1.

21.12.2011

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին

Ընդունվել է 30.10.2002

Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության հետ կապված հարաբերությունները:

ԳԼՈՒԽ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետեւյալ հիմնական հասկացությունները.

գեոդեզիա ՝ երկրագնդի ձևի, չափերի, ծանրաչափական դաշտի, Երկրի մակերեւույթի կետերի կոորդինատների որոշման հետ կապված գիտական, տեխնիկական եւ արտադրական գործունեության ոլորտ.

քարտեզագրություն ՝ քարտեզների ուսումնասիրման, ստեղծման եւ օգտագործման հետ կապված գիտական, տեխնիկական եւ արտադրական գործունեության ոլորտ.

գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեություն՝ գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում գիտական, տեխնիկական եւ արտադրական գործունեություն.

գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքներ ՝ գեոդեզիական եւ քարտեզագրական նյութերի ու տվյալների ստեղծման գործընթաց.

քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդ ՝ գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության իրականացումից ստեղծված եւ հետագա օգտագործման նպատակներով երկարատեւ պահպանման ենթակա նյութերի ու տվյալների հավաքածու:

Հոդված 2. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեությունը

1. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքներն ըստ իրենց նշանակության դասակարգվում են՝

ա) պետական նշանակության աշխատանքների.

բ) տեղական նշանակության աշխատանքների:

2. Պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքներն են՝

ա) երկրագնդի ձևի եւ արտաքին ծանրաչափական դաշտի պարամետրերի որոշումը.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի համար պետական եւ ազգային) եւ միջազգային պլանային ու բարձունքային համակարգերի սահմանումը.

գ) պետական գեոդեզիական ¥պլանային եւ բարձունքային) ցանցի ստեղծումը, թարմացումը եւ զարգացումը.

դ) պետական ծանրաչափական ցանցի ստեղծումը եւ զարգացումը.

ե) պետական գեոդինամիկական ցանցի ստեղծումը, թարմացումը եւ զարգացումը.

զ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված գեոդեզիական աշխատանքների կատարումը.

է) գեոդեզիական աշխատանքների չափաբանական ապահովումը, գեոդեզիական գործիքների եւ սարքավորումների հաշվառումը, գրանցումը, սերտիֆիկացումը, տեխնիկական նորմերի եւ ստանդարտների սահմանումը.

ը) գեոդեզիական եւ ծանրաչափական ցանցերի կետերի քարտադարանների (կատալոգների) ստեղծումը եւ վարումը.

թ) գեոդեզիական եւ ծանրաչափական չափումների արդյունքում ստացված նյութերի ու տվյալների ֆոնդերի (տեղեկատվական բանկի) ստեղծումը, պահպանումը, թարմացումը, տեղեկատվության տրամադրումը.

ժ) գեոդեզիայի ոլորտին վերաբերող գիտահետազոտական եւ փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների կատարումը, այդ ոլորտում ժամանակակից տեխնիկայի եւ տեխնոլոգիաների ներդրումը.

ժա) գեոդեզիական աշխատանքների լիցենզավորումը . Ուժը կորցրած

ժբ) գեոդեզիական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը.

ժգ) պետական գեոդեզիական ցանցի կետերի պահպանությունը:

3. Տեղական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքներն են՝

ա) ճյուղային, տարածքային եւ տեղական ծրագրերի ¥գեոդինամիկա, քաղաքաշինություն, բնության պահպանություն, հանքավայրերի շահագործում, կադաստրի, հողերի ծրաչափություն եւ հողաշինարարական այլ աշխատանքներ) իրականացման հետ կապված խտացման եւ հատուկ գեոդեզիական ցանցերի ստեղծումը՝ կոորդինատային տարբեր (տեղական եւ պայմանական) համակարգերում.

բ) խտացման եւ հատուկ գեոդեզիական ցանցերի կետերի քարտադարանների ստեղծումն ու վարումը:

4. Պետական նշանակության քարտեզագրական աշխատանքներն են՝

ա) տեղագրական քարտեզների եւ հատակագծերի պետական մասշտաբային շարքի սահմանումը.

բ) հանութային աշխատանքների իրականացումը, պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների ստեղծումը գրաֆիկ, թվային ¥էլեկտրոնային) եւ այլ ձեւերով, դրանց թարմացումը, հրատարակումը եւ բազմացումը.

