մ` միանում է 0065 հանգուցային կետին:

0064 — 0065 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3610.3 մ:

ԽՈԶԵՆԵԿ — ՔԱՐՎԱՃԱՌ

Սահմանագիծը` 0065 — 0029

Խոզենեկ և Քարվաճառ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0065-0029 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 2770.5 մ նիշ ունեցող 0065 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք 356.8 մ և միանում է 2756.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 945.8 մ` միանում է 2716.5 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 617.4 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 602.6 մ` միանում է 0029 հանգուցային կետին:

0065- 0029 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2522.6 մ:

ԽՈԶԵՆԵԿ — ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ

Սահմանագիծը` 0034 — 0029

Խոզենեկ և Նոր Մանաշիդ տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0034-0029 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0034 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 707.2 մ և միանում ձորակի մեջ գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 929.5 մ` միանում է 2111.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 907.6 մ` միանում է Մոզ գետի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 522.4 մ` միանում է 2251.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով արևմուտք և անցնելով 1137.7 մ` միանում է 2488.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 866.7 մ` միանում է 2606.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող 0029 հանգուցային կետին:

0034 -0029 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5071.1 մ:

Հավելված 8.14.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԽՈՓԵՐԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խոփերի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 26 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 1870.71 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 20779.3 մ:

Խոփեր համայնքը հյուսիսից 0053-0030 հատվածով սահմանակից է Քարվաճառ համայնքին: Արևելքից և հարավ-արևելքից 0030-0054 հատվածով սահմանակից է Նոր Բանանց համայնքին: Հարավ-արևմուտքից և արևմուտքից 0053-0054 հատվածով սահմանակից է Ծար համայնքին:

ԽՈՓԵՐ- ՔԱՐՎԱՃԱՌ

Սահմանագիծը` 0053 -–0030

Խոփեր և Քարվաճառ համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0053-0030 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0053 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք 558.7 մ, միանում է 2824.9 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ — արևելք 514.8 մ և անցնելով ջրբաժանով` միանում է թիվ 2 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ-արևելք 443.4 մ` միանում է 2743.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին, որը միաժամանակ,Օպուրլի» գեոդեզիական կետն է: ՈՒղղվելով արևելք 955.0 մ` միանում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 4 կետին: Անցնելով անանուն գետակի հունով և ընթացքով 941.3 մ` միանում է անտառի եզրին և չոր ձորակի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 կետին: Անցնելով անտառով և գետակի ընթացքով 1310.0 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող և 1768.0 նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1168.0 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով ևս 733.4 մ` միանում է Թարթառ գետի հետ միացման տեղում գտնվող հանգուցային 0030 կետին:

0053 — 0030 սահմանագիծի երկարությունը կազմում է 6624.6 մ:

ԽՈՓԵՐ -–ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ

Սահմանագիծը` 0030 — 0054

Խոփեր և Նոր Բանանց համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0030-0054 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0030 հանգուցային կետից Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ անցնելով 855.3 մ՝ միանում է Թարթառ և փոքրիկ գետակի միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1015.9 մ` միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 926.8 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 1084.1 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Անցնելով 1072.1 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Անցնելով 1374.1 մ` միանում է 0054 հանգուցային կետին:

0030 — 0054 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6328.8 մ:

ԽՈՓԵՐ — ԾԱՐ

Սահմանագիծը 0053- 0054

Խոփեր և Ծար համայնքներիի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0053-–0054 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0053 հանգուցային կետից ուղղվում է դաշտային ճանապարհով հարավ-արևմուտք 253.7 մ և միանում թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 875.7 մ` միանում է 2741.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 1240.6 մ` միանում է 2680.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 870.3 մ` միանում է 2541.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 510.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Ուղղվելով հարավ 555.7 մ` միանում է 2523.0 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 1062.9 մ` միանում է Զառ գետի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 1397.6 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 8 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 1058.8 մ` միանում է Թարթառ գետի հետ հատման տեղում գտնվող հանգուցային 0054 կետին:

0053 — 0054 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7826.0 մ:

Հավելված 8.15.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԾԱՎԱԼՔԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծավալքի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 22 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 7266.30 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 47538.5 մ:

Ծավալք համայնքը հյուսիսից 0060-0061 հատվածով սահմանակից է Ծար համայնքին, արևելքից և հարավից 0061-0075 հատվածով` Ջերմաջուր համայնքին, արևմուտքից 0060-0075 հատվածով` Շահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերի հետ:

ԾԱՎԱԼՔ -–ԾԱՐ

Սահմանագիծը` 0060 — 0061

Ծավալք և Ծար համայնքի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0060-0061 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0060 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Կարախաչ գետի վրա, գետի հոսանքով անցնելով 1329.6 մ, միանում է նույն գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ևս 1140.7 մ` միանում է Կարախաչ գետի և Ջերմաջուր-Ալ լճեր տանող ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 1655.7 մ` միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 936.6 մ` միանում է նույն գետի և Քեչալ գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Անցնելով ևս 730.7 մ` միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Անցնելով ևս 1087.7 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Անցնելով հոսանքով ևս 1113.3 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Անցնելով 1032.5 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Անցնելով 984.4 մ` միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 9 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 975.7 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Անցնելով ևս 976.7 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով ևս 1113.7 մ` միանում է Կարախաչ և Թարթառ գետերի խաչմերուկում գտնվող 0061 հանգուցային կետին:

0060 -–0061 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 13077.3 մ:

ԾԱՎԱԼՔ — ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0061 — 0075

Ծավալք և Ջերմաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0061-0075 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0061 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Թարթառ և Ղարախաչ գետերի միացման տեղում, ուղղվում է Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ 1243.12 մ և միանում է Թավլաբաշ գետակի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1453.4 մ` միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 1223.2 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 990.3 մ` միանում է Թարթառ և Մամեդսաֆի գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հարավ և անցնելով ձորաբերանով և ջրբաժանով 571.0 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 274.8 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 771.0 մ` միանում է Ջերմաջուր-Ալ լճեր տանող ճանապարհի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով ճանապարհով 790.5 մ` միանում է նույն ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Անցնելով ճանապարհով ևս 676.0 մ` միանում է ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 9 կետին: ՈԻղղվելով հարավ 621.3 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 414.0 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Հատելով դաշտային ճանապարհները և անցնելով նույն ուղղությամբ 745.8 մ` միանում է թիվ 12 կետին: Անցնելով ևս 797.4 մ` միանում է թիվ 13 կետին: Չփոխելով ուղղությունը և անցնելով 747.5 մ` միանում է թիվ 14 կետին: Անցնելով ձորաբերանով ևս 1113.3 մ` միանում է թիվ 15 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք և անցնելով 1147.2 մ` միանում է 2866.7 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 761.8 մ` միանում է թիվ 17 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 602.8 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 18 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 869.1 մ՝ միանում է 3004.0 մ նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 374.1 մ` միանում է 2976.3 մ նիշ ունեցող թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1271.7 մ` միանում է 2956.0 մ նիշ ունեցող թիվ 21 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ-արևմուտք 1218.8 մ` միանում է 3087.5 մ նիշ ունեցող թիվ 22 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 1070.2 մ` միանում է 3117.0 մ նիշ ունեցող թիվ 23 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 777.3 մ` միանում է 3157.4 մ նիշ ունեցող թիվ 24 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 385.4 մ` միանում է 3177.0 մ նիշ ունեցող 0075 հանգուցային կետին:

0061 — 0075 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 20911.1 մ:

ԾԱՎԱԼՔ -–ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` 0060 — 0075

Ծավալք համայնքի և Շահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերի բաժանման սահմանա-գիծը, համաձայն 0060-0075 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0060 հանգու-ցային կետից ուղղվում է հարավ 743.4 մ և միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 461.6 մ` միանում է Ղարախաչ գետի և վտակի միացման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 858.4 մ` միանում է 3097.0 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 828.3 մ` միանում է 2991.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 552.5 մ` միանում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 1002.5 մ և հատելով Քեչալ գետը` միանում է 2972.0 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 397.7 մ` միանում է գետակի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 904.1 մ` միանում է 3171.0 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 1242.2 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1881.8 մ` միանում է 3135.0 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 1138.6 մ` միանում է 3196.0 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 700.3 մ` միանում է 3151.0 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Անցնելով դարձյալ հարավ 1812.5 մ` միանում է 3106.0 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1026.3 մ` միանում է 3177.0 մ նիշ ունեցող 0075 հանգուցային կետին:

0060 -–0075 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 13550.1 մ:

Հավելված 8.16.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ

ԾԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծարի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 25 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 8704.23 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 45664.3 մ:

Ծար համայնքը հյուսիսից 0031-0053 հատվածով սահմանակից է Քարվաճառ համայնքին, արևելքից 0053 -0054 հատվածով` Խոփեր համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից 0054-–0033 հատվածով սահմանակից է Շահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերի հետ, արևմուտ-քից 0031-0033 հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի հետ:

ԾԱՐ -–ՔԱՐՎԱՃԱՌ

Սահմանագիծը` 0031 — 0053

Ծար և Քարվաճառ համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0031-0053 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0031 հանգուցային կետից ուղղվում է քիչ հարավ-արևելք և ջրբաժանով անցնելով 1165.2 մ՝ միանում է 2866.0 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք և շարունակելով անցնել ջրբաժանով 900.3 մ` միանում է երկու սարերի թամբաձև իջվածքով անցնող դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 156.0 մ` միանում է փոքրիկ բլրին գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով արևելք, անցնելով ջրբաժանով 364.0 մ` միանում է 2863.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 487.2 մ և անցնելով ջրբաժանով` միանում է թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 287.4 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 348.9 մ` միանում է 2883.3 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին, որը միաժամանակ ,Զեյլիկ» գեոդեզիական կետն է: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբա-ժանով 487.7 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով արևելք 348.7 մ` միանում է թամբաձև իջվածքի վրա գտնվող և 2709.0 մ նիշ ունեցող 0053 հանգուցային կետին:

0031 -–0053 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4546.0 մ:

ԾԱՐ -–ԽՈՓԵՐ

Սահմանագիծը` 0053 — 0054

Ծար և Խոփեր համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0053–- 0054 հանգու-ցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0053 հանգուցային կետից ուղղվում է դաշտային ճանապարհով հարավ-արևմուտք 253.7 մ և միանում թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 875.7 մ` միանում է 2741.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 1240.6 մ` միանում է 2680.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 870.3 մ` միանում է 2541.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 510.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Ուղղվելով հարավ 555.7 մ` միանում է 2523.0 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ — արևելք 1062.0 մ` միանում է Զառ գետի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 1397.6 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 8 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 1058.8 մ` միանում է Թարթառ գետի հետ հատման տեղում գտնվող հանգուցային 0054 կետին:

0053 — 0054 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7826.0 մ:

ԾԱՐ -–ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` 0054 — 0033

Ծար համայնքի և Շահումյանի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0054-0033 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0054 հանգուցային կետից ուղղվելով Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ, անցնելով 1259.6 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Անցնելով 1225.4 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով 1085.5 մ` միանում է Թարթառ և Կարախաչ գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Սահմանագիծը այդտեղից անցնում է արդեն Կարախաչ գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 1113.7 մ և միանում թիվ 4 կետին: Անցնելով 976.7 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Անցնելով ևս 975.7 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Անցնելով 984.4 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Անցնելով 1032.5 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Անցնելով 1113.3 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Անցնելով 1087.7 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Անցնելով 730.7 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Անցնելով 936.6 մ` միանում է թիվ 12 կետին: Անցնելով 1655.7 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 13 կետին: Անցնելով 1140.7 մ` միանում է թիվ 14 կետին: Անցնելով 1329.6 մ` միանում է Կարախաչ և փոքրիկ գետակի միացման տեղում գտնվող թիվ 15 կետին: Թեքվելով հյուսիս 1119.8 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 16 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ ջրբաժանով 792.2 մ` միանում է 3357.0 մ նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 875.7 մ` միանում է 3399.4 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 655.7 մ` միանում է 0033 հանգուցային կետին:

0054 — 0033 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 20091.1 մ:

ԾԱՐ -–ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ)

Սահմանագիծը` 0031 -–0033

Ծար համայնքի և Վարդենիսի տարածաշրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0031-0033 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0031 հանգուցային կետից ուղղվելով հարավ 348.5 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 490.4 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 490.3 մ` միանում է 2751.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով նույն ուղղությամբ 934.5 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ 137.5 մ` միանում է 2840.9 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Շարունակվելով նույն ուղղությամբ 360.3 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ — արևմուտք 533.3 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 320.2 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 662.2 մ` միանում է 3266.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Շարունակելով անցնել լեռնաշղթայով 725.3 մ` միանում է 3212.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 280.2 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Անցնելով ևս 280.3 մ` միանում է 3320.9 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Ջրբաժանով անցնելով 630.3 մ` միանում է 3361.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 630.4 մ` միանում է 3427.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող,Կետիդաղ» գեոդեզիական կետ հանդիսացող թիվ 14 կետին: Թեքվելով արևմուտք 260.6 մ` միանում է թիվ 15 կետին: Անցնելով ջրբաժանով արևմուտք 792.5 մ` միանում է 3299.8 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 570.7 մ` միանում է 3249.4 մ նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 775.3 մ` միանում է 3342.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Թեքվելով արևմուտք 789.9 մ` միանում է 3335.6 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Թեքվելով հարավ ջրբաժանով 682.3 մ` միանում է 3281.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1103.2 մ` միանում է 3264.9 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 21 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 981.1 մ` միանում է թիվ 22 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 431.9 մ` միանում է 0033 հանգուցային կետին:

0031 — 0033 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 13201.2 մ:

Հավելված 8.17.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԿՈՐԵԿՆԵԿԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կորեկնեկի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 58.0 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 7277.01 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում 37473.0 մ:

Կորեկնեկ համայնքը հյուսիսից 0073 -–0070 հատվածով սահմանակից է Իշխանիկ համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0070 -–0072 հատվածով` Զառալյուր համայնքին, հարավից 0072 — 0073 հատ-վածով` Քաշաթաղի շրջանի հետ:

ԿՈՐԵԿՆԵԿ — ԻՇԽԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0073 — 0070

Կորեկնեկ և Իշխանիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0073-0070 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0073 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով ջրբաժանով 1185.7 մ, միանում է 3154.8 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 887.8 մ` միանում է 3091.5 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 874.0 մ` միանում է 2900.0 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1180.7 մ` միանում է 2725.7 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ևս 1222.0 մ` միանում է 2810.5 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 333.3 մ` միանում է 2739.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ևս 1314.3 մ` միանում է 2449.8 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1029.6 մ` միանում է 2225.1 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով 317.4 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 652.1 մ` միանում է 2180.0 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 551.9 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 11 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 688.9 մ` միանում է 2128.4 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 120.8 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 13 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 166.4 մ` միանում է թիվ 14 կետին: Թեքվելով արևելք 719.7 մ` միանում է 2228.0 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1048.1 մ` միանում է 1880.9 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 427.2 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 17 կետին: Անցնելով ևս 347.1 մ` միանում է 1851.7 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 205.9 մ` միանում է 0070 հանգուցային կետին:

0073 — 0070 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 13273.8 մ:

ԿՈՐԵԿՆԵԿ — ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0070 — 0072

Կորեկնեկ և Զառալյուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0070-0072 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0070 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 436.7 մ և միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 359.4 մ` միանում է 2012.4 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1256.3 մ` միանում է 2185.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 517.4 մ` միանում է 2225.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 445.5 մ` միանում է 2236.7 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 1107.6 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ-արևելք 894.5 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 674.3 մ` միանում է 2618.8 մ նիշ ունեցող 0072 հանգուցային կետին:

0070 — 0072 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5691.8 մ:

ԿՈՐԵԿՆԵԿ — ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0072 — 0073

Կորեկնեկ համայնքի և Քաշաթաղի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0072-0073 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0072 հանգուցային կետից թեքվելով հարավ-արևմուտք 1033.4 մ՝ միանում է 2661.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1000.8 մ` միանում է 2770.0 մ նիշ ունեցող Ղոչ Մուստաֆա սարի կատարին գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1113.8 մ` միանում է 2791.0 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 978.8 մ` միանում է 2844.2 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 917.8 մ` միանում է 2941.0 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Ուղղվելով հարավ 820.7 մ և անցնելով ջրբաժանով` միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1066.6 մ` միանում է 3239.0 մ նիշ ունեցող Շիշթափա բարձունքին գտնվող թիվ 7 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 593.6 մ` միանում է 3232.1 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Նույն ուղղւոթյամբ անցնելով 1020.6 մ` միանում է 3397.3 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 482.8 մ` միանում է 3411.4 մ նիշ ունեցող Միխտուքենդ սարի կատարին գտնվող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հարավ — արևմուտք 688.7 մ` միանում է 3298.8 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Ուղղվելով հարավ-արևմուտք 926.7 մ` միանում է 3251.9 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 425.6 մ` միանում է 3340.5 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 593.4 մ` միանում է 3446.5 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Ուղղվելով հյուսիս 829.9 մ` միանում է 3553.7 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 1013.4 մ` միանում է 3601.3 մ նիշ ունեցող Միխտուքենդ սարի կատարին գտնվող թիվ 16 կետին, որը նաև նույն անունով գեոդեզիական կետ է: Անցնելով ջրբաժանով հյուսիս 1169.7 մ` միանում է 3384.2 մ. նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 630.4 մ` միանում է 3313.2 մ. նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Անցնելով ևս 420.4 մ` միանում է 3373.5 մ նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Անցնելով ևս 413.4 մ` միանում է 3355.4 մ նիշ ունեցող թիվ 20 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1465.6 մ` միանում է 3410.2 մ նիշ ունեցող թիվ 21 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 310.7 մ` միանում է 3410.3 մ նիշ ունեցող թիվ 22 կետին: Անցնելով ևս 590.7 մ` միանում է 3462.1 մ նիշ ունեցող Դելիկդաղ սարի կատարին գտնվող 0073 հանգուցային կետին:

0072 — 0073 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 18507.5 մ:

Հավելված 8.18.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՎՍԱԹԱՂԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հավսաթաղի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի արևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 32 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 3859.14 հա:

Համայնքի տարածքի սահմանագիծը կազմում է 29072.5 մ:

Հավսաթաղ համայնքը հյուսիսից 0026-0024 հատվածով սահմանակից է Նոր Էրքեջ հա-մայնքին, հյուսիս-արևելքից և արևելքից 0024-0055 հատվածով` Չարեքտար համայնքին, հարավ-արևելքից 0055-0056 հատվածով` Եղջերունիկ համայնքին, հարավից 0056-0036 հատվածով` Զուար համայնքին, հարավ-արևմուտքից 0036-0046 հատվածով սահմանակից է Եղցատեղ հա-մայնքին, արևմուտքից 0026 -0046 հատվածով` Ճումեն համայնքին:

ՀԱՎՍԱԹԱՂ — ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ

Սահմանագիծը` 0026 — 0024

Հավսաթաղ և Նոր Էրքեջ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0026-0024 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0026 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Հավախաղաց (Լաչին) գյուղի ավերակներից 1,2 կմ գետով ներքև, անցնելով նույն գետակի հոսանքին հակառակ 560.3 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ 630.8 մ` միանում է 1675.7 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 920.6 մ` միանում է 1785.7 մ նիշ ունեցող բարձունքում գտնվող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 811.7 մ` միանում է 1938.8 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով արևելք 770.6 մ` միանում է 2058.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 631.8 մ` միանում է 2102.3 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 297.4 մ` միանում է թիվ 7 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 730.1 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Ուղղվելով արևելք 677.7 մ` միանում է 2123.4 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 784.5 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով 828.6 մ` միանում է 2070.7 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ևս 490.6 մ` միանում է 2059.4 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով 487.5 մ` միանում է 2000.1 մ նիշ ունեցող 0024 հանգուցային կետին:

0026 — 0024 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 8622.2 մ:

ՀԱՎՍԱԹԱՂ — ՉԱՐԵՔՏԱՐ

Սահմանագիծը` 0024 — 0055

Հավսաթաղ և Չարեքտար համայնքների տարածքների սահմանագիծը, համաձայն 0024-0055 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0024 հանգուցային կետից 2000.1 մ նիշ ունեցող բարձունքից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևմուտք 1021.2 մ և միանում թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 679.7 մ` միանում է 2088.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 557.3 մ` միանում է 2093.7 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 433.7 մ` միանում է 2140.9 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք և անցնելով 517.0 մ` միանում է 2140.5 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 442.3 մ` միանում է 2227.8 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող 0055 հանգուցային կետին:

0024 — 0055 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3651.2 մ:

ՀԱՎՍԱԹԱՂ — ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0055 — 0056

Հավսաթաղ և Եղջերունիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0055 — 0056 կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0055 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 651.7 մ և միանում է 2277.7 մ նիշ ունեցող Աղբաբա սարի կատարին գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 742.6 մ` միանում է 2138.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով 510.7 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով 775.5 մ` միանում է 2021.2 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 735.7 մ` միանում է 1941.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 630.3 մ` միանում է Քեչիլիկայա գետի վրա գտնվող 0056 հանգուցային կետին:

0055 — 0056 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4046.5 մ:

ՀԱՎՍԱԹԱՂ — ԶՈՒԱՐ

Սահմանագիծը` 0056 — 0036

Հավսաթաղ և Զուար համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0056-0036 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 2275.9 մ նիշ ունեցող 0056 հանգուցային կետից անցնելով Քեչիլիկայա գետի հոսանքով 1530.7 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Անցնելով ևս 1060.7 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 973.7 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 543.7 մ` միանում է 1455.8 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 354.7 մ` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 519.7 մ` միանում է 1563.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 480.4 մ` միանում է 1696.3 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 567.7 մ` միանում է 1790.8 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 702.7 մ` միանում է թիվ 9 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 625.7 մ` միանում է 1896.8 մ նիշ ունեցող 0036 հանգուցային կետին:

0056 -–0036 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7359.7 մ:

ՀԱՎՍԱԹԱՂ — ԵՂՑԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` 0036 -–0046

Հավսաթաղ և Եղցատեղ համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0036 — 0046 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0036 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս 855.3 մ և միանում գետակի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 352.4 մ` միանում է 1855.4 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 967.4 մ` միանում է 1817.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևելք 355.7 մ` միանում է 1816.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 741.3 մ` միանում է 1661.5 մ նիշ ունեցող 0046 հանգուցային կետին:

0036 — 0046 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3272.1 մ:

ՀԱՎՍԱԹԱՂ -–ՃՈՒՄԵՆ

Սահմանագիծը` 0026 -–0046

Հավսաթաղ և Ճումեն համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0026 -–0046 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0026 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 440.3 մ և միանում է 1427.9 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 617.7 մ` միանում է Թութխուն գետի ոլորանի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 367.6 մ` միանում է 1416.3 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 695.2 մ` միանում է 1661.1 մ նիշ ունեցող 0046 հանգուցային կետին:

0026 — 0046 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2120.8 մ:

Հավելված 8.19.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀՈՎՎԱՇԵՆԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հովվաշենի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 45 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 5790.66 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 41285.0 մ:

Հովվաշեն համայնքը հյուսիսից 0062-0057 հատվածով սահմանակից է Զուար համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0057 — 0039 հատվածով` Եղջերունիկ համայնքին, արևելքից 0039 -–0040 հատ-վածով` Վանք համայնքի 3-րդ հատվածին (Մարտակերտի շրջան), հարավ-արևմուտքից 0040-0071 հատվածով` Քաշաթաղի շրջանի հետ, հարավ-արևմուտքից 0071 -–0058 հատվածով` Զառալյուր համայնքին, արևմուտքից 0058 -–0025 հատվածով` Զուար համայնքի 2-րդ հատվածի հետ, հյուսիս-արևմուտքից` 0062 -–0025 հատվածով` Ասրիկ համայնքին:

ՀՈՎՎԱՇԵՆ — ԶՈՒԱՐ

Սահմանագիծը` 0062 — 0057

Հովվաշեն և Զուար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0062-0057 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, Թութխուն և Չորման գետերի միացման տեղում գտնվող 0062 հանգուցային կետից ուղղվում է Չորման գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ և, անցնելով 1139.7 մ, միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1655.8 մ` միանում է նույն գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 1040.0 մ` միանում է Չորման գետի և իր վտակի հետ միացման տեղում գտնվող 0057 հանգուցային կետին:

0062 — 0057 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3835.5 մ:

ՀՈՎՎԱՇԵՆ — ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0057 -–0039

Հովվաշեն և Եղջերունիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0057-0039 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0057 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Չորման գետի վրա, ուղղվում է հարավ-արևելք 952.0 մ և միանում է 2133.2 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 647.8 մ` միանում է 2236.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով արևելք և անցնելով ջրբաժանով 609.6 մ` միանում է 2255.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 571.3 մ` միանում է 2255.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 158.5 մ` միանում է 2270.5 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 516.1 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 588.2 մ և անցնելով ջրբաժանով՝ միանում է թիվ 7 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 455.9 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 385.6 մ` միանում է 0039 հանգուցային կետին:

0057 — 0039 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4885.1 մ:

ՀՈՎՎԱՇԵՆ -–ՎԱՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ III ՀԱՏՎԱԾ (ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ)

Սահմանագիծը` 0039 — 0040

Հովվաշեն համայնքի և Վանք համայնքի III հատվածի (Մարտակերտի շրջան) տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0039-0040 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարա-գրման, 0039 հանգուցային կետից, ղարաբաղյան լեռնաշղթայի 2286.2 մ նիշ ունեցող Աղկայանբաշի բարձունքից ուղղվում է ջրբաժանով հարավ 340.5 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 428.8 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող և 2249.8 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 332.7 մ` միանում է 2277.2 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 356.7 մ` միանում է 2256.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 304.6 մ` միանում է 2260.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով հարավ-արևելք ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով 485.7 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Ուղղվելով ջրբաժանով հարավ 491.6 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 656.7 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 605.7 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 575.8 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Թեքվելով հարավ — արևելք 272.2 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Ուղղվելով հարավ և, անցնելով ջրբաժանով 539.7 մ, միանում է թիվ 12 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 365.8 մ` միանում է թիվ 13 կետին: Անցնելով ևս 640.8 մ` միանում է թիվ 14 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 503.7 մ` միանում է 2358.5 մ նիշ ունեցող Շահումյանի, Քաշաթաղի և Մարտակերտի շրջանների տարածքների բաժանման կետ հանդիսացող 0040 հանգուցային կետին:

0039 -0040 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6922.0 մ:

ՀՈՎՎԱՇԵՆ -–ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0040 — 0071

Հովվաշեն համայնքի և Քաշաթաղի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0040-0071 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0040 հանգուցային կետից, որը գտնվում է ղարաբաղյան լեռնաշղթայի 2358.5 մ նիշ ունեցող Չիլգյաս սարի կատարին, ուղղվում է հարավ ջրբաժանով 687.7 մ և միանում 2296.3 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 765.8 մ` միանում է 2293.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով արևմուտք, անցնելով ջրբաժանով 359.6 մ` միանում է 2262.2 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 988.8 մ` միանում է 2280.9 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 660.8 մ` միանում է 2292.0 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Ուղղվելով հարավ-արևմուտք 790.8 մ և անցնելով նորից ջրբաժանով՝ միանում է 2184.4 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 719.6 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1224.3 մ` միանում է 2461.5 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 1492.9 մ` միանում է 2532.8 մ նիշ ունեցող 0071 հանգուցային կետին:

0040 — 0071 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7690.3 մ:

ՀՈՎՎԱՇԵՆ — ԶԱՌԱԼՅՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0071 — 0058

Հովվաշեն և Զառալյուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0071-0058 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 2532.8 մ նիշ ունեցող 0071 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք 755.7 մ` միանում է 2381.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 770.5 մ` միանում է 2218.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 770.2 մ` միանում է 2144.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 600.0 մ` միանում է 2143.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 834.3 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 239.1 մ` միանում է 2040.2 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 613.1 մ` միանում է 2147.1 մ նիշ ունեցող փոքր Կալաբայան սարի գագաթին գտնվող թիվ 7 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 481.8 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 634.0 մ` միանում է Կալաբայան գետի վրա գտնվող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 841.7 մ` միանում է 2218.0 մ նիշ ունեցող 0058 հանգուցային կետին:

0071-0058 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6540.5 մ:

ՀՈՎՎԱՇԵՆ — ԶՈՒԱՐ II ՀԱՏՎԱԾ

Սահմանագիծը` 0058- 0025

Հովվաշեն համայնքի և Զուար համայնքի 2-րդ հատվածի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0058 -–0025 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0058 հանգուցային կետից ջրբաժանով ուղղվում է հյուսիս-արևելք 672.9 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 701.4 մ` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Ուղղվելով հյուսիս և անցնելով ջրբաժանով 740.7 մ` միանում է 1893.3 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևելք 1225.7 մ` միանում է 2100.7 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 515.8 մ` միանում է 2135.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 835.6 մ` միանում է 2263.6 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1475.5 մ` միանում է 1980.3 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 1170.7 մ` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 1110.7 մ` միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 9 կետին: Անցնելով ևս 809.7 մ` միանում է Թութխուն և Քարաջուր գետերի միացման տեղում գտնվող 0025 հանգուցային կետին:

0058 — 0025 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9258.7 մ:

ՀՈՎՎԱՇԵՆ — ԱՍՐԻԿ

Սահմանագիծը` 0062 -–0025

Հովվաշեն և Ասրիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0062-0025 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0062 հանգուցային կետից Թութխուն գետի հոսանքին հակառակ ուղղվում է հարավ-արևմուտք 961.8 մ, միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1191.0 մ` միանում է Քարաջուր և Թութխուն գետերի միացման տեղում գտնվող 0025 հանգուցային կետին:

0062 — 0025 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2152.8 մ:

Հավելված 8.20.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՃՈՒՄԵՆԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ճումենի գյուղական համայնքը գտնվուն է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 30 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 2984.80 հա:

Համայնքի վարչական տարածքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 26787.8.մ:

Հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից 0027-0018 հատվածով սահմանակից է Նոր Գետաշեն համայնքին, արևելքից 0018-0026 հատվածով սահմանակից է Նոր Էրքեջ համայնքին, հարավ-արևելքից 0026-0046 հատվածով սահմանակից է Հավսաթաղ համայնքին, հարավից 0046-0047 հատվածով սահմանակից է Եղցատեղ համայնքին, հարավ-արևմուտքից 0047-0028 հատվածով սահմանակից է Նոր–Մանաշիդ համայնքին, արևմուտքից 0028 — 0044 հատվածով սահմանակից է Զովք համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 0044-0027 հատվածով սահմանակից է Նոր Բրաջուր համայնքին:

ՃՈՒՄԵՆ -–ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0027 -–0018

Ճումեն և Նոր Գետաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0027-0018 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0027 հանգուցային կետից ուղղվում է ջրբաժանով հյուսիս — արևելք 479.8 մ` միանում 1740.8 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Ուղղվելով հյուսիս 615.7 մ և անցնելով ջրբաժանով՝ միանում է 1759.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով արևելք 356.7 մ` միանում է 1719.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 288.9 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 388.7 մ` միանում է 1699.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1051.8 մ` միանում է Թարթառ և Լև գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ — արևելք Թարթառ գետի հոսանքով 1290.6 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Անցնելով ևս 1083.1 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Անցնելով ևս 743.6 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 772.8 մ` միանում է Թարթառ և Թութխուն գետերի միացման տեղում գտնվող 0018 հանգուցային կետին:

0027 — 0018 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7071.7 մ:

ՃՈՒՄԵՆ -–ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ

Սահմանագիծը` 0018 — 0026

Ճումեն և Նոր Էրքեջ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0018-0026 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0018 հանգուցային կետից ուղղվելով հարավ և անցնելով Թութխուն գետի հոսանքին հակառակ 778.9 մ՝ միանում է թունելի մուտքի մոտ գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ևս 828.6 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 654.7 մ` միանում է Թութխուն և Լազգի ջուր գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 815.5 մ` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 547.7 մ` միանում է Թութխուն գետի և Հավախաղաց գյուղից իջնող գետակի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով նոր գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 782.4 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Անցնելով նոր գետակի հոսանքին հակառակ 710.9 մ` միանում է 0026 հանգուցային կետին:

0018- 0026 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5118.4 մ:

ՃՈՒՄԵՆ -–ՀԱՎՍԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` 0026 -–0046

Ճումեն և Հավսաթաղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0026-0046 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0026 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 440.3 մ և միանում է 1427.9 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ — արևմուտք 617.7 մ` միանում է Թութխուն գետի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 367.6 մ` միանում է 1416.3 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 695.2 մ` միանում է 1661.1 մ նիշ ունեցող 0046 հանգուցային կետին:

0026 — 0046 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2120.8 մ:

ՃՈՒՄԵՆ — ԵՂՑԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` 0046 — 0047

Ճումեն և Եղցատեղ համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0046-0047 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0046 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 669.7 մ և միանում է Եղցատեղ (Քիլսալի) գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս — արևմուտք 603.6 մ` հատելով Եղցատեղ գնացող ճանապարհը, միանում է 1532.2 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս — արևմուտք 442.1 մ` միանում է 1677.8 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս — արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1295.7 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը 392.4 մ, միանում է 2036.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 473.7 մ` միանում է 2126.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 990.8 մ և անցնելով ջրբաժանով` միանում է 2204.3 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 323.7 մ` միանում է 2212.2 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 340.8 մ` միանում է 2245.2 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս — արևմուտք 500.9 մ` միանում է 2259.4 մ նիշ ունեցող 0047 հանգուցային կետին:

0046 — 0047 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6302.2 մ:

ՃՈՒՄԵՆ -–ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ

Սահմանագիծը` 0047 — 0028

Ճումեն և Նոր Մանաշիդ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0047 -–0028 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0047 հանգուցային կետից թեքվելով ջրբաժանով արևմուտք 310.8 մ, միանում է 2262.4 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 761.4 մ` միանում է 2261.4 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 378.7 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին և ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 3 կետին: Ուղղվելով հյուսիս 301.3 մ` միանում է բարձունքին գտնվող 0028 հանգուցային կետին:

0047 -–0028 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1752.2 մ:

ՃՈՒՄԵՆ — ԶՈՎՔ

Սահմանագիծը` 0028 — 0044

Ճումեն և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0028-–0044 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0028 հանգուցային կետից թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս — արևելք 254.6 մ, միանում է 2234.7 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ 683.4 մ` միանում է 2193.5 մ նիշ ունեցող 0044 հանգուցային կետին:

0028 — 0044 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 938.0 մ:

ՃՈՒՄԵՆ — ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0027 — 0044

Ճումեն և Նոր Բրաջուր համայնքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0027- 0044 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0027 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ արևմուտք 377.6 մ և միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 735.5 մ` միանում է 1821.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 573.6 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով 536.7 մ` միանում է դաշտային ճանա-պարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 567.8 մ` միանում է 2154.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 325.6 մ` միանում է 2141.4 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 367.9 մ` միանում է 2193.5 մ նիշ ունեցող 0044 հանգուցային կետին:

0027 — 0044 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3484.5 մ:

Հավելված 8.21.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄՇԵՆՈՒ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մշենու գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի արևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից կազմում է 4.5 կմ:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 1662.24 հա:

Համայնքի վարչական սահմանագծի երկարությունը կազմում է 19623.2 մ:

Մշենի համայնքը հյուսիսից և արևմուտքից 0052 -–0016 հատվածով սահմանակից է Նոր Վերինշեն համայնքին: Հարավից և արևմուտքից 0052-0016 հատվածով սահմանակից է Քարվաճառ համայնքին:

ՄՇԵՆԻ -–ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0052 -–0016

Մշենի և Նոր Վերինշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0052-0016 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0052 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք 872.2 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Դաշտային ճանապարհով անցնելով 733.4 մ` ամառանոցի մոտ թամբաձև բարձունքին միանում է թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 512.4 մ` միանում է 2585.0 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 636.6 մ` միանում է եռակողմ լեռնաշղթայի բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 1190.2 մ` միանում է 2510.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին, որը միաժամանակ,Միշնի» գեոդեզիական կետն է: ՈՒղղվելով հարավ 445.6 մ` միանում է 2483.0 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 638.8 մ` միանում է 2335.0 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևելք 443.6 մ` միանում է անանուն գետակի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 8 կետին: ՈՒղղվելով արևելք և անցնելով գետակի հոսանքով 580.7 մ` միանում է ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 9 կետին: Անցնելով 785.7 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 10 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 327.7 մ` միանում է Մշենի գյուղ մտնող ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 11 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով նույն ճանապարհով 530.4 մ` միանում է ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող 1991.6 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: ՈՒղղվելով արևելք և անցնելով ճանապարհով 360.6 մ` միանում է 2083.7 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Թեքվելով հարավ 737.7 մ` միանում է 1922.4 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Գնալով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 343.7 մ` միանում է թիվ 15 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 888.7 մ` միանում է թիվ 16 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 223.8 մ և հատելով Վերինշեն-Քարվաճառ ճանապարհը` միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող 0016 հանգուցային կետին:

0052- 0016 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10251.8 մ:

ՄՇԵՆԻ — ՔԱՐՎԱՃԱՌ

Սահմանագիծը` 0052 — 0016

Մշենի և Քարվաճառ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0052-0016 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0052 հանգուցային կետից ուղղվում է արևելք 625.6 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ — արևելք 1445.7 մ` միանում է 2119.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 1301.3 մ` միանում է 2148.0 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1342.5 մ` միանում է 1935.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հարավ — արևելք 973.4 մ` միանում է 1793.0 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով արևելք, հատելով գետը և անցնելով 595.7 մ, միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 435.5 մ, հատելով գետակը, միանում է 1782.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 343.7 մ` միանում է գետակի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս — արևելք 628.8 մ` միանում է 1832.7 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: ՈՒղղվելով արևելք 753.6 մ, հատելով առուն՝ միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 10 կետին: Անցնելով 925.6 մ, հատելով Նոր Վերինշեն–Քարվաճառ ճանապարհը, միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող 0016 հանգուցային կետին:

0052 -0016 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9371.4 մ:

Հավելված 8.22.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր Բանանցի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից կազմում է 30 կմ:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 6663.63 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 36312.7 մ:

Նոր Բանանց համայնքը հյուսիսից 0030-0065 հատվածով սահմանակից է Քարվաճառ համայնքին, հյուսիս արևելքից 0065-0064 հատվածով` Խոզենեկ համայնքին, արևելքից 0064 — –0063 հատվածով` Իշխանիկ համայնքին, հարավից 0063-0061 հատվածով` Ջերմաջուր համայնքին, արևմուտքից 0061-0054 հատվածով` Ծար համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 0030-0054 հատվա-ծով` Խոփեր համայնքին:

ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ -–ՔԱՐՎԱՃԱՌ

Սահմանագիծը` 0030 — 0065

Նոր Բանանց և Քարվաճառ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0030- 0065 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, Թարթառ գետի վրա գտնվող 0030 հանգուցային կետից ուղղվում է գետի հոսանքով 134.7 մ և միանում Թարթառի հետ գետակի միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով անանուն գետակի հոսանքին հակառակ 788.3 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 720.4 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 996.1 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով 775.3 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1054.8 մ` միանում է 2628.4 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ևս 746.6 մ` միանում է 2770.5 մ նիշ ունեցող 0065 հանգուցային կետին:

0030 — 0065 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5216.2 մ:

ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ -–ԽՈԶԵՆԵԿ

Սահմանագիծը` 0065 — 0064

Նոր Բանանց և Խոզենեկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0065-0064 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0065 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ 565.4 մ և միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 909.2 մ` միանում է 2702.8 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 706.8 մ և անցնելով ջրբաժանով` միանում է 2745.0 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 859.7 մ` միանում է 2663.3 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 549.2 մ` միանում է 2787.2 մ նիշ ունեցող 0064 հանգուցային կետին:

0065 — 0064 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3590.3 մ:

ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ -–ԻՇԽԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0064 — 0063

Նոր Բանանց և Իշխանիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0064-0063 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 2787.2 մ նիշ ունեցող 0064 հանգուցային կետից ուղղվում է ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 1077.3 մ և միանում է 2575.3 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 666.5 մ` միանում է 2573.2 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: ՈՒղղվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 641.6 մ` միանում է 2609.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 997.1 մ` միանում է 2660.7 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 651.0 մ` միանում է 2789.7 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 860.9 մ` միանում է 2687.4 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 503.0 մ` միանում է 2821.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 358.7 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 8 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 760.6 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 493.2 մ` միանում է 3005.1 մ նիշ ունեցող, Սարիբուլաղդաղ բարձունքի կատարին գտնվող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հարավ-արև մուտք 1131.7 մ` միանում է 2978.5 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1106.0 մ` միանում է 3062.0 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 948.2 մ` միանում է 3113.4 մ նիշ ունեցող 0063 հանգուցային կետին:

0064 -0063 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10195.6 մ:

ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ -–ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0063 -–0061

Նոր Բանանց և Ջերմաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0063-0061 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0063 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 671.7 մ, միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս-արևմուտք 718.0 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1532.7 մ` միանում է 2817.0 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 904.1 մ` միանում է 2624.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1005.2 մ` միանում է 2482.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ևս 634.0 մ` միանում է 2406.5 մ նիշ ունեցող Թավլաբաղ սարի կատարին գտնվող թիվ 6 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 909.8 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 816.8 մ` միանում է Թարթառ և Ղարախաչ գետերի միացման տեղում գտնվող 0061 հանգուցային կետին:

0063 — 0061 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7192.3 մ:

ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ — ԾԱՐ

Սահմանագիծը` 0061 — 0054

Ն որ Բանանց և Ծար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0061-0054 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0061 հանգուցային կետից Կարախաչ գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ անցնելով 1222.3 մ, միանում է թիվ 1 կետին: Անցնելով 1284.0 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Եվս անցնելով 1283.3 մ` միանում է 0054 հանգուցային կետին:

0061 — 0054 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3789.6 մ:

ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ — ԽՈՓԵՐ

Սահմանագիծը` 0030 — 0054

Նոր Բանանց և Խոփեր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0030-0054 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0030 հանգուցային կետից Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ անցնելով 855.8 մ՝ միանում է Թարթառ և փոքրիկ գետակի միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1015.9 մ` միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 926.8 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 1084.1 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Անցնելով 1072.1 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Անցնելով Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ 1374.1 մ` միանում է 0054 հանգուցային կետին:

0030 — 0054 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 6328.8 մ:

Հավելված 8.23.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր Բրաջուրի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսային մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 10 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 2549.29 հա:

Վարչական տարածքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 25977.8 մ:

Նոր Բրաջուր համայնքը հյուսիս–արևմուտքից 0012-0011 հատվածով սահմանակից է Նոր Խարխափուտ համայնքին, հյուսիսից 0011-0049 հատվածով սահմանակից է Շիկաքար համայնքին, արևելքից 0049-0027 հատվածով սահմանակից է Նոր Գետաշեն համայնքին, հարավից 0027-–0044 հատվածով սահմանակից է Ճումեն համայնքին, հարավ-արևմուտքից 0044-0045 հատվածով սահմանակից է Զովք համայնքին, արևմուտքից 0045-0051 հատվածով սահմանակից է Նոր Վերին-շեն համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից 0051- 0012 հատվածով` Եղցի համայնքին:

ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ -–ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ

Սահմանագիծը` 0012 — 0011

Նոր Բրաջուր և Նոր Խարխափուտ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0012 — 0011 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0012 հանգուցային կետից ուղղվում է ջրբաժանով արևելք 441.3 մ և միանում թիվ 1 կետին: Ուղղվելով արևելք, ջրբաժանով անցնելով 387.8 մ՝ միանում է թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 503.7 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 522.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Անցնելով 275.5 մ` միանում է 2368.7 մ նիշ ունեցող 0011 հանգուցային կետին:

0012 -0011 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2130.7 մ:

ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ -–ՇԻԿԱՔԱՐ

Սահմանագիծը` 0011- 0049

Նոր Բրաջուր և Շիկաքար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0011 — 0049 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0011 հանգուցային կետից, 2368.7 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ-արևելք 763.7 մ և միանում 2186.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 668.8 մ` միանում է 2049.4 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 410.7 մ` միանում է 2039.9 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 322.4 մ` միանում է 2003.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ — արևելք 383.5 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 5 կետին, որը գտնվում է 427.0 մ արևելք 2038.8 մ նիշ ունեցող Ալչալի գեոդեզիական կետից և 198.0 մ հյուսիս՝ դաշտային ճանապարհների խաչմերուկից: Սահմանագիծը թեքվելով խոտհարքով հարավ-արևելք 618.7 մ` միանում է թիվ 6 կետին, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա գտնվող 1888.4 մ նիշ ունեցող բարձունքից և ջրբաժանով անցնող ճանապարհից 227.0 մ հարավ և 148.0 մ հյուսիս՝ ավերակ շենքից: Նույն ուղղությամբ անցնելով 403.6 մ` միանում է 1852.8 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 372.5 մ` միանում է հանգուցային 0049 կետին:

0011 — 0049 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3943.9 մ:

ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ — ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0049 — 0027

Նոր Բրաջուր և Նոր Գետաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0049-0027 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0049 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք և անցնելով անտառով 894.7 մ՝ միանում է 1675.9 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ — արևելք 661.4 մ` միանում է 1464.8 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ — արևմուտք 668.7 մ` միանում է ավերակ շենքերի մեջ բարձունքի մեծ ժայռաբեկորի մոտ գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 582.4 մ, հատելով Նոր Գետաշեն-–Նոր Բրաջուր ճանապարհը, ապա` Թարթառ գետը՝ միանում է փոքրիկ բլրի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 662.5 մ և անցնելով անտառով` միանում է 1565.6 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 831.4 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ-արևելք և անցնելով 879.3 մ` ջրբաժանով և անտառով միանում է 1748.1 մ նիշ ունեցող 0027 հանգուցային կետին:

0049 -0027 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4813.0 մ:

ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ -–ՃՈՒՄԵՆ

Սահմանագիծը` 0027 — 0044

Նոր Բրաջուր և Ճումեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0027-0044 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0027 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 377.6 մ և միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 735.5 մ` միանում է 1821.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 573.6 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով 536.7 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 567.8 մ` միանում է 2154.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 325.6 մ` միանում է 2141.4 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 367.9 մ` միանում է 2193.5 մ նիշ ունեցող հանգուցային 0044 կետին:

0027 — 0044 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3484.5 մ:

ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ — ԶՈՎՔ

Սահմանագիծը` 0044 — 0045

Նոր Բրաջուր և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0044–- 0045 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0044 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 331.4 մ և միանում է 2152.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 678.7 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 295.7 մ` միանում է անտառի եզրին, դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս, ապա հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1001.1 մ` միանում է 1874.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 575.6 մ` միանում է 1582.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 353.8 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 149.9 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով անտառով 440.6 մ` միանում է Զովք գնացող ճանապարհի շրջադարձի գտնվող թիվ 8 կետին: Անցնելով ճանապարհով հարավ-արևմուտք 215.7 մ` միանում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող 0045 հանգուցային կետին:

0044 — 0045 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4042.6 մ:

ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ -– ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0045- 0051

