«Գրանցված է»

ԼՂՀ արդարադատության

նախարարության կողմից 13.09.2005թ․

Պետական գրանցման թիվ 487

ԼՂՀ արդարադատության նախարար

_____________ Ռ․ Հայրապետյան

ԼԵՌՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՄԱՆ

03.09.2005թ․ թիվ 72-Կ 03.09.2005թ․ թիվ 01/874

ք.Ստեփանակերտ


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը հաստատելու մասին

Համաձայն «Գույքահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման նպատակով․


ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՆՔ

1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման կարգը (կցվում է)։

2. Սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն՝ գրանցման։

3. Ուժը կորցրած ճանաչել ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարի 1999թ․ մայիսի 10-ի թիվ 09-Ա և ԼՂՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության պետի 1999թ. մայիսի 10-ի թիվ 3-01/01 հրամանով հաստատված «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգման հրահանգ»-ը:

4. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում 2005թ․ նոյեմբերի 1-ից։

ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Վ․ Ալեքսանյան


ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարար Բ․ Ալավերդյան

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է» «ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է»
ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.09.2005թ․ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.09.2005թ
թիվ 01/874 հրամանով թիվ 72-Կ հրամանով


ԿԱՐԳ


ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

Սույնով սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շենքերի և շինությունների դասակարգումն ըստ նպատակային նշանակության։

Սույն դասակարգումը մշակված է «Գույքահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն։

1 .Շենք

Կրող, պարփակող կամ համակցված (կրող և պարփակող) կոնստրուկցիաներից կազմված վերգետնյա փակ ծավալ կազմող շինարարական համակարգ, նախատեսված մարդկանց բնակվելու կամ ժամանակավոր գտնվելու և տարբեր աշխատանքային ու արտադրական պրոցեսներ կատարելու համար (կախված ֆունկցիոնալ նշանակությունից)։

2. Շինություն

Բնական կամ արհեստական նյութերից, երկրի վրա, ստորերկրյա կամ վերերկրյա կառուցված ծավալային, հարթային կամ գծային շինարարական համակարգ, կազմված կրող, որոշ դեպքերում նաև պարփակող կոնստրուկցիաներից և նախատեսված բնակվելու, տարբեր տեսակի արտադրական ու այլ աշխատանքային պրոցեսների կատարման, նյութերի, շինվածքների ու սարքավորումների տեղադրման կամ պահեստավորման, մարդկանց ու բեռների տեղափոխման, պաշտպանական և այլ նպատակների համար։

Շենքերը և շինություններն ըստ նպատակային նշանակության դասակարգվում են.

I․ Բնակելի
II. Հասարակական
III. Արտադրական

I. Բնակելի՝ մարդկանց բնակության համար նախատեսված շենք կամ շինություն, թաղկացած բնակելի և օժանդակ մասերից, օժտված կոմունալ հարմարություններով.

ա) բնակարան՝ շենքում գտնվող առանձին տարածք բաղկացած բնակելի և օժանդակ մասերից, օժտված կոմունալ հարմարություններով․

բ) բազմաբնակարան բնակելի շենք՝ մեկից ավելի առանձին բնակարաններ ունեցող կառույց.

գ) բնակելի տուն բնակավայրի տարածքում առանձին հողամասի վրա կառուցված, առանձին փոստային համար ունեցող, բնակելի, օժանդակ և կոմունալ հարմարություններով, իր տնտեսական շինություններով կառույց.

դ) այգետնակ՝ այգեգործական զանգվածում առանձին հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով կառույց։

— Հիմնական է կոչվում այն շինությանը, որը հողատարածքի վրա գտնվող այլ շինությունների շարքում հանդիսանում է իշխողը (գլխավորը) շինվածքի հիմնականության, ճարտարապետական հորինվածքի և նպատակային նշանակության հատկանիշներից ելնելով։ Նույն հողատարածքի վրա կարող են տեղադրված լինել մեկից ավելի հիմնական շինություններ։

Օժանդակ է կոչվում այն շինությունը, որը նույն հողատարածքի վրա գտնվող հիմնական շինության նկատմամբ ունի երկրորդական նշանակություն։

Օժանդակ շինությունների թվին են պատկանում անասնաշենքերը, հացատները, մարագները, ցախատները, անհատական օգտագործման ավտոտնակները,մառանները և այլն։

-Բակային կառույց են համարվում տնտեսական օգտագործման շինությունները։ Դրանք են պարիսպները, դարպասները, աղբահորերը, ջրհորները, բակային ծածկույթները և այլն։