գ) երկրագնդի հեռահար զոնդավորումը, օդահանութային (աերոհանութային) աշխատանքների կատարումը, ստացված նյութերի ֆոտոգրամետրիկ մշակումը՝ քարտեզների ստացման նպատակով.

դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված քարտեզագրական աշխատանքների կատարումը.

ե) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող այլ տարածքների քարտեզագրումը.

զ) աշխարհագրական անվանումների պետական գրանցման իրականացումը եւ աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի ստեղծումն ու վարումը.

է) հիմնարար քարտեզագրական ստեղծագործությունների այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ատլասի) ստեղծումը եւ հրատարակումը.

ը) քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող սարքավորումների հաշվառումը, գրանցումը, չափաբանական ապահովումը, սերտիֆիկացումը, նորմերի եւ ստանդարտների սահմանումը.

թ) պետական երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը եւ վարումը.

ժ) պետական մասշտաբային շարքի քարտեզների ու հատակագծերի եւ հիմնարար քարտեզագրական ստեղծագործությունների ֆոնդի (տեղեկատվական բանկի) ստեղծումը, պահպանումը, թարմացումը, տեղեկատվության տրամադրումը.

ժա) քարտեզագրության ոլորտին վերաբերող գիտահետազոտական եւ փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների կատարումը, այդ ոլորտում ժամանակակից տեխնիկայի եւ տեխնոլոգիաների ներդրումը.

ժբ) քարտեզագրական աշխատանքների լիցենզավորումը. Ուժը կորցրած

ժգ) քարտեզագրական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը:

5. Տեղական նշանակության քարտեզագրական աշխատանքներն են՝

ա) ճյուղային, տարածքային եւ տեղական ծրագրերի իրականացման նպատակով տեղագրական եւ թեմատիկ հատակագծերի, քարտեզների եւ ատլասների (կադաստրային, գյուղատնտեսական, քաղաքաշինական, բնապահպանական, ոռոգելի հողերի, երկրաբանական, տնտեսական, կլիմայական, պատմական, տուրիստական, հողերի ծրաչափության, հողաշինարարական, գեոդինամիկայի եւ այլն) ստեղծումն ու հրատարակումը.

բ) գերատեսչական եւ տեղական (համայնքային) երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը եւ վարումը.

գ) անշարժ գույքի միավորի սահմաններում կադաստրային քարտեզագրական աշխատանքների իրականացումը:

Հոդված 3. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները եւ օբյեկտները

1. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտներն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, միջազգային կազմակերպությունները:

Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները կարող են հանդես գալ որպես գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների պատվիրատուներ, գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության իրականացումից ստեղծված նյութերի եւ տվյալների օգտագործողներ:

2. Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության օբյեկտներ են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը եւ նրա առանձին մասերը, երկրագնդի մնացած տարածքները եւ տիեզերքի բնական երկնային մարմինները:

ԳԼՈՒԽ II

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ , ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Հոդված 4. Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության իրավասությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝

ա) իրականացնում է գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացումը.

բ) հաստատում է պետական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների հայեցակարգերը եւ ծրագրերը.

գ) սահմանում է կոորդինատային, բարձունքային, ծանրաչափական չափումների միասնական պետական համակարգերը, պետական տեղագրական քարտեզների եւ հատակագծերի մասշտաբային շարքերը.

դ) սահմանում է պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման, պահպանման եւ տեղեկատվության տրամադրման կարգը.

ե) սահմանում է գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների վերահսկողության կարգը.

զ) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Հոդված 5. Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի իրավասությունը

Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառումԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը այսուհետ՝ լիազորված մարմին)՝

ա) ապահովում է գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում պետական կառավարման իրականացումը.

բ) իրականացնում է գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառի նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները.

գ) իրականացնում է պետական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների հայեցակարգերի եւ ծրագրերի մշակումը, վերահսկում է դրանց իրականացումը.

դ) սահմանված կարգով իրականացնում է գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության վերահսկողություն.

ե) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ երկրագնդի մնացած տարածքների գեոդեզիական, տեղագրական եւ քարտեզագրական տվյալների բանկի այդ թվում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հերթապահ տեղեկատու քարտեզի) կառավարումը.