Նոր Բրաջուր և Նոր Վերինշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0045-0051 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0045 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 484.7 մ և միանում Թարթառ գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով գետի հոսանքին հակառակ 838.4 մ` միանում է գետի վրա կառուցված կամրջի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 572.6 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող 1486.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 204.7 մ` միանում է գետակի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Գետակի հոսանքին հակառակ անցնելով 268.4 մ` միանում է թիվ 5 կետին: ՈՒղղվելով հյուսիս 833.7 մ` միանում է 1884.8 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 333.3 մ` միանում է 1883.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 629.7 մ` միանում է 1991.1 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 442.7 մ` միանում է 2005.8 մ նիշ ունեցող հանգուցային 0051 կետին:

0045–- 0051 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4608.2 մ:

ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ — ԵՂՑԻ

Սահմանագիծը` 0012 — 0051

Նոր Բրաջուր և Եղցի համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0012- 0051 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0012 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ, անցնելով ջրբաժանով 453.4 մ և միանում է 2238.6 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թ եքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 885.4 մ, անցնելով ջրբաժանով՝ միանում է 2216.9 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 715.4 մ` միանում է 2112.4 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 900.7 մ` ջրբաժանով և դաշտային ճանա-պարհով միանում է 2005.8 մ նիշ ունեցող 0051 հանգուցային կետին:

0012 — 0051 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2954.9 մ:

Հավելված 8.24.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր Գետաշենի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 12.0 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 3617.58 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 34502.4 մ:

Նոր Գետաշեն համայնքը հյուսիսից 0048-0009 հատվածով սահմանակից է Քնարավան համայնքին, 0009-0008 հատվածով` Եղեգնուտ համայնքին, արևելքից 0008-0019 հատվածով սահմանակից է Դադիվանք համայնքին, հարավ-արևելքից 0019 — 0018 հատվածով սահմանակից է Նոր Էրքեջ համայնքին, հարավից 0018-0027 հատվածով սահմանակից է Ճումեն համայնքին, հարավ-արևմուտքից 0027- 0049 հատվածով սահմանակից է Նոր Բրաջուր համայնքին, արևմուտքից 0048-0049 հատվածով սահմանակից է Շիկաքար համայնքին:

ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ — ՔՆԱՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` 0048 — 0009

Նոր Գետաշեն և Քնարավան համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0048-0009 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0048 հանգուցային կետից, 1945.4 մ նիշ ունեցող բարձունքից թեքվելով հարավ — արևելք 336.7 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 472.5 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Ուղղվելով արևելք 277.9 մ միանում է 1910.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 647.8 մ՝ միանում է 1693.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով արևելք 322.5 մ` միանում է 1913.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ևս 584.6 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 613.4 մ` միանում է 2023.4 մ նիշ ունեցող 0009 հանգուցային կետին:

0048 — 0009 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1299.1 մ:

ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ — ԵՂԵԳՆՈՒՏ

Սահմանագիծը` 0009 -0008

Նոր Գետաշեն և Եղեգնուտ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0009-0008 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0009 հանգուցային կետից, 2023.4 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ 698.4 մ և միանում է 1891.5 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 528.3 մ` միանում է 1802.9 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 395.4 մ` միանում է 1796.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 688.8 մ` միանում է 1825.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ 249.7 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ արևելք 275.4 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին և անտառի եզրին գտնվող թիվ 6 կետին: ՈՒղղվելով արևելք և անցնելով 495.5 մ` խոտհարքով միանում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 169.4 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 281.4 մ` միանում է 1668.8 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 302.4 մ` միանում է 1625.4 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Ուղղվելով արևելք 636.6 մ` միանում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 11 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 140.7 մ` միանում է Լև գետի վրա գտնվող 1348.5 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Անցնելով 792.3 մ, և միաժամանակ հատելով Եղեգնուտ-Գետավան ճանապարհը, միանում է 1865.4 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1078.2 մ` միանում է 1899.7 մ նիշ ունեցող թմբի վրա գտնվող թիվ 14 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 647.4 մ` միանում է 1979.5 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Թեքվելով հյուսիս և անցնելով ջրբաժանով 359.7 մ` միանում է թիվ 16 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 504.5 մ` միանում է 1884.3 մ նիշ ունեցող 0008 հանգուցային կետին:

0009 — 0008 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 8244.1 մ:

ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ — ԴԱԴԻՎԱՆՔ

Սահմանագիծը` 0008 — 0019

Նոր Գետաշեն և Դադիվանք համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0008-0019 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0008 հանգուցային կետից ուղղվում է քիչ հարավ-արևելք,Թալա» ավերակների կողքով 1250.6 մ՝ միանում է Բուլանդի գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 1201.4 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 884.4 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով հոսանքն ի վար 871.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Ուղղվելով հարավ գետի հոսանքով 824.4 մ` միանում է Թարթառ և Բուլանդի գետերի միացման տեղում գտնվող 0019 հանգուցային կետին:

0008 — 0019 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5032.2 մ:

ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ — ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ

Սահմանագիծը` 0019 — 0018

Նոր Գետաշեն և Նոր Էրքեջ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0019-0018 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0019 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ և անցնելով 826.6 մ՝ միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 956.7 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 645.6 մ` միանում է Թարթառ և Թութխուն գետերի միացման տեղում գտնվող 0018 հանգուցային կետին:

0019 — 0018 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2428.9 մ:

ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ — ՃՈՒՄԵՆ

Սահմանագիծը` 0018 — 0027

Նոր Գետաշեն և Ճումեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0018-0027 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0018 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Թարթառ և Թութխուն գետերի միացման տեղում, ուղղվում է արևմուտք Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ 772.8 մ և միանում գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 743.6 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 1083.1 մ` միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1290.6 մ` միանում է Թարթառ և Լև գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1051.8 մ և անցնելով անտառով` միանում է 1699.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 388.7 մ` միանում է թամբաձև բարձունքով անցնող դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ — արևմուտք 288.9 մ` միանում է 1719.1 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Ուղղվելով հարավ 356.7 մ` միանում է 1759.3 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 615.7 մ` միանում է 1740.8 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 479.8 մ` միանում է 1748.1 մ նիշ ունեցող 0027 հանգուցային կետին:

0018 — 0027 սահմանագծի երկարություհը կազմում է 7071.7 մ:

ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ–- ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0027 — 0049

Նոր Գետաշեն և Նոր Բրաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0027-0049 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0027 հանգուցային կետից 1748.1 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 879.9 մ և միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 831.4 մ` միանում է 1565.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 662.5 մ` միանում է փոքրիկ բլրին գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 582.4 մ, հատելով Թարթառ գետը և Նոր Գետաշեն–Նոր Բրաջուր ճանապարհը, միանում է 1404.6 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 668.7 մ` միանում է 1464.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 661.4 մ` միանում է 1675.9 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ և ջրբաժանով անցնելով 526.7 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Անցնելով ևս 372.0 մ` միանում է 1852.8 մ նիշ ունեցող 0049 հանգուցային կետին

0027 — 0049 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5185.5 մ:

ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ — ՇԻԿԱՔԱՐ

Սահմանագիծը` 0048 -0049

Նոր Գետաշեն և Շիկաքար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0048-0049 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 1945.4 մ նիշ ունեցող 0048 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 394.4 մ և միանում է 1987.8 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 611.5 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով Նադիրխան գետի հոսանքով 1185.7 մ` միանում է նույն գետի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 1171.8 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 450.9 մ` միանում է 1723.9 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 567.8 մ` միանում է Շիկաքար գյուղատեղից իջնող երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով նորից հարավ-արևմուտք և անցնելով 858.8 մ, անտառով, հատելով դաշտային ճանապարհը՝ միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող 1852.2 մ նիշ ունեցող 0049 հանգուցային կետին:

0048-0049 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5240.9 մ:

Հավելված 8.25.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ԷՐՔԵՋԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր Էրքեջի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 35 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 4458.77 հա:

Համայնքի վարչական սահմանագծի երկարությունը կազմում է 38466.4 մ:

Նոր Էրքեջ համայնքը հյուսիսից 0018-0019 հատվածով սահմանակից է Նոր Գետաշեն համայնքին, 0019-0020 հատվածով սահմանակից է Դադիվանք համայնքին, 0020-0021 հատվա-ծով սահմանակից է Մարտակերտի շրջանին, արևելքից 0021-0024 հատվածով սահմանակից է Չարեքտար համայնքին, հարավից 0024-0026 հատվածով սահմանակից է Հավսաթաղ համայնքին, արևմուտքից 0018-0026 հատվածով սահմանակից է Ճումեն համայնքին:

ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ -ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0018 -0019

Նոր Էրքեջ և Նոր Գետաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համա-ձայն 0018-0019 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0018 հանգուցային կետից, որ գտնվում է Թարթառ և Թութխուն գետերի միացման տեղում, ուղղվում է Թարթառ գետի հոսանքով 645.6 մ, միանում է թիվ 1 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 956.7 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 826.6 մ` միանում է Թարթառ և Բուլանդի գետերի միացման տեղում գտնվող 0019 հանգուցային կետին:

0018-0019 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2428.8 մ:

ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ — ԴԱԴԻՎԱՆՔ

Սահմանագիծը` 0019- 0020

Նոր Էրքեջ և Դադիվանք համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0019 -–0020 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0019 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Թարթառ և Բուլանդի գետերի միացման տեղում, ուղղվում է հարավ-արևելք 593.9 մ և միանում 1459.8 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 786.7 մ, միանում է 1185.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 1449.6 մ` միանում է 1625.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 1502.4 մ` միանում է Թարթառ գետի ոլորանի վրա գտնվող 0020 հանգուցային կետին:

0019 — 0020 սահմանագիծի երկարությունը կազմում է 4332.6 մ:

ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ — ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0020 — 0021

Նոր Էրքեջ համայնքի և Մարտակերտի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0020-0021 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0020 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Թարթառ գետի ոլորանի վրա, գետի հոսանքով ուղղվում է արևելք 813.7 մ և միանում գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով հոսանքով 814.6 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս — արևմուտք 713.4 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 742.5 մ` միանում է անտառի մեջ գտնվող 1480.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևելք 760.3 մ` միանում է 1492.2 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 662.2 մ` միանում է 1592.2 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 326.7 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 842.4 մ` միանում է անտառի և ջրբաժանի վրա գտնվող և 1537.3 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Ա նցնելով ջրբաժանով 583.6 մ` միանում է 1361.9 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 995.7 մ` միանում է Աղդաբան գետի վրա գտնվող թիվ 10 կետին: Անցնելով ևս 503.8 մ` միանում է բարձունքին գտնվող 0021 հանգուցային կետին:

0020 — 0021 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7758.9 մ:

ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ — ՉԱՐԵՔՏԱՐ

Սահմանագիծը` 0021 — 0024

Նոր Էրքեջ և Չարեքտար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0021-0024 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0021 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Նոր Էրքեջ գյուղի հյուսիս-արևելյան մասում, Աղդաբան գետի ձախ կողմում` բարձունքի վրա, ո ւղղվում է հարավ-արևմուտք 703.4 մ, միանում է 1104.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Ուղղվելով հարավ 390.8 մ, միաժամանակ հատելով Նոր Էրքեջ–Չարե ք տար ճանապարհը՝ միանում է Թարթառ գետի ոլորանի, բացատի և անտառի անկյունում գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 682.7 մ` միանում է 1145.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք և անցնելով անտառով ձգվող ձորակով 770.4 մ` միանում է նույն ձորում գտնվող թիվ 4 կետին: Ձորակով թեքվելով և անցնելով անտառով ավելի հարավ-արևմուտք 455.7 մ` միանում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով ավելի քիչ հարավ-արևմուտք 575.6 մ` միանում է անտառի մեջ գտնվող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 895.8 մ` միանում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 553.3 մ` միանում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 569.7 մ` միանում է 1713.1 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ևս 319.9 մ` միանում է Աղկայա գնացող ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 կետին: Անցնելով ճանապարհով արևելք 323.6 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 187.8 մ` միանում է ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 12 կետին: Թեքվելով ճանապարհից հարավ-արևելք 148.6 մ ` միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 327.4 մ` միանում է թիվ 14 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 280.4 մ` միանում է Աղկայա գետի վրա գտնվող թիվ 15 կետին: Ուղղվելով հարավ 376.6 մ` միանում է 1460.1 մ. նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ- արևմուտք 597.8 մ` միանում է 1508.7 մ նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևմուտք 926.6 մ` միանում է թիվ 18 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 487.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրայով անցնող ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 632.4 մ` միանում է 2000.1 մ նիշ ունեցող 0024 հանգուցային կետին:

0021 — 0024 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10205.2 մ:

ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ — ՀԱՎՍԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` 0024 — 0026

Նոր Էրքեջ և Հավսաթաղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0024-0026 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0024 հանգուցային կետից, 2000.1 մ նիշ ունեցող բարձունքից ջրբաժանով ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 487.5 մ և միանում 2059.4 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով 490.6 մ` միանում է 2070.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 828.6 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և դաշտային ճանապարհով 784.5 մ` միանում է 2123.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Բարձունքից ջրբաժանով ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 677.7 մ և միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 730.1 մ` միանում է 2068.8 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 297.4 մ` միանում է 2102.0 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հարավ — արևմուտք 631.8 մ` միանում է 2058.8 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 770.6 մ` միանում է 1938.8 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 811.7 մ` միանում է 1785.7 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով և անցնելով ջրբաժանով 920.6 մ` միանում է 1675.7 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Թեքվելով հյուսիս 630.8 մ` միանում է Հավախաղաց գետի վրա գտնվող 1392.8 մ ջրային նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 560.3 մ` միանում է 0026 հանգուցային կետին:

0024 — 0026 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 8622.2 մ:

ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ -–ՃՈՒՄԵՆ

Սահմանագիծը` 0018 -0026

Նոր Էրքեջ և Ճումեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0018-0026 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0018 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ և, անցնելով Թութխուն գետի հոսանքին հակառակ 778.9 մ, միանում է թիվ 1 կետին: Անցնելով ևս 828.6 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 654.7 մ` միանում է Թութխուն և Լազգի ջուր գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 815.5 մ` միանում է Թութխուն գետի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 547.7 մ` միանում է Թութխուն գետի և Հավախաղաց գյուղից իջնող գետակի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով նոր գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 782.4 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Անցնելով նոր գետակի հոսանքին հակառակ 710.9 մ` միանում է 0026 հանգուցային կետին:

0018 -0026 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5118.7 մ:

Հավելված 8.26.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր Խարխափուտի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 32 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 8101.4 հա:

Վարչական տարածքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 58794.9 մ:

Նոր Խարխափուտ համայնքը հյուսիսից 0002-0003 հատվածով սահմանակից է Ադրբեջանի Հանրապետությանը, արևելքից 0003-0010 հատվածով` Քնարավան համայնքին, հարավ — արևելքից 0010-0011 հատվածով` Շիկաքար համայնքին, հարավից 0011-0012 հատվածով` Նոր Բրաջուր համայնքին, հարավից 0012-0050 հատվածով` Եղցի համայնքին և 0050-0014 հատվածով` Նոր Վերինշեն համայնքին, արևմուտքից 0014-0013 հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանին, հյուսիսից և հյուսիս-արևմուտքից 0013–- 0002 հատվածով` Նոր Կարաչինար համայնքին:

ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ — ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` 0002 -0003

Նոր Խարխափուտ համայնքի և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0002 — 0003 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0002 հանգուցային կետից Մռավ սարի 3265.0 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հյուսիս — արևելք 1149.7 մ և միանում է 2913.5 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ արևելք 402.8 մ` միանում է Թակլիկայա գետի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 294.6 մ` միանում է 2843.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 374.8 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Ուղղվելով արևելք 901.7 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 801.4 մ` միանում է 3173.4 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 678.4 մ` միանում է ջրբաժանի վրա թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 563.4 մ` միանում է 3038.7 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 374.8 մ` միանում է 3046.7 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Ուղղվելով արևելք 610.7 մ` միանում է 3031.2 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 503.7 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 692.4 մ` միանում է 3006.1 մ նիշ ունեցող 0003 հանգուցային կետին:

0002 -0003 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7348.5 մ:

ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ — ՔՆԱՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` 0003- 0010

Նոր Խարխափուտ և Քնարավան համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0003-0010 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0003 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Մռավի լեռնաշղթայի 3006.1 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա, ուղղվում է քիչ հարավ-արևմուտք 425.4 մ և միանում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 1 կետին: Ձորակով և գետակի հոսանքով անցնելով հարավ 627.8 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 193.8 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ և գետի հոսանքով անցնելով 1147.8 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 999.9 մ` միանում է Աղկայա գետի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Անցնելով ևս 1135.7 մ` միանում է գետի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 740.5 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Անցնելով 660.8 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 8 կետին: Անցնելով դարձյալ գետի հոսանքով 1205.8 մ` միանում է 1806.7 մ ջրային նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 1140.5 մ` միանում է գետի վրա գտնվող թիվ 10 կետին: Անցնելով 811.3 մ` միանում է 1670.2 մ ջրային նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Գետի հոսանքով անցնելով 926.6 մ` միանում է Թեքյակայա գետի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 12 կետին: Ուղղվելով հարավ 775.3 մ` միանում է Թեքյակայայի ավերակներով անցնող գետի վրա գտնվող թիվ 13 կետին: Անցնելով ևս 604.7 մ` միանում է թիվ 14 կետին: Անցնելով ևս 981.4 մ` միանում է Լև գետի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 15 կետին: Անցնելով 932.4 մ` միանում է թիվ 16 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1824.8 մ` միանում է Կոնգոր գետի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 17 կետին: Հատելով գետը և թեքվելով հարավ-արևմուտք 671.4 մ` միանում է 1717.7 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 725.7 մ` միանում է 1885.2 մ նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Ուղղվելով հարավ 822.9 մ` միանում է թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 642.8 մ` միանում է 2196.3 մ նիշ ունեցող 0010 հանգուցային կետին:

0003 -0010 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 16997.3 մ:

ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ — ՇԻԿԱՔԱՐ

Սահմանագիծը` 0010 — 0011

Նոր Խարխափուտ և Շիկաքար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0010-0011 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0010 հանգուցային կետից, 2196.3 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 391.4 մ և միանում է 2174.6 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 324.6 մ` միանում է 2272.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 581.7 մ` միանում է 2368.7 մ նիշ ունեցող 0011 հանգուցային կետին:

0010 — 0011 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1367.7 մ:

ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ — ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0011 -–0012

Նոր Խարխափուտ և Նոր Բրաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0011-0012 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0011 հանգուցային կետից, 2275.9 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 275.5 մ և միանում է 2275.9 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 522.4 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 503.7 մ` միանում է 2415.4 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 387.8 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 441.3 մ` միանում է 2306.5 մ նիշ ունեցող 0012 հանգուցային կետին:

0011 — 0012 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2130.7 մ:

ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ — ԵՂՑԻ

Սահմանագիծը` 0012 -–0050

Նոր Խարխափուտ և Եղցի համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0012-0050 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0012 հանգուցային կետից, 2306.5 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է արևմուտք 461.7 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 425.6 մ` միանում է 2252.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 320.6 մ` միանում է 2268.6 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 721.1 մ` միանում է 2273.6 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 348,8 մ` միանում է 2285.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 611.8 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 517.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 557.8 մ` միանում է 2331.1 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 234.4 մ` միանում է 2303.0 մ նիշ ունեցող 0050 հանգուցային կետին:

0012 — 0050 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4199.5 մ:

ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ -–ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0050 -–0014

Նոր Խարխափուտ և Նոր Վերինշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0050-0014 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0050 հանգուցային կետից ուղղվելով արևմուտք 677.4 մ՝ միանում է 2515.3 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 1136.0 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1192.0 մ` միանում է 2362.0 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1020.7 մ` միանում է 2555.0 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Ուղղվելով հյուսիս-արևմուտք 916.7 մ` միանում է 2673.1 մ նիշ ունեցող 0014 հանգուցային կետին:

0050 — 0014 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5042.8 մ:

ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ — ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ

ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0013 — 0014

Նոր Խարխափուտ համայնքի և Վարդենիսի տարածաշրջանի (Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզ) տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0013-0014 հանգու-ցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0013 հանգուցային կետից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ 310.4 մ և միանում թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 186.1 մ` միանում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 385.2 մ` միանում է 2534.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 264.4 մ` միանում է լեռնանցքով անցնող դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ և ջրբաժանով անցնելով 357.6 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 429.3 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 290.3 մ` միանում է 2673.1 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 0014 հանգուցային կետին:

0013 -0014 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2223.3 մ:

ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ -–ՆՈՐ ԿԱՐԱՉԻՆԱՐ

Սահմանագիծը` 0002 -–0013

Նոր Խարխափուտ և Նոր Կարաչինար համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0002-0013 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0002 հանգուցային կետից, Մռավ սարի 3265.0 մ նիշ ունեցող բարձունքից, ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևելք 455.1 մ և միանում 3161.4 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 357.8 մ` միանում է 3147.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 388.3 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ 793.4 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 865.3 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 793.7 մ` միանում է 2318.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 417.6 մ` միանում է 2257.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 812.6 մ` միանում է 2166.6 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով նորից հարավ-արևմուտք 786.7 մ` միանում է Լև գետի հետ հատման տեղում գտնվող 1817.7 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Հատելով Լև գետը և անցնելով նույն ուղղությամբ 950.3 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1001.6 մ` միանում է 2303.1 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին, որը նաև Լև գեոդեզիական կետն է: Թեքվելով հարավ-արևելք 401.3 մ` միանում է 2252.4 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 12 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 971.9 մ` միանում է 2064.6 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 870.7 մ` միանում է Սոյութլի գետի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 14 կետին: Հատելով գետը և Նոր Խարխափուտ-Նոր Կարաչինար ճանապարհը և թեքվելով հարավ-արևմուտք, նորից հատելով Նոր Կարաչինար–- Վարդենիս ճանապարհը և անցնելով 1187.3 մ` միանում է 2167.7 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 15 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ և ջրբաժանով 1074.3 մ` միանում է 2168.4 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Շարունակելով անցնել ջրբաժանով 892.6 մ` միանում է 2304.1 մ նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 725.4 մ` միանում է 2331.4 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 498.7 մ և թեքվելով հարավ-արևմուտք` միանում է 2357.6 մ նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 575.6 մ` միանում է 2360.2 մ նիշ ունեցող թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 996.8 մ` միաժամանակ հատելով Նոր Կարաչինար -–Վարդենիս գնացող ճանապարհը, Սոյութլու գետի հատման տեղում միանում է թիվ 21 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ գետի հակառակ ուղղությամբ 1075.4 մ` միանում է Սոյութլու գետի և նրա վտակի հատման տեղում գտնվող թիվ 22 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 854.4 մ` միանում է երկու գետերի հատման տեղում գտնվող թիվ 23 կետին: Թեքվելով վտակի հոսանքին հակառակ 548.6 մ` միանում է թիվ 24 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք` միանում է Սոտքի լեռնանցքում գտնվող 0013 հանգուցային կետին:

0002 — 0013 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 19485.1 մ:

Հավելված 8.27.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ԿԱՐԱՉԻՆԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր Կարաչինարի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 40 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 9754.8 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 44747.4 մ:

Նոր Կարաչինար համայնքը հյուսիսից 0001-0002 հատվածով սահմանակից է Ադրբեջանի Հանրապետությանը, արևելքից և հարավից 0002-0013 հատվածով սահմանակից է Նոր Խարխա-փուտ համայնքին, արևմուտքից 0001-0013 հատվածով սահմանակից է Վարդենիսի տարա-ծաշրջանին:

ՆՈՐ ԿԱՐԱՉԻՆԱՐ — ԱՐԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ Սահմանագիծը` 0001 — 0002

Նոր Կարաչինար համայնքի և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0001-0002 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, սկսվում է 0001 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Սևանի արևելյան լեռնաշղթայի 3316.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող և գեոդեզիական ,Կոնգուր» կետ հանդիսացող սարի վրա: Սահմանագիծը ուղղվում է հյուսիս-արևելք 415.6 մ և միանում թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1207.7 մ` միանում է Լև գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Լև գետի հոսանքով իջնելով 80.3 մ` միանում է Լև գետի և ձախակողմյան վտակի միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս վտակի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 1010.2 մ` միանում է գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: Ուղղվելով հյուսիս 659.7 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 526.7 մ` միանում է 3361.0 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով արևելք 682.8 մ` միանում է 3216.0 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 403.4 մ` միանում է 3254.0 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ 594.4 մ` միանում է բարձունքում գտնվող թիվ 9 կետին: Թեքվելով արևելք 806.7 մ` միանում է 3262.0 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 720.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 11 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 620.4 մ` միանում է լեռնաշղթայի վրա գտնվող թիվ 12 կետին: Անցնելով ևս 756.7 մ` միանում է 3300.4 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին, որը նաև Ագրինգիլդաղ գեոդեզիական կետն է: Անցնելով նույն ջրբաժանով 595.4 մ` միանում է 2360.6 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Անցնելով ևս 994.4 մ` միանում է 3282.4 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 989.4 մ` միանում է 3290.2 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին, որը նաև գեոդեզիական կետ է: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1042.4 մ` միանում է 3265.0 մ նիշ ունեցող 0002 հանգուցային կետին:

0001 — 0002 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 13708.3 մ:

ՆՈՐ ԿԱՐԱՉԻՆԱՐ -–ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ

Սահմանագիծը` 0002 — 0013

Նոր Կարաչինար և Նոր Խարխափուտ տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0002-0013 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0002 հանգուցային կետից Մռավ սարի 3265.0 մ նիշ ունեցող բարձունքից ջրբաժանով ուղղվում է հարավ-արևելք 455.1 մ և միանում 3161.4 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 357.8 մ` միանում է 3147.6 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 388.3 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ 793.4 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 865.3 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 793.7 մ` միանում է 2318.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 417.6 մ` միանում է 2257.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հարավ — արևմուտք 812.6 մ` միանում է 2166.6 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով նորից հարավ-արևմուտք 786.7 մ` միանում է Լև գետի հետ հատման տեղում գտնվող 1817.7 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Հատելով Լև գետը և անցնելով նույն ուղղությամբ 950.3 մ՝ միանում է թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1001.6 մ` միանում է 2303.1 մ նիշ ունեցող 11 կետին, որը նաև,Լև» գեոդեզիական կետն է: Թեքվելով հարավ — արևելք 401.3 մ` միանում է 2252.4 մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող թիվ 12 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 971 մ` միանում է 2064.6 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 870.7 մ` միանում է Սոյութլի գետի և ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 14 կետին: Հատելով գետը և Նոր Խարխափուտ–- Նոր Կարաչինար ճանապարհը և թեքվելով հարավ-արևմուտք, նորից հատելով Նոր Կարաչինար–- Վարդենիս ճանապարհը և անցնելով 1187.3 մ՝ միանում է 2167.7 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 15 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ և ջրբաժանով 1074.3 մ` միանում է 2168.4 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Շարունակելով անցնել ջրբաժանով 892.6 մ` միանում է 2304.1 մ նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 725.4 մ` միանում է 2331.4 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 498.7 մ և թեքվելով հարավ-արևմուտք` միանում է 2357.6 մ նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 575.6 մ` միանում է 2360.2 մ նիշ ունեցող թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 996.8 մ, միաժամանակ հատելով Նոր Կարաչինար–- Վարդենիս գնացող ճանապարհը, Սոյութլու գետի հատման տեղում միանում է թիվ 21 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք՝ գետի հակառակ ուղղությամբ 1075.4 մ` միանում է Սոյութլու գետի և նրա վտակի հատման տեղում գտնվող թիվ 22 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 854.4 մ` միանում է երկու գետերի հատման տեղում գտնվող թիվ 23 կետին: Թեքվելով վտակի հոսանքին հակառակ 548.6 մ` միանում է թիվ 24 կետին: Թեքվելով արևմուտք 1189.7 մ` միանում է Սոտքի լեռնանցքում գտնվող 0013 հանգուցային կետին:

0002 — 0013 սահմանագծի երկարությունը կազմել է 19485.1 մ:

ՆՈՐ ԿԱՐԱՉԻՆԱՐ -–ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ)

Սահմանագիծը` 0001 -–0013

Նոր Կարաչինար համայնքի և Վարդենիսի տարածաշրջանի հետ տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0001-0013 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, սկսվում է 0001 հանգուցային 3316.0 մ բարձունքի նիշ ունեցող կետից, որը նաև գեոդեզիական կետ է: Մռավ սարի եռնաշղթայով ուղղվում է հարավ 255.3 մ և միանում թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք ջրբաժանով 686.7 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Ուղղվելով հարավ-արևելք նույն ջրբաժանով 550.4 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 320.6 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Ուղղվելով նույն ուղղությամբ 375.6 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ 307.2 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Հատելով դաշտային ճանապարհը և թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով 442.5 մ՝ միանում է 2758.5 մ բարձունքային նիշ ունեցող, ինչպես նաև,Ագկայա» եռանկյունաչափական կետ հանդիսացող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով 766.3 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ 200.3 մ` միանում է թիվ 9 կետին, ապա հատելով դաշտային ճանապարհը և անցնելով նույն ուղղությամբ 226.6 մ` միանում է թիվ 10 կետին, որը նաև գետակի սկիզբն է: Գետակի հոսանքով ուղղվելով հյուսիս 403.2 մ` միանում է թիվ 11 կետին, որը երկու գետակների միացման տեղն է: Անցնելով հոսանքի ուղղությամբ 89.9 մ` միանում է թիվ 12 կետին, որը դարձյալ գետակի միացման տեղ է: Հատելով գետակը և անցնելով 268.8 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 14 կետին: Թեքվելով հարավ — արևմուտք 141.1 մ` միանում է Զոդի լեռնանցքում գտնվող թիվ 15 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 229.0 մ` միանում է թիվ 16 կետին: Ուղղվելով հարավ, հատելով դաշտային ճանապարհը, գետակը և անցնելով 491.2 մ՝ միանում է աղբյուրի մոտ գտնվող թիվ 17 կետին: Նույն ուղղությամբ շարունակելով 152.3 մ` միանում է թիվ 18 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք, անցնելով ջրբաժանով 614.6 մ՝ միանում է թիվ 19 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ 449.3 մ` միանում է 2633.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 20 կետին: Թեքվելով արևելք 530.4 մ` միանում է թիվ 21 կետին, որը նաև դաշտային ճանապարհի սկիզբն է: Ուղղվելով հարավ-արևելք ջրբաժանով անցնող դաշտային ճանապարհով 715.3 մ` միանում է թիվ 22 կետին: Նույն ուղղությամբ և նույն ճանապարհով անցնելով 303.3 մ` միանում է թիվ 23 կետին: Անցնելով ևս 749.6 մ` միանում է թիվ 24 կետին: Շարունակելով նույն ճանապարհով 820.5 մ` միանում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 25 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 530.2 մ` միանում է 2494.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 26 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 329.2 մ` միանում է թիվ 27 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 283.2 մ` միանում է թիվ 25 կետին: Ուղղվելով հարավ 208.2 մ` միանում է Զոդի լեռնանցքում գտնվող 0013 հանգուցային կետին:

0001 — 0013 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11554.1 մ:

Հավելված 8.28.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր Մանաշիդի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 10 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 3879.1 հա:

Համայնքի վարչական սահմանագծի երկարությունը կազմում է 28935.9 մ:

Նոր Մանաշիդ համայնքը հյուսիսից 0016 -–0017 հատվածով սահմանակից է Նոր Վերիշեն համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0017-0028 հատվածով սահմանակից է Զովք համայնքին, արևելքից 0028-0047 հատվածով սահմանակից է Ճումեն համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0047-0034 հատ-վածով սահմանակից է Եղցատեղ համայնքին, հարավից 0034–- 0029 հատվածով սահմանակից է Շահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերին, արևմուտքից 0029-0016 հատվածով սահմա-նակից է Քարվաճառի համայնքին:

ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ — ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0016 — 0017

Նոր Մանաշիդ և Նոր Վերինշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0016-0017 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0016 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 549.4 մ և միանում թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 575.6 մ` անտառով միանում է 2019.4 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 2 կետին, որը միաժամանակ գեոդեզիական կետ է և որտեղ էլ գտնվում է հեռուստատեսային աշտարակը: Թեքվելով հարավ-արևելք 420.4 մ` միանում է 1979.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնելով անտառով 1280.8 մ՝ միանում է Նոր Մանաշիդի միջով անցնող անանուն գետի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Գետի հոսանքով անցնելով 260.8 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 266.5 մ` միանում է Նոր Մանաշիդ գնացող ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 6 կետին: Անցնելով ճանապարհով 187.7 մ` միանում է ճանապարհի կողքին գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով անտառով 348.4 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 529.7 մ` միանում է 1591.1 մ նիշ ունեցող 0017 հանգուցային կետին:

0016 — 0017 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4419.3 մ:

ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ — ԶՈՎՔ

Սահմանագիծը` 0017 — 0028

Նոր Մանաշիդ և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0017–- 0028 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0017 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 517.7 մ և միանում ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով անտառով և նույն ուղղությամբ 361.7 մ` միանում է թիվ 1825.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 613.7 մ` միանում է 1901.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 302.4 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 609.2 մ` միանում է 2002.8 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 382.7 մ` միանում է 1988.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 845.7 մ` միանում է 2155.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին, նույն ուղղությամբ անցնելով 593.7 մ` միանում է հանգուցային 0028 կետին:

0017 — 0028 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4226.8 մ:

ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ — ՃՈՒՄԵՆ

Սահմանագիծը` 0028 — 0047

Նոր Մանաշիդ և Ճումեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0028–- 0047 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0028 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ 301.3 մ և միանում ճանապարհների հատման տեղում և թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 378.7 մ` միանում է 2261.4 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 761.4 մ` միանում է 2262.4 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Ուղղվելով արևելք 310.8 մ` միանում է 2259.0 մ նիշ ունեցող 0047 հանգուցային կետին:

0028 — 0047 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1752.2 մ:

ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ — ԵՂՑԱՏԵՂ

Սահմանագիծը` 0047 — 0034

Նոր Մանաշիդ և Եղցատեղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0047–- 0034 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0047 հանգուցային կետից ուղղվելով հարավ և անցնելով գետակի հոսանքով 560.7 մ` միանում է 2083.1 մ ջրային նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 874.4 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1039.7 մ` գետակի հոսանքին հակառակ միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1025.8 մ` միանում է 2357.8 մ նիշ ունեցող 0034 հանգուցային կետին:

0047 — 0034 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3491.6 մ:

ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ — ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` 0034 — 0029

Նոր Մանաշիդ համայնքի և Շահումյանի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0034-0029 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0034 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 707.2 մ և միանում ձորակի մեջ գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 929.5 մ` միանում է 2111.7 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 907.6 մ` միանում է Մոզ գետի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 522.4 մ` միանում է 2251.0 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով արևմուտք և անցնելով 1137.7 մ` միանում է 2488.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 866.7 մ` միանում է 2606.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող 0029 հանգուցային կետին:

0034 — 0029 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5071.1 մ:

ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ — ՔԱՐՎԱՃԱՌ

Սահմանագիծը` 0016 — 0029

Նոր Մանաշիդ և Քարվաճառ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0016-0029 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0016 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևմուտք Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ և անցնելով 989.5 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1069.7 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 560.4 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով ավելի հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 862.4 մ` միանում է 2030.4 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: Ուղղվելով արևելք 712.0 մ` միանում է 2090.7 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 485.6 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 6 կետին: Ու ղղվելով հարավ 452.4 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 829.6 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 485.5 մ` միանում է 2513.0 մ նիշ ունեցող Կեչդաղ սարի կատարին գտնվող թիվ 9 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 922.4 մ` միանում է 2384.1 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 641.5 մ` միանում է 2440.7 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 11 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 497.8 մ` միանում է 2460.5 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 804.5 մ` միանում է թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 691.8 մ` միանում է 2606.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող 0029 հանգուցային կետին:

0016- 0029 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9974.9 մ:

Հավելված 8.29.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նոր Վերինշենի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի կենտրոնական մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 6 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 3882.84 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 39102.8 մ:

Նոր Վերինշեն համայնքը հյուսիսից 0014–- 0050 հատվածով սահմանակից է Նոր Խարխափուտ համայնքին, հյուսիս-արևելքից 0050–- 0051 հատվածով` Եղցի համայնքին, արևելքից 0051–- 0045 հատվածով` Նոր Բրաջուր համայնքին, հարավ-արևելքից 0045- 0017 հատվածով` Զովք համայնքին, հարավից 0017- 0016 հատվածով` Նոր Մանաշիդ համայնքին, 0016–- 0052 հատվածով` Մշենի համայնքին, 0052–- 0015 հատվածով` Քարվաճառ համայնքին, արևմուտքից 0015–- 0014 հատվա-ծով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանին:

ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ — ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ

Սահմանագիծը` 0014 — 0050

Նոր Վերինշեն և Նոր Խարխափուտ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0014-0050 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0014 հանգուցային կետից 2673.1 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է քիչ հյուսիս-արևելք 916.7 մ և միանում է 2555.0 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևելք 1020.7 մ` միանում է 2362.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Ուղղվելով արևելք 1192.0 մ` միանում է Սոյութլու գետի վտակի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Հատելով գետը և անցնելով 1136.0 մ` միանում է 2513.3 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Ուղղվելով արևելք 677.4 մ` միանում է 2303,0 մ նիշ ունեցող հանգուցային 0050 կետին:

0014 — 0050 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4942.8 մ:

ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ — ԵՂՑԻ

Սահմանագիծը` 0050 — 0051

Նոր Վերինշեն և Եղցի համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0050-0051 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0050 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 785.7 մ և միանում է 2068.2 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 774.7 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով գետակի հոսանքով 1590.6 մ` միանում է վտակի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 582.7 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի հատման տեղում գտնվող թիվ 5 կետին: Անցնելով ճանապարհով հարավ 161.4 մ` միանում է Իստիբուլաղ գնացող ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով արևելք և անցնելով ճանապարհով 446.3 մ` միանում է ճանապարհների հատման տեղում գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով անտառով 265.5 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 675.7 մ` միանում է Եղցի գյուղատեղից իջնող գետակի վրա գտնվող թիվ 9 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 229.3 մ` միանում է 1531.2 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 570.7 մ` միանում է 1850.7 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 725.8 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող 2005.8 մ նիշ ունեցող 0051 հանգուցային կետին:

0050 — 0051 սահմանագծի երկարությունը կազմում է7309.0 մ:

ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ — ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0051 — 0045

Նոր Վերինշեն և Նոր Բրաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0051-0045 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0051 հանգուցային կետից թեքվելով հարավ-արևելք 442.7 մ` միանում է 1991.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով արևելք 629.7 մ` միանում է 1883.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 333.3 մ` միանում է 1884.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ և անցնելով 833.7 մ` ջրբաժանով միանում է գետակի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Գետակի հունով անցնելով 268.4 մ` միանում է գետակի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք և անցնելով ջրբաժանով 204.7 մ` միանում է 1486.1 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 572.6 մ և հատելով Նոր Վերինշեն — Քարվաճառ ճանապարհը` միանում է Թարթառ գետի և կամրջի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 838.4 մ` միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Հատելով գետը և թեքվելով քիչ հարավ — արևելք 484.7 մ` միանում է Զովք գնացող ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող հանգուցային 0045 կետին:

0051-0045 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4608.2 մ:

ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ — ԶՈՎՔ

Սահմանագիծը` 0045 — 0017

Նոր Վերինշեն և Զովք համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0045-0017 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0045 հանգուցային կետից թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով անտառով 746.7 մ՝ միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղու-թյամբ անցնելով 812.0 մ` միանում է 0017 հանգուցային կետին:

0045 — 0017 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1558.7 մ:

ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ -–ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ

Սահմանագիծը` 0017 — 0016

Նոր Վերինշեն և Նոր Մանաշիդ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0017-0016 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրության, 0017 հանգուցային կետից անտառով ուղղված է քիչ հարավ-արևմուտք 529.7 մ և միանում թիվ 1 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 348.4 մ` միանում է Նոր Վերինշեն–- Նոր Մանաշիդ ճանապարհի կեռմանում գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ճանապարհով 187.7 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով ճանապարհից և անցնելով նույն ուղղությամբ 266.5 մ` միանում է Նոր Մանաշիդից իջնող գետի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Անցնելով գետի հոսանքին հակառակ 260.8 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով անտառով 1280.8 մ` միանում է 1979.5 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 420.4 մ` միանում է 2019.4 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին, որը գեոդեզիական կետ է և որտեղ գտնվում է հեռուստատեսային աշտարակը: Թեքվելով նորից հյուսիս-արևմուտք և անցնելով անտառով 575.6 մ` միանում է թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 549.4 մ` միանում է 1350.8 մ ջրային նիշ ունեցող և Թարթառ գետի վրա գտնվող 0016 հանգուցային կետին:

0017-0016 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4419.3 մ:

ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ- ՄՇԵՆԻ

Սահմանագիծը` 0016 — 0052

Նոր Վերինշեն և Մշենի համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0016-0052 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0016 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Թարթառ գետի վրա, ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 223.8 մ և միանում թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 888.7 մ` միանում է 1922.4 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 737.7 մ` միանում է 2083.7 նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով արևմուտք ջրբաժանով 360.6 մ` միանում է ճանապարհի կեռմանում գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ճանապարհով 530.4 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Ուղղվելով հյուսիս 327.7 մ` միանում է 1795.1 մ ջրային նիշ ունեցող երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով հյուսիս-արևմուտք գետակի հոսանքին հակառակ 785.7 մ` միանում է ճանապարհի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 580.7 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 443.6 մ` միանում է 2335.1 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 638.8 մ` միանում է 2483.0 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Թեքվելով հյուսիս 445.6 մ` միանում է 2510.8 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին, որը նաև,Միշնի» գեոդեզիական կետն է: Անցնելով ջրբաժանով 1190.2 մ` միանում է եռակողմ լեռնաշղթայի վրա գտնվող թիվ 13 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 636.6 մ` միանում է 2585.0 մ նիշ ունեցող թիվ 14 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 512.4 մ` միանում է ամառանոցի մոտով անցնող ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 15 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով 733.4 մ` ջրբաժանով անցնող ճանապարհով միանում է թիվ 16 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 872.2 մ` միանում է ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող 0052 հանգուցային կետին:

0016 — 0052 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10251.8 մ:

ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ -ՔԱՐՎԱՃԱՌ

Սահմանագիծը` 0052 — 0015

Նոր Վերինշեն և Քարվաճառ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0052 — 0015 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, թեքվելով արևմուտք 560.7 մ` միանում է 2786.0 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 868.7 մ` միանում է 0015 հանգուցային կետին:

0052 — 0015 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1429.4 մ:

ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ — ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ)

Սահմանագիծը` 0014 — 0015

Նոր Վերինշեն համայնքի և Վարդենիսի տարածաշրջանի (Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզ) տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0014 — 0015 հանգու-ցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0014 հանգուցային կետից, 2673.1 մ նիշ ունեցող բարձունքից, ուղղվում է Սևանի արևելյան լեռնաշղթայով հարավ 558.3 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 567.3 մ` միանում է թիվ 2 կետին: Շարունակելով ջրբաժանով 395.4 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 368.8 մ` միանում է 3008.4 մ բարձունքային նիշ ունեցող, ինչպես նաև ,Կարակայա» գեոդեզիական կետ հանդիսացող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 270.3 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Ուղղվելով հարավ 293.3 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Շարունակելով ջրբաժանով 400.2 մ` միանում է թիվ 7 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 405.9 մ` միանում է 2923.0 մ բարձունքային նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Ուղղվելով հարավ 286.7 մ` միանում է թիվ 9 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 405.3 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Ուղղվելով հարավ 313.3 մ` միանում է դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող 2842.0 մ բարձուն-քային նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Շարունակելով նույն ուղղությամբ և անցնելով դաշտային ճանապարհով 318.8 մ` միանում է 0015 հանգուցային կետին:

0014 — 0015 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4583.6 մ:

Հավելված 8.30.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՇԻԿԱՔԱՐԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շիկաքարի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսային մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 18.0 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 709.14 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11542.4 մ:

Շիկաքար համայնքը հյուսիսից 0010-0048 հատվածով սահմանակից է Քնարավան համայնքին: Արևելքից 0048-0049 հատվածով սահմանակից է Նոր Գետաշեն համայնքին: Հարավից և հարավ-արևմուտքից 0049-0011 հատվածով սահմանակից է Նոր Բրաջուր համայնքին: Արևմուտքից 0010-–0011 հատվածով սահմանակից է Նոր Խարխափուտ համայնքին:

ՇԻԿԱՔԱՐ- ՔՆԱՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` 0010 — 0048

Շիկաքար և Քնարավան համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0010-0048 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0010 հանգուցային կետից, 2196.3 մ նիշ ունեցող բարձունքից, ուղղվում է ջրբաժանով արևելք 862.1 մ և միանում է 2055.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 616.6 մ` միանում է թիվ 0048 հանգուցային կետին:

0010 — 0048 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1478.8 մ:

ՇԻԿԱՔԱՐ- ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` 0048 — 0049

Շիկաքար և Նոր Գետաշեն համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0048-0049 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 1945.4 մ նիշ ունեցող 0048 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 394.4 մ և միանում է 1987.8 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 611.5 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով Նադիրխան գետի հոսանքով 1185.7 մ` միանում է նույն գետի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 1171.8 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 450.9 մ` միանում է 1723.9 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 567.8 մ` միանում է Շիկաքար գյուղատեղից իջնող երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով նորից հարավ-արևմուտք և անցնելով 858.8 մ անտառով, հատելով դաշտային ճանապարհը, միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող 1852.2 մ նիշ ունեցող 0049 հանգուցային կետին:

0048 — 0049 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5241.0 մ:

ՇԻԿԱՔԱՐ — ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ

Սահմանագիծը` 0049 — 0011

Շիկաքար և Նոր Բրաջուր համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0049-0011 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0049 հանգուցային կետից, 1852.8 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 403.6 մ և միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: Թիվ 1 կետը գտնվում է ջրբաժանի վրա գտնվող 1888.4 մ նիշ ունեցող բարձունքից և ջրբաժանով անցնող ճանապարհից 227.0 մ հարավ և 148.0 մ հյուսիս` ավերակ շենքից: Սահմանա-գիծը նույն ուղղությամբ անցնելով 400.2 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 2 կետին, որը գտնվում է 800.0 մ արևելք 2038.8 մ նիշ ունեցող,Ալջալի» գեոդեզիական կետից և 198.0 մ հյուսիս` դաշտային ճանապարհների խաչմերուկից: Սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս — արևմուտք 485.5 մ և միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող և 2003.1 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 322.4 մ` միանում է 2039.9 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ևս 410.7 մ` միանում է 2049.4 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 668.8 մ` միանում է 2186.7 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 763.7 մ` միանում է 2368.7 մ նիշ ունեցող 0011 հանգուցային կետին:

0049 — 0011 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3454.9 մ:

ՇԻԿԱՔԱՐ -–ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ

Սահմանագիծը` 0010 — 0011

Շիկաքար և Նոր Խարխափուտ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0010-0011 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0010 հանգուցային կետից, 2196.3 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հարավ-արևմուտք 391.4 մ, միանում է 2174.6 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 324.6 մ` միանում է 2272.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ և անցնելով ջրբաժանով 581.7 մ` միանում է 2368.7 մ նիշ ունեցող 0011 հանգուցային կետին:

0010- 0011 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1367.7 մ:

Հավելված 8.31.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՉԱՐԵՔՏԱՐԻ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Չարե ք տարի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսարևելյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 40 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 4353.45 հա:

Վարչական տարածքի սահմանագիծը կազմում է 38237.9 մ:

Չարեքտար համայնքը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից 0021-0022 հատվածով սահմանակից է Մարտակերտի շրջանի հետ, հյուսիս-արևելքից 0022-0023 հատվածով սահմանակից է Մարտակերտի շրջանի Վաղուհասի համայնքի 2-րդ հատվածի հետ, արևելքից 0023-0037 հատվածով սահմանակից է Մարտակերտի շրջանին, հարավ-արևմուտքից 0037-0055 հատվածով սահմանակից է Եղջերունիկ համայնքին, արևմուտքից 0055-0024 հատվածով սահմանակից է Հավսաթաղ համայնքին, 0024 — – 0021 հատվածով սահմանակից է Նոր Էրքեջ համայնքին:

ՉԱՐԵՔՏԱՐ — ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0021 — 0022

Չարեքտար համայնքի և Մարտակերտի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0021-0022 հանգուցային կետերի նկարագրման, 0021 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Չարեքտար գյուղից 1 կմ հյուսիսարևմտյան մասում, բարձունքի վրա, ուղղվում է արևելք 634.4 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով անտառով 840.3 մ` միանում է 1365.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 655.7 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող թիվ 3 կետին: Անցնելով 353.8 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 603.7 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 505.6 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 633.4 մ` միանում է ձորակում գտնվող թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 605.8 մ, հատելով Չարեքտար-Գետավան ճանապարհը՝ միանում է Թարթառ և Արագ գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 8 կետին: Անցնելով Արագ գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 1115.7 մ` միանում է Արագ գետի վրա գտնվող 0022 հանգուցային կետին:

0021 — 0022 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5948.4 մ:

ՉԱՐԵՔՏԱՐ -–ՎԱՂՈՒՀԱՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ II ՀԱՏՎԱԾ (Մարտակերտի շրջան)

Սահմանագիծը` 0022 — 0023

Չարեքտար և Վաղուհաս համայնքներիի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0022-0023 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0022 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Արագ գետի վրա, ուղղվում է հարավ-արևմուտք 839.7 մ և միանում է թիվ 1 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 502.4 մ, հատելով Աղկայա գնացող ճանապարհը՝ միանում է թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 561.3 մ, հատելով նույն ճանապարհը՝ միանում է թիվ 3 կետին: Թեքվելով քիչ հյուսիս-արևմուտք 801.2 մ` միանում է թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 958.7 մ` միանում է անանուն գետակի վրա գտնվող թիվ 5 կետին: Անցնելով գետակի հոսանքով 659.6 մ` միանում է գետակի վրա գտնվող թիվ 6 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ և գետակի հոսանքով 684.7 մ` միանում է Արագ գետի հետ միացման տեղում գտնվող 0023 հանգուցային կետին:

0022 — 0023 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5007.6 մ:

ՉԱՐԵՔՏԱՐ -– ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0023 — 0037

Չարեքտար համայնքի և Մարտակերտի շրջանի բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0023-–0037 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0023 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ Արագ գետի հոսանքին հակառակ և անցնելով 1027.4 մ՝ միանում է Արագ գետի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 962.7 մ` միանում է երկու գետերի միացման տեղում գտնվող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ, բայց անցնելով արդեն ջրբաժանով և անտառով 741.7 մ՝ միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 951.4 մ` միանում է 1532.4 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 807.4 մ` միանում է 1700.1 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք, անցնելով ջրբաժանով և անտառով 825.2 մ՝ միանում է 1780.3 մ նիշ ունեցող և բարձունքին գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով նորից քիչ հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1030.0 մ` միանում է 1953.2 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Ուղղվելով հարավ 455.4 մ` միանում է 1979.3 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 8 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ — արևելք 714.6 մ` միանում է 2139.9 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 9 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 291.4 մ` միանում է թիվ 10 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 595.7 մ` միանում է 2285.0 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1105.5 մ` միանում է 2311.0 մ նիշ ունեցող 0037 հանգուցային կետին:

0023 — 0037 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 9508.4 մ:

ՉԱՐԵՔՏԱՐ — ԵՂՋԵՐՈՒՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0037 — 0055

Չարեքտար և Եղջերունիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0037-0055 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0037 հանգուցային կետից, 2311.0 մ նիշ ունեցող բարձունքից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 790.9 մ և միանում 2185.4 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով ավելի հյուսիս-արևմուտք 552.4 մ` միանում է 2176.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 975.7 մ` միանում է 2217.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Ուղղվելով հյուսիս 822.7 մ` միանում է 2180.6 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հյուսիս-արևմուտք 775.4 մ` միանում է 2227.9 մ նիշ ունեցող 0055 հանգուցային կետին:

0037- 0055 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3917.1 մ:

ՉԱՐԵՔՏԱՐ -–ՀԱՎՍԱԹԱՂ

Սահմանագիծը` 0055- 0024

Չարեքտար և Հավսաթաղ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0055-0024 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0055 հանգուցային կետից ուղղվելով հյուսիս 442.3 մ՝ միանում է 2140.9 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 517.0 մ` միանում է 2140.5 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 433.7 մ` միանում է 2093.7 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով 557.3 մ` միանում է 2088.3 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 679.7 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին գտնվող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 1021.2 մ` միանում է 2000.1 մ նիշ ունեցող 0024 հանգուցային կետին:

0055- 0024 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 3651.2 մ:

ՉԱՐԵՔՏԱՐ -–ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ

Սահմանագիծը` 0021- 0024

Չարեքտար և Նոր Էրքեջ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0021-0024 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0021 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Նոր Էրքեջ գյուղի հյուսիսարևելյան մասում, Աղդաբան գետի ձախ կողմում՝ բարձունքի վրա, ուղղվում է հարավ-արևմուտք 703.4 մ, միանում է 1104.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Ուղղվելով հարավ 390.8 մ, միաժամանակ հատելով Նոր Էրքեջ- Չարեքտար ճանապարհը՝ միանում է Թարթառ գետի ոլորանի, բացատի և անտառի անկյունում գտնվող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 682.7 մ` միանում է 1145.7 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք և անցնելով անտառով ձգվող ձորակով 770.4 մ` միանում է նույն ձորակում գտնվող թիվ 4 կետին: Ձորակով թեքվելով անտառով ավելի հարավ — արևմուտք 455.7 մ` միանում է բացատի եզրին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով ավելի քիչ հարավ-արևմուտք 575.6 մ` միանում է անտառի մեջ բացատի եզրին գտնվող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 895.8 մ` միանում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք 553.3 մ` միանում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 569.7 մ` միանում է 1713.1 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ևս 319.9 մ` միանում է Աղկայա գնացող ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 10 կետին: Անցնելով ճանապարհով արևելք 323.6 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 187.8 մ` միանում է ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 12 կետին: Թեքվելով ճանապարհից հարավ-արևելք 148.6 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 13 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ջրբաժանով 327.4 մ` միանում է թիվ 14 կետին: Թեքվելով քիչ արևելք 280.4 մ` միանում է Աղկայա գետի վրա գտնվող թիվ 15 կետին: Ուղղվելով հարավ 376.6 մ` միանում է 1460.1 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ — արևմուտք միանում է 1508.7 մ նիշ ունեցող թիվ 17 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 926.6 մ` միանում է թիվ 18 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 487.7 մ` միանում է ջրբաժանի վրայով անցնող ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 632.4 մ` միանում է 2000.1 մ նիշ ունեցող 0024 հանգուցային կետին:

0021 — 0024 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 10205.2 մ:

Հավելված 8.32.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՉԱՓՆՈՒ

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Չափնու գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիսային մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 26 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 1471.46 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 15814.7 մ:

Չափնի համայնքը հյուսիսից և արևմուտքից 0077-0069 հատվածով սահմանակից է Քնարավան համայնքին, արևելքից 0077-0069 հատվածով` Եղեգնուտ համայնքին:

ՉԱՓՆԻ -ՔՆԱՐԱՎԱՆ

Սահմանագիծը` 0077 — 0069

Չափնի և Քնարավան համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0077-0069 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0077 հանգուցային կետից ուղղվում է ջրբաժանով արևմուտք 595.2 մ և միանում 2795.1 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 473.5 մ` միանում է 2792.3 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 275.2 մ` միանում է 2803.8 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 763.8 մ` միանում է 2647.1 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1535.1 մ` միանում է 2295.9 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 394.0 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ 420.3 մ` միանում է 2067.3 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Թեքվելով արևմուտք 436.7 մ` միանում է 2054.2 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 512.2 մ` միանում է 2000.6 մ նիշ ունեցող թիվ 9 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 359.6 մ` միանում է 1982.9 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 157.0 մ` միանում է 1956.7 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Թեքվելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 606.9 մ` միանում է 1835.4 մ նիշ ունեցող թիվ 12 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 412.5 մ` միանում է 1754.7 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 516.3 մ` միանում է թիվ 14 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 555.8 մ` միանում է 1550.5 մ նիշ ունեցող թիվ 15 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 677.6 մ` միանում է նույն ուղղությամբ Լեվ գետի հետ հատման տեղում գտնվող թիվ 16 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 937.5 մ` միանում է Լև գետի ձախափնյա վտակի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 17 կետին: Անցնելով ևս 711.8 մ` միանում է նույն գետի վրա գտնվող թիվ 18 կետին: Անցնելով գետի հոսանքով 1073.1 մ` միանում է գետի շրջադարձի վրա գտնվող 0069 հանգուցային կետին:

0077 — 0069 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 11414.2 մ:

ՉԱՓՆԻ — ԵՂԵԳՆՈՒՏ

Սահմանագիծը` 0077 — 0069

Չափնի և Եղեգնուտ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0077-0069 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0077 հանգուցային կետից, որը միաժամանակ ,Սուսուզլուկ» գեոդեզիական կետն է, ուղղվելով հարավ 1062.5 մ՝ միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևմուտք 725.9 մ` միանում է 2174.2 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 172.4 մ` միանում է 2162.6 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 604.7 մ` միանում է 2045.2 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 828.7 մ` միանում է 1787.3 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 608.7 մ` միանում է 1692.5 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Անցնելով ևս 397.6 մ` միանում է Լև գետի հետ հատման տեղում գտնվող 0069 հանգուցային կետին:

0077 — 0069 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4400.5 մ:

Հավելված 8.33.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՋԵՐՄԱՋՈՒՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ջերմաջուրի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հարավարևմտյան մասում:

Հեռավորությունը Քարվաճառից 25.0 կմ է:

Համայնքի վարչական տարածքի մակերեսը կազմում է 11108.36 հա:

Համայնքի սահմանագծի երկարությունը կազմում է 62469.3 մ:

Ջերմաջուր համայնքը հյուսիսից 0061-0063 հատվածով սահմանակից է Նոր Բանանց համայնքին, արևելքից 0063-0074 հատվածով` Իշխանիկ համայնքին, հարավից 0074-0041 հատվածով` Քաշաթաղի շրջանին, հարավից 0041-0076 հատվածով` Հայաստանի Հանրապետու-թյան Սյունիքի մարզին, հարավ-արևմուտքից 0076-0075 հատվածով` Շահումյանի շրջանի պահուս-տային ֆոնդի հողերի հետ, արևմուտքից 0061-0075 հատվածով` Ծավալք համայնքին:

ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ -–ՆՈՐ ԲԱՆԱՆՑ

Սահմանագիծը` 0061 — 0063

Ջերմաջուր և Նոր Բանանց համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0061-0063 կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0061 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 816.8 մ և միանում ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 909.8 մ` միանում է 2406.5 մ նիշ ունեցող Թավլաբաշ սարի կատարին գտնվող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 634.0 մ` միանում է 2482.4 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1005.2 մ` միանում է 2624.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 904.1 մ` միանում է 2817.0 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Անցնելով ջրբաժանով և նույն ուղղությամբ 1532.7 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 718.0 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 7 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևելք 671.7 մ` միանում է 3113.3 մ նիշ ունեցող 0063 հանգուցային կետին:

0061 — 0063 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7192.3 մ:

ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ -– ԻՇԽԱՆԻԿ

Սահմանագիծը` 0063 — 0074

Ջերմաջուր և Իշխանիկ համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0063-0074 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0063 հանգուցային կետից ուղղվում է հարավ-արևելք 464.1 մ և միանում է լեռնանցքում գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով հարավ-արևելք 831.9 մ` միանում է 2236.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 812.4 մ` միանում է 3294.5 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևելք 1069.8 մ` միանում է 3244.4 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 513.7 մ` միանում է 3258.7 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ 735.3 մ` միանում է 3349.8 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 823.2 մ` միանում է թամբաձև բարձունքին և դաշտային ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 7 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 893.9 մ` միանում է 3408.8 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 977.0 մ` միանում է 0074 հանգուցային կետին:

0063- 0074 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 7120.5 մ:

ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ — ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0074 — 0041

Ջերմաջուր համայնքի և Քաշաթաղի շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0074-0041 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, Դալինդաղ սարի կատարին գտնվող 0074 հանգուցային կետից, որը նաև գեոդեզիական կետ է, ուղղվելով հարավ 776.7 մ, միանում է 3436.7 մ նիշ ունեցող թիվ 1 կետին: Անցնելով ևս 525.5 մ` միանում է 3336.1 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 779.7 մ` միանում է 3467.0 մ նիշ ունեցող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1327.8 մ` միանում է 3320.3 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Ուղղվելով արևմուտք 454.8 մ` միանում է 3312.1 մ նիշ ունեցող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 789.8 մ` միանում է 3233.0 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1045.7 մ` միանում է 3112. 6 մ նիշ ունեցող թիվ 7 կետին: Անցնելով ևս 442.5 մ` միանում է 3180.4 մ նիշ ունեցող թիվ 8 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1225.8 մ` միանում է 3254.8 մ նիշ ունեցող Սուլթանհեյդար սարի կատարին գտնվող թիվ 9 կետին, որը նաև գեոդեզիական կետ է: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 608.7 մ` միանում է 3076.2 մ նիշ ունեցող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով ևս 610.7 մ` միանում է Թարթառ գետի երկու վտակների միացման տեղում գտնվող և 2809.2 մ նիշ ունեցող թիվ 11 կետին: Անցնելով ևս 1089.7 մ` միանում է 3101.0 մ նիշ ունեցող բարձունքին գտնվող թիվ 12 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 1050.4 մ` միանում է 3021.1 մ նիշ ունեցող թիվ 13 կետին: Անցնելով ևս 1863.8 մ` միանում է 3335.8 մ նիշ ունեցող Գալինկայա սարի կատարին գտնվող թիվ 14 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով ջրբաժանով 1717.8 մ` միանում է թիվ 15 կետին: Անցնելով ևս 945.8 մ` միանում է 3263.2 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 1492.8 մ` միանում է սարի ստորոտում գտնվող թիվ 17 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 968.8 մ` միանում է երկու գետակների միացման տեղում գտնվող և 2292.0 մ նիշ ունեցող թիվ 18 կետին: Թեքվելով հարավ 1080.7 մ` միանում է Թուլյար գետի և իր վտակի հետ հատման տեղում գտնվող 0041 հանգուցային կետին:

0074 — 0041 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 18797.1 մ:

ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ -– ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՍԻՍԻԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

Սահմանագիծը` 0041 — 0076

Ջերմաջուր համայնքի և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածա-շրջանի տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0041-0076 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0041 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևմուտք 763.7 մ և միանում բարձունքին գտնվող թիվ 1 կետին: ՈՒղղվելով ջրբաժանով արևմուտք 370.4 մ` միանում է 3139.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 590.3 մ` միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 500.3 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 4 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 561.3 մ` միանում է 3171.0 մ նիշ ունեցող 0076 հանգուցային կետին:

0041 — 0076 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 2786.0 մ:

ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ — ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀՈՂԵՐ

Սահմանագիծը` 0076 — 0075

Ջերմաջուր համայնքի և Շահումյանի շրջանի պահուստային ֆոնդի հողերի տարածքների բա-ժանման սահմանագիծը, համաձայն 0076-0075 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարա-գրության, 0076 հանգուցային կետից ուղղվում է հյուսիս-արևելք 972.6 մ և միանում է ջրբաժանի վրա գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 855.9 մ` միանում է 3188.0 մ նիշ ունեցող թիվ 2 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 1098.7 մ` միանում է բարձունքի վրա գտնվող թիվ 3 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 664.7 մ` միանում է 3141.5 մ նիշ ունեցող թիվ 4 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 817.0 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 5 կետին: Թեքվելով հյուսիս-արևմուտք 375.8 մ` միանում է 3131.0 մ նիշ ունեցող թիվ 6 կետին: Թեքվելով հյուսիս 877.6 մ` միանում է 3177.0 մ նիշ ունեցող 0075 հանգուցային կետին:

0076 — 0075 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 5662.3 մ:

ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ- ԾԱՎԱԼՔ

Սահմանագիծը` 0061 — 0075

Ջերմաջուր և Ծավալք համայնքների տարածքների բաժանման սահմանագիծը, համաձայն 0061-0075 հանգուցային կետերի ուրվանկարների նկարագրման, 0061 հանգուցային կետից, որը գտնվում է Թարթառ և Ղարախաչ գետերի միացման տեղում, ուղղվում է Թարթառ գետի հոսանքին հակառակ 1243.1 մ և միանում է Թավլաբաշ գետակի հետ միացման տեղում գտնվող թիվ 1 կետին: Անցնելով նույն ուղղությամբ 1453.4 մ` միանում է Թարթառ գետի վրա գտնվող թիվ 2 կետին: Անցնելով ևս 1223.2 մ` միանում է թիվ 3 կետին: Անցնելով ևս 990.3 մ` միանում է Թարթառ և Մամեդսոֆի գետի հատման տեղում գտնվող թիվ 4 կետին: ՈՒղղվելով հարավ և անցնելով ձորաբերանով և ջրբաժանով 571.0 մ` միանում է թիվ 5 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 274.8 մ` միանում է թիվ 6 կետին: Անցնելով ջրբաժանով 771.0 մ` միանում է Ջերմաջուր-Ալա-լճեր գնացող ճանապարհի շրջադարձի վրա գտնվող թիվ 7 կետին: Անցնելով ճանապարհով 790.5 մ` միանում է նույն ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 8 կետին: Անցնելով ճանապարհով ևս 676.0 մ` միանում է ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 9 կետին: ՈԻղղվելով հարավ 621.3 մ` միանում է բարձունքին գտնվող թիվ 10 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 414.0 մ` միանում է թիվ 11 կետին: Հատելով դաշտային ճանապարհները և անցնելով նույն ուղղությամբ 745.8 մ` միանում է թիվ 12 կետին: Անցնելով ևս 797.4 մ` միանում է թիվ 13 կետին: Չփոխելով ուղղությունը և անցնելով 747.5 մ` միանում է թիվ 14 կետին: Անցնելով ձորաբերանով ևս 1113.3 մ` միանում է թիվ 15 կետին: Թեքվելով քիչ հարավ-արևելք և անցնելով 1147.2 մ` միանում է 2866.7 մ նիշ ունեցող թիվ 16 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 761.8 մ` միանում է թիվ 17 կետին: ՈՒղղվելով հարավ 602.8 մ` միանում է դաշտային ճանապարհի վրա գտնվող թիվ 18 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 869.1 մ` միանում է 3004.0 մ նիշ ունեցող թիվ 19 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 374.1 մ` միանում է 2976.3 մ նիշ ունեցող թիվ 20 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1271.7 մ` միանում է 2956.0 մ նիշ ունեցող թիվ 21 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 1218.8 մ` միանում է 3087.5 մ նիշ ունեցող թիվ 22 կետին: ՈՒղղվելով արևմուտք 1070.2 մ` միանում է 3117.0 մ նիշ ունեցող թիվ 23 կետին: Թեքվելով հարավ-արևմուտք 777.3 մ` միանում է 3157.4 մ նիշ ունեցող թիվ 24 կետին: Նույն ուղղությամբ անցնելով 385.4 մ` միանում է 3177.0 մ նիշ ունեցող 0075 հանգուցային կետին:

0061 — 0075 սահմանագծի երկարությունը կազմում է 20911.0 մ:

Հավելված 8.34.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

Լ ԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՔՆԱՐԱՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քնարավանի գյուղական համայնքը գտնվում է Շահումյանի շրջանի հյուսիս-արևմուտքում` Քարվաճառ քաղաքից 35 կմ հեռավորության վրա:

Տարածությունը` 5053.35 հա, պարագիծը` 54500 մ:

Քնարավան համայնքը սահմանակցում է `

«Ա»- «Բ» հատվածով հյուսիսում` Ադրբեջանի Հանրապետության հետ,

«Բ»- «Գ» հատվածով հյուսիս-արևմուտքում, արևմուտքում և հարավ-արևմուտքում` Եղեգնուտ համայնքին,

«Գ»- «Դ» հատվածով հարավում` Նոր Գետաշեն համայնքին,

«Դ»- «Ե» հատվածով հարավ-արևմուտքում` Շիկաքար համայնքին,

«Ե»- «Ա» հատվածով հարավ-արևմուտքում, արևմուտքում, հյուսիս-արևմուտքում` Նոր Խարխա փուտ համայնքին:

ՔՆԱՐԱՎԱՆ — ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանագիծը` «Ա» — «Բ» (0003 — 0004)

Քնարավան համայնքի և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանը սկսվում է «Ա» կետից, որը գտնվում է Քնարավան բնակավայրի հյուսիսում` Մռավ լեռնաշղթայի վրա ու հանդիսա-նում է Քնարավան-Նոր Խարխափուտ-Ադրբեջանի Հանրապետություն սահմա նագծերի հանգուցա-կետը: Այստեղից սահմանը գնում է լեռնաշղթայով հարավ-արևելք, անցնելով լեռնաշղթայի վրա գտնվող 3129.3 մ, 3181.1 մ, 2336.1 մ, 3334.6 մ, 3387.0 մ, 3380.3 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետերը, հասնում է «Բ» կետին, որը գտնվում է նույն լեռնաշղթայի վրա` 3416.8 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետում և հանդիսանում է Քնարավան-Ադրբեջանի Հանրապետություն-Եղեգնուտ համայնքի սահմանագծերի հանգուցակետը:

ՔՆԱՐԱՎԱՆ — ԵՂԵԳՆՈՒՏ

Սահմանագիծը` «Բ» — «Գ» (0004 — 0077)

«Բ» կետը գտնվում է Մռավ լեռնաշղթայի` 3416.8 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետում և հանդիսանում է Քնարավան-Ադրբեջանի Հանրապետություն-Եղեգնուտ համայնքների սահմանա գծերի հանգուցակետը: «Բ» կետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք և անցնելով 905.7 մ` հասնում է թիվ 1 կետին, որը գտնվում է ջրբաժանի վրա` լեռնային ճանա պարհի մոտ: Այստեղից սահմանը գնալով նույն ուղղությամբ` ջրբաժանով, վերոհիշյալ ճանա-պարհով անցնել ով 492.0 մ՝ հասնում է թիվ 2 կետին, որը գտնվում է 3032.6 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետում: Թիվ 2 կետից սահմանագիծը գնալով հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով համապատասխանաբար 612.1 մ և 714.2 մ՝ անցնում է թիվ 3 կետը (2931.5 մ բարձունքային նիշ) և հասնում է թիվ 4 կետին, որը գտնվում է 2791.9 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետում: Այստեղից պահպանելով նույն ուղղությունը, իջնելով լանջով, հատելով ձորը, ապա բարձրանալով լանջով` սահմանագիծը անցնում է 1073.5 մ և հասնում թիվ 5 կետին, որը գտնվում է 2481.7 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետում: Թիվ 5 կետից սահմանագիծը փոխում է իր ուղղությունը դեպի հարավ և անցնելով 358.5 մ` հասնում է թիվ 6 կետին, որը գտնվում է 2492.7 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետում: Թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և անցնելով 1008.9 մ` հասնում է թիվ 7 կետին, որը գտնվում է 2802.7 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետում: Թիվ 7 կետից սահմանը գնում է դեպի արևմուտք, ջրբաժանով անցնելով համապատասխանաբար 385.1 մ, 331.1 մ և 881.6 մ՝ անցնում է թիվ 8 (2802.6 մ բարձունքային նիշ) և թիվ 9 կետերը (2812.5 մ բարձունքային նիշ), այստեղից սահմանը գնում է նույն ուղղությամբ, անցնելով 881.6 մ՝ հասնում է «Գ» կետին, որը գտնվում է 2845.4 մ բարձրության վրա ու հանդիսանում է Քնարավան, Եղեգնուտ, Չափնի համայնքների հանգուցակետը:

ՔՆԱՐԱՎԱՆ -–ՉԱՓՆԻ

Սահմանագիծը` «Գ» — «Դ» (0077 -–0069)

«Գ» կետը գտնվում է 2845.4 մետր բարձրության վրա ու հանդիսանում է Քնարավան, Եղեգնուտ, Չափնի համայնքների հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևելք և անցնելով 1, 2, 3, 4, 5 կետերը, որոնց հեռավորություններն են համապատասխանաբար` 595.2 մ, 463.4 մ, 269.1 մ, 763.7 մ, 1513.6 մ, և որոնց բարձրություններն են 2705.1 մ, 2792.3 մ, 2803.0 մ, 2647.1 մ, 2295.9 մ, հասնում է 6 կետին, որը գտնվում է լանջի վրա: Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ-արևմուտք` անցնելով 420.2 մ, հասնում է 7 կետին, որը գտնվում է ձորում, որից հետո սահմանը գնում է նույն ուղղությամբ, անցնելով 8, 9, 10 կետերը, որոնց բարձրություններն են համապատասխանաբար` 2054.2 մ, 2000.6 մ, 1982.9 մ, և որոնց հեռավորություններն են 436.6 մ, 512.1 մ, 359.6 մ, 157.0 մ, հասնում է 11 կետին, որի բարձրությունն է 1961.7 մ: Այստեղից սահմանը գնում է դեպի հարավ-արևելք, անցնելով 12, 13, 14, 15 կետերը, որոնց հեռավորություններն են համապատասխանաբար` 596.9 մ, 400.8 մ, 500.6 մ, 533.8 մ, 611.4 մ, և որոնց բարձրություններն են1833.4 մ, 1784.7 մ, 1630.2 մ, 1559.5 մ, հասնում է 16 կետին, որը գտնվում է գետի ափին: Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևելք, գետի հոսանքի ուղղությամբ, անցնելով 17, 18 կետերը համապատասխանաբար` 883.4 մ, 666.4 մ, 924.1 մ, հասնում է «Դ» (0069) կետին, որը գտնվում է գետի մոտ ու հանդիսանում է Քնարավան, Չափնի, Եղեգնուտ համայնքների սահմանների հանգուցակետը:

ՔՆԱՐԱՎԱՆ — ԵՂԵԳՆՈՒՏ

Սահմանագիծը` «Դ» — «Ե» (0069 — 0009)

«Դ» կետից, որը գտնվում է գետի մոտ ու հանդիսանում է Քնարավան, Չափնի, Եղեգնուտ համայնքների սահմանների հանգուցակետը, սահմանը գնում է դեպի հարավ-արևմուտք անցնելով 1 կետը համապատասխանաբար` 1025.1 մ, 737.9 մ հեռավորություններ, հասնում է «Ե» կետին, որը գտնվում է 2023.6 մ բարձրության վրա ու հանդիսանում է Քնարավան, Եղեգնուտ, Նոր Գետաշեն համայնքների սահմանների հանգուցակետը:

ՔՆԱՐԱՎԱՆ — ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ

Սահմանագիծը` «Ե» — «Զ» (0009 -–0048)

«Ե» կետը գտնվում է 2023.6 մ բարձրության վրա ու հանդիսանում է Քնարավան, Եղեգնուտ, Նոր Գետաշեն համայնքների սահմանների հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը գնում է դեպի արևմուտք և անցնելով 1, 2, 3, 4, 5, 6 կետերը, համապատասխանաբար հետևյալ հեռավորություններով` 603.2 մ, 583.1 մ, 332.1 մ, 611.3 մ, 290.2 մ, 462.8 մ, 204.1 մ, հասնում է «Զ» կետին, որը գտնվում է 1945.4 մ բարձրության վրա ու հանդիսանում է Քնարավան, Նոր Գետաշեն, Շիկաքար համայնքների սահմանների հանգուցակետը:

ՔՆԱՐԱՎԱՆ -–ՇԻԿԱՔԱՐ

Սահմանագիծը` «Զ» — «Է» (0048 -–0010)

«Զ» (0048) կետը գտնվում է 1945.4 մ բարձրության վրա ու հանդիսանում է Քնարավան, Նոր Գետաշեն, Շիկաքար համայնքների սահմանների հանգուցակետը: Այստեղից սահմանը գնում է հարավ-արևմուտք` անցնելով 1 կետը, որը գտնվում է 1855.1 մ բարձրություն վրա, համապատաս-խանաբար անցնելով 616.6 մ, 773.4 մ, հասնում է «Է» կետին, որը գտնվում է 2196.3 մ բարձրության վրա ու հանդիսանում է Քնարավան, Շիկաքար, Նոր Խարխափուտ համայնքների սահմանների հանգուցակետը:

ՔՆԱՐԱՎԱՆ — ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ

Սահմանագիծը` «Է» — «Ա» (0010 -–0003)

«Է» (0010) կետը գտնվում է 2196.3 մ բարձրության վրա ու հանդիսանում է Քնարավան, Շիկաքար, Նոր Խարխափուտ համայնքների սահմանների հանգուցակետը: «Է» կետից սահմանագիծը գնում է դեպի հյուսիս-արևմուտք: Իջնելով լանջով և անցնելով 627.3 մ` սահմանագիծը հասնում է թիվ 1 կետին, որը գտնվում է լանջի վրա՝ 2092.4 մ բարձրունքային նիշ ունեցող կետում: Այստեղից սահմանը փոխելով իր ուղղությունը դեպի հյուսիս-արևելք, իջնելով լանջով` անցնում է համապատասխանաբար 816.9 մ և 729.5 մ և անցնելով թիվ 2 կետը, որի բարձրությունն է 1885.2 մ, հասնում է թիվ 3 կետին, որը գտնվում է 1717.7 մ բարձունքային նիշ ունեցող կետում: Թիվ 3 կետից սահմանագիծը պահպանելով նույն ուղղությունը, իջնելով լանջով և անցնելով 660.6 մ՝ հասնում է թիվ 4 կետին, որը գտնվում է երկու գետերի միախառնման կետում: Ապա սահմանագիծը գնում է գետի հոսանքի ուղղությամբ համապատասխանաբար` 808.4 մ, 961.0 մ, 965.5 մ, 597.8 մ, 758.8 մ, 807.9 մ, 496.2 մ, 1565.8 մ, 540.2 մ, 718.7 մ, 1089.9 մ, 1156.5 մ, 1097.9 մ, 592.1 մ, հասնում է թիվ 19 կետին, որը գտնվում է գետակի ափին: Այստեղից սահմանագիծը շարունակվում է դեպի հյուսիս և անցնելով 673.5 մ` հասնում է թիվ 20 կետը, այնուհետև հյուսիսարևելյան ուղղությամբ անցնելով 409.5 մ` հասնում է Ա (0003) կետին:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքը լրացնել ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրությունը պարունակող և օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող թիվ 1 հավելվածով ու սահմանները տեղանշող ԼՂՀ 1:200000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

25 մարտի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-178