-Կցակառույց Է համարվում շինության արտաքին հիմնապատերի ուրվագծից դուրս գտնվող այն մասը, որը շինության նկատմամբ օժանդակ Է և ունի վերջինիս հետ թվով մեկ կամ մեկից ավելի ընդհանուր հիմնապատեր։

Կցակառույցները հիմնականում հաղորդակցվում են հիմնական շենքի հետ։ Կցակառույց կարող են լինել խոհանոցները, բնակելի սենյակները, նախասենյակները, ծածկապատշգամբները և այն։ Կցակառույցները բաժանվում են 2 խմբի՝ ջեռուցվող և սառը։ Ջեռուցվող կցակառայցների ըդհանուր մակերեսը հաշվառվում Է բնակարանային ֆոնդի կազմում։

Ավտոտնակ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման համար նախատեսված շինություն։

Նկուղ՝ հարկի հատակի նիշը ցածր Է հողի հատակագծային նիշից հարկի բարձրության կեսից ավելիի չափով։

Կիսանկուղ՝ հարկի հատակի նիշը ցածր Է հողի հատակագծային նիշից հարկի բարձրության կեսից ոչ ավելի։

Վերգետնյա՝ հարկի հատակի նիշը բարձր Է կամ հավասար հողի հատակագծային նիշին։

Տեխնիկական հարկը նախատեսվում Է ինժեներական սարքավորումների և հաղորդակցման ուղիների անցկացման համար։ Կարող Է գտնվել շենքի ստորին մասում (տեխնիկական նկուղ), վերին մասում (տեխնիկական ձեղնահարկ) կամ շենքի միջնամասում։ Ձեղնահարկ է կոչվում տանիքի ծածկույթի, արտաքին պատերի և վերջին հարկի ծածկի պարփակված տարածությունը։

Կիսավերնահարկը վերնակառույց է, բարձրացրած բնակելի տան ընդհանուր տարածքից, որի մակերեսը պարտադիր փոքր է ստորին հարկի մակերեսից։

Մանսարդը ձեղնահարկի տարածության մեջ տեղադրվող օգտագործելու հարկ է։ Բնակելի տարածքների մանսարդային հարկում թույլատրվում է տեղադրել բնակելի, ծառայողական տարածքներ, ստեղծագործական արվեստանոցներ և այլն։ Մանսարդային հարկում տեղադրված բնակելի տարածքների բարձրությունը նորմատիվ մակերեսների հատվածում պետք է լինի ոչ պակաս 2.70 մ։

Լուսասենյակը ձեղնահարկի ուրվագծային չափերի մեջ ներկառուցված տարածություն է, ամփոփ է թողնում տանիքի շրջագիծը։

Վերնսարահը բնակելի տան վերնամասը գրավող մի հարթակ է, որը կոչված է նրա մակերեսի մեծացման և բնակելի, օժանդակ, պահեստային և այլ տարածությունների տեղադրման համար։

Պատշգամբ՝ բնակելի տանը կցակառուցված կամ ներկառուցված բաց կամ ապակեպատ ջեռուցվող տարածություն։

Տերասսա՝ բաց, հանգստի համար նախատեսված հարթակի տեսքով մի կցակառույց, որը կարող է ծածկված լինել։ Տեղադրվում է գետնին կամ ստորին հարկի վրա։ Հաղորդակցվում է տան հետ դրան միջոցով։

Սյունասրահ՝ կառույցի ծավալի մեջ մեկ կողմից թաց (արտաքին պատի փոխարեն սյունաշար, կամարաշար) պատշգամբ կամ նախամուտք։

էրկեր՝ շենքի ճակատի հարթությունից դուրս եկած, մասամբ կամ ամբողջությամբ ակեպատ, կիսաբոլոր, եռանկյունի կամ բազմանիստ ելուստ, նախատեսված տարածության լուսավորվածությունը և ինսոլյացիան լավացնելու համար։

Նախասրահ՝ շինության մուտքին հարող, տարածք, նախատեսված մարդկային հոսքի նման և բաշխման համար։

Նախամուտք՝ դռների միջև ընկած միջանցիկ տարածք, որը պաշտպանում է շինության մուտքը, աստիճանավանդակը և ներքին տարածություններն արտաքինից ներխուժող սառը օդից, ծխից և կողմնակի հոտերից։

Նախասենյակ՝ շինության այն մասը, որն ունի անմիջական ելք դեպի աստիճանավանդակ, ընդհանուր օգտագործման միջանցք և այլն։

Բնակելի սենյակ՝ բնակելի տան, բնակարանի, հանրակացարանի մի մաս, որը մյուս մասերից անջատված է խուլ պատերով կամ միջնորմերով և նախատեսված է բնակվելու, հանգստի, արտադասարանային պարապմունքների համար, հանրակացարաններում, մանկատներում և այլն/։