զ) սահմանված կարգով գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտներին ամբողջական տեղեկություններ է տրամադրում իրենց առնչվող տարածքների գեոդեզիական եւ քարտեզագրական ուսումնասիրվածության մասին.

է) հանդես է գալիս որպես պետական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների պատվիրատու.

ը) հաստատում է պետական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերը.

թ) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի գեոդեզիական կետերի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի հաշվառման, պարբերաբար հետազոտման աշխատանքները եւ դրանց պահպանմանն ուղղված միջոցառումների վերահսկողությունը.

ժ) իրականացնում է պետական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքները:

Հոդված 6. Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում պետական կառավարման այլ մարմինների իրավասությունը

Պետական կառավարման մարմինը՝

ա) իրականացնում է ճյուղային եւ տարածքային ծրագրերի իրագործման նպատակով տեղական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքները.

բ) իրականացնում է ճյուղային եւ տարածքային ծրագրերի իրագործումից ստեղծված խտացման եւ հատուկ ցանցերի կետերի քարտադարանների ֆոնդերի ստեղծումն ու վարումը.

գ) իրականացնում է ճյուղային եւ տարածքային ծրագրերի իրագործումից ստեղծված տեղագրական եւ թեմատիկ հատակագծերի, քարտեզների եւ ատլասների ֆոնդերի ստեղծումն ու վարումը.

դ) իրականացնում է տվյալ պետական կառավարման մարմնի տնօրինության տակ գտնվող տարածքներում տեղադրված գեոդեզիական կետերի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի պահպանումը.

ե) վարում է այդ բնագավառին առնչվող տեղական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական տվյալների բանկը.

զ) լիազորված մարմնին սահմանված կարգով տրամադրում է գեոդեզիական եւ քարտեզագրական բնույթի նյութեր.

է) իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Հոդված 7. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեությանբնագավառում տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունը

Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության բնագավառում համայնքի ղեկավարը՝

ա) իրականացնում է տեղական ծրագրերի իրագործման նպատակով տեղական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքները.

բ) իրականացնում է տեղական ծրագրերի իրագործումից ստեղծված խտացման եւ հատուկ ցանցերի կետերի քարտադարանների ֆոնդերի ստեղծումն ու վարումը.

գ) իրականացնում է տեղական ծրագրերի իրագործումից ստեղծված տեղագրական եւ թեմատիկ հատակագծերի, քարտեզների եւ ատլասների ֆոնդերի ստեղծումն ու վարումը.

դ) ապահովում է համայնքի տարածքում պետական գեոդեզիական ցանցի կետերի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի պահպանության աշխատանքները.

ե) լիազորված մարմնին տրամադրում է տեղագրական եւ քարտեզագրական բնույթի նյութեր ու տվյալներ:

ԳԼՈՒԽ III

ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

Հոդված 8. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության կարգավորման նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգը, նորմատիվ տեխնիկական եւ գեոդեզիական ու քարտեզագրական ծրագրային փաստաթղթերը

1. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեությունը եւ դրա հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգը բաղկացած է սույն օրենքից, այլ օրենքներից եւ նորմատիվ իրավական այլ ակտերից:

2. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության բնագավառում նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգը գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության պետական կարգավորման միջոց է, որը սահմանում է այդ աշխատանքների նկատմամբ ներկայացվող տեխնիկական պահանջները, նորմերը եւ ստանդարտները:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերը հաստատում է լիազորված մարմինը: Այդ փաստաթղթերի պահանջների կատարումը պարտադիր է գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքներ իրականացնող բոլոր սուբյեկտների համար:

3. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական ծրագրային փաստաթղթերը գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության պետական կարգավորման միջոց են:

Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական ծրագրային փաստաթղթեր են՝

ա) պետական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների հայեցակարգերը եւ ծրագրերը.

բ) գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների տեխնիկական նախագծերը եւ տեխնիկական հաշվետվությունները:

Հոդված 9. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության չափաբանական ապահովումը

1. Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում գեոդեզիական չափումների, քարտեզագրական ստանդարտների միասնականության ապահովումը, գեոդեզիական եւ քարտեզագրական սարքերի եւ գործիքների փորձարկումների իրականացումը, այդ գործիքների ու սարքերի սերտիֆիկացումը, չափաբանական վերահսկողությունն իրականացնում է լիազորված մարմինը: Չափաբանական նորմատիվների եւ ստանդարտների սահմանումն իրականացնում է լիազորված մարմինը՝ համաձայնեցնելով սերտիֆիկացման եւ ստանդարտացման պետական լիազորված մարմնի հետ:

2. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործիքների եւ սարքավորումների հաշվառման, գրանցման եւ սերտիֆիկացման կարգը սահմանում է լիազորված մարմինը:

Հոդված 10. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության ֆինանսավորումը

1. Պետական կարիքների համար իրականացվող գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության ֆինանսավորումն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ պետական եւ տեղական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների հաստատված ծրագրերի հիման վրա:

Այլ նպատակների համար իրագործվող գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեությունը ֆինանսավորվում է գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների պատվիրատու հանդիսացող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց միջոցների հաշվին:

Համայնքային ծրագրերի իրականացման նպատակով տեղական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացվում է համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին:

2.Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների պատվիրատու եւ ¥կամ) կատարող հանդիսացող գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները պարտադիր կարգով պետք է օգտագործեն նախկինում ստեղծված գեոդեզիական եւ քարտեզագրական նյութերն ու տվյալները, եթե դրանք բավարարում են տվյալ աշխատանքների համար սահմանված նորմատիվ պահանջները:

Պետական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական նյութերի առկայության, տարածքների ուսումնասիրվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում է լիազորված մարմինը:

Հոդված 11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը

1. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության իրականացումից ստացված պետական գեոդեզիական պլանային եւ բարձունքային, պետական ծանրաչափական, գեոդինամիկական ցանցերի կետերի քարտադարանները, պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզները եւ հատակագծերը (գրաֆիկ, թվային եւ այլ ձեւերով), հիմնարար քարտեզագրական ստեղծագործությունները, օդահանութային եւ տիեզերահանութային նյութերն ու տվյալները, պետական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների արդյունքում ստացված գեոդեզիական եւ քարտեզագրական այլ նյութերն ու տվյալները ձեւավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը՝ տեղակատվական բանկը:

2. Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդն ընդգրկում է պետական նշանակություն ունեցող աշխատանքների իրականացումից ստացված նյութերն ու տվյալները եւ գտնվում է լիազորված մարմնի տնօրինության տակ:

Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման, պահպանման, տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերից եւ տվյալներից օգտվելու համար սահմանված կարգով գանձվում է վճար:

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերն ու տվյալները պետական սեփականություն են:

5. Տեղական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների արդյունքում ստեղծված գերատեսչական ֆոնդերն ստեղծում է պետական կառավարման տվյալ մարմինը, որի պահպանման եւ տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանում է համապատասխան մարմինը՝ համաձայնեցնելով լիազորված մարմնի հետ:

Հոդված 12. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության լիցենզավորումը Ուժը կորցրած

1. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեությունը ենթակա է լիցենզավորման:

2. Լիցենզավորումն իրականացնում է լիազորված մարմինը:

3. Լիցենզավորման ենթակա գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների ցանկը եւ լիցենզավորման կարգը սահմանվում է լիցենզավորման մասին օրենքով:

Հոդված 13. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության պետական վերահսկողությունը

1. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության պետական տեսչական վերահսկողությունն իրականացնում է լիազորված մարմինը՝ գեոդեզիական պետական տեսչության միջոցով:

2. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության պետական տեսչական խնդիրներն են՝

ա) գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության բոլոր սուբյեկտների կողմից գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների պահպանման վերահսկողությունը.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի գեոդեզիական կետերի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի հաշվառման, պարբերաբար հետազոտման եւ դրանց պահպանմանն ուղղված միջոցառումների վերահսկողությունը.

գ) գեոդեզիական աշխատանքների չափաբանական ապահովման, սերտիֆիկացման եւ ստանդարտների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը.

դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանի եւ վարչատարածքային միավորների սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը.

ե) քարտեզների եւ հատակագծերի վրա աշխարհագրական անվանումների ճիշտ արտահայտման նկատմամբ վերահսկողությունը.

զ) պետական եւ տեղական նշանակության (գերատեսչական) քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդերի պահպանման, նյութերի եւ տվյալների բազմացման ու օգտագործման, տեղեկատվության տրամադրման նկատմամբ վերահսկողությունը.