Բնակելի տների մեջ բացի բնակելի սենյակներից մտնում են նաև միջանցքները, սրահները, խոհանոցները, զուգարաները, լողարանները, մառանները, նախասենյակները, ներքին նախամուտքերը։

Միջանցքը հանդիսանում է սենյակների միջև հաղորդակցության միջոց, և անկախ լայնությունից և լուսավորվածությունից, հաշվառվում է որպես ոչ բնակելի տարածք։

Լոջիա՝ կառույցի ծավալի մեջ գտնվող, արտաքին տարածության մեջ բացվող պատշգամբ, որը ծառայում է ամառային հանգստի և արևից պատսպարվելու համար։

Բնակելի մակերես՝ բնակելի սենյակների մակերեսների գումար։

Օժանդակ մակերես՝ օժանդակ տարածքների (միջանցք, խոհանոց, լողարան, նախասենյակ ն այլն) մակերեսների գումար։

Ընդհանուր մակերես՝ բնակելի և օժանդակ մակերեսների գումար։

Բնակելի ֆոնդում ներառվում են բարաքները։

Բարաք՝ բնակության համար նախատեսված մեկ կամ երկհարկանի ընդհանուր խոհանոցով ն սանհանգույցով շինություն, որպես կանոն փայտաշեն, հաշվառված կարճատև՝ 10-20 տարի, ծառայության համար։

Հանրակացարան՝ բանվորների, ծառայողների, ուսանողների, սովորողների, ինչպես նաև այլ քաղաքացիների բնակության համար նախատեսված տարածք։

II. Հասարակական՝ բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շենքերը և շինությունները։

Հասարակական նպատակային նշանակության շենքերը և շինությունները, ըստ գործառնական նշանակության դասակարգվում են՝

1) Գիտական, կրթական և ուսումնական նշանակության շենքեր և շինություններ

ա) Գիտական, գիտահետազոտական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների շենքեր, շինություններ,

բ) կրթական և ուսումնական նշանակության շենքեր, շինություններ՝ նախադպրոցական, հանրակրթական (տարրական, հիմնական, միջնակարգ, հատուկ), նախնական մասնագիտական ուսումնարաններ, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտականի լրացուցիչ կրթություն (այդ թվում՝ արտադպրոցական դաստիարակության) ուսումնական հաստատությունների շենքեր, շինություններ և այլն։

2) Առողջապահության, սոցիալական ապահովության, սպորտի, հանգստի և ժամանցի համար նախատեսված շենքեր և շինություններ

Հիվանդանոցներ, պոլիկլինիկաներ, հոսպիտալներ, ամբուլատորիաներ, շտապ բուժ․ օգնության կայաններ, ծննդատներ, կաթնային խոհանոցներ, դեղատներ, սանէպիդկայաններ, առողջապահական գործակալություններ, վերականգնողական և դիագնոստիկ կենտրոններ, առողջարաններ, առողջարանային դպրոցական ճամբարներ, հանգստյան տներ (պանսիոնատներ), հանգստի բազաներ, երիտասարդական ճամբարներ, հյուրանոցներ, տուրիստական բազաներ, մոթելներ, քեմփինգներ, մանկատներ, ծերանոցներ, պրոֆիլակտորիաներ, մարմնակրթական և սպորտային կենտրոններ, ստադիոններ, ձիարշավարաններ, գազանանոցներ, թենիսի կորտեր, լողավազաններ, ավտոդրոմներ, հրաձգարաններ, սպորտային դահլիճներ, գիշերային ակումբներ, ատրակցիոնների և ավտոմատ խաղերի դահլիճներ, խաղատներ և այլն։

3) Մշակույթի, առվեստի շենքեր և շինություններ

Գրադարաններ, թանգարաններ, ցուցասրահներ, պատկերասրահներ, ակումբներ, կուլտուրայի տներ, թատրոններ, հանգստի կենտրոններ, կինոթատրոններ, համերգային և մարզահամերգային համալիրներ, կրկեսներ, արվեստանոցներ և այլն։

4) Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային սպասարկման շենքեր և շինություններ

Խանութներ, կրպակներ, շուկաներ, տոնավաճառներ, ռեստորաններ, բարեր, ճաշարաններ, սրճարաններ, վառելանյութի լիցքավորման կայաններ, ավտոտեխսպասարկման կայաններ, ավտոկայանատեղեր, վերանորոգման կետեր, լուսանկարչատներ, քիմիական մաքրման կետեր, կոշիկի և կարի անհատական պատվերների սրահներ, վարսավիրանոցներ, լվացքատներ, երկրորդական հումքի ընդունման կետեր, ներկատներ և այլն։