է) պետական եւ տեղական նշանակության գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման նկատմամբ վերահսկողությունը,բացառությամբ անշարժ գույքի միավորի սահմաններում կադաստրային քարտեզագրական աշխատանքների:

3. Գեոդեզիական պետական տեսչությունն իրավունք ունի՝

ա) գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունության սուբյեկտներից տեղեկատվություն ստանալ սույն օրենքով նախատեսված գործառույթների իրագործման համար, ինչպես նաեւ ծանոթանալ գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառին վերաբերող անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի հետ.

բ) պահանջել գեոդեզիական եւ քարտեզագրական աշխատանքների կազմակերպման ու կատարման, ինչպես նաեւ այդ աշխատանքների արդյունքով ստացված գեոդեզիական եւ քարտեզագրական նյութերի ու տվյալների կուտակման, հաշվառման, պահպանման, օգտագործման եւ իրացման կարգի հայտնաբերված խախտումների վերացման նպատակով տալ պարտադիր կատարման ցուցումներ, ենթարկել վարչական տույժերի, իրավասու պետական մարմիններին տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն:

4. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության վերահսկողության կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 14. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության թույլտվությունը պետական եւ ծառայողական գաղտնիք բովանդակող տվյալներից օգտվելու համար

1. Պետական գեոդեզիական ցանցի կետերից, պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզներից ու հատակագծերից եւ պետական ու ծառայողական գաղտնիք բովանդակող այլ նյութերից ու տվյալներից օգտվելու համար լիազորված մարմինը տալիս է թույլտվություն:

2. Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք բովանդակող նյութերից ու տվյալներից օգտվելու համար թույլտվություն ստանալու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 15. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման նպատակներով

Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման նպատակներով իրագործում են պաշտպանության եւ գեոդեզիայի ու քարտեզագրության պետական կառավարման լիազորված մարմինները: Այդ մարմինների իրավասությունը վերոնշյալ բնագավառում որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 16. Պետական գեոդեզիական ցանցերի կետերի պահպանությունը

1. Պետական գեոդեզիական (պլանային եւ բարձունքային) ցանցերի եւ ծանրաչափական ցանցերի կետերը, այդ կետերի վերգետնյա նշանները եւ կենտրոնները այսուհետ՝ գեոդեզիական կետեր) համարվում են պետական սեփականություն:

2. Գեոդեզիական կետերի արտաքին նշանների քանդումը կամ կենտրոնների վերահիմնումը կատարվում է միայն լիազորված մարմնի թույլտվությամբ:

3. Գեոդեզիական կետերի ստեղծման, պահպանման եւ սպասարկման խնդիրները կանոնակարգվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով եւ այլ իրավական ակտերով:

4. Գեոդեզիական կետերի պահպանությունը համայնքի վարչական սահմաններում իրականացնում է համայնքի ղեկավարը, համայնքի վարչական սահմաններից դուրս՝ շրջանի վարչակազմի ղեկավարը: Շրջանների վարչակազմերի եւ համայնքների ղեկավարները պարտավոր են լիազորված մարմնին տեղյակ պահել գեոդեզիական կետերի ոչնչացման կամ վնասման բոլոր դեպքերի մասին:

5. Գեոդեզիական կետերի պահպանության կարգը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

ԳԼՈՒԽ IV

ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հոդված 17. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության հետ կապված վեճերի լուծումը

Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության հետ կապված վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

Հոդված 18. Պատասխանատվությունը սույն օրենքը խախտելու համար

Սույն օրենքը խախտելու համար գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները կրում են պատասխանատվություն՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հոդված 19. Սույն օրենքը խախտելու հետեւանքով պատճառված վնասների հատուցումը

1. Սույն օրենքի խախտման հետեւանքով վնաս պատճառած իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձինք կրում են պատասխանատվություն՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության հետեւանքով իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց պատճառած վնասը հատուցում է վնասը հասցրած անձը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ԳԼՈՒԽ V

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Հոդված 20. Միջազգային համագործակցությունը գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում

Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության բնագավառում միջազգային համագործակցությունն իրականացվում է սույն օրենքին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:

Օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց եւ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց, միջազգային կազմակերպությունների գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում կարգավորվում է սույն օրենքով, այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:

Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանվում են այլ նորմեր, որոնք նախատեսված չեն սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

ԳԼՈՒԽ VI

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

Հոդված 21. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

30 11 2002թ. ՀՕ-12