5) Կոմունալ տնտեսության շենքեր և շինություններ

Հարսանյաց տներ, թաղման բյուրոներ, գերեզմանատներ, ավտոհանգրվաններ, բաղնիքներ, սաունաներ, հասարակական տուալետներ և այլն։

6) Վարչակառավարչական, Ֆինանսական, կապի և տրանսպորտի շենքեր և շինություններ

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, վարչական հիմնարկներ, հասարակական կազմակերպություններ, բանկեր, տարբեր տիպի գրասենյակներ, իրավաբանական կոնսուլտացիաներ, նոտարական գրասենյակներ, զագսեր, տարբեր տիպի գործակալություններ, կապի բաժանմունքներ, տրանսպորտի բոլոր տիպի կայաններ (ավտոկայաններ, օդանավակայաններ, երկաթուղային կայաններ և այլն), ուղևորների սպասարկման գրասենյակներ, տրանսպորտային գործակալություններ, տոմսեր իրացման կետեր, հրշեջ կայաններ, լրատվական կենտրոններ, արխիվներ, ապահովագրության հիմնարկներ, հյուրապատոսարաններ, միջազգային կազմակերպություններ, հեռուստառադիոընկերություններ, ավտոմատ հեռախոսակայաններ և այլն։

7) Կրոնական, պաշտամունքային շենքեր և շինություններ

III. Արտադրական նշանակության՝ արդյունաբերական ու գյուղատնտեսական արտադրությունների տեղակայման և նրանց մեջ տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովող շենքերը և շինությունները։

Արտադրական նշանակության շենքերը և շինություններն ըստ գործառնական նշանակության դասակարգվում են՝

1) Արդյունաբերական

Գործարաններ, ֆաբրիկաներ, ֆաբրիկալվածքատներ, տարբեր տիպի Էլեկտրակայաններ և ենթակայաններ, թափոնների վերամշակման և վերջնական տեղադրման կառույցներ, ձկնաբուծարաններ և ձկնաբուծական լճեր, արհեստանոցներ, տարբեր տիպի արտադրամասեր, կոմբինատներ, լեռնահանքային արտադրություններ, շինարարական կազմակերպություններ, մեծածախ բազաներ, սառնարանային տնտեսություններ, հրատարակչություններ, տպարաններ, պահեստներ, գիտաարտադրական կազմակերպություններ, նախագծային և կոնստրուկտորական, հանքաարդյունաբերական կազմակերպություններ, պոմպակայաններ, կարգավորիչ ջրամբարներ, մաքրման կայաններ, հիդրոտեխնիկական կառույցներ և այլն։

2) Գյուղատնտեսական

Անասնաշենքեր, թռչնանոցներ, ջերմոցներ, դեզանոցներ, չորանոցներ, սիլոսի հորեր, պահեստներ, անասնաբուժական կայաններ, արհեստական սերմնավորման կայաններ, սառնարանային տնտեսություններ, կերախոհանոցներ, սերմնաբուծական, թռչնաբուծական և անասնաբուծական կայաններ, տնկարկային տնտեսություններ, գյուղատնտեսական մեքենատրակտորային պարկեր, գյուղատնտեսական մթերքների մթերման կետեր և այլն։

3) Բազմաֆունկցիոնալ շենքեր և շինություններ՝ 1-ից ավելի (բնակելի, հասարակական, արտադրական) նպատակային նշանակությամբ օգտագործվող շենքեր, շինություններ։

Ընդ որում՝

ա) 2 տարբեր նպատակային նշանակությամբ օգտագործվող շենքերը, շինությունները դասակարգվում են այն նպատակային նշանակության շենքերի, շինությունների դասակարգման կազմում, որի օգտագործվող ծավալը (մակերեսը), գերազանցում Է 50%-ը, բացառությամբ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի,

բ) 3 տաբրեր նպատակային նշանակությամբ օգտագործվող շենքերը, շինությունները ընդգրկվում են այն նպատակային նշանակության շենքերի, շինությունների դասակարգման
կազմում, որն ունի ավելի մեծ ծավալ (մակերես), բացառությամբ բազմաբնակարն բնակելի շենքերի,

գ) բազմաբնակարան բնակելիի շենքերում գտնվող հասարակական կամ արտադրական նշանակության օբյեկտները (բացվածքները), ըստ նպատակային նշանակության դասակարգվում
են հասարակական կամ արտադրական նշանակության,

դ) բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանները, որոնց մի մասը վերափոխվել Է հասարակական կամ արտադրական օբյեկտների, դրանց նկատմամբ կիրառվում են սույն կարգի 3-րդ կետի ա) և բ) ենթակետերով սահմանված պահանջները։